[FuldtNavn]s anerChr. Krogsgård
Jens Peder Lauritzen og Mariane Nielsen
Mand Jens Peder Lauritzen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mariane Nielsen

          Født: 1862
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Carl Johannes Lauritzen

          Født: 13 Sep. 1897 - København St. Jacobs 1895 - 1901 f O 128 nr. 223.
           Dåb: 15 Mar. 1898
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Pedersen (1896-      )
         Ægtesk: 27 Jul. 1921 - Hjørring Vrå 1919 - 1933 O 314 nr. 7.
Poul Sørensen og Anne Laursdatter
Mand Poul Sørensen

          Født: 19 Aug. 1923 - Hjørring Sindal 1814 - 1841 O 23 nr. 75.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Søren Christensen (      -      )
           Mor: Johanne Jensdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Anne Laursdatter

          Født: 1 Dec. 1820 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 56 nr. 12.
           Dåb: 18 Mar. 1821
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurs Jespersen (1779-      )
           Mor: Karen Larsdatter (1783-      )


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Ø. Brønderslev O 10 nr. 63 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Ø. Brønderslev O 14 nr. 87 et huus.


Børn
1 K Caroline Amalie Poulsen

          Født: 27 Okt. 1852 - Hjørring Sankt Catarina 1850 1853 O 50 nr. 32.
           Dåb: 26 Dec. 1852
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Lars Christian Larsen (1849-      )
Hans Laursen Mørk og Bodil Laursdatter
Mand Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 


           Far: Lars " Hansen " Mørk (Omkr 1480-Omkr 1534)
           Mor: Karen Pedersdatter Munk (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Bodil Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1565
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: N. N. Andersdatter Kjærulf (      -      )
    Ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter af Musted (      -      )


2 K Anne Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Svend Jensen (      -Før 1606)


3 K Maren Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1621
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Hansen (      -Før 1607)


4 K Kirsten Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Pedersen (      -1615)


5 M Lars ( Ovesen ) Hansen Mørk

          Født: Før 1565
           Dåb: 
           Død: Før 1601
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Inger Andersdatter (      -      )


6 M Lars Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Hans Laursen Mørk

Herredsfoged i Hvetbo herred. Ejede / havde - Saltumgård. Fæster - som sin far af Vildmoseengen, som 1569 blev forlenet til adm. Peder Munk. Ejede vist også Bundgård i Nr. Saltum. - Forbrudt sit gods i Clementsfejden, indløste det i 1543. Afgifter til kronen årligt : 2 skilling "grot leding ", 2 tdr. byg, 1 lam, 1gås, 2 høns, 1 svin, 8 hestes gæsteri.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 347 - 348 - 349. Døde ca. 1593. Trætte mellem 6 børn af 1. ægteskab med Bodil, og 3 af andet med Johanne, idet børnene af første ægteskab stillede større krav end Mørks enke og børnene af andet ægteskab vilde efterkomme.
og 1938 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f. 15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset ( = stuehuset ), og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.
1938 side 76 / 77.
Mørk og Johanne Vognsdatter skødede 1583 paa Børglum Herreds Ting >med Kniv og Muld<< til hendes Broder Jesper Vognsen og hans Arvinger al den Arvelod, som hun kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader, og alt andet hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes; endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder, nemlig Volnes Gaardsted, 3 ½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Efter Hans Mørks Død flyttede Johanne Vognsdatter til sine Døtre i Vadum, hvor, hun døde, og der opstod da langvarige Processer mellem Hans Mørks to Kuld Børn angaaende Skifter efter Hans Mørk og Hustruer, og disse Processer, der blev ført baade for Herredsting og Landsting, endte først 1625 efter at Kongen havde udmeldt Adelsmænd, som allerede 24. januar 1624 i Viborg afsagde Kendelse i Stridighederne. I første Ægteskab havde Hans Mørk 6 Børn, i andet 3;


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 - 76.
Vendsysselske årbøger 1915, fra heksenes tid side 32 - 35.

'' 1944 side 180 og 211.
Hallund sogn s. 88.

Hans Laursen Mørk


Birthday: ca. 1530
• Died 1593

Father: Lars Ovesen Mørk

• Married 1 to Bodil Laursdatter


BØRN:
• Lars Hansen Mørk born bef. 1558
Gift med Inger Andersdatter, boede i gården Musted i Jerslev sogn. Deltog 1584 i arvehyldingen.1594 boede han i den store gård Hellumlund i Hellum sogn. Han var vist død inden 1601.

• Lars "Ovesen" HansenMørk born ca. 1559
f. før 1565 og døde o. 1626. Boede 1594 i Vester Mellerup i Jerslev sogn. Var gift med KarenPedersdatter Munk, som antagelig var af lavadelig afstamning og sansynligvissøster til ridefogeden på Gettrup Christen Pedersen Munk ogOluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn, som var gift med 2 søstrePorsdatter Børialsen fra Kastrup.

• Peder Hansen Mørk born bef. 1559
Nævnes i Musted i Jerslev sogn i 1570erne , men det synes som om han kun har brugt en del af gården i 1573, da hans bror Lars allerede da var kommet dertil. Han ejede en søsterlod i Kornumgård i Vester Brønderslev sogn, hvilken han måformodes at have fået med sin første kone, en datter af Anders Jensen Kjærulf i Kornumgård. Hans anden kone var muligvis Anne Pedersdatter af Musted.

• Anne Hansdatter Mørk born bef. 1559
Var født 15.., og døde efter 1625. Hun var gift med Svend Jensen i Stavad i Tise sogn, der levede 1594, men var død1606. En storbonde, hvis bror Poul Jensen ogsåca. 1580 og 1601 boede i Stavad og vargift med Anne Jørgensdatter Weile, datter af præsten Jørgen Jensen Weile i Ingstrup ogKaren Lauridsdatter.

• Maren HansdatterMørk born bef. 1559
Nævnes 1615, men var død før 1621.Var gift med Jens Hansen i Jonstrup i Saltum.

• Kirsten Hansdatter Mørk born ca. 1559

• Bodil Laursdatterdied ca. 1560

• Married 2 to JohanneVognsdatter, ca. 1561

• Vogn Hansen Mørch born ca. 1565
Var født o. 1565 og blev herredsfoged i Hvetbo herred efter faderens død o. 1593. Han boede i Saltumgård sammen med sin mor Johanne Vognsdatter, men hun flyttede senere til sine døtre i Vadum, hvor hun døde 1605. Vogn Hansen døde ugift i forsommeren 1606.

• Bodil HansdatterMørk born ca. 1570
Født o. 1570 og døde i 1640erne i Vadum sogn. Hun var gift første gang med Morten Pedersen Kjærulf, som var herredsfoged i Kjær herred og boede i Øster Halne. Gift anden gang med tingskriver Lars Pedersen, der 1631 også blev herredsfoged i Kjær herred til sin død i 1639.

• Inger Hansdatter Mørk born ca. 1570 f. o. 1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, søn af Søren Christensen, skriver i Kjær herred 1568 og o. 1578 herredsfoged samme sted og Else Andersdatter Kjærulf (se ane nr. 650og 651). Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup, men flyttede vist samme årtil Vadumtorp i Vadum sogn, men flytte efter hans svoger Vogn Hansen Mørks død i 1606 til Saltumgaard og blev da herredsfoged i Hvetbo herred.Med sin kone fik han * Saltumgaard, og fra sin mor havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V. Hassing sogn.


------------------------------------------------
Selvejerbonde og Herredsfoged i Hvetbo herred

Hans Laursen Mørk ejede den store gård Saltumgaard efter faderen Lars Mørk, og var ligeledes fæster af Vildmose engen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelmose fik den i fæste.

Hans Mørk havde antagelig Saltumgaard på Klemensfejdens tid, og den blev 1534 forbrudt til kronen, men lørdag efter fastelavns søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev, dateret i Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi kongens minde for den gård i S. Saltum, har kongen bevilget, at han og hans arvinger må nyde,bruge og beholde den med al den tilliggende imod, at han og hans arvinger årlig svarer kongen og kronen sådan landgilde, tynge og afgift, som før nu sidst forleden fejde begyndtes, og naturligvis skulle hanog hans arvinger være kongen og hans arvinger og efterfølgende konger hulde og tro.

I Hans Mørks tid stod Saltumgaard for en afgift til kronen, der ejede herligheden af gården, for 2 skill. grot leding (= 18 skilling dansk eller henimod 2 tdr. byg), 2 tdr. byg,1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin og 8 hestes gæsteri, men da han blev herredsfoged, blev han fritaget for denne afgift og ligeledes af en gård i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans brorsøn Lars Mørk beboede i 1562, og som Hans Mørk vel har ejet.

I 1545 blev Hans Mørk sammen med sin bror Anders Mørk i Vestrupgaard og Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for kongens retterting af sognemændene i V. Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde "fordelt" dem til tynge med urette.

Om Hans Mørk var herredsfoged på dette tidspunkt vides ikke, men han beklædte embedet i 1552 og indtil sin død omkring 1593.

WWW.http://nielsmartinussen.dk
På Børglum herreds ting 9. april 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans 2.hustru Johanne Vognsdatter "med kniv og muld" til hendes bror Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den arvelod, som Johanne kunne tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig fader Vogn Pedersen, og alt hendes fædrende gods,hvor det kunne findes. Endvidere også det jordegods, som hun havdearvet efter sin mor Inger Jespersdatter, nemlig Volnæs gaardsted, 3*gård i Understed sogn og den halve Kvissel skov. Hvad salget af Hæstrupgaard angår, var det måske tvunget, da en adelig kvinde, der ægtede en ufri mand, ikke kunne besiddefrit jordegods uden slægtens samtykke, og forholdet mellem Johanne og hendes bror Jesper Vognsen synes på den tid ikke at have været det bedste, for Jesper førte proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørken gård i Nørre Vraa i Vraa sogn, og den havde han i brug i lang tid, men kort før påske 1583 brændte gårdens rålingshus ( rålinghus = stuehuset ), og så "fraveg" Hans Mørk gården, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøstholden. Da Hans Mørk henskød sig til sit værneting, Hvetbo Herred, kendes sagens nærmere omstændigheder ikke, da tingbogen herfra ikke er bevaret.

Efter Hans Mørks død opstod der uenighed mellem hans arvinger om delingen af boet. Børnene af første ægteskab stillede større krav, end Hans Mørks enke og børnene af andet ægteskab ville efterkomme. Sagen blev forelagtkongen, der 8. nov. 1594 sendte missive til lensmanden på Aalborghus Ove Lunge om, at da der var trætte mellem Hans Mørks arvinger om arv og skifte i bondegods og om det løsøre og rørlige gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulle Ove Lunge på tinge lade opkræve samfrænder eller nogle uvildige dannemænd og på kongens vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulle indstævne alle arvingerne for sig og siden forlige dem i mindelighed eller dømme dem imellem om alle de tvistigheder, der findes eller her efter kunne opstå mellem dem om nævnte arveskifte, og derefter skullede give deres afgørelse .

Hvorledes afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange år efter blussede striden op påny.

-
BIRT: RIN MH:IF585
DEAT: RIN MH:IF586


Notater: Kvinde - Bodil Laursdatter

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 350 - 366.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f.15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset, og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.

Hallund sogn s. 88.DEAT: RIN MH:IF587


Anders Laursen og Dorthe Laursdatter
Mand Anders Laursen

          Født: 1692 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 47.
           Dåb: 1 Maj 1692
           Død: 1743 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 227.
        Begravet: 16 Apr. 1743 - I Bonken 51 år, mindre end 14 dage.


           Far: Lauritz Andersen (1651-1728)
           Mor: Maren Nielsdatter (1654-1727)


        Ægteskab: 12 Okt. 1727 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 11 v.Kvinde Dorthe Laursdatter

          Født: 1707 - Hjørring Jetsmark 1646 - 1740 O 88 h.
           Dåb: 4 Sep. 1707
           Død: 1752 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 323 n h.
        Begravet: 29 Dec. 1752 - 45 År 3 M.


           Far: Laurs Pedersen (1681-1754)
           Mor: Kirsten Michelsdatter (Omkr 1670-      ) Anden ægtefælle/partner: Laurids Jørgensen (      -      ) - 3 Jan. 1744 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 16 n v.


Børn
1 M Laurids Andersen

          Født: 1728 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 105 n h.
           Dåb: 26 Sep. 1728
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Andersen

          Født: 1730 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 109 h.
           Dåb: 5 Nov. 1730
           Død: 
        Begravet: 3 K Maren Andersdatter

          Født: 1733 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 114 n h.
           Dåb: 25 Jan. 1733
           Død: 
        Begravet: 4 M Mikkel Andersen

          Født: 1735 - Hjørring Ingstrup 1686 -1771 O 118 h.
           Dåb: 16 Mar. 1735
           Død: 1777 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 103 v.
        Begravet: 12 Feb. 1777 - Over 40 år gammel.
    Ægtefælle/partner: Margrethe Nielsdatter (1744-1780)
         Ægtesk: 12 Sep. 1769 - Hjøring Børglum 1720 - 1804 O 76 v.


5 K Anne Andersdatter

          Født: 1737 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 122 h.
           Dåb: 28 Jul. 1737
           Død: 
        Begravet: 6 M Niels Andersen

          Født: 1740 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 127 v ø.
           Dåb: 3 Apr. 1740
           Død: 
        Begravet: 7 M Peder Andersen

          Født: 1743 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 131 h ø.
           Dåb: 10 Mar. 1743
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jensdatter (      -      )
         Ægtesk: 28 Jan. 1781 - Hjørring Tise 1762 -1792 O 156 n v.Notater: Mand - Anders Laursen

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1


Notater: Kvinde - Dorthe Laursdatter

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1


Christen Pedersen og Ide Margrethe Laursdatter
Mand Christen Pedersen

          Født: 1 Sep. 1820 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 6 nr. 9.
           Dåb: 2 Sep. 1820
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Christensen (      -      )
           Mor: Maren Jensdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Ide Margrethe Laursdatter

          Født: 14 Okt. 1821 - Hjørring Hallund 1819 - 1843 O 55 nr. 7.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Terkildsen (183-      )
           Mor: Inger Jensdatter (1793-      )
Børn
1 M Jens Peter Christensen

     Også kendt som: Jens Peter Øster
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Dorthea Andrea Christensen (1870-      )


2 M Lars Christian Christensen

          Født: 19 Dec. 1850 - Hjørring Ø. Brønderslev 1846 - 1860 O 25 nr. 14.
           Dåb: 1 Jan. 1851
           Død: 
        Begravet: 

Christen Nielsen Madsen og Inge Marie Laursdatter
Mand Christen Nielsen Madsen

          Født: 2 Apr. 1838 - Hjørring Furreby 1814 - 1844 O 35 nr. 264.
           Dåb: 27 Maj 1838
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Mads Christensen (1807-1846)
           Mor: Maren Nielsdatter (1804-      )


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjørring Furreby O 25.

• Folketælling: 1880, Hjørring Børglum O 4 nr. 7 - et hus.
Kvinde Inge Marie Laursdatter

          Født: 1 Feb. 1840 - Hjørring Børglum 1814 - 1851 O 83 nr. 258.
           Dåb: 16 Apr. 1840
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Nielsen (1796-      )
           Mor: Dorthe Christensdatter (1805-      )


Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Børglum O 14 - Fristrup Damsgaard.

• Folketælling: 1880, Hjørring Børglum O 4 nr. 7 - et hus.


Børn
1 M Nick Christian Madsen

          Født: 16 Jan. 1869 - Hjørring Børglum 1857 - 1870 O 3.
           Dåb: 23 Maj 1869
           Død: 
        Begravet: 2 K Lavra Madsen

          Født: 14 Maj 1872 - Hjørring Børglum 1870 - 1888 O 58 nr. 4.
           Dåb: 7 Jul. 1872
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Svenning Svenningsen (1869-      )
         Ægtesk: 14 Maj 1901 - Hjørring Børglum 1892 - 1904 O 240 nr.1.


3 M Lars Alfred Madsen

          Født: 24 Mar. 1878 - Hjørring Børglum 1870 - 1888 O 20 nr. 9.
           Dåb: 1 Jul. 1878
           Død: 
        Begravet: 

Bodel Svendsen og Karen Laursdatter
Mand Bodel Svendsen

          Født: 1711 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 44. ny O 24.
           Dåb: 12 Jul. 1711 - V I A`trin.
           Død: 1787 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 444.
        Begravet: 3 Apr. 1787 - 76 År.


           Far: Svend Bodelsen (1670-1755)
           Mor: Else Thomasdatter (1686-1757)


        Ægteskab: 28 Jul. 1737 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 345.

Begivenheder

• 1777: 4 Nov. 1777.
Kvinde Karen Laursdatter

          Født: 1713 - Hjøring Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 27 h. nr. 3 nedefra.
           Dåb: 21 Jun. 1713 - Stubdrup Ø. Brønderslev
           Død: 1773 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 233.
        Begravet: 8 Jan. 1773


           Far: Laus Andersen (1683-1751)
           Mor: Mette Jensdatter (1688-1766)


Begivenheder

• Dødsfald:


Børn
1 K Karen Bodelsdatter

          Født: 31 Aug. 1738 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 29.
           Dåb: 
           Død: 29 Jul. 1796 - Hjørring Vennebjerg Sct Hans 1780 - 1804 O 119.
        Begravet: 2 M Svend Bodelsen

          Født: 1740 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O nr. 17.
           Dåb: 27 Mar. 1740
           Død: 1793 - Hjørring Dronninglund Hallund 1778 - 1824 O 447.
        Begravet: 19 Apr. 1793
    Ægtefælle/partner: Maren Christensdatter - Damsgaard (1741-1805)
         Ægtesk: 15 Sep. 1769 - Hjørring Dronninglund Hallund 1732 - 1778 O 185.


3 K Else Bodelsdatter

          Født: 1 Okt. 1741 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 37.
           Dåb: 
           Død: 27 Dec. 1741 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 391.
        Begravet: 4 K Mette Bodelsdatter

          Født: 1742 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 40.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Lars Bodelsen

          Født: 6 Dec. 1744 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 47.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Bodelsen

          Født: 8 Jan. 1747 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 55.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirsten Jørgensdatter (      -      )
         Ægtesk: 4 Nov. 1777 - Hjørring Dronninglund Hallund 1732 - 1778 O 343.


7 M Rasmus Bodelsen

          Født: 14 Sep. 1749 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 67.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Pedersdatter (1760-      )
         Ægtesk: 19 Mar. 1779 - Hjøring Hallund 1778 - 1824 O 185 h.


8 M Christen Bodelsen

          Født: 3 Sep. 1752 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 81.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 9 K Else Bodelsdatter

          Født: 12 Okt. 1755 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 96
           Dåb: 20 Okt. 1755
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Thomsen (1732-      )Notater: Mand - Bodel Svendsen

419CO1AC-19C7-58PC-1194-11949453ZCC7


http://www.familienmejlby.dk/46164087
Soldaterbørn, andre uægte, og sjove efternavne blandt fadderne
Den 3. august 1727: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter får døbt datteren Maren Bodelsdatter. Fadderne til pigen er Heili Andersen, Niels Andersen, Christen Madsen, Jacob Simonsens hustru og Maren Lauridzdatter.

Den 29. maj 1729: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Maren Lauridzdatter får døbt datteren Kirsten Bodelsdatter. Fadderne er Anders Jensen, Niels Simonsen, Christen Huefboe, Maren Suensdatter [Svendsdatter] og Maren Jensdatter.


Fra MH.
Bodel Svendsen
Fødsel15. juni 1783 - Hallund, Dronninglund, Hjørring, Danmark
Død23. feb. 1794
ForældreSvend Bodelsen, Maren Bodelsen Damsgaard (født Christensdatter)
SøskendeChristen Svendsen, Christine Svendsen, Bodel Svendsen, Karen Albrechtsen (født Svendsdatter), Karen Svendsdatter


BIRT: RIN MH:IF440
DEAT: RIN MH:IF1783


Bertel Laursen Kjærulf og Karin Laursdatter
Mand Bertel Laursen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karin Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Vogn Bertelsen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Andersdatter (Ca. 1610-      )
Jesper Laursen og Kirsten Laursdatter
Mand Jesper Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Kirsten Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Laurs Jespersen

          Født: 1779 - Hjørring Tranum 1742 - 1814 O 117 v.
           Dåb: 25 Apr. 1779
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Larsdatter (1783-      )
Søren Nielsen og Mariane Laursdatter
Mand Søren Nielsen

          Født: 1827 - Tise
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Chr. Christensen (      -      )
           Mor: 


        Ægteskab: 8 Nov. 1851 - Ingstrup 1840 - 1865 O 139 nr. 12.Kvinde Mariane Laursdatter

          Født: 24 Apr. 1824 - Ingstrup 1824 - 1840 O 71 nr. 90.
           Dåb: 30 Maj 1824
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Jensen (1775-1827)
           Mor: Dorthe Pallesdatter (1779-      )
Børn
1 M Lars Sørensen

          Født: 18 Jun. 1852 - Ingstrup 1840 - 1865 O 34 nr. 6.
           Dåb: 27 Jun. 1852
           Død: 
        Begravet: 2 K Dorthea Sørensen

          Født: 15 Jan. 1855 - Ingstrup 1840 - 1865 O 84 nr. 1.
           Dåb: 28 Jan. 1855
           Død: 
        Begravet: 3 K Ane Sørensen

          Født: 30 Sep. 1856 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1840 - 1865 O 88 nr. 17.
           Dåb: 12 Okt. 1856
           Død: 9 Maj 1946 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1925 - 1947 O 281 Nr. 3.
        Begravet: 14 Maj 1946 - 89 År.
    Ægtefælle/partner: Jens Andreas Christensen ( Rolighed ) (1857-1938)
         Ægtesk: 19 Feb. 1897 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1892 - 1908 O. 178 Nr.1.


4 M Niels Christian Sørensen

          Født: 2 Dec. 1858 - Ingstrup 1840 - 1865 O 52 nr.18.
           Dåb: 25 Dec. 1858
           Død: 
        Begravet: 

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Jun. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk