[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Vil Orning og Ide Baggesdatter Griis
Mand Vil Orning

          Født: 1616
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 Jul. 1694
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Else Ovesdatter LunovKvinde Ide Baggesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 28 Feb. 1659
        Begravet: 


           Far: Bagge Pallesen Gris
           Mor: Maren Krag Anden ægtefælle/partner: Poul Fredbjerggaard


Børn

Notater: Mand - Vil Orning

https://www.myheritage.dk/discovery-hub/136207671/match-compare/I-136207671-2-2001173-I-246316701-1-1024009

Smart Match med NØDSKOU Web Site styret af BO NØDSKOU fra Danmark Danmark

Vil Sørensen Orning

Fødsel 1616 - Eget, Skærum, Hjørring
Død 1694 - Skærum

Forældre Søren Vilsen Orning og Sophie Jensdatter Orning

Bror Christoffer Sørensen

Partnere Ide Baggesdatter Griis og Else Ovesdatter Lunov

Børn Jakob Lunov, Christence, Kristence, Sofie og Søren
BIRT: RIN MH:IF1164
BURI: RIN MH:IF1165


Notater: Kvinde - Ide Baggesdatter Griis

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
Ugift 1635 døde før 28 feb 1659.


Fra Geni.

Ide Baggesdatter Griis af Slette Griis
Engelsk (default): Ide Baggesdatter Griis, Dansk: Ide Baggesdatter Griis af Slette
Køn: Kvinde
Fødsel: før 1634
Dødsfald: 1659 (død før 28 februar 1659)
Immediate Family:
Datter af Bagge Pallesen Griis af Slette Griis og Maren Henriksdatter Krag
Gift med Vil Sørensen Orning, til Eget & Trinderup og Poul Fredberg, til Fredbjerggaard
Søster til Palle Baggesen Griis; Kirsten Baggesdatter Griis; Else Baggesdatter Griis og Birgitte Baggesdatter Griis

Tilføjet af: Ruth Dahl Larsen on 27. maj 2011
Administreres af: Ruth Dahl Larsen og Jan Ulrik Jakobsen


DEAT: RIN MH:IF1162
Billede

Niels Baggesen - Kjærulf og Johanne Pedersdatter Mørk
Mand Niels Baggesen - Kjærulf

          Født: 1592 - Øster Brønderslev Sogn, Kornumgaard
           Dåb: 
           Død: Aug. 1672 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 305.
        Begravet: 8 Aug. 1672


           Far: Bagge Jensen - Kjærulf
           Mor: Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Ukendt 18 - Kornumgaard, V. Brønderslev

Begivenheder

• Beskæftigelse: gårdmand.
Kvinde Johanne Pedersdatter Mørk

          Født: Omkr 1610
           Dåb: 
           Død: 1688 - Hjørring Børglum Ø.Brønderslev 1666 - 1731 O 322.
        Begravet: 6 Jun. 1688 - Ø. Brønderslev


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf
Børn
1 K Dorte Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1620
        Begravet: 2 M Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf

          Født: Omkr 1625
           Dåb: 
           Død: Omkr 1698 - I Norge
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Dorte Mathiesdatter


3 K Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard 19

          Født: 1630
           Dåb: 
           Død: 1699
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Pedersen


4 M Jens Nielsen Nielsen Kjærulf

          Født: Omkr 1635
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard 20

          Født: 1637
           Dåb: 
           Død: 1705
        Begravet: 6 M Peder Nielsen Kjærulf - Damsgaard

          Født: Omkr 1638
           Dåb: 
           Død: 11 Dec. 1715 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 131.
        Begravet: 11 Dec. 1715
    Ægtefælle/partner: Else Madsdatter
         Ægtesk: 27 Jun. 1686 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 283.


7 M Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard 21

          Født: 1652 - ( 1638 ) ? Hebbelstrup - Hallund
           Dåb: 
           Død: 1733
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Else MadsdatterNotater: Mand - Niels Baggesen - Kjærulf

Bor 1632 i Kornumgård, senere Ugilt, derfra til Damsgård. Se Hallund sogn side 44. - Får 6-7 børn.

Kjærulfske Studier side 44.
Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet I Brønderslev 8. Aug. 1672, 79 Aar gammel3. Han boede som foran omtalt 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 16274, men flyttede vist kort efter og boede 1639 - 1642 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin Død. 25/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg5. Han var gift med Johanne Pedersdatter, der var Datter af Peder Jensen (Mørk?) i Røgelhede
i Hellevad Sogn og Gjertrud Sørensdatter Kjærulf (af Holtet linien ) Hun var født o. 1610, og blev begravet i Ø. Brønderslev 6. Juni 1688, 78 Aar gammel.
De synes at have haft 6 - 7 Børn.

Vendsysselske årbog 1931 Skoleholderne side 76.
I 1634 var her en Skolemester Niels Hansen, der antagelig var kommet hertil fra Em 1626. Han havde 1616 opholdt sig paa Stougaard, antagelig Herregaarden i Tørring Sogn vest for Horsens, og dernæst havde han opholdt sig paa Rosenholm, hvorfra han 1618 fik Afskedspas af Holger Rosenkrantz.
Saa tjente han Kaptajn Abraham Bierring paa Kongsgaard ved Ebeltoft i 11/2 Aar og havde Afskedspas derfra 30. Decbr. 1620; endvidere havde han Afskedspas fra velb. Hans Skade paa Rolsegaard i samme Egn, dateret 25. Maj 1624 og fra Sognepræsten i Knebel Hr. Albret Jensen 23. Maj 1625 samt Vidnesbyrd af Sognemændene i Em Sogn, hvor han havde opholdt sig nogen Tid, dateret Emb 9. Okt. 1626. Antagelig har han været Skriver paa de forskellige Herregaarde, og han synes at have været en ret bemidlet Mand, hvad der just ikke var almindeligt for Skoleholdernes Vedkommende; af en Registrering I hans Bo ses han saaledes at have haft følgende Gældsbreve: Gert Bryske til Margaard og Vedø 34 Daler, Christen Jensen i Thise 6 1/2 Dlr., Thomas Christensen i Sulsted 14 Mark, Niels Nielsen i V. Brønderslev 5 ½ Dlr., Thomas Nielsen i Klæstrup 8 Sldlr. og 3 Skp. Byg og Christen Sørensen i V. Brønderslev 5 Sldlr. I Boet var ogsaa 2 Sølvskeer, og endvidere havde han en Del Stude udstationeret i Omegnen, saaledes 1 i Lørslev i Ugilt Sogn, 1 I Svennum i Jerslev Sogn, 1 i Thise Sogn, 1 i Nørgaard i Vrensted S., 1 i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og 1 Kvie hos Hans Skræder i V. Brønderslev.
Niels Hansen, der tillige var Foged over Jørgen Grubbes Gods her i Egnen, hørte altsaa næppe til den Kategori af Skoleholdere, der var Murer om Sommeren og Skolemester om Vinteren; men trods de tilsyneladende gode økonomiske Kaar, hvorunder han og hans Hustru Maren Thomasdatter levede, ramte Ulykken dem dog ved et Tilfælde, thi >naar Uheld være skal o. s. v.<<, som Fader Holberg siger.
St. Steffensdag 1634 kom en Karl Peder Jensen, som tjente hos Herredsfoged Peder Selgensen (Kjærulfs) Enke Inger Hansdatter Mørk i Saltumgaard ind til Maren Mortensdatter, der holdt Krohus i V. Brønderslev, og noget efter kom Skolemester Niels Hansen derind og fik sig en Kande Øl. Sandsynligvis blev det ikke ved den ene Kande, og da Peder Jensen spurgte Skolemesteren, om de skulde brydes, tog denne ham, satte ham ovenfor sig ved Bordet, skænkede for ham i et Stob og bad ham drikke med sig, i modsat Fald skulde han slide Kanden itu paa ham. Peder Jensen vilde ikke lade sig lumpe af Skolemesteren, og saa røg de sammen paa Gulvet og fik hinanden i Haaret; men pludselig faldt Karlen om uden at nogen havde set, at Skolemesteren havde gjort ham nogen Skade. Skolemesterens Hustru kom nu til, og da hun løste den døde Karls Klæder op, saa man, at han havde faaet et Knivstik i Bugen, og der blev saa taget Syn over Liget, og paa første Retsdag derefter blev der paa Jerslev Herreds Ting, hvor Lars Dyrskøt i Aagaard i Ørum som Fuldmægtig for Fru Birthe Lindenov til Bangsbo forfulgte Sagen, opkrævet Sandemænd til ved Landstinget 17. Febr. at sværge deres Tov over Skolemesteren, som var blevet sat i Fængsel paa Hjermeslevgaard. Niels Hansen tilstod sin Forbrydelse baade for Præsten, der besøgte ham, og paa Tinget, og Sandemændene kendte ham skyldig, saa Udsigterne til at bjerge Livet var ikke gode. Men han gjorde dog Forsøg derpaa. Hans Hustru gik op til Thorsmark, hvor Ridefogeden til Hjermeslevgaard Christen Hansen boede, og hun gav denne indflydelsesrige Mands Hustru Anne Jensdatter et Sølvstob, for at hun skulde faa sin Mand til at hjælpe Skolemesteren til sin Fred igen End-videre lod Skolemesteren sig 3. juledag syne af 4 ansete Mænd - Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, Christen Jensen i Burholt, Jens Nielsen og Oluf Sørensen i V. Brønderslev -for at de skulde se den Skade, som han foregav, at salig Peder Jensen havde gjort ham i Slagsmaalet, og da saa de, at der blandt andet var revet en Lok af hans Haar, og at han havde 2 Saar paa venstre Haand Og endelig tog Skolemesteren Stokkenævn af 24 Dannemænd tillige med de Mænd, som den Dag Tinget søgte, om hvorledes han havde skikket sig >i By og uden By, til Kirke, til Ting, til Stævne, i Forsamling og uden, og hvorledes han havde omgaaedes dem< i den Tid, han havde været hos dem. Og da svarede først Stokkenævningerne af V. Brønderslev og senere de andre, at saa meget Niels Hansen havde været i deres Omgængelse . . _ >havde han forholdt sig imod dennem som en ærlig, trofast Dannemand sømmer og burde at gøre og forholdt sig mod dennem uden oprør, Parlement, Klammeri eller Trætte, troligen og vel . . . . . før end nu en kort Tid siden den ulykkelige Tilfald, som omvundet er, sig haver paa St. Steffensdag (disver) tildragen imellem ham og en Dreng af Saltum<. Paa Tinget 8.Jan. fremkom endvidere Christen Pedersen i Hobro og tilbød paa Niels Hansens Vegne Sølv, Penge, Bod og Bedring for Manddrabet.
17. Februar svor Sandemændene fra Jerslev Herred altsaa deres Tov over Niels Hansen paa Viborg Landsting, og 19. Febr. faldt Dommen i Henhold hertil paa Jerslev Herredsting, hvor Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf tog 8 Meddomsmænd til sig (Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard, Lars Dyrskjøt i Aagaard, Niels Madsen i Musted, Niels Nielsen paa Nejst, Lars Moustsen i Hjermeslev,~ Søren Sørensen i Pajhede, Chr. Nielsen i Vrensted og Jesper Christensen i Østergaard), og de dømte Niels Hansen til at straffes paa sin Hals.
Før Domfældelsen skete, gav Skolemesteren til Kende paa Tinget, at han skyldte Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard 7 Daler i Rest paa en Hest samt Niels Brask i Aalborg Betaling for 1/2 Tønde Byg og 2 Slettemark. Endvidere fremstod, før Dommen blev afsagt, Jens Madsen i Binderup paa sin Husbond Jørgen Gubbes Vegne og spurgte Skolemesteren, om han ikke havde oppebaaret mere af Jørgen Grubbes Tjenere, end hans Regnskab viste, samt om han skyldte den gode Mands Fogeder eller Fuldmægtige mere, end Opskriften viste, i saa Fald skulde han bekende det, nu da den visse Død var ham saa nær. Skolemesteren bekendte da, at han havde et Par Klædesbukser med 3 Lag Snore paa og saa gode som 8 Daler samt en kort Laas liggende hos Christen Pedersen i Hobro, men den Sadel paa den sorte Hest, som var anholdet, var Lars Nielsens i V. Brønderslev - han havde forsøgt at flygte efter Drabet.
Da Skolemesteren var en bemidlet Mand, blev der nedlagt Paastand om, at der forlods af hans Bo skulde udredes Omkostningerne ved hans Domfældelse ved Herredstinget, Sandemandstovet i Viborg og til Skarpretteren for hans Henrettelse; men Jens Madsen I Binderup, der skulde varetage Jørgen Grubbes Interesse i Niels Hansens Boslod, protesterede imod at Skarpretteren fik mere betaling, end han skulde have i Følge den mellem ham og Herredsmændene sluttede Kontrakt, og denne Paastand godkendte Dommeren.
Skolemesteren blev saa halshugget, og Jørgen Grubbe fik den Del af Fællesboet, der tilkom ham, deriblandt 1 Lovbog vurderet til 10 Mark; I Slutningen af April holdtes der Skifte efter ham. Imidlertid havde Christen Sørensen i Krogen stævnet hans Enke for hendes Anpart af Niels Hansens Gæld til ham for 1 Hørlagen, barket Læder til et Par Sko og 2 Dages Møgagen. Forøvrigt sørgede Enken Maren Thomas datter ikke længe; Henrettelsen fandt Sted sidst i Marts Maaned, og før 25. Juni samme Aar`var hun gift med Niels Mortensen i V. Brønderslev, der I December gjorde Krav paa Tilbagelevering af det Sølvstob, som Maren havde givet Chr. Hansens Hustru i Thorsmark paa Betingelse af, at hun skaffede hendes Mand sin Fred igen.
Hans Eftermand i Skoleholdet blev antagelig Lars Sørensen, Søn af Søren Nielsen i Sterup i Jerslev Sogn, der var Skoleholder i V. Brønderslev 1640, og som sidstnævnte Aar blev gift med Karen Andersdatter, Datter af Anders Ludvigsen i V. Brønderslev, med hvem han ikke var beslægtet nærmere end i 4. Led.Vendsysselske årbøger 1931 side 78.

Død 1672 i Damsgaard, Øster Brønderslev sogn Hjørring amt. Begravet . 8 aug 1672 i Øster Brønderslev kirkegaard Hjørring amt.


Kilde: http:/ Niels Baggesen Kjærulf
Mødrene herkomst formodet. Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet i Ø.Brønderslev 8.Aug. 1672, 79 Aar gammel. Han boede 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 1627, men flyttede vist kort efter og boede 1639-1646 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø.Brønderslev, og der boede han til sin Død. 22/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg. Selvom Niels Baggesen Kjærulfs far Bagge Jensen Kjærulf var den officielle besidder af Kornumgård og bruger af den ene halvdel af gården, var det dog nok sønnen Niels Baggesen Kjærulf der drev den i 1620erne og senere. Om ham hører vi, at hans bror Vogn Kjærulfs to sønner Jens og Thomas, der tjente på Kornumgård, 1627 havde været med Niels Baggesen Kjærulf hos Jens Andersens i Vadumtorp, hvor Niels Baggesen Kjærulf havde købt en fuxhoppe, om hvilken der senere blev proces, idet Jørgen Kruse til Hjermeslevgård vistnok havde købt den af Niels Baggesen, men ikke havde fået den leveret, velsagtens som følge af fjendens indfald; men på Aalborg byting 1630 havde Niels baggesen tilbudt Jens Andersen betaling for den. Om Niels Baggesen Kjærulf skal her iøvrigt anføres, at han i tiden 1632-35 flyttede til Spangerhede i Ugilt sogn, som ejedes af Christoffer Kaas til Overklit, og her overfaldt han 1635 Kaas' ridefoged, Christen Pedersen, der kom for at pante ham, og han truede med at skyde ham, men sagen ordnedes dog i mindelighed. Niels Baggesen Kjærulf havde i mødrene arv fået 200 sletdaler, der var betalt til hans farfar, Jens Andersen Kjærulf på Kornumgård, og efter dennes død stod de hos faderen Bagge Jensen Kjærulf, der næppe vedblev at være solvent, hvorfor Niels vel heller ikke var det. 1642 flyttede han til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og her boede han til sin død 1672. Han var gift med Johanne Pedersdatter Kjærulf, datter af hans farbror Peder Jensen Kjærulf på Kornumgård. (Et sådant ægteskab forekommer usandsynligt på grund af slægtskabet (søskendebørn ), men synes ikke desmindre at være faktisk, iflg Jerslev herreds tingbog 17 Sep 1663). Hun var født o.1610 og døde i Ø.Brønderslev 1688. De havde 6-7 børn, der dels boede i Damsgård og Hebelstrup og dels i Norge.

Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø- Brønderslev. Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.

HAN BOEDE I 1632 I KORNUMGAARD 1639-42 i Spangerhede i Ugilt sogn 1642- boede han i Damsgaard i Øster Brønderslev Sogn. De var gift i 1656. Se side 44 i Kjørulfske studier.
DE SYNES AT HAVE HAFT 6-7 BØRN

Niels Baggesen Kjærulf, det vides ikke hvor han blev født i 1592, men som omtalt under faderen, Bagge Jensen Kjærulf, boede han 1632 på Kornumgaard, Vendsyssel, der nævnes han også 1627. Han flyttede kort tid efter 1632 og boede 1639- 1642 i Spangerhede, Ugilt sogn, hvorefter han kom til Damgaard, i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin død. Niels Baggesen Kjærulf havde følgende børn sammen med Johanne Pedersdatter: Bagge Nielsen Kjærulf, død ca. 1698-Stilling Sorenskriver. Gift med Dorte Mathisdatter. Jens Nielsen Kjærulf, født ca. 1630. Stilling Premierløjtnant Peder Nielsen Kjærulf, født ca. 1638- Død 1715 i V. Hebbelstrup, Hallund Sogn begravet 11 Dec. 1715 i Hallund Sogn. Gift med Else Madsdatter. Maren Nielsdatter Kjærulf. Død 1699 Jerslev Sogn- Begravet 7. Juli i Jerslev Sogn, Hjørring Amt. Peder Nielsen Kjærulf født ca. 1652- Død 1722 Hvor ?? Oluf Nielsen Kjærulf. ??

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p27c3ef3c.html

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm

BIRT: RIN MH:IF319
DEAT: RIN MH:IF320
BURI: RIN MH:IF321OCCU: RIN MH:IF6865


Notater: Kvinde - Johanne Pedersdatter Mørk

Kjærulfske studier side 44 - 359. Se manden.

Begravet i Ø.Brønderslev 6.Juni 1688 Johanne Pedersdatter af Damsgaard her i byen, 78 år.
Johanne Pedersdatter Kjærulf og Niels Baggesen Kjærulfs fædre var brødre; Johanne og Niels har altså været søskendebørn, en ægteskabsforbindelse der nok var sjælden, men ikke umulig.

Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø. Brønderslev. Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.


BIRT: RIN MH:IF322
DEAT: RIN MH:IF1656
BURI: RIN MH:IF4506


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF439

Billede

Palle Baggesen Griis og Bodil Lauridsdatter Maaneskjold
Mand Palle Baggesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1678
        Begravet: 


           Far: Palle Nielsen Griis
           Mor: Anne Brun


        Ægteskab: Kvinde Bodil Lauridsdatter Maaneskjold

          Født: 1625
           Dåb: 
           Død: 24 Apr. 1697
        Begravet: 4 Maj 1697


Børn
1 M Bagge Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Laurids Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Hans Eiler Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Ellen Pallesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Niels Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 K Birgitte Pallesdatter Griis

          Født: 1652
           Dåb: 
           Død: 25 Maj 1697
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Mortensen


7 K Anne Marie Pallesdatter Griis

          Født: Omkr 1655
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Nielsen


8 K Else Pallesdatter Griis

          Født: Omkr 1660
           Dåb: 
           Død: Mar. 1703
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Jensen Manstrup


9 K Ide Margrethe Pallesdatter Griis

          Født: 1672
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 8 Mar. 1744
    Ægtefælle/partner: Oluf Laursen
    Ægtefælle/partner: Jens NielsenNotater: Mand - Palle Baggesen Griis

DEAT: RIN MH:IF1170


Notater: Kvinde - Bodil Lauridsdatter Maaneskjold

Smart Match med Nielsen og Mollison Web Site styret af Peter Bagger Nielsen fra Danmark Danmark

Bodil Lauridsdatter Griis (født Maaneskjold)
Fødsel 1625 - paa Gaarden Time i Bahus, Halland, Danmark til 1658/ derefter Sverige
Død 24. april 1697 - V. Svenstrup, Hjortdal sogn, I familiens gravkælder i Hjortdal kirke, Hjortdal (opsl. 126)
Forældre Laurids Pedersen Maaneskjold, til Ristenæs & Olsnæs, Tjørn Sg, Bahus, Norge og Else Nielsdatter Munk (Maaneskjold)
Bror Peder Lauridsen

Ægtemand Palle Baggesen Griis

Børn Else Pallesdatter, Birgitte Pallesdatter, Niels Pallesen, Bagge Pallesen, Laurits Pallesen, Hans Eiler Pallesen, Ellen Pallesdatter og Ide Margrete PallesdatterBIRT: RIN MH:IF1171
DEAT: RIN MH:IF1172
BURI: RIN MH:IF1173
Billede

Jens Baggesen Kjærulf
Mand Jens Baggesen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf
           Mor: Dorte Mathiesdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Mads Jensen Kjærulf

          Født: Omkr 1685 - I Norge
           Dåb: 
           Død: 1721 - I Norge
        Begravet: 20 Feb. 1721 - I Gran I Norge2 M Ejlert Jensen Kjærulf

          Født: Omkr 1687
           Dåb: 
           Død: 1711 - I Mjølnvold, Gran I Norge
        Begravet: 3 K Kirsten Jensdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1700 - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Baggesen Kjærulf

Se også. http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htmDEAT: RIN MH:IF3525
Billede

Anders Bahn og Else Jensdatter
Mand Anders Bahn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Johanne Maria Andersdatter

          Født: 1801 - Hjørring Bjergby 1688 - 1805 O 231 n v.
           Dåb: 20 Sep. 1801 - 16 Post Trini.
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johannes OvesenBillede
Niels Christian Christensen og Nicoline Pedersen Bak
Mand Niels Christian Christensen

          Født: 5 Sep. 1846 - Hjøring Saltum 1842 - 1851 O 18 nr. 7.
           Dåb: 4 Okt. 1846
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Willadsen
           Mor: Birthe Nielsdatter


        Ægteskab: 31 Mar. 1885 - Thisted Hjardemål 1878 - 1892 O 68 nr. 1.

Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Saltum O 16 - 13 Fam16 nr. 106 en gaard.

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 5 en gaard.

• Folketælling: 1890, Hjøring Tolstrup O 85 nr. 14 / 71.

• Folketælling: 1901, Hjørring Tolstrup O 704.

• Folketælling: 1906, Hjøring Tolstrup O 104 nr. 10 matr. nr. 9 b.
Kvinde Nicoline Pedersen Bak

          Født: 24 Okt. 1852 - Thisted Hjardemål 1849 - 1878 O 52 nr. 6.
           Dåb: 24 Okt. 1852
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Nielsen Bak
           Mor: Maren Kathrine Jensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1890, Hjøring Tolstrup O 85 nr. 14 / 72.

• Folketælling: 1901, Hjørring Tolstrup O 704.

• Folketælling: 1906, Hjøring Tolstrup O 104 nr. 10 matr. nr. 9 b.


Børn
1 K Maren Katrine Chistensen

          Født: 17 Apr. 1886 - Hjøring Tolstrup 1882 - 1892 O 72 nr. 9.
           Dåb: 20 Jun. 1886
           Død: 
        Begravet: 2 K Kirstine Petra Christensen

          Født: 17 Okt. 1888 - Hjøring Tolstrup 1882 - 1892 O 79 nr. 17.
           Dåb: 31 Mar. 1889
           Død: 
        Begravet: 3 K Bertine Christensen

          Født: 3 Dec. 1891 - Hjøring Tolstrup 1882 - 1892 O 89 nr. 13.
           Dåb: 18 Aug. 1892
           Død: 
        Begravet: 4 K Jensine Christensen

          Født: 4 Aug. 1896 - Hjøring Tolstrup 1892 - 1904 O 82 nr. 14.
           Dåb: 5 Sep. 1896
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Peder Nielsen Bak og Maren Kathrine Jensdatter
Mand Peder Nielsen Bak

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Kathrine Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Nicoline Pedersen Bak

          Født: 24 Okt. 1852 - Thisted Hjardemål 1849 - 1878 O 52 nr. 6.
           Dåb: 24 Okt. 1852
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Christian Christensen
         Ægtesk: 31 Mar. 1885 - Thisted Hjardemål 1878 - 1892 O 68 nr. 1.Billede
Oluf Olufsen Lunge og Karen Banner
Mand Oluf Olufsen Lunge

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Banner

     Også kendt som: Banner
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Eriksen Panter
           Mor: Johanne Eriksen Panter
Børn
1 K Christense Lunge

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Vilefsen RotfeldNotater: Mand - Oluf Olufsen Lunge

Ses på Nettet.
DEAT: RIN MH:IF2530


Notater: Kvinde - Karen Banner

DEAT: RIN MH:IF3528

Billede

Mark Miles og Lydia Louise Bartlett
Mand Mark Miles

          Født: 1849
           Dåb: 
           Død: 1923
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Lydia Louise Bartlett

          Født: 1853
           Dåb: 
           Død: 1936
        Begravet: 


Børn
1 K Frances Pearl Miles

          Født: 21 Dec. 1889 - Britt, Iowa
           Dåb: 
           Død: 3 Maj 1962 - Hayward, Alameda, California
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jesse Leroy Hodges
         Ægtesk: 15 Mar. 1913 - Waterloo, Black Hawk, IA, USABillede
Emanuel Eggert Eggertsen Bech og Frederikke Rasmussen
Mand Emanuel Eggert Eggertsen Bech

          Født: 7 Maj 1892 - Maribo Fuglse Bandholm 1892 - 1901 O4 Nr. 8.
           Dåb: 24 Jul. 1892
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Christoffer Eggertsen
           Mor: Ane Jørgendine Nielsen


        Slægtskab: - Parret blev ikke gift

      Anden partner: Ellen Elise Alstrøm

Begivenheder

• Folketælling: 1901, Maribo Bandholm O 353 matr. 3c.
Kvinde Frederikke Rasmussen

          Født: 1 Feb. 1890 - 1847 - 1891 Engestofte Musse O. 42 Nr. 1
           Dåb: 3 Apr. 1890
           Død: 19 Mar. 1973
        Begravet: 24 Mar. 1973 - Solbjerg kirkegård


           Far: Niels Peder Rasmussen
           Mor: Dortea Hansdatter Anden ægtefælle/partner: Hans Christian Alstrøm - 8 Nov. 1908 - Maribo Musse Hunseby 1902 - 1912 O 175 Nr. 8.

Begivenheder

• Konfirmation: 16 Apr. 1904, Maribo Musse Engestofte 1892 - 1907 O 41 Nr. 1.

• Folketælling: 1921, Maribo Fuglse Bandholm O 61.

• Folketælling: 1940, København Kkronprinsessegade 46 d 1 sal.


Børn
Barnløse
Notater: Mand - Emanuel Eggert Eggertsen Bech

DEAT: RIN MH:IF3466


Notater: Kvinde - Frederikke Rasmussen

1847 - 1891 Engestofte Musse O. 42 nr. 1 Født. I Engestofte sogn se bryllup 8 nov, 1908 i Hunseby kirke Musse Maribo O. 175.

I Engestofte sogn se bryllup 8 nov, 1908 i Hunseby kirke Musse Maribo O. 175 nr. 8. 1902 - 1912

Folketælling 1916 Bandholm Fuglse O. 120 nr. 8 b nr. 18 Kristian Alstrøm, postbud indkomst 700 kr. skat 4,02kr. - Frederikke Alstrøm - Evald Alstrøm - Ester Alstrøm - Povl Alstrøm.

Folketælling 1921 O. 61 Chr Alstrøm - Frederikke - Ester - Poul - Edith - Edel.

Folketælling 1925 O. 94 Ahlstrøm Hans Chr - Frederikke - Poul Frederik - Edith Gudrun - Edel Sigrid - Estrid Eva - Ellen.

http://hensch.dk/pdf/Bandholm%20sogn.pdf Skovvej 4 side 263. matr 40 b Bandholm
postbud Hans Christian Alstrøm 1886 (*hun - 10h) - (ban - 5a, lejl 2>)
h. Frederikke 1890(*eng)
b. Carl Evald 1909(*hun), Ester 1910, Poul 1913, Edith 1916, Edel 1918


Fra MH
Frederikke Ahlstrøm (født Rasmussen)
Fødsel 1. feb. 1890
Forældre Niels Peder Rasmussen, Dorthe Rasmussen (født Hansen)
Ægtemand Hans Christian Ahlstrøm
Børn Esther Rigmor Dortea Ahlstrøm, Poul Frederik Ahlstrøm, Edith Gudrun Johansen (født Alstrøm), Edel Sigrid Ahlstøm, Estrid Eva Ahlstrøm, Ellen Else Ahlstrøm
Søskende Peter August Rasmussen, Alfred Immanuel Rasmussen, Anna Sofie Rasmussen, Hans Rasmus Vildemar Rasmussen, Rasmine Rasmussen, Karoline Rasmussen, Johannes Rasmussen, og navn på endnu en søster

Fra Geni.

Navn Frederikke Alstrøm (født Rasmussen)
Køn Kvinde
Fødsel 1. feb. 1890
Engestofte, Maribo, Lolland, Denmark
Dåb 3. april 1890
Engestofte
Ægteskab Ægtefælle: Hans Christian Alstrøm
8. nov. 1908
Hunseby, Maribo
Død 19. mar. 1973
Gravlagt 24. mar. 1973
Far Niels Peder Rasmussen
Mor Dorthea Rasmussen (født Hansdatter)
Ægtemand Hans Christian Alstrøm
Børn <Privat> Alstrøm
Karl Evald Alstrøm
Ester Rigmor Dorthea Alstrøm
Poul Frederik Alstrøm
Edel Sigrid Alstrøm
Estrid Eva Alstrøm
Ellen Alstrøm
Edith Gudrun Johansen (født Alstrøm)
Søskende Karoline Rasmussen
Rasmine Rasmussen
Karoline RasmussenBIRT: RIN MH:IF344
CHR: RIN MH:IF345
DEAT: RIN MH:IF346
BURI: RIN MH:IF347
CONF: RIN MH:IF4147Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk