[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Niels Johanssøn og Caren Søfrensdatter
Mand Niels Johanssøn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Caren Søfrensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ingeborg Nielsdatter

          Født: 1731 - Hjørring Dronninglund Voer 1717 - 1806 O 21 ø, h.
           Dåb: 15 Mar. 1731
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Jensen
         Ægtesk: 5 Okt. 1755 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1733 - 1755 O 62. Trol. 6 Jun.Billede
Chresten Lauritzen Wraae og Marie Roager Jrensen
Mand Chresten Lauritzen Wraae

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 16 Nov. 1948 - Tønder SkærbækKvinde Marie Roager Jrensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Aase Wraae

          Født: 27 Mar. 1949 - Tønder Arrild 1942 - 1954 O 50 nr. 5.
           Dåb: 12 Jun. 1979
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karin Birthe Hansen
         Ægtesk: 16 Maj 1998 - Roskilde RådhusBillede
Johan Mortensen Vognsen og Mette Jungedatter Rotdfeld
Mand Johan Mortensen Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Jungedatter Rotdfeld

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: 
           Mor: Christense Lunge
Børn
1 M Morten Johansen Vognsen

          Født: 1478 - Hjermitslevgård
           Dåb: 
           Død: 1520 - Sverige, D-Län, Nyköping, Nya Kyrkogården
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Dorthe LunovNotater: Mand - Johan Mortensen Vognsen

Saltum
http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm


DEAT: RIN MH:IF2528


Notater: Kvinde - Mette Jungedatter Rotdfeld

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm


DEAT: RIN MH:IF2527

Billede

Vallentin Mathiasen Bødker og Kirsten Justdatter
Mand Vallentin Mathiasen Bødker

          Født: 8 Jun. 1732 - Hjørring Hvetbo Saltum 1886 - 1771 O 220 .
           Dåb: 
           Død: 1807 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 171
        Begravet: 5 Mar. 1807 - 74 År.


           Far: Mathias Jensen (bødker )
           Mor: Karen Vallentinsdatter


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter - 23 Nov. 1793 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 58 / 34 Trol. 21 Sep

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Saltum O 19 20" fam.

• Folketælling: 1801, Hjørring Saltum O 17 matr. nr. 17 f.
Kvinde Kirsten Justdatter

          Født: 1756
           Dåb: 
           Død: 1807 - Hjørring Saltum 1768 - 1810 O 171 h.
        Begravet: 5 Mar. 1807 - 51 År.


Børn

Notater: Mand - Vallentin Mathiasen Bødker

08/06/1732 Vallentin Mathisen ( Bødker ) søn af Mathias Jensen Bødker og Karen Valletinsdatter i Faarup. fadd. Jens Bødker, Anders Bødker, Jens Raj, Kirsten Ottesdatter i Faarup. Bor i Faarup 1787 er husfæster.

Bor 1787 i Fårup, husfæster. - Ifølge Lundergårds godsarkiv, - viet 2 g. til Kirsten Justdatter.

Skifte Forretning efter Huusmand Vallentin Mathiesens afgangne
Hustrue Anne Pedersdr. I Faarup

Skifte Forretning efter Huusmand Vallentin Mathiesens afgangne
Hustrue Anne Pedersdr. I Faarup

Aar 1801 den 27de julj indfandt sig i det Huus i Faarup Bye udi Saltum Sogn paa Lundergaards Gods, som Vallentin Mathiesen beboer paa Husbondens og Skifteforvalterens Hr. Oluf Christensens vegne: Christen Lyngberg Fuldmægtig ved ommemelte Lunderged, for at foretage et lovlig skifte efter omenmelte Vallentins afgl.ne Hustrue Anne Pedersdatter som døde den (mangler) Janu: S. a. men skiftet haver Ifølge Forordningen af 21de Juni 1799 henstaaet indtil nu, da Enkemanden agter at indlade sig i nye ægteskab, hvorfor han har været en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning begierende over bemelte afdødes Efterladenskaber til videre Skifte og Deeling imellem ham og hans i Ægteskab med den afdøde, avlede umyndige Søn Mathias 6 Aar gl. hvis ræt Faderen, under Skiftet iagttager. Her er nærværende 2de Vitterligheds og Vurderingsmænd Jens Torcildsen og Niels Jensen af Faarup, som blev forklaret, at de ifølge ovenmelte Forordning skulle taxere den afdødes Efterladenskaber efter bedste skiønnende, saaledes som de med deres Eed kan bekræfte; Thi blev da begyndt med at registrere og vurdere saaledes som følger:

1lille fur Bord -, 1, 8 Den afdødes fur kiste med laas og nøgel 3, 2, --
1 lille furfade -, -, 4 Derudi
3 Stripper -, -, 12 1 tin Bakke med 3 gl. Silketørkl. Og 1rød
1 lille fur Rustkar 1 gl. Fierding og Bommulds do. Samt noget smaalinned 1, 2, --
1 lille gl. anker 1, 3, 8 1 lille Speil 9, 3, 12
1 grøn Stoffes Skiørt -, 5, -- 1 Messing Rivejern og 1 do. Lyssesax ,---, 8
1 grøn Ulden Damaskes Trøje -, 5, -- 1 Haandqvern med 2 Steen -, 2, --
1 blaae trykket lærreds forkl. -, 2, -- 2 gl. bryggerkar -, -, 8
1 grøn slet stoffes trøje -, 3, -- 1 gl. Hiulbaare -,---, 8
1 striberet Skiorte med blaa bund -, 4, -- 1 sortbroget Koe 8 Aar 5, 2, --
1 blaae Vadmels do. -, 5, -- 1 Faar og 1 Lam 1, --, --
1 gl. bruun do. -, 2, -- 1 skovl og greb, samt spade -, 2, --
1 blaae Damaskes do. -, 4, --
1 blaae Vadmels do. -, 1, 8 Paa Tilspørgsel om Enkemanden og Tilstædeværende
2 pudesvaar af Hørlærred -, 1, -- vidste mere at angive denne Stervboe tilhørende enten
2 Blorlærreds Særker -, 2, -- reede Penge, Vahre eller, andet, hvad nu skeet er,
I en lille Stue Hvortil de Alle sarede Nej,
1 Eege Bord paa Drejet Fod -, 2, -- Altsa bliver Boens heele Indtægt 16, 5, 12
1 gl. Stoel -, --, 8
1 gl. rød og hvid Olmerd Overd. -, 4, --
1 bl. Og hvid Bolster Vaar -, 3, --
2 gl. Hovedpuder -, 3, --
2 gl. Blorlæreds lagner -, 1, --

Derimod bliver Skiftets Omkostninger saaledes

a. 1/3 Procento af Indtægter til Kongens Kasse -, -, 6
b. Stemplet Papiir til Skiftebrevet 1 stk. -, 1, 8
c. Skiftebrevets Beskrivning -, 3, --
-, 4, 1

Flere udgifter vidste Ekemanden ikke der hæftede paa Boen og ingen var ey heller mødt som fordrede Hvoraf Enkemanden tager det halve 8, --, 7
Og Sønnen den anden halve Deel, som ere 8,--, 7

For hvilken Arvepart: Aatte Rigsdaler Syv Skilling udlagde her af Boen, som pant derfor indtil Sønnen bliver myndig eller Pengene til Vedkommende bliver udbetalt: Den Afdødes foran registrerede Kiste og gang intet undtagen; Og da Enkemanden ikke attraaede nogen Auction derover, saa blev samme hos hannem indestaaende efter Forlangene og paa hans ansvar. Med dette Skifte kunde da ikke videre foretages hvorfore samme efter Enkemandens Begiering bliver i dag sluttet og tilendebragt. Det saaledes Passerede bliver med Hænders Underskrivt bekræftet.
Stervbostædet Datum utsupra paa Skifteforvalterens Vegne
Ch Lyngberg
Enkemanden paa egne og sønnens Vegne Wallentin Mathiesen
Med paaholden pen

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd, der under vores lovlige Eed bør bekræfte, at Vurderingen er ansat efter vores Samvittighed og beste Overbeviisning underskrives

Jens Torstensen Niels Jensen


FAMILYSEARCH.ORG
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Lundergård gods
Skifteprotokoller 1792-1840
Image of 173 OG 196
Lundergaards godsarkiver, 22/07/1807 fol. 151b, 174
Skifte efter Vallentin Mathisen og hustru Kirsten Justdatter, død 13/03/1807 af sprinklersyge. ( tyfus ? )

Opslag 173
Aar 1807 den 22 Juli indfandt sig i Faarup Bye Saltum sogn udi det huus sammesteds som Falentin Mathiesen og hustru Kirsten Justdatter beboed hvilke 2de Egtefolk ved Døden var afgaaet den første den 12te og den sidste den 13 Marti i Sygdom af den her graserende smittende forraadnelses eller sprinkelsyge hvorfor Skifteforvalteren ei før nu eftter districtslægens given Eragtning i den henseende, for at forebygge sygdommens udbredelse, hand kunde foretage sig denne forretning her paa stedet med at tilkalde de nødvendige personer og arvinger, hvorimod skifteforvalteren strax de afdøde vare begravede havde ladet huset forsegle sagen siden til denne tiid har været under ærbødig opsyn, og fandtes til dette øieblik Boen ubeskadiget.
Til witterlighedsmænd var tilkaldet Lauer Mortensen sognefoged og Niels Poulsen begge af Faarup. Eftter Indkaldelse vare en deel af afdødes Arvinger mødte og blev af disse Arvinger opgivet at være 4 efter Falentin Mathiesen hans i første ægteskab med Anne Pedersdatter sammenavlede søn Mathias 12 aar gl. som her var tilstæde, med tilsynsværge og _______ formynder Niels Pedersen af Eiersted. Denne søn har ingen sødskende og altsaa ere ei flere arvinger paa Mandens side. Den afdøde Falentin Mathiesens sidst afdøde hustrue Kirsten Justdatters arvinger da de ei have sammen avled børn ere = 1 Broder Niels Justsen er myndig og bor sønden Aalborg i ________ og skal være Dagleier eller Arbejdsmand i Aalborg.
2 Broder Svend Justsen myndig, men hvor eller paa hvad sted han opholder sig vides ikke eller i de sidste arvinger har været bekiendt.
3 Søster Dorthe Justdatter givt med Jens Nielsen i Svingel i Thiise sogn
4 Søster Maren Ydsdatter givt med Peder Christensen Munk i Stenum
5 Else Ydsdatter givt med hyrekudsk Mikkel Boug? I Aalborg
6 Søster Karen Ydsdatter er død men i ægteskab har efterladt sig en søn som skal være hiemme hos faderen hans navn og opholdsted er ubekiendt videne med at han? skal boe 1 a 2 miil sønden Aalborg.
7 halvsøster til den afdøde Kirsten Justdatter var Anne Ydsdatter som er død men i egteskab med Melkior Larsen i Wanggaard i Steenum sogn eftterladt sig a. en søn Laurs 20 aar og 2 datter b. Anne givt med Christian Thomsen i Stenipgaard og c. Dorthe 17 hiemme hos Faderen umyndig.
Flere Arvinger vare ikke til eftter fornævnte afdøde, og af hustruens Arvinger vare Peder Munk af Stenum og Jens Nielsen i Svingel nærværende, som saavel paa egne som mesarvingers vegne iagttog samtliges Rett under denne forretning tilligemed med formynderen Niels Pedersen Eyersted. Der blev da af nogle Boets Creditorer anmeldt og begieret at deres fordringer i Boet først maatte blive anmeldt under forretningen sammesteds saaledes
1. Christen Møller i Saltumgaard fordred tilgode her i Boen som blev opgivet og samtykt 1, -, -
2. Præste Enken Mad: Milling fordred ligesaa 2 aars Præstetiende
3. Konge_____? 1806 blev ligeledes af Synets lovsmand krævet -,4, 4
4. Niels Pedersen i Eyerstedgaard fordrede for 1 par lagner tilhørende hans myndling som blev forbrugt til de afdødes Jordefærd. 2,4,-
5. Jens Nielsen i Svingel fordrede for tillagte liglinned 1 sæck 1 klæde og 1 lue 1, 4, -
6. Niels Jensen Snedker fordrede for 2 ligkister til de 2 afdøde i i 2 i 2 4, 4, -
7. Niels Mortensen ibid. fordrede for graven at kaste til de afdøde -, 3, -
8. Christen Sørensen Westergaard ibid fordrede for det øvrige ved jordefærden udstædende som af ham i alle dele var bestyret. 2, 4, 12
Videre gield blev for deres side ei anmeldt men skifteholderen paa husbondens vegne, forbeholdt sig sin fuldkommende rett, nærmere inden skifttet at giøre fordring for husbondens side i alle dele

Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


http://aurelia-clemons.dk/lundrgdx.htm
Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


http://rigmornoergaard.tripod.com/Borglum_Kloster_1787-1803.htm
14. apr. 1795 afg. husmand Peder Mathiasen i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 11 år, hvis fødte værge er farbroderen Valentin Mathiasen, husmand i Faarup i Saltum sogn. Enkens lavværge gårdmand Anders Andersen af Vrensted.
Peder Mathisen og Maren Nielsdatter trol. 22 okt. viet 17 dec. 1779 Hjørring Børglum Vrendsted 1762 - 1792 O 118.
Karen Pedersdatter F. døbt 26 dec. 1783 Hjørring Børglum Vrendsted 1762 - 1792 O 62 nr. 21


http://aurelia-clemons.dk/lundrgdx.htm
Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


Opslag 196
Aar 1808 den 12te Januar blev skiftteforretningen efter afdøde Falentin Mathiesen og hustrue Kirsten Justdatter for at bringe samme til endelig slutning, og blev da først fremlagt én udi et Aalborg Jydske Eftterretninger til denne skiftteforretning skeete Indkaldelse lydende saaledes No. 2 Dernæst fremlagde skifteholderen én over dette steds Bygning aflagt 10 August afholdt og derefter redelig afhiemlede Synsforretning hvorefter Hosbondens fordringer i dette boe blev paastaaet at være.
1. Erstatning her af boen for den der under anførte mangel paa sædekorn til Beløb 10,1, 8
2. Erstatning her af Boen for Bygningernes forringelse siden tiltrædelsen 13,2, 1
3. Erstatning ligesom her af Boen for Fæsterens ved Tiltrædelsen overdraved
Inventarium til Beløb 18,5,8
For hvilken Paastand Forvalter Harselbaler fremlagde det den ?____? Fæster den 24 august 1792 meddelte fæstebrev, og den derved hæfttede lovlig afhiemled Overleverings forretning - samt den nu eftter dødsfaldet forhen paaberaabte og fremlagde afholdte og afhiemlet skønsforretning hvornæst Haselbaler begiered stedets Dommer Kiendelse over disse fordringer som til den ende var anmodet, her af indfandt sig- For Herredsfoged Harselbales af Sundbye, var mødt Friderich Kiær, der toeg Oplysning af forbemeldte documenter, og udi det den afdøde fæster meddelte fæstebrev af 24 augst. 1792 bekiendt at han tilbørligen skal vedligeholde stedets Bygning og Besætning som bekiendes ham ved synsforretning den 4 sept. 1792 overleverede hvilken lovlig afhendet, samt den nu ved fratrædelsen eller efter Fæsterens den 10 augst. Afholdte og den 14 næstefter reedelig afhiemlede Synsforretning - hvilke Documenter beviser fæsterens pligter og Rettigheder, hvorfore ifølge anordningerne blev afsagt følgende Kiendelse.
1. At da Overdragnings forretningen bestemmer at fæsteren da modtog sædekorn 4 skp. Rug og 1 td. 4 skp. Byg, og samme ei ved fratrædelsen in natura er befunden eller imodtaget af Hosbonden, saa skal sterbboen give erstatning for samme til Hosbonden med den under Fratrædelses forretningen ansatte sum 10,1, 8
2. Ved overdragnings forretningen var husenes Brøstfæld i alt 43,1,15 Da samme nu ved Fratrædelsen efter den afholdte og afhiemlede forretning var 56,4,-- saa kiendes Hosbonden berettiged til udlæg her af Boen for Bygningernes
forringelse med 13,2, 1
3. Overleverings Forretningen bevised at Fæsteren da imodtog Inventarium som er vurderet til Beløb 18,5, 8 hvornæst ?____? ved Fratrædels Forretningen er ?__________? alle af Hosbonden in natura imodtaget saa kiendes Hosbonden berettiget til Udlæg her af boen for sammes ?_______? ved tiltrædelses forretningen med 18,5, 8 saaledes Begravelses Omkostning forud sadt, giør Hosbonden sig udlæg her af Boen i Overensstemmelse med lov og anordning
Dernæst blev foretaget denne sterbboes Indtægt hvortil Forvalter Harselbals anmeldte at Boens tilhørende og vurdired ting var efter bestemmelse under Tiltrædelse 30te Dags Registrering og Vurderings forretningen bortsolgt ved offentlig Auctionden 4 Augst. 1807 og derved udbragt til 83,1, 9 hvorom Forvalter Harselbals fremlagde regning over betalte Auctions Salg der beviser rigtigheden ?___? Og da ingen videre Indtægt var til denne sterbboe saa er Indtægten 83,1, 9
skriver 83Rd1Mk. 9 Sk.

Derimod vorder denne Boes Udgivt
1. Niels Jensen snedker i Faarup for ligkisten til de afdøde betalt 4,4, -
2. Til Niels Mortensen for gravene at kaste -,3, -
3. Christen Sørensen Westergaard i Faarup for det øvrige udførd ved Lieg færden betalt 2,4,12


BIRT: RIN MH:IF259
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O. 220 næst nederst.
DEAT: RIN MH:IF260
BURI: RIN MH:IF261


Notater: Kvinde - Kirsten Justdatter

FAMILYSEARCH.ORG
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Lundergård gods
Skifteprotokoller 1792-1840
Image of 172 b = bagside OG 196
Lundergaards godsarkiver, 22/07/1807 fol. 151b, 174
Skifte efter Vallentin Mathisen og hustru Kirsten Justdatter, død 13/03/1807 af sprinklersyge. ( tyfus ? )

http://rigmornoergaard.tripod.com/Lundergaard_1792-1840.htm

22. juli 1807 fol. 151b, 174 skifte efter Valentin Mathiasen og hustru Kirsten Justdatter, død 13. marts af sprinklersyge. Hans børn med Anne Pedersdatter: Matthias Valentinsen, 12 år, hvis værge er Niels Pedersen af Ejerstedgaard. Kirsten Justdatters søskende: Arbejdsmand Niels Justsen bor sønden Aalborg i Hasseris, myndig, Svend Justsen, myndig, ingen ved, hvor han er, Dorthe Justdatter, gift med Jens Nielsen i Svinget, Thise sogn, Maren Ydesdatter, gift med Peder Christensen Munk i Stenum, Else Ydesdatter, gift med hyrekusk Mikkel Borg i Aalborg, Karen Ydesdatter er død og har efterladt sig en søn, der bor 1 a 2 mil sønden Aalborg, Anne Ydesdatter, forhen gift med Melkior Larsen i Vanggaard i Stenum, død, hendes børn: Laurs, 20 år, Anne, gift med Christen Thomsen i Sterupgaard, Dorthe, 17 år, hjemme hos faderen.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176989#194441,32573826DEAT: RIN MH:IF468
Billede

Karl Kristian Persson og Helga Marie Justesen
Mand Karl Kristian Persson

          Født: 1889
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 8 Dec. 1911 - Maribo Maribo domsogn 1903 - 1911 O 230 nr.23.Kvinde Helga Marie Justesen

          Født: 21 Maj 1893 - Tågerup sogn
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ole Peter Justesen
           Mor: Caroline Nielsen
Børn
1 M Børge Gunner Persson

          Født: 28 Jun. 1913 - Maribo Maribo domsogn 1909 - 1918 O 69 nr. 35.
           Dåb: 1 Feb. 1914
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ellen Gudrun Margrethe Rasmussen
         Ægtesk: 12 Dec. 1937 - Maribo Engestofte 1922 - 1964 O 86 nr. 2.Billede
Lars Justesen og Dorthe Marie Nielsdatter
Mand Lars Justesen

          Født: 1793 - Odense Odense Vissenbjerg 1784 - 1814 O. 70 Nr. 12.
           Dåb: 
           Død: 24 Maj 1859 - Odense Odense Vissenbjerg 1844 - 1891 O 51 Nr. 39.
        Begravet: 31 Maj 1859
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Odense Vissenbjerg O 54 nr 220 en gaard Saugmose.
Kvinde Dorthe Marie Nielsdatter

          Født: 9 Mar. 1811 - Odense Odense Vissenbjerg 1784 - 1814 O. 209 Nr. 8.
           Dåb: 
           Død: 26 Apr. 1871 - Odense Odense Vissenbjerg 1844 - 1891 O 222 Nr. 15.
        Begravet: 3 Maj 1871


           Far: Rasmus Hansen
           Mor: Karen Christiansdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1845, Odense Vissenbjerg O 54 nr 220 en gaard Saugmose.


Børn
1 K Johanne Larsen

          Født: 12 Apr. 1832 - Odense Vissenbjerg 1823 - 1837 O 99 nr. 12.
           Dåb: 27 Maj 1832
           Død: 
        Begravet: 2 K Ane Magrethe Larsen

          Født: 6 Jun. 1834 - Odense Vissenbjerg 1832 - 1847 O 111 nr. 23.
           Dåb: 13 Jul. 1834
           Død: 
        Begravet: 3 K Karen Larsen

          Født: 20 Sep. 1837 - Odense Odense Vissenbjerg 1832 - 1846 O 131 Nr. 26.
           Dåb: 12 Nov. 1837
           Død: 18 Feb. 1865 - Odense Vissenbjerg 1844 - 1891 d. O.210 Nr. 11.
        Begravet: 25 Feb. 1865 - 27 År.
    Ægtefælle/partner: Niels Johansen
         Ægtesk: 14 Maj 1862 - Odense Odense Vissenbjerg 1845 - 1875 O 211 Nr. 2.


4 K Christiane Larsen

          Født: 10 Aug. 1840 - Odense Odense Vissenbjerg 1832 - 1846 O 149 Nr. 31.
           Dåb: 4 Okt. 1840
           Død: 
        Begravet: 5 M Niels Larsen

          Født: 30 Apr. 1843 - Odense Odense Vissenbjerg 1832 - 1846 O 71 Nr. 29.
           Dåb: 18 Jun. 1843
           Død: 
        Begravet: 6 M Hans Vilhelm Larsen

          Født: 3 Nov. 1845 - Odense Odense Vissenbjerg 1832 - 1846 O 90 Nr. 44.
           Dåb: 21 Dec. 1845
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Laurits Justesen
Mand Laurits Justesen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Thomasdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Hans Thomsen GalschytNotater: Mand - Laurits Justesen

DEAT: RIN MH:IF2463

Billede

Ole Peter Justesen og Caroline Nielsen
Mand Ole Peter Justesen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Caroline Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Helga Marie Justesen

          Født: 21 Maj 1893 - Tågerup sogn
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karl Kristian Persson
         Ægtesk: 8 Dec. 1911 - Maribo Maribo domsogn 1903 - 1911 O 230 nr.23.Billede
Ernst Jønsson og Amanda Lovisa Råhlin
Mand Ernst Jønsson

          Født: 1 Mar. 1872 - Mårdslykke Kronberg len Sverige
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Olsson
           Mor: Helene Johansdotter


        Ægteskab: 15 Nov. 1897 - Maribo Gloeslunde 1892 - 1921 O 227 nr. 9.Kvinde Amanda Lovisa Råhlin

          Født: 12 Feb. 1871 - Tingsås Kronberg len Sverige
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Alfred Råhlin
           Mor: Helena Johansdotter
Børn

Billede
Mathias Ness og Abelone Jørgensdatter
Mand Mathias Ness

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Abelone Jørgensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk