[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Just Vallentinsen og Maren Andersdatter Kiep
Mand Just Vallentinsen

          Født: 7 Jul. 1695 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 43.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205 nederst.
        Begravet: 30 Nov. 1695 - 21 Uger.


           Far: Vallentin Vallentinsen de Fulda
           Mor: Inger Laursdatter - Kjærulf


        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter Kiep

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Maj 1677 - Hjørring Hvetbo Saltum 1646 - 1685 O 244.
        Begravet: 3 Maj 1677

 Anden ægtefælle/partner: Just Vallentin Vallentinsen de Fulda


Børn

Notater: Mand - Just Vallentinsen

BIRT: RIN MH:IF1494
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O.97 øverst
DEAT: RIN MH:IF2631


Notater: Kvinde - Maren Andersdatter Kiep

Præsten skriver min hustru.

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=106431&sort=f
Billede

Anders Jensen Skriver Kjærulf og Anna Andersdatter Kjærulf
Mand Anders Jensen Skriver Kjærulf

          Født: - Lendum Mark, Nørre Halne
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589 - Foged Gaarden, Hals Sogn
        Begravet: - 1589 I Gulvet I Hals Kirke


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Gertrud Hansdatter


        Ægteskab: Kvinde Anna Andersdatter Kjærulf

          Født: Efter 1530
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Andersen Hals

          Født: 1571
           Dåb: 
           Død: 1641 - 43 År.
        Begravet: 2 K Anne Andersdatter

          Født: 1573
           Dåb: 
           Død: 1614 - Efter 1614 - 41 År
        Begravet: 
Notater: Mand - Anders Jensen Skriver Kjærulf

Hallund sogn s. 45 - 49.Nævnes 1534 Ejede Kornumgård 1506. Boede en tid i Børglum Bispestols gård, Kjølskegård i Hallund sogn, og var omkring 1540 herredsfoged i Jerslev herred.
Anders. Jensen (Kjærulf?), almindeligvis kaldet Anders

Skriver, Foged i Hals, død 24. Juli 1589, gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard. Om dem se nærmere under Kornumgaardlinien .

Kjærulfske studier side 34. Vendsysselske årbøger 1947 side 17. 4 Børn se Kjærulfske studier side 35

Anders Jensen Kjærulf, kaldet Skriver ( - 1589)
Titel: herredsfoged Født Tidspunkt ukendt Lendum mark Nørre Halne 24. juli 1589 fogedgården Hals sogn. Begravet 1589 i gulvet i Hals kirke Forældre Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Gertrud Hansdatter (1470 - ) Ægtefælle/livspartner(e) Anne Andersdatter Kjærulf ( - 1625) Børn Anders Andersen Kjærulf ( - 1610) c. Anders. Jensen (Kjærulf?), almindeligvis kaldet Anders Skriver, Foged i Hals, død 24. Juli 1589, gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard. Om dem se nærmere under Kornumgaard linien.

DEAT: RIN MH:IF911
BIRT: RIN MH:IF910
BURI: RIN MH:IF4963


Notater: Kvinde - Anna Andersdatter Kjærulf

Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver (se S.
11) i Hals Fogedgaard, men er vel næppe identisk med den
Anne Andersdatter, der havde Livsbrev paa nævnte Gaard
af Abbed Anders Andersen i Vidskøl Kloster, kgl. Stadfæstelse
15. Aug. 1558. I Fæstebrevet hedder det bl. a., at
hun skulde forbedre den forfaldne Gaard, og at hun ikke
maatte gifte sig igen uden Abbedens Samtykke2. Anders
Skriver, der maaske var Søn af Jens Kjærulf i Halne (se de
Ældste Led S. 10), anføres i Præsteindberetning fra V. Brønderslev
1568 som Ejer af 3 smaa Bol der i Sognet; dem
havde han antagelig faaet med sin Hustru3. 1580 blev han
Medlem af Guds Legems Lav i Aalborg, døde 24. Juli, 1589
og ligger tilligemed sin Hustru begravet under Korgulvet syd for
Døbefonten i Hals Kirke. Hans Bomærke ses paa Gravstenen.
Hans Hustru overlevede ham og døde maaske i Kjærsgaard
(i Hellevad Sogn). Ægteparret havde i Følge
Dyrskjøt 2 Sønner og 2 Døre >til Alders<. - Den
mest bekendte af Anders Skrivers Sønner var Jens
Andersen Hals, der var Købmand og Raadmand i Aalborg,
og som døde 1627 i Marstrand, hvortil han var flygtet, da
de kejserlige Tropper rykkede mod Aalborg. Om ham kan
navnlig henvises til A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd
i Aalborg, S. 128, samt Tillæg I og II til samme; D.
H. Wulff: Jens Bang og Lassen og Raschs Stamtavle over
den norske Familie Hals, hvortil dog er at bemærke, at
denne Familie i Følge nyere Undersøgelser - af ArkivarFinne Grøn - ikke nedstammer fra Raadmanden, men fra
hans Broder1, der ligeledes hed Jens Andersen, men kaldte
sig med Slægtsnavnet Juel. Han boede i Halsgaard og var
Kronens Delefoged til Aalborghus i Aarene 1600-1613 og
maaske ogsaa før. I Jordebøgerne 1609-13 staar >Jens
Andersen Juell boendes udi Hals haver hans Gaards Landgilde
fri, for hand er Delefoged i forskrevne Hals Birk<.
Han døde o. 1614, thi i Regnskabsaaret 1. Maj 1614 til 1.
Maj 1615 fik Niels Jensen Stedsmaal paa Halsgaard, >som
Jens Andersen fradøde.< I Gulvet i Hals Kirkeskib ligger
nærmest Koret en Gravsten over ham og Hustru Anne Andersdatter,
men hans Dødsaar er ikke udfyldt herpaa, hvorimod
den bærer hans Bomærke. Hans Enke blev gift med
Niels Jensen Skjelvig (Schel- wig, Skielwig osv.),
død 1631, der ligeledes var Dele- foged her og som
maaske, er identisk med den Niels Jensen, der 1609-13 var
Birkefoged her. Han havde 1617-18 Hals Kongetiende i
Fæste, og 16. Maj 1620 (maaske hans Bryllupsdag) gav han
og hans Hustru et Alterbord til Hals Kirke eller lod Alterbordet
staffere.
Jens Andersen Juel havde følgende Børn: Anders Jensen
Hals, Raadmand i Ystad, fra hvem den norske Slægt stammer,
død 1667; Niels Jensen Juel2, Knud Jensen Juel, Delefoged
i Hals Birk, optraadte 18. Juni 1632 paa Aalborg Ting
paa sin Broder Anders Jensens Vegne som Kreditor i Raadmand
Jens Hals' Bo, levede 1661, da han nævnes i Hovedskattemandtallet
som Enkemand, ingen hjemmeværende
Børn, var død før Broderen i Ystad, og hans Arvinger angaves
at bo i Hals3; Birgitte Jensdatter, gift med Christoffer
Christensen fra Ulsted4; Anne Jensdatter, som 12. Marts 1630
tog Tingsvidne ved Hals Birketing angaaende sit Skudsmaal;
hun har vel da forladt Egnen.
Den ene af Anders Skrivers Døtre hed Johanne Andersdatter
og boede 1630 i Sæby5; den anden kender vi ikke
Navnet paa, men hun var død før 1630 og synes at have
1
Finne Grøn - ikke nedstammer fra Raadmanden, men fra
hans Broder1, der ligeledes hed Jens Andersen, men kaldte
sig med Slægtsnavnet Juel. Han boede i Halsgaard og var
Kronens Delefoged til Aalborghus i Aarene 1600-1613 og
maaske ogsaa før. I Jordebøgerne 1609-13 staar >Jens
Andersen Juell boendes udi Hals haver hans Gaards Landgilde
fri, for hand er Delefoged i forskrevne Hals Birk<.
Han døde o. 1614, thi i Regnskabsaaret 1. Maj 1614 til 1.
Maj 1615 fik Niels Jensen Stedsmaal paa Halsgaard, >som
Jens Andersen fradøde.< I Gulvet i Hals Kirkeskib ligger
nærmest Koret en Gravsten over ham og Hustru Anne Andersdatter,
men hans Dødsaar er ikke udfyldt herpaa, hvorimod
den bærer hans Bomærke. Hans Enke blev gift med
Niels Jensen Skjelvig (Schel- wig, Skielwig osv.),
død 1631, der ligeledes var Dele- foged her og som
maaske, er identisk med den Niels Jensen, der 1609-13 var
Birkefoged her. Han havde 1617-18 Hals Kongetiende i
Fæste, og 16. Maj 1620 (maaske hans Bryllupsdag) gav han
og hans Hustru et Alterbord til Hals Kirke eller lod Alterbordet
staffere.
Jens Andersen Juel havde følgende Børn: Anders Jensen
Hals, Raadmand i Ystad, fra hvem den norske Slægt stammer,
død 1667; Niels Jensen Juel2, Knud Jensen Juel, Delefoged
i Hals Birk, optraadte 18. Juni 1632 paa Aalborg Ting
paa sin Broder Anders Jensens Vegne som Kreditor i Raadmand
Jens Hals' Bo, levede 1661, da han nævnes i Hovedskattemandtallet
som Enkemand, ingen hjemmeværende
Børn, var død før Broderen i Ystad, og hans Arvinger angaves
at bo i Hals3; Birgitte Jensdatter, gift med Christoffer
Christensen fra Ulsted4; Anne Jensdatter, som 12. Marts 1630
tog Tingsvidne ved Hals Birketing angaaende sit Skudsmaal;
hun har vel da forladt Egnen.
Den ene af Anders Skrivers Døtre hed Johanne Andersdatter
og boede 1630 i Sæby5; den anden kender vi ikke
Navnet paa, men hun var død før 1630 og synes at have
været gift med en Anders .......... med hvem hun havde
5 Døtre, hvoraf en 1630 var gift med Niels Ludvigsen i V.
Halne (se Side 12), en anden med Anders Laursen Kjærulf
i Bjørnskjær, en tredie med Søren Rasmussen i Stade i Serridslev
Sogn (se Østbjerglinien), en fjerde med Søren
Andersen Kjærulf i V. Brønderslev (se Hol t et l inien) og
den femte - Johanne Andersdatter - var 1630 ugift og
havde Niels Ludvigsen i Vestergaard til Værge.
1
Kjærulfske studier side 10 og 35 - 36 - 37. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 90.
BIRT: RIN MH:IF903
DEAT: RIN MH:IF904

Billede

Mikkel Nielsen Kjærulf og Anne Andersdatter Kjærulf
Mand Mikkel Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1597 - Østbjerg Hammer Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 25 Apr. 1665 - Torpet Hvorup Kær Ålborg
        Begravet: 


           Far: Niels Mogensen
           Mor: Else Pedersdatter Kjærulf


        Ægteskab: Kvinde Anne Andersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1598 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Omkr 1652 - Torpet Hvorup Kær Ålborg
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Bodil Nielsdatter
Børn

Notater: Kvinde - Anne Andersdatter Kjærulf

Kjærulfske studier side 394.
DEAT: RIN MH:IF964

Billede

Anders Clementsen Munk og Anne Andersdatter Kjærulf
Mand Anders Clementsen Munk

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Klement Andersen
           Mor: Anna Pallesdatter Kirt


        Ægteskab: Kvinde Anne Andersdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf
           Mor: Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )
Børn
1 M Anders Andersen

          Født: Omkr 1468
           Dåb: 
           Død: Omkr 1522
        Begravet: 2 M Clement ( Skipper Clement ) Andersen Munk

          Født: Omkr 1485
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Anders Clementsen Munk

BIRT: RIN MH:IF1141
DEAT: RIN MH:IF2501


Notater: Kvinde - Anne Andersdatter Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF1139
DEAT: RIN MH:IF1655

Billede

Peder Christensen og Bendit Andersdatter Kjærulf
Mand Peder Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Bendit Andersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1625 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard
Børn

Notater: Kvinde - Bendit Andersdatter Kjærulf

Hjemme i 1643. Kjærulfske Studier side 361.
DEAT: RIN MH:IF2705

Billede

Niels Christensen ( Ålborg ) og Else Andersdatter Kjærulf
Mand Niels Christensen ( Ålborg )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 25 Sep. 1695 - Før Den Dato.
        Begravet: 
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Hilleborg Christensen ( Ålborg )Kvinde Else Andersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard
Børn

Notater: Mand - Niels Christensen ( Ålborg )

Vendsysselske Præstefamilier side 63.
DEAT: RIN MH:IF1048


Notater: Kvinde - Else Andersdatter Kjærulf

Hjemme i 1643. Kjærulfske Studier side 361. Vendsysselske Præstefamilier side 63.
DEAT: RIN MH:IF2704

Billede

Søren Olufsen og Johanne Andersdatter Kjærulf
Mand Søren Olufsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Johanne Andersdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1525
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf
           Mor: Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel
Børn

Notater: Mand - Søren Olufsen

Havde 4 børn, som ikke kendes. Kjærulfske Studier side 18.
DEAT: RIN MH:IF2604


Notater: Kvinde - Johanne Andersdatter Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93.
BIRT: RIN MH:IF913
DEAT: RIN MH:IF2605

Billede

Niels Madsen Mørk og Maren Andersdatter Kjærulf
Mand Niels Madsen Mørk

          Født: Ca. 1590 - Hellum Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Mads Pedersen
           Mor: Bodil Larsdatter Mørk


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Kirsten NielsdatterKvinde Maren Andersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1596 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Karen Nielsdatter Mørk

          Født: Ca. 1616 - Musted Jerslev Børglum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Jensen Mørk


2 M Mads Nielsen Mørk

          Født: Ca. 1618 - Musted Jerslev Børglum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Peder Nielsen Mørk

          Født: Ca. 1620 - Musted Jerslev Børglum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Jens Nielsen Mørk

          Født: Ca. 1622 - Musted Jerslev Børglum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Anders Pedersen Wraa og Maren Andersdatter Kjærulf
Mand Anders Pedersen Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1647
        Begravet: 


           Far: Peder Andersen Wraa
           Mor: Maren Sørensdatter


        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1614 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 1693
        Begravet: 15 Okt. 1693


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard
Børn
1 M Peder Andersen Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Anders Andersen Wraa ( Kjærulf )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1685
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jensdatter Mørk


3 K Bodil Andersdatter Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Mette Andersdatter Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Maren Andersdatter Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Anders Pedersen Wraa

Vendsysselske Præstefamilier side 273.
DEAT: RIN MH:IF1046


Notater: Kvinde - Maren Andersdatter Kjærulf

Hjemme i 1643. Kjærulfske Studier side 361.
BIRT: RIN MH:IF891
DEAT: RIN MH:IF892
BURI: RIN MH:IF893

Billede

Thomas Andersen og Maren Andersdatter Kjærulf
Mand Thomas Andersen

          Født: Ca. 1658 - Ålborg Kær Ajstrup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1677
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Else Thomasdatter

          Født: 1686 - Ålborg Kær Ajstrup 1658 - 1758 O 92.
           Dåb: 28 Feb. 1686
           Død: 1757 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 422.
        Begravet: 8 Jun. 1757 - 71 År 3 Måneder
    Ægtefælle/partner: Svend Bodelsen
         Ægtesk: 2 Nov. 1710 - Ålborg Ajstrup 1658 - 1758 O 191 h.Notater: Mand - Thomas Andersen

Fra MH:

Fødsel: 1658
Ajstrup, Kær, Ålborg, Danmark
Ægteskab: Ægteskab med: Maren Kjærulf Andersdatter
Cirka 1677
Død: 1721
Tylstrup Søndergård, Ajstrup, Aalborg, Danmark
Familiemedlemmer

Forældre:
Anders Thomasen
1615 - ?
Anne Thomasen (født Lauritsdatter)
1615 - 1679
Hustru:
Maren Kjærulf Andersen (født Andersdatter)
1658 - ?
Datter:
Else Bodelsen (født Thomasdatter)
1686 - 1757Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk