[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Vallentin Vallentinsen de Fulda og Inger Laursdatter - Kjærulf
Mand Vallentin Vallentinsen de Fulda

          Født: 1661 - Maribo Nysted 1647 - 1722 O 92.
           Dåb: 7 Jun. 1661 - 3 Søndag efter Trintatis
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Vallentin Justesen Fulda
           Mor: Kirsten Jacobsdatter


        Ægteskab: - Vielse ikke før 1708.

 Anden ægtefælle/partner: Elisabeth Rasmusdatter - OringeKvinde Inger Laursdatter - Kjærulf

          Født: 1663 - Hjørring Saltum 1646 - 1686 O 56 v.
           Dåb: 14 Jun. 1663 - Dom Sexagesima = 8 søndag efter påske.
           Død: 1740 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 225 H.
        Begravet: 10 Apr. 1740 - 78 År 2 Månader.


           Far: Laurs Sørensen Kjærulf
           Mor: Karen Sørensdatter
Børn
1 K Lisbeth Catrine Vallentinsdatter

          Født: 21 Maj 1691 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 45.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Espensen Møller
         Ægtesk: 29 Mar. 1711 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 4.


2 K Karen Vallentinsdatter

          Født: 2 Apr. 1693 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 48.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205
        Begravet: 19 Maj 1695 - 2 ½ År gl.3 M Just Vallentinsen

          Født: 7 Jul. 1695 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 43.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205 nederst.
        Begravet: 30 Nov. 1695 - 21 Uger.
    Ægtefælle/partner: Maren Andersdatter Kiep


4 M Laurits Vallentinsen

          Født: 2 Dec. 1696 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 53 Nederst V.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Karen Vallentinsdatter

          Født: 30 Apr. 1699 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 56.
           Dåb: 1699
           Død: 1773 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 156.
        Begravet: 21 Apr. 1773 - 74 År Mindre 15 Dage.
    Ægtefælle/partner: Mathias Jensen (bødker )
         Ægtesk: 25 Okt. 1724 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 10.


6 M Jacob Vallentinsen

          Født: 15 Mar. 1702 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 59.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 M Peder Vallentinsen

          Født: 3 Aug. 1704 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 62.
           Dåb: 
           Død: 1705 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 209
        Begravet: 11 Feb. 1705 - 2 År.8 K Maren Vallentinsdatter

          Født: 6 Apr. 1706 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 64.
           Dåb: 
           Død: 1706 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 210
        Begravet: 24 Nov. 1706 - 31 Uger Gl.
Notater: Mand - Vallentin Vallentinsen de Fulda

Vendsysselske præstefamilier før ca. 1700 2` et halvbind side 241.
- Just Valentinsen de Fulda. Skal være blevet Præst her 23. Marts 1675, men da Sagen mod Hr. Erland Hansen endnu ikke var rejst paa dette Tidspunkt, maa enten Aaret være 1676 eller Datoen 23. August. Hr. Just var født i Nysted 25. Juli 1633, død 3.April 1689, begravet i Saltum Kirke 9. April, Søn af Valentin de Fulda og Kirsten Jakobsdatter. Blev Student fra Randers 1654, Hører ved Randers Latinskole 1655-61, Hører i Nykøbing Falster 1666 og 1670 Rektor der.

15. Maj 1677 brændte Saltum Præstegaard 12 Dage efter, at hans Hustru var død, og han led stort Tab ved Branden. I Saltum Kirke findes Gravsten over ham, paa hvilken der paa Latin staar: ,,Et dobbelt Kors trykkede ham, Døden bortrev hurtig fra ham hans Hustrus Favntag, Ilden bortrev hans Ejendele." En yngre Halvbroder Valentin Valentinsen de Fulda havde Ophold hos ham, senere Ejer af 1/2 Saltumgaard, og arvede ham. Han havde ingen Børn.1) Gift 1° 1675 i Nykøbing F. med Maren Andersdatter Kiep, død 3. Maj 1677, gift 2° (Bevill. til Vielse u. Tr. og L. 20. Septbr. 1680) med Kirsten Rasmusdatter Oringe, død ?, der blev gift 2° 169. med Peder Hansen Saltum, født 1665, død 1695, Søn af Hans Pedersen Saltum, Præst i Jelstrup-Lyngby, og Anne Jakobsdatter. Han ejede en Del af Saltumgaard. Kirsten Oringe ægtede 3° Jens Larsen Saltum, der 1697 solgte denne Del af Saltumgaard.
F: i Nysted. 1660 Kommer som 13 årig i huset hos en halvbroder, præsten i Saltum Just Vallentinsen de Fulda, Præst i Saltum 23/03/1676. Vallentin arver præsten sammen med enken. - Omk. 1695 solgte Anders Kjærulf til Bjørnsholm, - Saltumgård ( også Kaldet Storgård ) i Sdr. Saltum til Vallentin Vallentinsen de Fulda. Vallentin Vallentinsen de Fulda arver Halvbroderen Just, samman med hustruen. -( Barfod Den Falsterske Gejstlighed ).Han er født i Nysted på Falster af Fattige borgerfolk - Vallentin Justesen Fulda og hustru Kirsten Jacobsdatter, moderen dør kort efter sønnens fødsel. Kom som 9 årig til en farbror i Randers, som satte ham i den lærde skole. Han blev ( student ) der 06/05/1654 indskrevet ved universitetet i København. - Det er nok ham : Just Valentini. Kort efter blev der pest i Kbhvn. Just V. rejste hjem til Nysted. 8 dage efter bræder det meste af byen, og faderen kom som yderst fattig derpå. Men sønnen fik ikke råd til straks at læse videre, men kom som " hører " ( det vil sige lærer ) , til Randers lærde skole. Senere læser han færdig. Bliver 1666 indsat som lærer ved Nykøbing F. latinskole, hvor han når at blive rektor.
1675 Bliver han præst i Saltum og Hune. 1 Hustru dør 03/05/1677.

Gifter sig med arvingen - eller en af dem - til en andel af Saltumgård, : - Inger Laursdatter, som er af Kjærulf slægten, den gren der kaldes Holtet linien.

https://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,675284,676132

Arkivalier Online Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 435 næst øverst.
Hjørring Amt Saltum KB 1686-1771 opslag 435 nr. 2 foroven
Begravet den 10 apr. 1740 Inger Laursdatter af Saltum 78 år og når man kigger på navneopkald på deres børn
Lisbeth= Hans første kone Karen = måske hendes mor= Karen Sørensen?
Just = hans bror
Lauridz = hendes far = Laurs Sørensen Kjærulf?
Ja så kan det jo måse godt passe, men vi mangler lige beviset.
Så hvis der unne findes nogle skifter eller en købekontrakt på gården m.m
Men jeg bor på Fyn, så der er langt til Viborg
Men måske dukker der noget op en dag.
Det ville jo være spændende at kunne føre grenen til bage til Gorm den gamle
Men jeg syntes at slægtsforskning slal være på realiter og ikke på gisninger.
Hilsen Jytte gribsvad@gmail.com


Hilsen JytteC1 - 429. Bispearkivet.

Valentin Fulda var halvbror til Just Valentin Fulda, sognepræst i Saltum. Just Valentin Fulda døde i 1689. Det følgende er en kvittering fra Valentin Fulda til enken efter Just Valentin Fulda, Kirsten Rasmusdatter Oring, hvori Valentin kvitterer for den arv som kan tilfalde ham efter hans halvbror Just Valentin Fulda.


Jeg Valentin Fulda Boende i Nør -Saltum, i Saltum Sogen, bekiender och

for alle witerligt giør, Att der er

ingen arffuing, enten i eller uden Ri -

get, som bør at arffue med mig i dend Arfue -

Loed, som falder effter min Sallig Halff Broder, Dend

Hæderlig och megit vellærede Mand, Sallig Hr. Just

Valentin Fulda, Sogne Præst till Saltum och Huun Mee -

niegheder, Men ieg er alleene arfuing och bøhr effter

Louen med Rætte at arfue. Det samme begierer allene

- och till med -dig - - -

- af - ?????

suerge denne Kristelig Øffrighed at - af ?

ders, min sallig half broders Boe och huad i dend And -

findes, vere sig løs eller fast, Stort eller Liden, Leffuendes

eller liff løs, Eftter Lovens Pag. 683 dend 16 Artickul

(Thi ?) ieg sielf Grant, och til fulde arved, huad min Sallig broders

Boe och Midler sig kand bedrage, Imidler tid formoder

Ieg, at samme Øffrighed lader sig rete mit forsætt

iche mishage, såsom ieg for mig, och mine arfuinger

lofuer och forsichrer, at holde Øfrigheden skadesløs, i al

Måder, och gandske frie fra ald dend Klagemåll som

derpå nogensinde skulle komme, Thi kiert ved -

går ieg Valentin Fulda, At min hierte kiere Broder

hafuer iche alleenist annammit mig i mit Alders seneste

år till sig i sit egit huus, klarit och underholde

mig, men end också rigeligen af sine middeler

skenchit och gifuet mig, der ieg vahr i hans Huus, Men

især der ieg sielff antogh Huus och Hiemb, Huorfore Ieg

effter afregning och i henseende till sådant icke kan

præstere, langt mindre præstiner en lestelig Loed

af fuldkommen Qcantum, som dend der intet got

tilforn af Boen hafuer nødt, Men hafuer derforeSide 2.

med berådhue oc fri Villie icke uden min Kierestes samb -

tøcke och Minde, Accordered med min Sallig Broders

Enke, och effter Afregning er foreenit ock forligt med

hinder om en vis Sum Penge, for dend deell af Arfue

loden, som icke kand vere optagen, Huilken sum Penge

min Suogerske, dend Hæderlig ock megit viedelskende

Matrone Kiersten Rassmusdatter hafuer lefuerit och

mmit

goed ock nøjagtig betalling for ald dend Arffueloed

som ieg arffuer kunde effter min Sl. Half Broder Dend

Hæderlig ock vellærde Mannd Sl. Hr. Just Valentin Fulda

Så tacker ieg Skyldigst forbemeldt Kirsten Rassmusdater

for goed redelig ock nøyagtig afregning och betallinge

i alle Måder, Så hun med siine arfuinger for samme

Arfuelod skall være qviterit ock skadesløs holden, aff

mig och mine arfuinger, Derfore ieg ackter till be

kreftelse med største Billighed gifuer min Suogerske

velbemeldte Kiersten Rasmusdatter Oringe hermed et

fuld, fast ock urygelig afkald for ald dend arf och

arfueloed som ieg Valentin Fulda er eller kand vere

tilfalden effter min sallig Broder Hr. Just Valentin

Fulda i huad Gods och gode samme arfuelod kunde

beståe udi, och sætter ieg denne segl en (Auigktielse?) på

så at der huercken af mig eller mine arfuinger skall

i ringeste måde herpå blifue anckit och påe -

kiert, begierer derfore tieneestligt at

samme mit afkalds breff for arfuen måe læsis och

i dend forordnede bog indføris effter Lovens Pag.

193 dend 16 Act: Saltum Præstegård dend 13 Junius

Anno 1689.

Under skrefuit och underTrøgt

Af mig self V. Fulda.Et seglaftryk.CHR: RIN MH:IF526
DEAT: RIN MH:IF2320
BIRT: RIN MH:IF4399


Notater: Kvinde - Inger Laursdatter - Kjærulf

De flytter til Fårup, 10/04/1740 Dør Inger Laursdatter i Fårup, 78 år gl. - 8 Børn. Deriblandt Lisbeth Catrine, gift med Christian Espersen Møller.

Jeg vidste ikke hvor jeg havde de to mænd ( Peder og Jens fra ) her er de, tak Jytte. Chr.
jytte@edsbjerg-holst.dk
Det er i Klitgårds bog Hvetbo Herred at Valentin De Fulda og hans efterslægt bliver nævnt
i forbindelse med at han køber den halve Saltum går. Der er mange der tror at fordi
de bliver nævnt at Inger så er datter af Laurs Sørensen Kjærulf. Men Klitgård skriver det ikke.
Men der er da meget der an tyde på det.
Valenltin De Fulda kan jo have købt hendes søskendes arvedele i gården og denne dåb kan jo også passe
Arkivalier Online
Hjørring Amt Saltum KB 1646-1686 opslag 107
Anni 1663 Dnca Sexagesima
Bleff Laust Søffrensens och Karen Søffrensdatters barn i Synder Saltum hjemmedøbt ført til Kirckes ved Nafn Ingiærd; Faddere H. Hans Peders och Jep Nielsen paa Bonken; item Kisten? Andersdaatter och Mergrethe Chrestensdatter og alderen passer med at det er hende der dør.
Muglige andre mænd.
Peder Hansen født 1665 død 1695 30 år.
Jens Larsen solgte sin kones forældres del af Saltumgård i 1697
.BIRT: RIN MH:IF527
DEAT: RIN MH:IF528


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF415

Billede

Peder Nielsen og Karen Laursdatter Kjærulf
Mand Peder Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Laursdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1668
        Begravet: 11 Aug. 1668
    Ægtefælle/partner: Hans Pedersen Saltum
         Ægtesk: 1650 - SaltumNotater: Mand - Peder Nielsen

Vendsysselske Præstefamilier side 173.
DEAT: RIN MH:IF3676


Notater: Kvinde - Karen Laursdatter Kjærulf

Vendsysselske Præstefamilier side 173.
DEAT: RIN MH:IF3675

Billede

Anders Laursen og Christine Thomasdatter
Mand Anders Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Christine Thomasdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Lars Christian Andersen

          Født: 19 Jun. 1844 - Hjørring Saltum 1842 - 1851 O 9 nr. 11.
           Dåb: 18 Aug. 1844
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christine Marie Pedersen
         Ægtesk: 25 Okt. 1872 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 167 nr. 10.Billede
Christen Schouw og Anna Elisabeth Laursen
Mand Christen Schouw

          Født: 5 Okt. 1889 - Maribo Nakskov Sankt Nicolaj 1886 - 1893 O 43 nr. 105.
           Dåb: 24 Nov. 1889
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Iver Christian Schouw
           Mor: Marie Olsson


        Ægteskab: 27 Okt. 1912 - Maribo Branderslev 1892 - 1914 O 162 nr. 6.

Begivenheder

• Folketælling: 1890, Maribo Nakskov Kattesundet O 24 nr. 2.

• Konfirmation: 19 Apr. 1904, Nakskov Sankt Nicolai O 75 nr. 6.
Kvinde Anna Elisabeth Laursen

          Født: 21 Aug. 1892 - Flensborg St. Maria sogn.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Peter Laursen
           Mor: Anna Marie Cecilie Helene Hundertmark
Børn
1 M Svend Robert Schouw

          Født: 11 Apr. 1918 - Maribo Branderslev 1915 - 1936 O 12 nr. 5.
           Dåb: 25 Aug. 1918
           Død: 1992
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ella Katrine Larsen
         Ægtesk: 17 Nov. 1944 - Hjørring Alstrup 1934 - 1959 O 79 nr. 4.Notater: Mand - Christen Schouw

Fodermester.
Billede

Christen Laursen og Else Pedersdatter
Mand Christen Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Pedersdatter

          Født: 13 Okt. 1804 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 215 Nr. 8.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Nielsen
           Mor: Inger Marie Ovesdatter
Børn

Notater: Mand - Christen Laursen

Gmd. i Alstrup.
DEAT: RIN MH:IF3680


Notater: Kvinde - Else Pedersdatter

BIRT: RIN MH:IF513
DEAT: RIN MH:IF3681

Billede

Jens Laursen og Anne Kirstine Nielsdatter
Mand Jens Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 2 Aug. 1807 - Hjørring Vrejlev 1775 - 1814 O 132 ø-th.Kvinde Anne Kirstine Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirsten Nielsdatter

          Født: 1812 - Hjørring Vrejlev 1775 - 1814 O 124 side 247 nederst.
           Dåb: 8 Nov. 1812
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christian JohansenBillede
Jens Laursen og Maren Karina Rasmusdatter
Mand Jens Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Karina Rasmusdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Karen Sørensdatter

          Født: 1702 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 10 spalte 3 ø.
           Dåb: 11 Dec. 1702
           Død: 1773 - V. Hebbelstrup, Hallund
        Begravet: 12 Mar. 1773
    Ægtefælle/partner: Christen Pedersen - DamsgaardBillede
Jens Laursen og Johanne Nielsdatter
Mand Jens Laursen

          Født: 1798 - Hjørring Hune 1787 - 1813 O 64 ø.
           Dåb: 8 Sep. 1798
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurs Jensen
           Mor: Anne Jensdatter


        Ægteskab: 23 Feb. 1823 - Hjørring Jetsmark 1815 - 1830 O 106 nr. 1,

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Jetsmark O 23 nr. 65 en gaard.

• Folketælling: 1845, Hjørring Jetsmark O 25 nr. 82 en gaard.
Kvinde Johanne Nielsdatter

          Født: 1797 - Hjørring Jetsmark 1781 - 1814 O 16 h.
           Dåb: 19 Nov. 1797
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Laursen
           Mor: 


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjøring Jetsmark O 23 nr. 65 en gaard.

• Folketælling: 1845, Hjørring Jetsmark O 25 nr. 82 en gaard.


Børn
1 K Ellen Marie Jensdatter

          Født: 29 Mar. 1824 - Hjørring Jetsmark 1815 - 1830 O 58 nr. 4.
           Dåb: 19 Apr. 1824
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Jensen

          Født: 25 Mar. 1826 - Hjørring Jetsmark 1815 - 1830 O 25 nr. 5.
           Dåb: 26 Mar. 1826
           Død: 
        Begravet: 3 K Ellen Marie Jensdatter

          Født: 24 Jun. 1828 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1815 - 1830 O 67 Nr. 12.
           Dåb: 7 Sep. 1828
           Død: 6 Maj 1903 - Hjøring Saltum 1892 - 1902 O 193 nr. 8.
        Begravet: 14 Maj 1903 - 75 År.
    Ægtefælle/partner: Jørgen Jensen
         Ægtesk: 22 Mar. 1850 - Hjørring Jetsmark 1844 - 1853 O 59 nr. 1.


4 K Johanne Marie Jensdatter

          Født: 2 Nov. 1831 - Hjørring Jetsmark 1815 - 1830 O 73 nr. 16.
           Dåb: 14 Nov. 1831
           Død: 
        Begravet: 5 M Laurs Jensen

          Født: 27 Apr. 1832 - Hjørring Jetsmark 1830 - 1843 O 8 nr. 11.
           Dåb: 6 Maj 1832
           Død: 
        Begravet: 6 K Maren Kristina Jensdatter

          Født: 29 Aug. 1837 - Hjørring Jetsmark 1830 - 1843 O 85 nr. 15.
           Dåb: 29 Aug. 1837
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Johan Henrich Laursen og Magrethe Njelsdatter
Mand Johan Henrich Laursen

          Født: 6 Feb. 1823 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 17 nr. 3.
           Dåb: 7 Feb. 1823
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurs Jespersen
           Mor: Karen Larsdatter


        Ægteskab: 12 Sep. 1854 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 108 nr. 2.

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Ø. Brønderslev O 10 nr. 63 et huus.

• Konfirmation: 1837, Hjørring Ø. Brønderslev 1834 - 1846 O 93 nr. 4.

• Folketælling: 1860, Hjørring Hellevad O 17 nr. 73 et huus.
Kvinde Magrethe Njelsdatter

          Født: 14 Jun. 1821 - Hjørring Skæve 1814 - 1835 O 64 nr. 9.
           Dåb: 23 Jun. 1821
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Njels Christensen
           Mor: Marie Axelsdatter


Begivenheder

• Konfirmation: 1836, Hjørring Hallund 1819 - 1843 O 129 nr. 5.

• Folketælling: 1860, Hjørring Hellevad O 17 nr. 73 et huus.

• Folketælling: 1870, Hjørring Hellevad O 58 Røgelhede mark.


Børn
1 M Carl Julius Johansen

          Født: 3 Jun. 1855 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 30 nr. 6.
           Dåb: 5 Aug. 1855
           Død: 
        Begravet: 2 K Karen Marie Johansen

          Født: 29 Aug. 1857 - Hjørring Hellevad 1850 - 1863 O 87 nr. 11.
           Dåb: 27 Dec. 1857
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Christensen


3 M Niels Christian Johansen ( Larsen )

     Også kendt som: Christen Larsen
          Født: 5 Apr. 1859 - Hjørring Hellevad 1850 - 1863 O 44 nr. 13.
           Dåb: 29 Apr. 1873
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Larsen Johansen

          Født: 13 Sep. 1862 - Hjørring Hellevad 1872 - 1881 O 28 nr. x.
           Dåb: - Hjørring Hellevad 1850 - 1863 O 61 X 1" gang.
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Johan Henrich Laursen

Ved søns dåb står : Niels Christian Johansen ( Larsen ) ved hans dåb står Johan rejst til Australien 1871.
Billede

Jens Marthinus Sørensen og Johanne Catrine Laursen
Mand Jens Marthinus Sørensen

          Født: 3 Nov. 1845 - Hjørring Hvetbo Saltum 1842 - 1851 O. 15 Nr. 24.
           Dåb: 23 Nov. 1845
           Død: 10 Apr. 1901 - Hjøring Saltum 1892 - 1902 O 150 nr. 5.
        Begravet: 17 Apr. 1901 - 55 År.


           Far: Søren Jensen
           Mor: Ane Mathiasdatter


        Ægteskab: 3 Jun. 1870 - Hjørring Hvetbo Saltum 1862 - 1871 O 140 Nr. 5.

Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjøring Saltum O 26 nr. 40 en gaard.

• Konfirmation: 1860, Hjøring Saltum O 109 nr. 5.

• Folketælling: 1870, Hjørring Hvetbo Saltum 1870 O 44 Nr. 4 / 4.

• Folketælling: 1880, Hjøring Saltum O 70 nr. 6 en gaard.

• Folketælling: 1890, Hjørring Saltum O 12 nr. 13 1 gaard.

• Folketælling: 1901, Hjøring Saltum O 460.
Kvinde Johanne Catrine Laursen

          Født: 26 Dec. 1848 - Hjørring Hvetbo Saltum 1842 - 1851 O 55 Nr. 20.
           Dåb: 1 Jan. 1849
           Død: 23 Aug. 1915 - Hjøring Saltum 1903 - 1915 O 258 nr. 4.
        Begravet: 28 Aug. 1915 - 66 År.


           Far: Laurs Pedersen
           Mor: Ide Marie Jørgensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjøring Saltum O 27 nr. 44 en gaard.

• Konfirmation: 1863, Hjøring Saltum 1862 - 1871 O 104 nr. 1.

• Folketælling: 1880, Hjøring Saltum O 70 nr. 6 en gaard.

• Folketælling: 1890, Hjørring Saltum O 12 nr. 13 1 gaard.

• Folketælling: 1901, Hjøring Saltum O 460.


Børn
1 M Johanes Sørensen

          Født: 3 Jun. 1870 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 38 nr. 10.
           Dåb: 17 Jun. 1870
           Død: 27 Jun. 1870 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 175 nr. 7.
        Begravet: 3 Jul. 1870 - 3 Uger2 K Jensine Sørensen

          Født: 19 Jun. 1871 - Hjørring Saltum 1862 - 1871 O 81 nr. 15.
           Dåb: 22 Okt. 1871
           Død: 
        Begravet: 3 M Lars Peter Sørensen

          Født: 19 Aug. 1873 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 14 nr. 31.
           Dåb: 28 Sep. 1873
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirsten Marie Andersen
         Ægtesk: 11 Sep. 1896 - Hjøring Saltum 1892 - 1902 O 141 nr. 8.


4 M Søren Jensen Sørensen

          Født: 30 Dec. 1876 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 35 nr. 36.
           Dåb: 16 Jan. 1877 - 25 5 1877 I Kirken.
           Død: 3 Maj 1884 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 182 nr. 8.
        Begravet: 10 Maj 1884 - 8 År.5 M Marinus Sørensen

          Født: 27 Sep. 1877 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 40 nr. 15.
           Dåb: 23 Dec. 1877
           Død: 
        Begravet: 6 M Andreas Sørensen

          Født: 4 Okt. 1879 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 51 nr. 21.
           Dåb: 23 Nov. 1879
           Død: 
        Begravet: 7 M Jørgen Jensen Sørensen

          Født: 13 Okt. 1880 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 57 nr. 26.
           Dåb: 2 Jan. 1881
           Død: 1950
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anna Katrine Larsen


8 M Jens Christian Sørensen

          Født: 9 Nov. 1881 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 122 nr. 42.
           Dåb: 8 Jan. 1882
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Mette Marie Thomsen
         Ægtesk: 4 Aug. 1908 - Hjøring Saltum 1903 - 1915 O 185 nr. 7.


9 M Johannes Sørensen

          Født: 9 Jul. 1883 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 10 nr. 23.
           Dåb: 28 Okt. 1883
           Død: 
        Begravet: 10 K Kristine Sørensen

          Født: 21 Sep. 1884 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 81 nr. 26.
           Dåb: 28 Dec. 1884
           Død: 
        Begravet: 11 M Søren Jensen Sørensen

          Født: 23 Feb. 1887 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 32 nr. 6.
           Dåb: 25 Apr. 1887
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Petrea Martine Nielsen
         Ægtesk: 12 Nov. 1907 - Hjøring Saltum 1903 - 1915 O 183 nr. 10.


12 M Martin Sørensen

          Født: 28 Apr. 1889 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 51 nr. 5.
           Dåb: 29 Sep. 1889
           Død: 
        Begravet: 13 K Johanne Sørensen

          Født: 5 Jun. 1890 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 118 nr. 16.
           Dåb: 9 Nov. 1890
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Valdemar Nielsen
         Ægtesk: 27 Nov. 1914 - Hjøring Saltum 1903 - 1915 O 200 nr. 19.


14 K Martha Marie Sørensen

          Født: 1 Maj 1893 - Hjørring Saltum 1892 - 1902 O 46 nr. 8.
           Dåb: 17 Sep. 1893
           Død: 11 Jul. 1971 - DK.
        Begravet: - https://www.familytreedna.com/my/family-tree/Share?k=kLxImXItEA8rxsgDf4bPzw%3D%3D#mode=0
    Ægtefælle/partner: Anton JensenNotater: Mand - Jens Marthinus Sørensen

Folketælling 1901 N. Saltum matr. nr. 15 a.

http://www.krogsgaard.name/pafg30.htm#1023

Skifte 12 - 4 - 1901.
Selvmord ved hængning - aarsag spiritus + økonomiske sorger.


BIRT: RIN MH:IF729
DEAT: RIN MH:IF2641Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk