[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Anders Andersen Wulff og Anna Madsdatter Orning
Mand Anders Andersen Wulff

     Også kendt som: Anders Kjærulf
          Født: Mellem 1390 og 1400
           Dåb: 
           Død: Efter 1454
        Begravet: 


           Far: Hans Kjær
           Mor: 


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Bopæl:

• Bopæl:
Kvinde Anna Madsdatter Orning

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Anders Andersen Wulff

Født i Holsten.
Adskillige sagn fortæller om kongens bud til ham om navnet - 1450.
Fogedgaard, Vadum, Kjær herred, nævnt 1410, kom maaske fra Holsten.

Se også http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm


Side 8 Kjærulfs studier af C. Klitgård.
Staves på ca. 20 forskellige måder i familien og ikke altid ens selv samme person. Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af >di Wolffer och Pogwisches1 Stamme fra Holsten,< og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var:
> Anders Wlff: AndersAndersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, fogdegaard, Biørum och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit I Huetboe och Hannherridt .... och haffde en graa Wlff i wabenet gangendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers och første Kong Christierns tid
1430, 1440 och 1450, Som findes I gamle Breffue. Men Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, Saa som hand wdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen Vlffuetræter [var], och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer I Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden beholt, sampt all deris Affkombst< Det er vel denne Dyrskjøts Beretning eller maaske snarere en fælles Kilde, der ligger til Grund for den svenske Personalhistoriker Gabriel Anreps Udtalelser i >Ættar Taflor< II. 435, hvor der siges omtrent saaledes: >Af holstensk Adelsmatrikel synes, at Ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket Tjeneste Navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk Adel samt havde i sit Vaaben en gaaende graa Ulv.< - Om Præsten Jakob Poulsen Kjærulf I Skallerup i Vendsyssel (d. 1730) berettes i Wibergs Præstehistorie III. 55, at hans Forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt med Kong Christian II.; jeg kender ikke den oprindelige Kilde til Wibergs Angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at Slægten mistede sit Adelskab (Skjold og Vaaben) i Klementsfejden, thi de Kjærulfer, vi har Efterretninger om fra Tiden før denne Fejde, betegnes aldrig som >af Vaaben<, men nævnes i Flæng med andre Selvejerbønder. For Fuldstændigheds Skyld skal dog bemærkes, at Personer af den adelige Slægt Griis af Slette 1 Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelus: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595
2 Ø. Hassing Sogn.
3 : Fogedgaard i Vadum Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje
4 Vadum Sogn. ogsaa kan træffes betegnede som Bønder (jvf. Erslev og Mollerup:
Fr. I.s Registr. 477), og lignende Tilfælde forekommer ogsaa for andre Slægters Vedkommende.
Endnu skal angaaende Slægtens Adelskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret Gengivelse af Traditionen. Den findes i den norske Bureauchef Carl Kierulfs Optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans Faster Anne Dortea Kierulf (d. 1868), gift med Pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: >Familiens Stamfader angives at have heddet Hans Kjær,
der for at have frelst Kong Hans fra en Ulv blev optaget I Adelstanden med Navnet Kierulf, men paa Papiret er disse Rettigheder nok ikke forhaanden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunde attraa Frøkenpladser i Danmark< [Se Bureauchef Wilh. Lassens personalh. Samlinger i norske Rigsarkiv (Familien Kierulf).]
Hun knytter altsaa Slægtens Adelskab til Kong Hans, og det kan vist være lige saa rigtigt - eller galt - som at sætte det i Forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en Gang foretrukne i saa Henseende af ældre Tiders Genealoger, og den fremragende Kender af danske Adelslægters Forhold, Arkivar Thiset, siger saaledes i Fortalen til >Nyt dansk Adelslexicon<, S. IV: >I de gamle Slægtebøger siges fast hveranden Slægt at være indvandret i en af disse to Kongers Tid, men kun i de allerfærreste Tilfælde er disse Angivelser at lide paa<. Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføjer Dyrskjøt:
Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och 1454 neffnet.<
Det maa antages, at det sidste Opgivende er det rigtige, og vi faar da følgende Genealogi:
Anders Ulff eller Anders Kjærulf, der ovenfor er omtalt.
Søn: Anders Andersen Kjærulf, boede i 1448 i Fogedgaard I Vadum Sogn og var Foged i Kjær Herred. Han nævnes ogsaa 1450 og 1454, men var vist død eller afgaaet som Herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen baade dette Aar og 1460 næv-1 I en Variant kaldes han en > fredløs Bonde< .
2 Dyrskjøt i Ny kgl. Saml. 4. 746.
3 Additam. 117, fol. nes som Herredsfoged i Kjær Herred. Om der af den Omstændighed, at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte ham som Foged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at Fogedembedet i nævnte Herred fra Middelalderen af og indtil Slutningen af det 17. Aarh. synes at have været knyttet til Familien Kjærulf med Undtagelse af den Tid, da nævnte Thord
Nielsen beklædte det. Navnet paa Anders Kjærulfs Hustru kendes ikke; de synes at have haft mindst 3 Sønner, og er det rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at Skipper Klements Moder var en Kjærulf, kan hun ogsaa nærmest anbringes her. Vi faar da følgende Børn:
1 Ældste d. Arkivregistr. III. 25 og Kjær H. Tingbog 10. Juli 1705, hvor der er indført et Skelbrev efter et Tingsvidne af 1460, som velbyrdige Mand Thorlef Hwal havde æsket.


BIRT: RIN MH:IF647
DEAT: RIN MH:IF648
RESI: RIN MH:IF649
RESI: RIN MH:IF650
Billede

Anders Anderson og Maja Karolina Nielsdotter
Mand Anders Anderson

          Født: 20 Dec. 1847 - Bredinge Kastløsa
           Dåb: 
           Død: 9 Maj 1919 - Smedby
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maja Karolina Nielsdotter

          Født: 16 Mar. 1855 - Skogsby Torslunda
           Dåb: 
           Død: 13 Dec. 1931 - Vickleby
        Begravet: 


Børn
1 K Hulda Terese Anderson

          Født: 20 Mar. 1885 - Kastløsa
           Dåb: 
           Død: 12 Maj 1927 - Kalmar Domkirke
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kristian WilhelmsonBillede
Kristian Wilhelmson og Hulda Terese Anderson
Mand Kristian Wilhelmson

          Født: 12 Mar. 1884 - Hjørring Sindal 1879 - 1887 O 30 nr. 8.
           Dåb: - Der er ingen tekst i navnefeltet og dåb ?? Ugifte.
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Vilhelm Nielsen
           Mor: Nilla Jønsdotter Granlund


        Ægteskab: Kvinde Hulda Terese Anderson

          Født: 20 Mar. 1885 - Kastløsa
           Dåb: 
           Død: 12 Maj 1927 - Kalmar Domkirke
        Begravet: 


           Far: Anders Anderson
           Mor: Maja Karolina Nielsdotter
Børn
1 K Ragnhild Eivor Vilhelmina Wilhelmson

          Født: 30 Sep. 1911 - Klækeberga Kalmar len
           Dåb: 
           Død: 2011 - Vestra Frølunda
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Wilhelm NilssonNotater: Mand - Kristian Wilhelmson

Der er ikke skrevet noget navn ind i kirkebogen, der er en notits om det er i Ugilts kirkebog, der har jeg ikke fundet noget, så Wilhelmson er nok fordi mor er Norsk - eller senere da de rejste til Sverige. Chr. Krogsgård
Billede

Mads Andersøn og Maren Christensdatter
Mand Mads Andersøn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Zidsel Madsdatter

          Født: 1743 - Hjørring Børglum 1720 - 1804 O 47 h.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Christensen
         Ægtesk: 23 Okt. 1772 - Hjøring Tise 1761 - 1792 O 137Billede
Niels Andersøn og Maren Thomasdatter
Mand Niels Andersøn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Thomasdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Mette Nielsdatter

          Født: 1680 - Hjøring Saltum 1646 - 1686 O 92 v.
           Dåb: 
           Død: - Hjørring Hjermitslev 1646 - 1815 O 183.
        Begravet: 7 Feb. 1762 - 82 År 8 Mdr.
    Ægtefælle/partner: Palle Andersen
         Ægtesk: Mangler I Saltum KirkebogBillede
Mads Jørgensen og Magrethe Andreasdatter
Mand Mads Jørgensen

          Født: 6 Mar. 1782 - Maribo Musse Maribo 1700 - 1814 O 106
           Dåb: 14 Apr. 1782
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jørgen Pedersen
           Mor: Anne Marie Madsdatter


        Ægteskab: 5 Maj 1826 - Maribo Maribo 1823 - 1849 O 205 nr. 2.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Maribo Landdistrikt O 3 1`familie.
Kvinde Magrethe Andreasdatter

          Født: 1794
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Billede
Peder Frederiksen og Maren Andreasdatter
Mand Peder Frederiksen

          Født: 1805 - Holbæk Soderup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Andreasdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirstine Pedersen

          Født: 23 Sep. 1839 - Sorø Nordrupvester 1816 - 1848 O 164 nr. 9.
           Dåb: 27 Okt. 1839
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Jørgensen
         Ægtesk: 17 Jun. 1865 - Sorø Nordrupvester 1863 - 1892 O127 nr. 5.Billede
Lars Andreasen Christensen og Ane Christine Martine Andreasen
Mand Lars Andreasen Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Christine Martine Andreasen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anton Nørregaard Christensen

          Født: 27 Aug. 1888 - Sønderholm Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Antonine Kirstine Bøgh
         Ægtesk: 4 Nov. 1913 - Ålborg Ove 1912 - 1922 O 114 nr. 6.Billede
Jens Christian Jensen og Rasmine Kirstine Andreasen
Mand Jens Christian Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Rasmine Kirstine Andreasen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Lars Peter Jensen

          Født: 13 Sep. 1891 - Ålborg Kær Hals 1912 - 1884 - 1891 O 38 nr. 27.
           Dåb: 15 Nov. 1891
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Engenie Davide Aleksandra JensenBillede
Søren Simoni Andreasen og Marie Kierstine Nielsdatter
Mand Søren Simoni Andreasen

          Født: 3 Apr. 1821 - Hjørring Vrensted 1815 - 1832 O 15 nr. 5.
           Dåb: 20 Maj 1821
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Hellede
           Mor: Margrete Andersdatter


        Ægteskab: Kvinde Marie Kierstine Nielsdatter

          Født: 9 Aug. 1826 - Hjørring Vrendsted 1815 - 1832 O 80 nr. 14.
           Dåb: 13 Aug. 1826
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Mortensen
           Mor: Ane Rasmusdatter
Børn
1 M Anders Sørensen

          Født: 17 Nov. 1852 - Hjørring Vrendsted 1850 - 1864 O 9 nr.13.
           Dåb: 4 Dec. 1852
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christine Sørensen
         Ægtesk: 30 Mar. 1883 - Hjørring Vrensted 1862 - 1886 O 276 nr. 1.Billede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

17. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk