[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Frederik Hendriksen og Ann Jørgensdatter
Mand Frederik Hendriksen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ann Jørgensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Frederiksen

          Født: 15 Okt. 1840 - Maribo Lolland Sønder Stokkemarke 1834 - 1845 O 25 Nr. 25.
           Dåb: 20 Dec. 1840
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Catrine Christine Rasmusdatter
         Ægtesk: 21 Aug. 1868 - Maribo Musse Hunseby 1849 - 1891 O 191 Nr. 4.Billede
Oluf Pedersen og Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
Mand Oluf Pedersen

          Født: Ca. 1600
           Dåb: 
           Død: 1644 - Røgelhede Hellevad
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Christense ChristensdatterKvinde Anne Sophie Henningsdatter Walstorp

          Født: Ca. 1610 - Rækkestad Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henning Walstorp
           Mor: Bodil Galde Anden ægtefælle/partner: Niels Andersen Kjærulf

 Anden ægtefælle/partner: Lars Nielsen Kjærulf


Børn
1 M Christen Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1637 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Sten Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1639 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Sophie Olufsdatter

          Født: Ca. 1641 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Axel Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1643 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Oluf Pedersen

I Røgelhede, 1627 fr., delefoged og herredsskriver i Jerslev herred 1643. Kjærulfske studier side 359.

Vendsysselske årbøger 1925 side 180 - 181.

Herredsskriver i 1627 da han med sine folk en nat hvor nogle officerer og 100 mand fra den kejserlige hær, ( der 5 Oktober nåede Ålborg ) og med heste prøvede at komme til Nr. Sundby, men Anders Sørensen fra knæpholdt i Vadum og vistnok også Lars Dyrskyt fra Ågård i Ørum sogn var der ingen af rytterne undkom ( = undslap ).

Vendsysselske årbøger 1942 side 134 og 160.

Vendsysselske årbog 1942 " fra kejserkrigens tid "
Fra side 132 \endash 201 omtales den.
Her er et uddrag af 6 sider 158 \endash 164.

Ganske vist havde Bønderne i December 1627 faaet Ordre til af aflevere deres Vaaben, men ved et Eftersyn i April 1628 kom der dog mange skjulte Vaaben for Dage, og der var vel ingen Tvivl om, at endnu mange var skjult i Skove, Moser og deslige Steder. Allerede i November 1627 havde Smeden paa Hjermeslevgaard søgt at skaffe sig Oplysning om Størrelsen af den kejserlige Styrke og havde overfor en tysk Soldat ladet sig forlyde med, at de Kejserlige ikke kom saa let ud af Landet, som de var kommet herind, og en Bonde havde i Fortrolighed sagt, at Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard var i Søen med Folk og Skibe, og at han havde sendt Bønderne Bud om, at de skulde forholde sig rolige indtil Foraaret (1628), saa skulde de faa Bud fra ham.
I Vrejlev overraskede Ritmester Eltz ved samme Tid en bevæbnet Bondeskare, og 3 af Hovedmændene samt en Del hos dem fundne Breve blev sendt til Hatzfeldt; i Vennebjerg havde en Mand uddelt Krudt til de andre Bønder og kom derfor i Forhør
hos Ritmester Schierstedt, som 3. December>1627 skrev til Hatzfeldt: >Den rødskæggede er den letfærdigste Skælm, der lever; han er ogsaa den rette Anstifter, efter hvad mine Folk siger<.
Efterhaanden som Fjendens Ophold føltes mere og mere trykkende heroppe, og Soldaternes Udplyndringer og Skændselsgerninger tiltog, voksede naturligvis Bøndernes Lyst til at blive skilt ved dem, og der synes at have været planlagt en Rejsning i juni 1628, men de Kejserlige fik Nys herom og fik den forpurret.
Oberstvagtmester Koethv. Wanscheid skrev 14. Juni 1628 til Hatzfeldt, at han havde fanget en Skoleholder fra Holm (maaske V. Torup Sogn, maaske Hirsholm) og af ham faaet udpresset, at en dansk Spion havde været i Vendsyssel for at faa Bønderne til at holde sig rede til Rejsning ved Pinsetid (11.-12. Juni), og saaledes advaret lod Koeth 2. juni en Del af Midtvendsyssels fremragende Mænd fængsle og >eksaminere< pinligt. Koeth nævner Fogeden paa Hundslund (0: Dronninglund), Svend Pedersen, og Koeth fik ud af dem, at naar de danske Tropper gjorde Landgang, skulde Beboerne falde de Kejserlige i Ryggen eller myrde dem i Husene. Koeth foreslog at lade disse Bønder nedhugge eller sende ud af Landet, men det ønskede Hatzfeldt ikke. I sin Selvbiografil) fortæller Lars Dyrskjøt, at han med flere blev fængslet 2. Juni 1628 af de Kejserlige som mistænkt for at ville gøre Anfald paa
Hals Skanse. Fangerne blev ført til Sæby, >hvor jeg (0: Dyrskjøt) i elendigt Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet og maatte sligt udstaa indtil 29. August (altsaa ca. 3 Maaneder), saa hjalp Gud- og ingen andre Venner, at jeg kom løs<.
Af Jerslev Herreds Tingbog ses, at foruden Fogeden paa Hundslund og Lars Dyrskjøt blev fra Jerslev Herred arresteret Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, hans Svoger Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, Christen Nielsen
i Holmgaard i Hellum, Jens Tøgersen i Kalum, Ridefoged til Aalborghus Pou1 Andersen Børialsen i Hebelstrup og Jens Andersen i Lem i Hellevad. Fæsteren af Sønder Ravnstrup i Ørum Sogn Jørgen Rasmussen, der var en noget mislig mPerson, havde for at fri sig selv for en skammelig Død fortalt de kejserlige Tropper, at en Del Folk havde lagt Raad op om at slaa dem ihjel, naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem satte 3 hvide Flag, og Jørgen havde endvidere fortalt, at Kongen havde sendt 700 Musketter, som var blevet gravet ned i Kister i en Høj tillige med andre Vaaben, og nogle halve Tønder Krudt var blevet hentet i Kokkeskov? ved Sundby og henlagt paa Sundby Kirkeloft. For sine løgnagtige Beskyldninger dømtes
Jørgen i Kongens Naade og Unaade, og han slap formodentlig ret billigt, thi 1638 boede han endnu i Gaarden, da hans Hus og alt Indbo brændte. Af Akterne i denne Sag ses, at Fangerne betalte ca. 10 til 20 Daler for at komme ud af Arresten i Profoshuset i Sæby, hvor en Del af dem var blevet underkastet Tortur.
Forøvrigt var Jørgen Rasmussen ikke det eneste >sorte Faar<; en Jens Hansen i Aagaard i Ørum var ogsaa Forræder (se senere).
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ernæringsforholdene for Mennesker og Dyr vanskeligere heroppe, hvor den fjendtlige Besættelse naturligvis havde gjort stort Afbræk i Landbruget til Trods for Hatzfeldts energiske Forsøg paa at holde det oppe, og da Fæstningen Krempe 15. Nov. 1628 maatte overgive sig til de Kejserlige, og en Del af Belejringshæren derefter kom op i Jylland for at indkvarteres her - i Vendsyssel og Ty 1 Rytterkompagni og 5 Fodfolkkompagnier - maatte de Troppestyrker, der var der i Forvejen, trækkes mere sammen for at give Plads, hvad der jo forværrede Forholdene. Da her begyndte at blive Fodermangel, maatte Hestebestanden indskrænkes, hvad der mishagede Tropperne; tre Ryttere, der hidtil havde haft Foder til to Heste hver, fik nu kun Foder til én, og de bad Hatzfeldt om Afsked, da Reduktionen nedsatte dem i deres Kammeraters Øjne. Fra Børglum Kloster meldtes i Efteraaret 1628, at Høhøsten havde været daarlig, og man regnede med, at der, naar man kom til Kyndelmisse (2. Feb.) eller højst til Fastelavn, vilde være Hungersnød. Fra Bangsbo sendte Oberstvagtmester Dehn Bud til forskellige Steder efter Havre, da han intet havde, og en Fændrik i Sæby sendte ligeledes Bud til Mors efter nogle Tønder Havre.
Nytaarsaften 1628 sammenkaldte Oberstløjtnant Montoya sine Kaptajner til Møde paa Sæbygaard, og Nytaarsdag blev der affattet en af 5 af dem underskrevet Besværing, der blev forebragt Hatzfeldt,og da denne ikke vilde og vel heller ikke kunde imødekomme de fremsatte Krav, gik Klagen videre til Hærledelsen, der i Marts 1629 sendte en Kommissær Martini herop for at omordne Indkvarteringsforholdene. Af Undersøgelsen fremgik, at Hatzfeldt havde sørget rigeligt for sig selv, sin Broder HermannHatzfeldt,dersom Ritmesterbl. a. havde
Aggersborggaard, og sin Fætter Mettecoven, som med sit Rytterkompagni laa i Ty, medens andre Officerer led Mangel- endog paa det tørre Brød, skrev
en Løjtnant.
Det var mægtige Fordringer, der stilledes til Befolkningen; medens Hertug Frantz Albrecht laa paa Voergaard, modtog han 700 Daler om Ugen, og efter,
at han var rejst, vedblev han at gøre Fordring paadette Beløb, og i November 1628 skrev han til Hatzfeldt og klagede over, at han, siden han var rejst,
ikke havde modtaget 2000 Daler i Sølv og Penge, hvilket han ikke kunde forstaa. >Jeg kan nok lide<, skrev han, >at mine Folk faar noget, men at de skal
have det hele og jeg intet, det er der ingen Mening i <. Vi har foran (Side 146) omtalt Oberstløjtnants Hatzfeldts Indkomster her oppe; i samme Tid oppebar hans Broder Hermann Hatzfeldt af 3 Sogne mere end 1000 Daler og 950 Tdr. Korn og af et enkelt
Sogn 42 Stkr. Kvæg. Bønderne i Klim og Tømmerby Sogne i Han Herred leverede i 5 Uger 650 Tdr. Byg og Havre til ham. Efter Kontributionslisternes Udvisende sank Pengeydelserne fra 30 Daler om Ugen til 10 og 5, saa fulgte Leverancer af Sølv-
tøj, og fra September 1628 hørte Leverancerne helt op. Hertug Frantz Albrecht var meget imod de Sendinger, som fra Vendsyssel skulde afsendes til Haderslev, og allerede i Maj 1628 skrev han fra Voergaard til Hatzfeldt: >Nu har den Djævel (0: Felttøjmester Conti) igen sendt mig et Oksebrev. Hvis jeg intet lader ham faa, frygter jeg for, at han, siden han beder saa indstændigt, skal sætte Ondt for mig hos Hr. Generalen (oz Wallenstein), saa jeg for den Sags Skyld kom i Unaade. Jeg har derfor befalet hvert Kompagni at levere 6 Stykker (Okser) i Sundby, gid Djævelen hente det Bæst, den Proviantmester.
Da Hertugen kom hjem til Tyskland, blev han mere modig, og skrev i Efteraaret,1628 fra Kolberg: >Hvis Artillerigeneralen igen forlanger Korn, Kvæg eller noget som helst andet, saa lad ham i hvert Fald intet faa fra Vendsyssel. Jeg beklager, at jeg har ladet et eneste Korn eller et Stykke Kvæg gaa bort derfra; thi naar vi ikke selv har mere, vil hverken Hr. Torqvato eller nogen anden give os en Bid Brød<. Hatzfeldt turde dog ikke følge disse Raad, men svarede: >Naar i hans fyrstelige Naades, Hr. Generalens Navn bliver forlangt, maa vi sende, hvad vi har, om vi saa kun beholder til at leve af i 8 Dage <. Det eneste, Hatzfeldt kunde gøre, var at trække Tiden ud, og en Sending af 300 Øksne, som blev rekvireret i Juni 1628 til Lejren ved Krempe, var endnu ikke afsendt i November, saa Conti Gang paa Gang mindede derom. Wallenstein anlagde ogsaa et Provianthus ved Itzehoe foruden det i Haderslev, og til Itzehoe maatte hver Bonde i Vendsyssel levere 1 Td. Rug og 1/2 Td. Byg, og de Bønder, som ikke havde Indkvartering, skulde desuden levere 1/2 Td. Havre hver, og 8-10 Bønder skulde tilsammen levere 1 Okse. En anden Gang blev der til Lejren ved Krempe udskrevet i Vendsyssel 250 Svin og 2500 Pund Smør, og desuden skulde der Slag i Slag leveres Artilleriheste og Vogne.
I Januar 1629 skrev Hatzfeldt til Hertugen, at nu var det umuligt at presse flere Penge ud af Befolkningen i Ty, og heller ikke i Vendsyssel kunde Kvartermesteren med alle sine Træheste og hvad andre Instrumenter, han ellers brugte dertil,faa mindste Sølv, Penge eller Korn af Bønderne, hvis man ikke ganske vilde flaa Huden af dem. Et Forsøg paa at opdrive lidt af den Slags Ydelser hos Præsterne havde ogsaa været forgæves.
Tilsidst klagede Ritmestrene ved >de gamle Ryttere: til Hatzfeldt over, at de ikke længer kunde faa Underhold til sig selv og deres Folk; bortset fra Kød og Brød maatte alle Fornødenheder betales 3-4, ja undertiden 10 dobbelt. Det var jo Varer, som skulde hentes fra Tyskland, og Købmændene herfra vilde ikke have Kobberpenge og tog de faa Sølvpenge til kun halv Værdi. Marketenterne og andre turde heller ikke rejse omkring for at skaffe Varer, thi de blev overfaldet af Bander og berøvet deres Varer.
En saadan Jammerklage er dateret Birkelse 3. Jan. 1629, og netop i de samme Dage forsøgte Overkommandoen at give >Skatteskruerne endnu en Omdrejning, idet der fra 1. januar 1629 indførtes en Omsætningsafgift (Akcise) over hele Jylland. I alle
Købstæder og Landsbyer blev der paalagt Afgift af Indførsel af Brændevin, Vin, Øl, Klæde og Uld og Udførs el af Korn, Kvæg, Fjerkræ, Smør, Ost, Æg, Salt, Sild, Hør, Huder og Gavntræ samt Salg af Tobak, Sæbe, Kryderier og andet, og for Overtrædelser var der fastsat strenge Straffe og Beslaglæggelse af Varerne, men Akcisen,.der varede i 5 Maaneder til Fjendens Bortrejse indbragte sikkert ikke meget, thi der var ikke flere Penge i Omsætningen.
Under disse fortvivlede Forhold forsøgte Hatzfeldt efter bedste Evne at opretholde Disciplinen blandt Tropperne. Engang maatte han suspendere sin Broder Hermann fra Ritmesterchargen, fordi han havde udfordret Hauptmann Stroh til Duel, og kort før Troppernes Afrejse forefaldt der i Ty en alvorlig Sag, idet nogle Officerer havde begaaet Uredelighed med Hensyn til Byttet fra en Stranding.
Fra Børglum Kloster berettes om en Duel, der fandt Sted mellem to menige Ryttere, som >uden nogen given Aarsag og uden ringeste Ord< gik ud af Gaarden, sadlede deres Heste og red løs paa hinanden med løftede Pistoler; de gav Ild, og den ene Soldat sank død til Jorden. En opsætsig fremmed Soldat, som Hatzfeldt vilde lade sætte i Taarnet paa Vrejlev Kloster, forlangte, saafremt han var skyldig i noget, at faa sin Sag paadømt ved sit eget Regiment.

DEAT: RIN MH:IF2696

Billede

Lars Nielsen Kjærulf og Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
Mand Lars Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1615 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Andersen Kjærulf
           Mor: Gyde Laursdatter


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Vibeke HansdatterKvinde Anne Sophie Henningsdatter Walstorp

          Født: Ca. 1610 - Rækkestad Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henning Walstorp
           Mor: Bodil Galde Anden ægtefælle/partner: Oluf Pedersen

 Anden ægtefælle/partner: Niels Andersen Kjærulf


Børn

Billede
Elias Larsen Oder og Maren Christiane Henrichsdatter
Mand Elias Larsen Oder

          Født: 1749
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 14 Mar. 1776 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 249 h.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Maribo Maribo Købstad Mellemgade fra torvet O 16 nr.6.
Kvinde Maren Christiane Henrichsdatter

          Født: 1739
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Maribo Maribo Købstad Mellemgade fra torvet O 16 nr.6.


Børn
1 K Anne Cicilia Eliasdatter

          Født: 1779 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 102 h.
           Dåb: 1 Apr. 1779 - Codem Die = Skærtorsdag.
           Død: 3 Jul. 1849 - Maribo Hunseby 1834 - 1849 O 150 nr. 4.
        Begravet: 6 Jul. 1849 - 71 år. Alderdom ( Knutenborg )
    Ægtefælle/partner: Anders Rasmussen Due
         Ægtesk: 16 Feb. 1810 - Maribo dom 1800 - 1814 O 44 side 308


2 K Kirsten Eliasdatter

          Født: 1 Maj 1781 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 105.
           Dåb: - Hjemmedøbt
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Elias Larsen Oder

Skrædder.
Billede

Peder Karlsen og Ane Henriksdatter
Mand Peder Karlsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Henriksdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jørgen Pedersen

          Født: 1808 - Vejle Brande 1801 - 1814 O 11 nr. 9.
           Dåb: 26 Jun. 1808
           Død: 12 Maj 1853 - Vejle Estrup 1844 - 1860 O 163 nr. 7.
        Begravet: 22 Maj 1853 - 45 år og 4 uger.
    Ægtefælle/partner: Ane ChristensenBillede
Rasmus Villumsen og Ane Cathrine Henriksdatter
Mand Rasmus Villumsen

          Født: 2 Nov. 1806 - Roskilde Sømme Kirkerup 1752 - 1814 O. 55 Th.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Villum Frederichsen
           Mor: Else Nielsdatter


        Ægteskab: 8 Feb. 1834 - København Smørum Smørum 1822 - 1843 O 110.

Begivenheder

• Konfirmation: 1821, København Smørum Smørum 1814 - 1833 O 83 Nr. 17.

• Folketælling: 1834, København Smørum O 11 29 år gift.

• Folketælling: 1855, København Smørum O 20 Et huus.
Kvinde Ane Cathrine Henriksdatter

          Født: 1810
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1855, København Smørum O 20 Et huus.


Børn
1 K Kirsten Rasmussen

          Født: 23 Feb. 1842 - København Smørum 1830 - 1843 O 38 nr. 2.
           Dåb: 174.1842
           Død: 
        Begravet: 2 K Birthe Rasmussen

          Født: 4 Mar. 1846 - København Smørum 1843 - 1863 O 40 nr. 6.
           Dåb: 13 Apr. 1846
           Død: 
        Begravet: 3 M Niels Rasmussen

          Født: 21 Mar. 1848 - København Smørum 1843 - 1863 O 15 nr. 16.
           Dåb: 29 Maj 1848
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Rasmussen

          Født: 6 Feb. 1851 - København Smørum 1843 - 1863 O 20 nr. 2.
           Dåb: 13 Apr. 1851
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Rasmus Villumsen

København Smørum Smørum 1814 - 1833 O. 124 nr. 2 , og O. 146. Flytter til Smørum.

Konfirmeret København Smørum Smørum 1814 - 1833 O. 83 nr.17.

Tilflytter 1833 København Måløv Måløv 1814 - 1833 O 103 nr. 6.

Lægdsrulle: 1812; J; Hovedrulle; O 37 Gammel nr. 117 ny nr. 107. 5 år.
Roskilde; 1818; D; Hovedrulle; O 42 Gammel nr. 91 ny nr. 81. 11 år, se Kbhvn 17 f 266 A. streget.
København Smørum 1825 O 52 nr. 272 17 år 62 ½ " (= 159 cm.)
BIRT: RIN MH:IF2278
DEAT: RIN MH:IF2279
Billede

Thomas Pedersen Galskjøt og Anne Henriksdatter Stensen
Mand Thomas Pedersen Galskjøt

          Født: Før 1460
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Thomsen Galschyt
           Mor: Marine Ottosdatter Stambe


        Ægteskab: Kvinde Anne Henriksdatter Stensen

          Født: Ca. 1495
           Dåb: 
           Død: Ca. 1521 - 26 År.
        Begravet: 


           Far: Henrik Steen
           Mor: Barbara Knudsdatter Harbou
Børn
1 M Peder Galskyt til Øland og sønderskov

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1554
        Begravet: 2 M Otte Galskyt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1575 - Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt.
        Begravet: 3 M Christoffer Thomasen Galskyt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1570
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Sophie ( Sidsel ) Andersdatter Galde


4 K Marina Thomasdatter Galskyt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Thomas Pedersen Galskjøt

Nordiskeaner.


DEAT: RIN MH:IF2452


Notater: Kvinde - Anne Henriksdatter Stensen

Nordiskeaner.


DEAT: RIN MH:IF2453
Billede

Johannes Peter Larsen og Ane Marie Henriksen
Mand Johannes Peter Larsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Marie Henriksen

          Født: 1857
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Johanne Kirstine Larsen

          Født: 14 Dec. 1891 - Hjøring Jetsmark 1885 - 1891 F nr. 14.
           Dåb: 6 Mar. 1892
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Andreas Christian Sørensen
         Ægtesk: 9 Nov. 1909 - Hjøring Jetsmark 1907 - 1913 O 261 ne. 19.Notater: Mand - Johannes Peter Larsen

Partikulier = Rentier.


Notater: Kvinde - Ane Marie Henriksen

Af Bundgaards mark i Jetsmark sogn.
Billede

Hans Henriksen og Anne Kirstine Rasmusdatter
Mand Hans Henriksen

          Født: 4 Dec. 1853 - Maribo Tårs 1834 - 1870 O 30 nr. 16.
           Dåb: 5 Mar. 1854
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henrik Jørgensen
           Mor: Ane Kirstine Hansdatter


        Ægteskab: 30 Okt. 1883 - Maribo Hunseby 1849 - 1891 O 217 nr. 14.

Begivenheder

• Folketælling: 1890, Maribo Tårs O 22 nr. 16 et hus.
Kvinde Anne Kirstine Rasmusdatter

          Født: 28 Mar. 1858 - Maribo Musse Hunseby 1849 - 1891 O 84 Nr. 4.
           Dåb: 6 Jun. 1858
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Rasmus Larsen
           Mor: Maren Christiansdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1890, Maribo Tårs O 22 nr. 16 et hus.


Børn
1 M Rasmus Frederik Henriksen

          Født: 9 Okt. 1884 - Maribo Tårs 1870 - 1892 O 29 nr. 12.
           Dåb: 30 Nov. 1884
           Død: 
        Begravet: 2 K Anna Magrethe Henriksen

          Født: 24 Aug. 1886 - Maribo Tårs 1870 - 1892 O 70 nr. 6.
           Dåb: 10 Okt. 1886
           Død: 
        Begravet: 3 M Christian Erikk Henriksen

          Født: 5 Apr. 1888 - Maribo Tårs 1870 - 1892 O 36 nr. 9.
           Dåb: 17 Jun. 1888
           Død: 
        Begravet: 4 K Else Marie Henriksen

          Født: 29 Jan. 1890 - Maribo Tårs 1870 - 1892 O 74 nr. 2.
           Dåb: 11 Maj 1890
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Hans Henriksen

Skovbetjent.
Billede

Hans Jørgen " Hasse " Hillerup og Anni Alstrøm Johansen
Mand Hans Jørgen " Hasse " Hillerup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 31 Mar. 1969 - Roskilde DomkirkeKvinde Anni Alstrøm Johansen

          Født: 1 Okt. 1946 - Roskilde Sømme Roskilde Dom 1846 - 1848 O. 204 Nr. 0.
           Dåb: 7 Apr. 1947
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Karl Møller Johansen
           Mor: Edith Gudrun Alstrøm Anden ægtefælle/partner: Tommy Boston Andersen - 29 Jan. 1971 - Rådhuset Roskilde

Begivenheder

• Beskæftigelse: Kontorassistent / Sygehjælper.


Børn

Notater: Kvinde - Anni Alstrøm Johansen

BIRT: RIN MH:IF149
OCCU: RIN MH:IF150Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk