[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Christen Andersen Tornby og Anne Nielsdatter Kjærulf
Mand Christen Andersen Tornby

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1621 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Andersen Kjærulf
           Mor: Gyde Laursdatter Anden ægtefælle/partner: Christian Knudsen Worm


Børn

Billede
Søren Christensen og Anne Marie Andersen Vestrup
Mand Søren Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Marie Andersen Vestrup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Thomas Andersen Vestrup
           Mor: Margrete Kjeldsdatter
Børn

Notater: Mand - Søren Christensen

DEAT: RIN MH:IF2425


Notater: Kvinde - Anne Marie Andersen Vestrup

DEAT: RIN MH:IF2426

Billede

Søren Christensen og Marie Elisabet Andersen Vestrup
Mand Søren Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Elisabet Andersen Vestrup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Thomas Andersen Vestrup
           Mor: Margrete Kjeldsdatter
Børn

Notater: Mand - Søren Christensen

Kjærulfske studier side 367.


Notater: Kvinde - Marie Elisabet Andersen Vestrup

Var 1757 ugift i København.
Kjærulfske studier side 367.


DEAT: RIN MH:IF2573

Billede

Thomas Andersen Vestrup og Margrete Kjeldsdatter
Mand Thomas Andersen Vestrup

          Født: 1680
           Dåb: 
           Død: 1724
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Maren Pedersdatter


        Ægteskab: Kvinde Margrete Kjeldsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kjeld Nielsen
           Mor:  Anden ægtefælle/partner: Peder Nielsen - 1725


Børn
1 M Anders Thomsen Blokhus

     Også kendt som: Thomsen Vestrup
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1735
        Begravet: 2 K Sidsel Marie Andersen Vestrup

          Født: 22 Mar. 1716
           Dåb: 
           Død: 13 Apr. 1768
        Begravet: 3 M Christian Jørgen Andersen Vestrup

          Født: 1721
           Dåb: 
           Død: 16 Dec. 1756
        Begravet: 4 K Anne Marie Andersen Vestrup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Christensen


5 K Marie Elisabet Andersen Vestrup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren ChristensenNotater: Mand - Thomas Andersen Vestrup

Kjærulfske studier side 367.
Forpagter på S. Elkjær og på Fuglsig ved Hjørring.

Vendsysselske årbøger 1938 siede 88 / 89.
Thomas Andersen (Vestrup), f. 1680, 1. før 1724, Forpagter paa S. Elkær og Fuglsig, gift med Margrete Kjeldsdatter af N. Sundby Præstegaard, som blev gift II 1725 med Peder Nielsen ,f Bolskifte i Alstrup, der med hende fik Vestrupgaard, og som 1736 blev Forpagter paa Bannerslund i Elling Sogn. Børnene antog Navnet Vestrup og kom for en Del til København.
BIRT: RIN MH:IF857
DEAT: RIN MH:IF858


Notater: Kvinde - Margrete Kjeldsdatter

Af N. Sundby præstegård.
Vensysselske årbøger 1938, Herredsfogeder side 88.
Kjærulfske studier side 367.


DEAT: RIN MH:IF2572

Billede

Søren Andersen Winther og Gertrud Pedersdatter Munk
Mand Søren Andersen Winther

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Gertrud Pedersdatter Munk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1634
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Sørensen Winther

          Født: Ca. 1575 - Næsborg Nørgaard Slet Ålborg
           Dåb: 
           Død: Før 28 Jun. 1632 - Næsborg Nørgaard Slet Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Jensdatter StrætBillede
Peder Andersen Wraa og Maren Sørensdatter
Mand Peder Andersen Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Sørensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Pedersen Wraa

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1647
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Andersdatter Kjærulf


2 M Anders Pedersen Wraa

          Født: Ca. 1580 - Aasted Horns Hjørring
           Dåb: 
           Død: 1647 - Nørre Sundby Kær Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marine Andersdatter KjærulfNotater: Mand - Peder Andersen Wraa

Vendsysselske Præstefamilier side 273. Præst i Åsted - Skærum.
DEAT: RIN MH:IF2484


Notater: Kvinde - Maren Sørensdatter

DEAT: RIN MH:IF2483

Billede

Anders Andersen Wraa ( Kjærulf ) og Maren Jensdatter Mørk
Mand Anders Andersen Wraa ( Kjærulf )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1685
        Begravet: 


           Far: Anders Pedersen Wraa
           Mor: Maren Andersdatter Kjærulf


        Ægteskab: Kvinde Maren Jensdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Anders Andersen Wraa ( Kjærulf )

Vendsysselske Præstefamilier side 273.


DEAT: RIN MH:IF1047


Notater: Kvinde - Maren Jensdatter Mørk

Vendsysselske Præstefamilier side 273.


DEAT: RIN MH:IF3477

Billede

Anders Andersen Wulff
Mand Anders Andersen Wulff

     Også kendt som: Anders Kjærulf
          Født: Mellem 1390 og 1400
           Dåb: 
           Død: Efter 1454
        Begravet: 


           Far: Hans Kjær
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anna Madsdatter Orning

Begivenheder

• Bopæl:

• Bopæl:
Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1420
           Dåb: 
           Død: Mellem 1454 og 1458
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )Notater: Mand - Anders Andersen Wulff

Født i Holsten.
Adskillige sagn fortæller om kongens bud til ham om navnet - 1450.
Fogedgaard, Vadum, Kjær herred, nævnt 1410, kom maaske fra Holsten.

Se også http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm


Side 8 Kjærulfs studier af C. Klitgård.
Staves på ca. 20 forskellige måder i familien og ikke altid ens selv samme person. Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af >di Wolffer och Pogwisches1 Stamme fra Holsten,< og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var:
> Anders Wlff: AndersAndersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, fogdegaard, Biørum och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit I Huetboe och Hannherridt .... och haffde en graa Wlff i wabenet gangendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers och første Kong Christierns tid
1430, 1440 och 1450, Som findes I gamle Breffue. Men Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, Saa som hand wdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen Vlffuetræter [var], och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer I Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden beholt, sampt all deris Affkombst< Det er vel denne Dyrskjøts Beretning eller maaske snarere en fælles Kilde, der ligger til Grund for den svenske Personalhistoriker Gabriel Anreps Udtalelser i >Ættar Taflor< II. 435, hvor der siges omtrent saaledes: >Af holstensk Adelsmatrikel synes, at Ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket Tjeneste Navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk Adel samt havde i sit Vaaben en gaaende graa Ulv.< - Om Præsten Jakob Poulsen Kjærulf I Skallerup i Vendsyssel (d. 1730) berettes i Wibergs Præstehistorie III. 55, at hans Forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt med Kong Christian II.; jeg kender ikke den oprindelige Kilde til Wibergs Angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at Slægten mistede sit Adelskab (Skjold og Vaaben) i Klementsfejden, thi de Kjærulfer, vi har Efterretninger om fra Tiden før denne Fejde, betegnes aldrig som >af Vaaben<, men nævnes i Flæng med andre Selvejerbønder. For Fuldstændigheds Skyld skal dog bemærkes, at Personer af den adelige Slægt Griis af Slette 1 Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelus: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595
2 Ø. Hassing Sogn.
3 : Fogedgaard i Vadum Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje
4 Vadum Sogn. ogsaa kan træffes betegnede som Bønder (jvf. Erslev og Mollerup:
Fr. I.s Registr. 477), og lignende Tilfælde forekommer ogsaa for andre Slægters Vedkommende.
Endnu skal angaaende Slægtens Adelskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret Gengivelse af Traditionen. Den findes i den norske Bureauchef Carl Kierulfs Optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans Faster Anne Dortea Kierulf (d. 1868), gift med Pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: >Familiens Stamfader angives at have heddet Hans Kjær,
der for at have frelst Kong Hans fra en Ulv blev optaget I Adelstanden med Navnet Kierulf, men paa Papiret er disse Rettigheder nok ikke forhaanden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunde attraa Frøkenpladser i Danmark< [Se Bureauchef Wilh. Lassens personalh. Samlinger i norske Rigsarkiv (Familien Kierulf).]
Hun knytter altsaa Slægtens Adelskab til Kong Hans, og det kan vist være lige saa rigtigt - eller galt - som at sætte det i Forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en Gang foretrukne i saa Henseende af ældre Tiders Genealoger, og den fremragende Kender af danske Adelslægters Forhold, Arkivar Thiset, siger saaledes i Fortalen til >Nyt dansk Adelslexicon<, S. IV: >I de gamle Slægtebøger siges fast hveranden Slægt at være indvandret i en af disse to Kongers Tid, men kun i de allerfærreste Tilfælde er disse Angivelser at lide paa<. Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføjer Dyrskjøt:
Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och 1454 neffnet.<
Det maa antages, at det sidste Opgivende er det rigtige, og vi faar da følgende Genealogi:
Anders Ulff eller Anders Kjærulf, der ovenfor er omtalt.
Søn: Anders Andersen Kjærulf, boede i 1448 i Fogedgaard I Vadum Sogn og var Foged i Kjær Herred. Han nævnes ogsaa 1450 og 1454, men var vist død eller afgaaet som Herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen baade dette Aar og 1460 næv-1 I en Variant kaldes han en > fredløs Bonde< .
2 Dyrskjøt i Ny kgl. Saml. 4. 746.
3 Additam. 117, fol. nes som Herredsfoged i Kjær Herred. Om der af den Omstændighed, at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte ham som Foged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at Fogedembedet i nævnte Herred fra Middelalderen af og indtil Slutningen af det 17. Aarh. synes at have været knyttet til Familien Kjærulf med Undtagelse af den Tid, da nævnte Thord
Nielsen beklædte det. Navnet paa Anders Kjærulfs Hustru kendes ikke; de synes at have haft mindst 3 Sønner, og er det rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at Skipper Klements Moder var en Kjærulf, kan hun ogsaa nærmest anbringes her. Vi faar da følgende Børn:
1 Ældste d. Arkivregistr. III. 25 og Kjær H. Tingbog 10. Juli 1705, hvor der er indført et Skelbrev efter et Tingsvidne af 1460, som velbyrdige Mand Thorlef Hwal havde æsket.


BIRT: RIN MH:IF647
DEAT: RIN MH:IF648
RESI: RIN MH:IF649
RESI: RIN MH:IF650
Billede

Anders Andersen Wulff og Anna Madsdatter Orning
Mand Anders Andersen Wulff

     Også kendt som: Anders Kjærulf
          Født: Mellem 1390 og 1400
           Dåb: 
           Død: Efter 1454
        Begravet: 


           Far: Hans Kjær
           Mor: 


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Bopæl:

• Bopæl:
Kvinde Anna Madsdatter Orning

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Anders Andersen Wulff

Født i Holsten.
Adskillige sagn fortæller om kongens bud til ham om navnet - 1450.
Fogedgaard, Vadum, Kjær herred, nævnt 1410, kom maaske fra Holsten.

Se også http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm


Side 8 Kjærulfs studier af C. Klitgård.
Staves på ca. 20 forskellige måder i familien og ikke altid ens selv samme person. Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af >di Wolffer och Pogwisches1 Stamme fra Holsten,< og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var:
> Anders Wlff: AndersAndersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, fogdegaard, Biørum och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit I Huetboe och Hannherridt .... och haffde en graa Wlff i wabenet gangendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers och første Kong Christierns tid
1430, 1440 och 1450, Som findes I gamle Breffue. Men Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, Saa som hand wdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen Vlffuetræter [var], och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer I Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden beholt, sampt all deris Affkombst< Det er vel denne Dyrskjøts Beretning eller maaske snarere en fælles Kilde, der ligger til Grund for den svenske Personalhistoriker Gabriel Anreps Udtalelser i >Ættar Taflor< II. 435, hvor der siges omtrent saaledes: >Af holstensk Adelsmatrikel synes, at Ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket Tjeneste Navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk Adel samt havde i sit Vaaben en gaaende graa Ulv.< - Om Præsten Jakob Poulsen Kjærulf I Skallerup i Vendsyssel (d. 1730) berettes i Wibergs Præstehistorie III. 55, at hans Forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt med Kong Christian II.; jeg kender ikke den oprindelige Kilde til Wibergs Angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at Slægten mistede sit Adelskab (Skjold og Vaaben) i Klementsfejden, thi de Kjærulfer, vi har Efterretninger om fra Tiden før denne Fejde, betegnes aldrig som >af Vaaben<, men nævnes i Flæng med andre Selvejerbønder. For Fuldstændigheds Skyld skal dog bemærkes, at Personer af den adelige Slægt Griis af Slette 1 Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelus: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595
2 Ø. Hassing Sogn.
3 : Fogedgaard i Vadum Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje
4 Vadum Sogn. ogsaa kan træffes betegnede som Bønder (jvf. Erslev og Mollerup:
Fr. I.s Registr. 477), og lignende Tilfælde forekommer ogsaa for andre Slægters Vedkommende.
Endnu skal angaaende Slægtens Adelskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret Gengivelse af Traditionen. Den findes i den norske Bureauchef Carl Kierulfs Optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans Faster Anne Dortea Kierulf (d. 1868), gift med Pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: >Familiens Stamfader angives at have heddet Hans Kjær,
der for at have frelst Kong Hans fra en Ulv blev optaget I Adelstanden med Navnet Kierulf, men paa Papiret er disse Rettigheder nok ikke forhaanden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunde attraa Frøkenpladser i Danmark< [Se Bureauchef Wilh. Lassens personalh. Samlinger i norske Rigsarkiv (Familien Kierulf).]
Hun knytter altsaa Slægtens Adelskab til Kong Hans, og det kan vist være lige saa rigtigt - eller galt - som at sætte det i Forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en Gang foretrukne i saa Henseende af ældre Tiders Genealoger, og den fremragende Kender af danske Adelslægters Forhold, Arkivar Thiset, siger saaledes i Fortalen til >Nyt dansk Adelslexicon<, S. IV: >I de gamle Slægtebøger siges fast hveranden Slægt at være indvandret i en af disse to Kongers Tid, men kun i de allerfærreste Tilfælde er disse Angivelser at lide paa<. Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføjer Dyrskjøt:
Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och 1454 neffnet.<
Det maa antages, at det sidste Opgivende er det rigtige, og vi faar da følgende Genealogi:
Anders Ulff eller Anders Kjærulf, der ovenfor er omtalt.
Søn: Anders Andersen Kjærulf, boede i 1448 i Fogedgaard I Vadum Sogn og var Foged i Kjær Herred. Han nævnes ogsaa 1450 og 1454, men var vist død eller afgaaet som Herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen baade dette Aar og 1460 næv-1 I en Variant kaldes han en > fredløs Bonde< .
2 Dyrskjøt i Ny kgl. Saml. 4. 746.
3 Additam. 117, fol. nes som Herredsfoged i Kjær Herred. Om der af den Omstændighed, at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte ham som Foged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at Fogedembedet i nævnte Herred fra Middelalderen af og indtil Slutningen af det 17. Aarh. synes at have været knyttet til Familien Kjærulf med Undtagelse af den Tid, da nævnte Thord
Nielsen beklædte det. Navnet paa Anders Kjærulfs Hustru kendes ikke; de synes at have haft mindst 3 Sønner, og er det rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at Skipper Klements Moder var en Kjærulf, kan hun ogsaa nærmest anbringes her. Vi faar da følgende Børn:
1 Ældste d. Arkivregistr. III. 25 og Kjær H. Tingbog 10. Juli 1705, hvor der er indført et Skelbrev efter et Tingsvidne af 1460, som velbyrdige Mand Thorlef Hwal havde æsket.


BIRT: RIN MH:IF647
DEAT: RIN MH:IF648
RESI: RIN MH:IF649
RESI: RIN MH:IF650
Billede

Anders Anderson og Maja Karolina Nielsdotter
Mand Anders Anderson

          Født: 20 Dec. 1847 - Bredinge Kastløsa
           Dåb: 
           Død: 9 Maj 1919 - Smedby
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maja Karolina Nielsdotter

          Født: 16 Mar. 1855 - Skogsby Torslunda
           Dåb: 
           Død: 13 Dec. 1931 - Vickleby
        Begravet: 


Børn
1 K Hulda Terese Anderson

          Født: 20 Mar. 1885 - Kastløsa
           Dåb: 
           Død: 12 Maj 1927 - Kalmar Domkirke
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kristian Wilhelmson
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk