[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf og Inger Hansdatter Mørk
Mand Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf

          Født: Ca. 1571 - Vester Holtet Ajstrup
           Dåb: 
           Død: 1631 - I Saltumgård
        Begravet: 


           Far: Søren Christensen Skriver
           Mor: Else Andersdatter Kjærulf af Holtet


        Ægteskab: 1596Kvinde Inger Hansdatter Mørk

          Født: Omkr 1575 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 1637 - I Saltumgård
        Begravet: 


           Far: Hans Laursen Mørk
           Mor: Johanne Vognsdatter
Børn
1 M Vogn Pedersen

          Født: Ca. 1606 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: Efter 1650 - Bleggrav Jetsmark Hvetbo
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Jensdatter


2 M Peder Selgesen Pedersen

          Født: Ca. 1607 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: Efter 1646 - Bjernede Alsted Sorø
        Begravet: 3 K Ane Pedersdatter

          Født: 1608 - Hjørring Saltum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Selgen Pedersen

          Født: Ca. 1609 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Søren Pedersen

          Født: Ca. 1610 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 17 Apr. 1659 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Andersdatter - Hjørring


6 K Inger Pedersdatter

          Født: Ca. 1611 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 K Karen Pedersdatter

          Født: Ca. 1612 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: Før 1648
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Hansen


8 K Maren Pedersdatter

          Født: Ca. 1613 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Sørensen


9 M Hans Pedersen Saltum

     Også kendt som: Kaldte sig Saltum
          Født: Ca. 1614 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 23 Sep. 1694 - Jelstrup præstegaard Vennebjerg Hjørring
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter
         Ægtesk: 1650 - Saltum
    Ægtefælle/partner: Anne Jacobsdatter Vordingborg


10 K Anne Pedersdatter

          Født: Ca. 1615 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens MadsenNotater: Mand - Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf

Han er fra Himmerland, bor i Vadum torp. - Ejede megen jordegods. - Overtog 1606 Saltumgård, som han delvis får efter sin hustrus bror Vogn Hansen Mørk. - I Klitgård : Herredsfogeder og tingskrivere nævnes han - Peder "Segelsen" Sørensen Kjærulf.

Kjærulfske studier side 362.
Dyrskjødt siger vel, at alle Søren Skrivers Børn blev >vedkaldt < Kjærulf; men Peder Selgensen nævnes dog aldrig med dette Slægtsnavn, og hans Børn heller ikke, hvorimod det er muligt, at senere Efterkommere har antaget det. 1605 boede Peder Selgensen i Vadumtorp i Vadum Sogn, men da hans Hustrus Broder, Vogn Hansen Mørk i Saltumgaard, døde 1606, flyttede Peder Selgensen til denne Selvejergaard og blev Herredsfoged i Hvetbo Herred efter sin nævnte Svoger. Vogn Hansen havde givet sine to Søstermænd, Peder Selgensen og Lars Pedersen i Ø. Halne, Ret til at gaa lige i Arv med sig ved Skiftet efter hans Moder Johanne Vognsdatter (Vognsen af Hæstrupgaard), men da hun sad i uskiftet Bo efter sin Mand Hans Mørk i Saltumgaard, der havde Børn af et tidligere Ægteskab, medførte Vogn Hansens Død 1606, at hans to Svogre, som han for deres >trohjertige Bistand i hans store Trætte< havde villet belønne, nu blev indviklede i aarelange Processer med Hans Mørks Børn af første Ægteskab. Det vilde føre for vidt at omtale disse Forhold nærmere, og man skal derfor nøjes med at henvise til Kancelliets Brevbøger 8. Novbr. 1594 og Landstingets Dombøger A. 1621, fol. 345, 1622 fol. 422 ff, 1623 fol. 44 ff og 1625 fol. 315 ff.
Peder Selgensen ejede ikke saa lidt Jordegods, saaledes foruden 1/2 Saltumgaard i Hvetbo Herred endvidere 1/5 af Fogedgaard i Vadum Sogn1 og Gaarden Kolding i V. Hassing Sogn (en jordegen Halvgaard; Kronens Rettighed i den blev 1664 udlagt til Landsdommer Jens Lassen), men han synes dog at have levet under trykkende økonomiske Forhold, maaske hidførte af >Kejserkrigen Inger Hansdatter Mørk af Saltumgaard., der døde 1637.

Se Vensysselske Årbøger 1936 side 368 og 1946 side 340 og 368 - 370 . Boede 1604 i Tylstrup. Og 1931 side 77.
I 1949 side 76.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77 - 78 - 79.


Dette håndskrift fra sidste årtier af 1400erne indeholder " Jydske lov " på dansk og latin samt biskop Gunners gloser, og påtegninger om at Jens Poulsen i Lyngby, ridefoged til Hickeberg i Skåne, 1601 har foræret det til Niels Jensen, som 1602, gav det til sin kære broder Anders Jensen i Ø. Gerndrup. Denne forærede det dernæst 17/09/1604 til sin " gode broder og svoger Peder Selgesen i Tylstrup til " en venlig ihukommelse " og 19/07/1613. Haver jeg Peder Selgesen i Sønder Saltum efter min søstersøn Niels Matzenns anfordring foræret min " gode ven og broder " Niels Jensen borger i København, denne bog til min venlige ihukommelse, dog med slig forord, at han den ikke skal afhænde fra sig til nogen uden til min hustru eller barn. Underskrift : pr. Selgensen. Niels Jensen forærede dog 24/01/1614 bogen til sin " gode ven " Mouritz Christensen, byskriver i København, som imidlertid 05/01/1619 leverede den tilbage efter Niels Jensens begæring.

http://www.geni.com/people/Peder-Selgensen-Kj%C3%A6rulf/6000000007980970292
fra Hvetbo herred tingbog
21/9 1678. * Anders Sørensen i Vestrup på bror Peder Sørensens vegne et stokkenævn af navn, at han er født i Saltum og har skikket sig vel. han er søn af sl Søren Pedersen, søn af sl Peder Selgensen og sl Inger Hansdatter Mørk. hans mor sl Maren Andersdatter, datter af sl Anders Tomsen præst til Horne og sl Karen Pedersdatter.
( sl = salig = død. )


file:///C:/Users/45214/Downloads/909264.pdf Side 221.


BIRT: RIN MH:IF581
DEAT: RIN MH:IF582


Notater: Kvinde - Inger Hansdatter Mørk

Søster til Herredsfoged Vogn Hansen Mørk, der også bor i Saltumgård. Peder Segelsen Kjærulf.

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368 - 369 - 370.
Hansdatter Mørk, født o. 1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærul f, født 15. ., død i Saltumgaard i Efteraaret 1631, Søn af Søren Christensen, Skriver i Kjær Herred 1568 og o. 1578 Herredsfoged der, og Else Andersdatter Kjærulf af Holtet.2) Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup og fik da Manuskriptet Arni Magn. Nr. 16 in 8° foræret af sin >gode Svoger og Broder< Anders Jensen i Ø. Gerndrup, der var Søstersøn af Peder Selgensens Hustru (se III Slægtled 6). Dette Haandskrift fra sidste Aartier af 1400 erne indeholder >Jyske Lov< paa
Dansk og Latin samt Biskop Gunners Gloser, og det bærer Paategning om, at Jens Poulsen i Lyngby, Ridefoged til Hickeberg i Skaane, 1601 har foræret det til Niels Jensen, som 1602 gav det til sin >kære Broder< Anders Jensen i Ø.Gerndrup. Denne forærede det dernæst l7. Sept. 1604- til sin >gode Broder og Svoger< Peder Selgensen i Tylstrup til >en venlig Ihukommelse<, og 19. juli 1613 >haver jeg Peder Selgensen i Sønder Saltum efter min Søstersøn Niels Matzenns Anfordring foræret min >gode Ven og Broder< Niels Jensen,2) Borger i København, denne Bog til min venlig ihukommelse, dog med slig Forord, at han den ikke skal afhænde fra sig til nogen uden til min Hustru eller Barn. Underskrift: pr. Selgennsen. Niels Jensen forærede dog 24. jan. 1614 Bogen til sin >gode Ven< Mouritz Christensen, Byskriver i København, som imidlertid 5. Jan 1619 leverede den tilbage efter Niels Jensens Begæring.
Omved 1604 flyttede Peder Selgensen til Vadumtorp i Vadum Sogn, og efter hans Svoger Vogn Hansen Mørks Død 1606 flyttede han til Saltumgaard og blev da Herredsfoged i Hvetbo Herred. Med sin Hustru fik han 1/2 Saltumgaard, og fra sin Moder havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum, ligesom han ogsaa ejede Part i Bjørum Skov i Vadum Sogn og Gaarden Kolding i V. Hassing Sogn, men hans økonomiske Forhold var dog ikke gode efter >Kejserkrigen< 1627-29, og 3. Maj 1631 lovbød han paa Kjær Herreds Ting 'sit jordegods i dette Herred. Om hans Strid mod hans Hustrus Søskende om Arven efter hans Svigerfader Hans Mørk i Saltumgaard.
Efter hans Død i Efteraaret 1631 havde hans Enke og Børn en Del Bryderi med hans Kreditorer, bl. a. Borgmester Hans Sørensen i Aalborg, og 1633 Jakob Jakobsen i Nykøbing Mors, der 1629 havde forstrakt dem med 18 Tønder Korn. De havde 9 Børn, om hvilke yderligere henvises til >Kjærulfske Studier< S. 363 f.
og 1931 side 77.

Vendsysselske Præstefamilier side 173.

Vendsysselske årbog 1931 Skoleholderne side 76.
I 1634 var her en Skolemester Niels Hansen, der antagelig var kommet hertil fra Em 1626. Han havde 1616 opholdt sig paa Stougaard, antagelig Herregaarden i Tørring Sogn vest for Horsens, og dernæst havde han opholdt sig paa Rosenholm, hvorfra han 1618 fik Afskedspas af Holger Rosenkrantz.
Saa tjente han Kaptajn Abraham Bierring paa Kongsgaard ved Ebeltoft i 11/2 Aar og havde Afskedspas derfra 30. Decbr. 1620; endvidere havde han Afskedspas fra velb. Hans Skade paa Rolsegaard i samme Egn, dateret 25. Maj 1624 og fra Sognepræsten i Knebel Hr. Albret Jensen 23. Maj 1625 samt Vidnesbyrd af Sognemændene i Em Sogn, hvor han havde opholdt sig nogen Tid, dateret Emb 9. Okt. 1626. Antagelig har han været Skriver paa de forskellige Herregaarde, og han synes at have været en ret bemidlet Mand, hvad der just ikke var almindeligt for Skoleholdernes Vedkommende; af en Registrering I hans Bo ses han saaledes at have haft følgende Gældsbreve: Gert Bryske til Margaard og Vedø 34 Daler, Christen Jensen i Thise 6 1/2 Dlr., Thomas Christensen i Sulsted 14 Mark, Niels Nielsen i V. Brønderslev 5 ½ Dlr., Thomas Nielsen i Klæstrup 8 Sldlr. og 3 Skp. Byg og Christen Sørensen i V. Brønderslev 5 Sldlr. I Boet var ogsaa 2 Sølvskeer, og endvidere havde han en Del Stude udstationeret i Omegnen, saaledes 1 i Lørslev i Ugilt Sogn, 1 I Svennum i Jerslev Sogn, 1 i Thise Sogn, 1 i Nørgaard i Vrensted S., 1 i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og 1 Kvie hos Hans Skræder i V. Brønderslev.
Niels Hansen, der tillige var Foged over Jørgen Grubbes Gods her i Egnen, hørte altsaa næppe til den Kategori af Skoleholdere, der var Murer om Sommeren og Skolemester om Vinteren; men trods de tilsyneladende gode økonomiske Kaar, hvorunder han og hans Hustru Maren Thomasdatter levede, ramte Ulykken dem dog ved et Tilfælde, thi >naar Uheld være skal o. s. v.<<, som Fader Holberg siger.
St. Steffensdag 1634 kom en Karl Peder Jensen, som tjente hos Herredsfoged Peder Selgensen (Kjærulfs) Enke Inger Hansdatter Mørk i Saltumgaard ind til Maren Mortensdatter, der holdt Krohus i V. Brønderslev, og noget efter kom Skolemester Niels Hansen derind og fik sig en Kande Øl. Sandsynligvis blev det ikke ved den ene Kande, og da Peder Jensen spurgte Skolemesteren, om de skulde brydes, tog denne ham, satte ham ovenfor sig ved Bordet, skænkede for ham i et Stob og bad ham drikke med sig, i modsat Fald skulde han slide Kanden itu paa ham. Peder Jensen vilde ikke lade sig lumpe af Skolemesteren, og saa røg de sammen paa Gulvet og fik hinanden i Haaret; men pludselig faldt Karlen om uden at nogen havde set, at Skolemesteren havde gjort ham nogen Skade. Skolemesterens Hustru kom nu til, og da hun løste den døde Karls Klæder op, saa man, at han havde faaet et Knivstik i Bugen, og der blev saa taget Syn over Liget, og paa første Retsdag derefter blev der paa Jerslev Herreds Ting, hvor Lars Dyrskøt i Aagaard i Ørum som Fuldmægtig for Fru Birthe Lindenov til Bangsbo forfulgte Sagen, opkrævet Sandemænd til ved Landstinget 17. Febr. At sværge deres Tov over Skolemesteren, som var blevet sat i Fængsel paa Hjermeslevgaard. Niels Hansen tilstod sin Forbrydelse baade for Præsten, der besøgte ham, og paa Tinget, og Sandemændene kendte ham skyldig, saa Udsigterne til at bjerge Livet var ikke gode. Men han gjorde dog Forsøg derpaa. Hans Hustru gik op til Thorsmark, hvor Ridefogeden til Hjermeslevgaard Christen Hansen boede, og hun gav denne indflydelsesrige Mands Hustru Anne Jensdatter et Sølvstob, for at hun skulde faa sin Mand til at hjælpe Skolemesteren til sin Fred igen End-videre lod Skolemesteren sig 3. juledag syne af 4 ansete Mænd - Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, Christen Jensen i Burholt, Jens Nielsen og Oluf Sørensen i V. Brønderslev -for at de skulde se den Skade, som han foregav, at salig Peder Jensen havde gjort ham i Slagsmaalet, og da saa de, at der blandt andet var revet en Lok af hans Haar, og at han havde 2 Saar paa venstre Haand Og endelig tog Skolemesteren Stokkenævn af 24 Dannemænd tillige med de Mænd, som den Dag Tinget søgte, om hvorledes han havde skikket sig >i By og uden By, til Kirke, til Ting, til Stævne, i Forsamling og uden, og hvorledes han havde omgaaedes dem< i den Tid, han havde været hos dem. Og da svarede først Stokkenævningerne af V. Brønderslev og senere de andre, at saa meget Niels Hansen havde været i deres Omgængelse . . _ >havde han forholdt sig imod dennem som en ærlig, trofast Dannemand sømmer og burde at gøre og forholdt sig mod dennem uden Oprør, Parlement, Klammeri eller Trætte, troligen og vel . . . . . før end nu en kort Tid siden den ulykkelige Tilfald, som omvundet er, sig haver paa St. Steffensdag (disver) tildragen imellem ham og en Dreng af Saltum<. Paa Tinget 8.Jan. fremkom endvidere Christen Pedersen i Hobro og tilbød paa Niels Hansens Vegne Sølv, Penge, Bod og Bedring for Manddrabet.
17. Februar svor Sandemændene fra Jerslev Herred altsaa deres Tov over Niels Hansen paa Viborg Landsting, og 19. Febr. faldt Dommen i Henhold hertil paa Jerslev Herredsting, hvor Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf tog 8 Meddomsmænd til sig (Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard, Lars Dyrskjøt i Aagaard, Niels Madsen i Musted, Niels Nielsen paa Nejst, Lars Moustsen i Hjermeslev,~ Søren Sørensen i Pajhede, Chr. Nielsen i Vrensted og Jesper Christensen i Østergaard), og de dømte Niels Hansen til at straffes paa sin Hals.
Før Domfældelsen skete, gav Skolemesteren til Kende paa Tinget, at han skyldte Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard 7 Daler i Rest paa en Hest samt Niels Brask i Aalborg Betaling for 1/2 Tønde Byg og 2 Slettemark. Endvidere fremstod, før Dommen blev afsagt, Jens Madsen i Binderup paa sin Husbond Jørgen Gubbes Vegne og spurgte Skolemesteren, om han ikke havde oppebaaret mere af Jørgen Grubbes Tjenere, end hans Regnskab viste, samt om han skyldte den gode Mands Fogeder eller Fuldmægtige mere, end Opskriften viste, i saa Fald skulde han bekende det, nu da den visse Død var ham saa nær. Skolemesteren bekendte da, at han havde et Par Klædesbukser med 3 Lag Snore paa og saa gode som 8 Daler samt en kort Laas liggende hos Christen Pedersen i Hobro, men den Sadel paa den sorte Hest, som var anholdet, var Lars Nielsens i V. Brønderslev - han havde forsøgt at flygte efter Drabet.
Da Skolemesteren var en bemidlet Mand, blev der nedlagt Paastand om, at der forlods af hans Bo skulde udredes Omkostningerne ved hans Domfældelse ved Herredstinget, Sandemandstovet i Viborg og til Skarpretteren for hans Henrettelse; men Jens Madsen I Binderup, der skulde varetage Jørgen Grubbes Interesse i Niels Hansens Boslod, protesterede imod at Skarpretteren fik mere betaling, end han skulde have i Følge den mellem ham og Herredsmændene sluttede Kontrakt, og denne Paastand godkendte Dommeren.
Skolemesteren blev saa halshugget, og Jørgen Grubbe fik den Del af Fællesboet, der tilkom ham, deriblandt 1 Lovbog vurderet til 10 Mark; I Slutningen af April holdtes der Skifte efter ham. Imidlertid havde Christen Sørensen i Krogen stævnet hans Enke for hendes Anpart af Niels Hansens Gæld
til ham for 1 Hørlagen, barket Læder til et Par Sko og 2 Dages Møgagen. Forøvrigt sørgede Enken Maren Thomas datter ikke længe; Henrettelsen fandt Sted sidst i Marts Maaned, og før 25. Juni samme Aar`var hun gift med Niels Mortensen i V. Brønderslev, der I December gjorde Krav paa Tilbagelevering af det Sølvstob, som Maren havde givet Chr. Hansens Hustru i Thorsmark paa Betingelse af, at hun skaffede hendes Mand sin Fred igen.
Hans Eftermand i Skoleholdet blev antagelig Lars Sørensen, Søn af Søren Nielsen i Sterup i Jerslev Sogn, der var Skoleholder i V. Brønderslev 1640, og som sidstnævnte Aar blev gift med Karen Andersdatter, Datter af Anders Ludvigsen i V. Brønderslev, med hvem han ikke var beslægtet nærmere end i 4. Led.BIRT: RIN MH:IF569
DEAT: RIN MH:IF570
Billede

Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter Mørk
Mand Jens Pedersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1615 - I Øster Brønderslev
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen
           Mor: Anne Jensdatter


        Ægteskab: Kvinde Kirsten Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 


           Far: Hans Laursen Mørk
           Mor: Bodil Laursdatter
Børn
1 M Niels Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1645
        Begravet: 2 M Anders Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Sørensdatter


3 M Christen Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1653
        Begravet: 4 K Mette Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Karen Jensdatter

          Født: Omkr 1560
           Dåb: 
           Død: 1645 - I Hellevad
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Laurids Lauridsen
    Ægtefælle/partner: Christen PedersenNotater: Mand - Jens Pedersen

Burholdt i Ø. Brønderslev sogn. Vendsysselske Præstefamilier side 49. Hallund sogn s. 88.
DEAT: RIN MH:IF998


Notater: Kvinde - Kirsten Hansdatter Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 356.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77.
Vendsysselske Præstefamilier side 49. Hallund sogn s. 49 - 88.

http://www.familienmejlby.dk/46164087

Mordet på præstesønnen i Øster Brønderslev

Samtidigt, med at Laurids er præst i Øster Brønderslev, bor der en Peder Jensen på selvejergården Røgelhede i Hellevad sogn. Han er bror til hustruen på præstegården i Øster Brønderslev. Moren til Karen og Peder hedder Kirsten Hansdatter Mørk, og Peder tager morens familienavn til sig, og hans børn døbes altså Mørk til efternavn.

Du må selv læse resten af artiklen, hvis du vil vide mere. Der er bl.a. en sag fra Serreslevgaard i 1537, en anden sag fra Voersaa i 1611, en sag fra Jerslev 1576, en sag fra Hæstrup Mølle i 1575 samt en sag fra Fureby i 1616 og en sag fra Bratbjerg i 1615.

Du finder artiklen i Vendsysselske Aarbøger 1949-50. Den er skrevet af C. Klitgaard og hedder "En tragedie i Ø. Brønderslev


BIRT: RIN MH:IF604
DEAT: RIN MH:IF605
Billede

Jens Hansen og Maren Hansdatter Mørk
Mand Jens Hansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1607
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1621
        Begravet: 


           Far: Hans Laursen Mørk
           Mor: Bodil Laursdatter
Børn
1 M Christen Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1623
        Begravet: 2 K Birgitte Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Bodil Jensdatter

          Født: Omkr 1579
           Dåb: 
           Død: 10 Sep. 1667
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Madsen


4 M Niels Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Peder Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Hansen

I Jonstrup i Saltum sogn. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77. Vendsyssel årbøger 1946 side 355.
DEAT: RIN MH:IF611


Notater: Kvinde - Maren Hansdatter Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 355.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 77.


DEAT: RIN MH:IF603

Billede

Peder Jakobsen Hegelund og Inger Hansdatter Saltum
Mand Peder Jakobsen Hegelund

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Inger Hansdatter Saltum

          Født: Omkr 1680
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Pedersen Saltum
           Mor: Anne Jacobsdatter Vordingborg Anden ægtefælle/partner: Christen Christensen Leth


Børn

Notater: Mand - Peder Jakobsen Hegelund

Vendsysselske præstefamilier før 1700, side 173 - 174. Fra Rubjerg.
DEAT: RIN MH:IF3574


Notater: Kvinde - Inger Hansdatter Saltum

Vendsysselske præstefamilier før 1700, side 173 - 174.
Kjærulfske studier side 365.

BIRT: RIN MH:IF831
DEAT: RIN MH:IF3573

Billede

Ane Catrine Hansen
Mand

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Catrine Hansen

          Født: - Se søns bryllup.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Peter Hansen

          Født: 20 Feb. 1874
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christine Hansen
         Ægtesk: 19 Mar. 1898 - Maribo Musse Radsted 1892 - 1908 O 170 nr 2.Billede
Kristian Nielsen og Ane Kirstine Hansen
Mand Kristian Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Ane Marie Nielsen - 29 Okt. 1887 - Odense Odense Tommerup 1833 - 1891 O 56 Nr. 6.Kvinde Ane Kirstine Hansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 15 Feb. 1883 - Odense Odense Tommerup 1831 - 1891 O 105 Nr. 4.
        Begravet: 22 Feb. 1883


Børn

Billede
Joseph Vedel og Ane Kirstine Hansen
Mand Joseph Vedel

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Kirstine Hansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Caroline Christine Vedel

          Født: 22 Jul. 1853 - Sorø Tårnborg 1841 - 1858 O 96 nr. 8.
           Dåb: 1 Aug. 1853
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johannes Vedel Hansen
         Ægtesk: 6 Apr. 1898 - Sorø Tårnborg 1892 - 1901 O 142 nr. 2.Billede
Johan Henrik Petersen og Ane Margrethe Hansen
Mand Johan Henrik Petersen

          Født: 5 Jan. 1857 - Sorø Farendløse 1851 - 1892 O 7 nr. 1.
           Dåb: 8 Mar. 1957
           Død: 
        Begravet: 


           Far: 
           Mor: Maren Gildsdatter


        Ægteskab: 17 Mar. 1885 - Præstø Bjæverskov Gørslev 1871 - 1887 O 214 Nr. 3.Kvinde Ane Margrethe Hansen

          Født: 11 Aug. 1864 - Roskilde Ramsø Borup 1854 - 1885 O 122 Nr. 10.
           Dåb: 23 Okt. 1864
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peter Hansen
           Mor: Karen Pedersdatter
Børn
1 K Hansine Marie Petersen

          Født: 5 Apr. 1885 - Præstø Bjæverskov Gørslev 1871 - 1887 O 126 Nr. 6.
           Dåb: 28 Jun. 1885
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Peder Nielsen
         Ægtesk: 24 Jan. 1909 - Holbæk Merløse Tøløse 1901 - 1913 O 97 Nr. 2.Billede
Anna Hansen
Mand

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Hansen

          Født: 27 Apr. 1898 - Maribo Musse Radsted 1892 - 1908 O 73 Nr. 6.
           Dåb: 19 Jun. 1898
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Peter Hansen
           Mor: Christine Hansen
Børn
1 M Hans Leo Hansen

          Født: 2 Maj 1920 - Maribo Musse Radsted 1909 - 1928 O 38 Nr. 9.
           Dåb: 6 Jun. 1920
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Rosa Nielsen
         Ægtesk: 27 Okt. 1945 - Hjørring Børglum Vejby 1941 - 1978 O 73 Nr. 1. side 195.Notater: Kvinde - Anna Hansen

Maribo Musse Radsted 1909 - 1928 O 38 nr. 9. Ugift af Krungerup.
Ugift af Oreby Sakskøbing Landsogn står der ved faddererne.
Under anmærkninger står : Indført i Brarup sogns kirkebog under den 13/7 1930.
Billede

Julius Hansen og Anna Laurine Hansen
Mand Julius Hansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Anna Laurine Hansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Julius Ludvig Hansen

     Også kendt som: Julius Ludvig Hansen Parklet
          Født: 2 Sep. 1897 - Odense Vor Frue 1892 - 1898 O 127 nr. 84.
           Dåb: 17 Okt. 1897
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Alvilda Viktoria Nielsen
         Ægtesk: 21 Jul. 1947 - Borgeligt i RandersBillede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

17. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.

19. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

20. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

21. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard.

22. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Maren Jørgensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Aagaard Web Site
Slægtstræ: Aagaard 3604104-Kindo

23. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Mads Jørgensen.

24. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Kirsten Jørgensen.

25. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Christen Jørgensen.

26. Jesna Thomsen, Thomsen, Birgitte Christensen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Thomsen
Slægtstræ: Diana_aktuell

27. Jesna Thomsen, Thomsen, Anna Sorensen.

28. Jesna Thomsen, Thomsen, [Privat].

29. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

30. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Julie Desideriussen Jakobsen Web Site
Slægtstræ: Julie Desideriussen Jakobsen

31. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

32. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Rasmine Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

33. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk