[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdNiels Baggesen - Kjærulf og Ukendt
Mand Niels Baggesen - Kjærulf

          Født: 1592 - Øster Brønderslev Sogn, Kornumgaard
           Dåb: 
           Død: Aug. 1672 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 305.
        Begravet: 8 Aug. 1672


           Far: Bagge Jensen - Kjærulf (      -1634)
           Mor: Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf (      -1688)


        Ægteskab: - Kornumgaard, V. Brønderslev

Begivenheder

• Beskæftigelse: gårdmand.
Kvinde Ukendt 1

          Født: - Røgelhede, Hellevad Sogn, Hjørring Amt
           Dåb: 
           Død: Jun. 1688 - Ø. Brønderslev
        Begravet: 


Børn
1 K Ukendt 2

          Født: - Ø. Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Niels Baggesen - Kjærulf

Bor 1632 i Kornumgård, senere Ugilt, derfra til Damsgård. Se Hallund sogn side 44. - Får 6-7 børn.

Kjærulfske Studier side 44.
Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet I Brønderslev 8. Aug. 1672, 79 Aar gammel3. Han boede som foran omtalt 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 16274, men flyttede vist kort efter og boede 1639 - 1642 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin Død. 25/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg5. Han var gift med Johanne Pedersdatter, der var Datter af Peder Jensen (Mørk?) i Røgelhede
i Hellevad Sogn og Gjertrud Sørensdatter Kjærulf (af Holtet linien ) Hun var født o. 1610, og blev begravet i Ø. Brønderslev 6. Juni 1688, 78 Aar gammel.
De synes at have haft 6 - 7 Børn.

Vendsysselske årbog 1931 Skoleholderne side 76.
I 1634 var her en Skolemester Niels Hansen, der antagelig var kommet hertil fra Em 1626. Han havde 1616 opholdt sig paa Stougaard, antagelig Herregaarden i Tørring Sogn vest for Horsens, og dernæst havde han opholdt sig paa Rosenholm, hvorfra han 1618 fik Afskedspas af Holger Rosenkrantz.
Saa tjente han Kaptajn Abraham Bierring paa Kongsgaard ved Ebeltoft i 11/2 Aar og havde Afskedspas derfra 30. Decbr. 1620; endvidere havde han Afskedspas fra velb. Hans Skade paa Rolsegaard i samme Egn, dateret 25. Maj 1624 og fra Sognepræsten i Knebel Hr. Albret Jensen 23. Maj 1625 samt Vidnesbyrd af Sognemændene i Em Sogn, hvor han havde opholdt sig nogen Tid, dateret Emb 9. Okt. 1626. Antagelig har han været Skriver paa de forskellige Herregaarde, og han synes at have været en ret bemidlet Mand, hvad der just ikke var almindeligt for Skoleholdernes Vedkommende; af en Registrering I hans Bo ses han saaledes at have haft følgende Gældsbreve: Gert Bryske til Margaard og Vedø 34 Daler, Christen Jensen i Thise 6 1/2 Dlr., Thomas Christensen i Sulsted 14 Mark, Niels Nielsen i V. Brønderslev 5 ½ Dlr., Thomas Nielsen i Klæstrup 8 Sldlr. og 3 Skp. Byg og Christen Sørensen i V. Brønderslev 5 Sldlr. I Boet var ogsaa 2 Sølvskeer, og endvidere havde han en Del Stude udstationeret i Omegnen, saaledes 1 i Lørslev i Ugilt Sogn, 1 I Svennum i Jerslev Sogn, 1 i Thise Sogn, 1 i Nørgaard i Vrensted S., 1 i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og 1 Kvie hos Hans Skræder i V. Brønderslev.
Niels Hansen, der tillige var Foged over Jørgen Grubbes Gods her i Egnen, hørte altsaa næppe til den Kategori af Skoleholdere, der var Murer om Sommeren og Skolemester om Vinteren; men trods de tilsyneladende gode økonomiske Kaar, hvorunder han og hans Hustru Maren Thomasdatter levede, ramte Ulykken dem dog ved et Tilfælde, thi >naar Uheld være skal o. s. v.<<, som Fader Holberg siger.
St. Steffensdag 1634 kom en Karl Peder Jensen, som tjente hos Herredsfoged Peder Selgensen (Kjærulfs) Enke Inger Hansdatter Mørk i Saltumgaard ind til Maren Mortensdatter, der holdt Krohus i V. Brønderslev, og noget efter kom Skolemester Niels Hansen derind og fik sig en Kande Øl. Sandsynligvis blev det ikke ved den ene Kande, og da Peder Jensen spurgte Skolemesteren, om de skulde brydes, tog denne ham, satte ham ovenfor sig ved Bordet, skænkede for ham i et Stob og bad ham drikke med sig, i modsat Fald skulde han slide Kanden itu paa ham. Peder Jensen vilde ikke lade sig lumpe af Skolemesteren, og saa røg de sammen paa Gulvet og fik hinanden i Haaret; men pludselig faldt Karlen om uden at nogen havde set, at Skolemesteren havde gjort ham nogen Skade. Skolemesterens Hustru kom nu til, og da hun løste den døde Karls Klæder op, saa man, at han havde faaet et Knivstik i Bugen, og der blev saa taget Syn over Liget, og paa første Retsdag derefter blev der paa Jerslev Herreds Ting, hvor Lars Dyrskøt i Aagaard i Ørum som Fuldmægtig for Fru Birthe Lindenov til Bangsbo forfulgte Sagen, opkrævet Sandemænd til ved Landstinget 17. Febr. at sværge deres Tov over Skolemesteren, som var blevet sat i Fængsel paa Hjermeslevgaard. Niels Hansen tilstod sin Forbrydelse baade for Præsten, der besøgte ham, og paa Tinget, og Sandemændene kendte ham skyldig, saa Udsigterne til at bjerge Livet var ikke gode. Men han gjorde dog Forsøg derpaa. Hans Hustru gik op til Thorsmark, hvor Ridefogeden til Hjermeslevgaard Christen Hansen boede, og hun gav denne indflydelsesrige Mands Hustru Anne Jensdatter et Sølvstob, for at hun skulde faa sin Mand til at hjælpe Skolemesteren til sin Fred igen End-videre lod Skolemesteren sig 3. juledag syne af 4 ansete Mænd - Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, Christen Jensen i Burholt, Jens Nielsen og Oluf Sørensen i V. Brønderslev -for at de skulde se den Skade, som han foregav, at salig Peder Jensen havde gjort ham i Slagsmaalet, og da saa de, at der blandt andet var revet en Lok af hans Haar, og at han havde 2 Saar paa venstre Haand Og endelig tog Skolemesteren Stokkenævn af 24 Dannemænd tillige med de Mænd, som den Dag Tinget søgte, om hvorledes han havde skikket sig >i By og uden By, til Kirke, til Ting, til Stævne, i Forsamling og uden, og hvorledes han havde omgaaedes dem< i den Tid, han havde været hos dem. Og da svarede først Stokkenævningerne af V. Brønderslev og senere de andre, at saa meget Niels Hansen havde været i deres Omgængelse . . _ >havde han forholdt sig imod dennem som en ærlig, trofast Dannemand sømmer og burde at gøre og forholdt sig mod dennem uden oprør, Parlement, Klammeri eller Trætte, troligen og vel . . . . . før end nu en kort Tid siden den ulykkelige Tilfald, som omvundet er, sig haver paa St. Steffensdag (disver) tildragen imellem ham og en Dreng af Saltum<. Paa Tinget 8.Jan. fremkom endvidere Christen Pedersen i Hobro og tilbød paa Niels Hansens Vegne Sølv, Penge, Bod og Bedring for Manddrabet.
17. Februar svor Sandemændene fra Jerslev Herred altsaa deres Tov over Niels Hansen paa Viborg Landsting, og 19. Febr. faldt Dommen i Henhold hertil paa Jerslev Herredsting, hvor Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf tog 8 Meddomsmænd til sig (Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard, Lars Dyrskjøt i Aagaard, Niels Madsen i Musted, Niels Nielsen paa Nejst, Lars Moustsen i Hjermeslev,~ Søren Sørensen i Pajhede, Chr. Nielsen i Vrensted og Jesper Christensen i Østergaard), og de dømte Niels Hansen til at straffes paa sin Hals.
Før Domfældelsen skete, gav Skolemesteren til Kende paa Tinget, at han skyldte Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard 7 Daler i Rest paa en Hest samt Niels Brask i Aalborg Betaling for 1/2 Tønde Byg og 2 Slettemark. Endvidere fremstod, før Dommen blev afsagt, Jens Madsen i Binderup paa sin Husbond Jørgen Gubbes Vegne og spurgte Skolemesteren, om han ikke havde oppebaaret mere af Jørgen Grubbes Tjenere, end hans Regnskab viste, samt om han skyldte den gode Mands Fogeder eller Fuldmægtige mere, end Opskriften viste, i saa Fald skulde han bekende det, nu da den visse Død var ham saa nær. Skolemesteren bekendte da, at han havde et Par Klædesbukser med 3 Lag Snore paa og saa gode som 8 Daler samt en kort Laas liggende hos Christen Pedersen i Hobro, men den Sadel paa den sorte Hest, som var anholdet, var Lars Nielsens i V. Brønderslev - han havde forsøgt at flygte efter Drabet.
Da Skolemesteren var en bemidlet Mand, blev der nedlagt Paastand om, at der forlods af hans Bo skulde udredes Omkostningerne ved hans Domfældelse ved Herredstinget, Sandemandstovet i Viborg og til Skarpretteren for hans Henrettelse; men Jens Madsen I Binderup, der skulde varetage Jørgen Grubbes Interesse i Niels Hansens Boslod, protesterede imod at Skarpretteren fik mere betaling, end han skulde have i Følge den mellem ham og Herredsmændene sluttede Kontrakt, og denne Paastand godkendte Dommeren.
Skolemesteren blev saa halshugget, og Jørgen Grubbe fik den Del af Fællesboet, der tilkom ham, deriblandt 1 Lovbog vurderet til 10 Mark; I Slutningen af April holdtes der Skifte efter ham. Imidlertid havde Christen Sørensen i Krogen stævnet hans Enke for hendes Anpart af Niels Hansens Gæld til ham for 1 Hørlagen, barket Læder til et Par Sko og 2 Dages Møgagen. Forøvrigt sørgede Enken Maren Thomas datter ikke længe; Henrettelsen fandt Sted sidst i Marts Maaned, og før 25. Juni samme Aar`var hun gift med Niels Mortensen i V. Brønderslev, der I December gjorde Krav paa Tilbagelevering af det Sølvstob, som Maren havde givet Chr. Hansens Hustru i Thorsmark paa Betingelse af, at hun skaffede hendes Mand sin Fred igen.
Hans Eftermand i Skoleholdet blev antagelig Lars Sørensen, Søn af Søren Nielsen i Sterup i Jerslev Sogn, der var Skoleholder i V. Brønderslev 1640, og som sidstnævnte Aar blev gift med Karen Andersdatter, Datter af Anders Ludvigsen i V. Brønderslev, med hvem han ikke var beslægtet nærmere end i 4. Led.Vendsysselske årbøger 1931 side 78.

Død 1672 i Damsgaard, Øster Brønderslev sogn Hjørring amt. Begravet . 8 aug 1672 i Øster Brønderslev kirkegaard Hjørring amt.


Kilde: http:/ Niels Baggesen Kjærulf
Mødrene herkomst formodet. Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet i Ø.Brønderslev 8.Aug. 1672, 79 Aar gammel. Han boede 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 1627, men flyttede vist kort efter og boede 1639-1646 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø.Brønderslev, og der boede han til sin Død. 22/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg. Selvom Niels Baggesen Kjærulfs far Bagge Jensen Kjærulf var den officielle besidder af Kornumgård og bruger af den ene halvdel af gården, var det dog nok sønnen Niels Baggesen Kjærulf der drev den i 1620erne og senere. Om ham hører vi, at hans bror Vogn Kjærulfs to sønner Jens og Thomas, der tjente på Kornumgård, 1627 havde været med Niels Baggesen Kjærulf hos Jens Andersens i Vadumtorp, hvor Niels Baggesen Kjærulf havde købt en fuxhoppe, om hvilken der senere blev proces, idet Jørgen Kruse til Hjermeslevgård vistnok havde købt den af Niels Baggesen, men ikke havde fået den leveret, velsagtens som følge af fjendens indfald; men på Aalborg byting 1630 havde Niels baggesen tilbudt Jens Andersen betaling for den. Om Niels Baggesen Kjærulf skal her iøvrigt anføres, at han i tiden 1632-35 flyttede til Spangerhede i Ugilt sogn, som ejedes af Christoffer Kaas til Overklit, og her overfaldt han 1635 Kaas' ridefoged, Christen Pedersen, der kom for at pante ham, og han truede med at skyde ham, men sagen ordnedes dog i mindelighed. Niels Baggesen Kjærulf havde i mødrene arv fået 200 sletdaler, der var betalt til hans farfar, Jens Andersen Kjærulf på Kornumgård, og efter dennes død stod de hos faderen Bagge Jensen Kjærulf, der næppe vedblev at være solvent, hvorfor Niels vel heller ikke var det. 1642 flyttede han til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og her boede han til sin død 1672. Han var gift med Johanne Pedersdatter Kjærulf, datter af hans farbror Peder Jensen Kjærulf på Kornumgård. (Et sådant ægteskab forekommer usandsynligt på grund af slægtskabet (søskendebørn ), men synes ikke desmindre at være faktisk, iflg Jerslev herreds tingbog 17 Sep 1663). Hun var født o.1610 og døde i Ø.Brønderslev 1688. De havde 6-7 børn, der dels boede i Damsgård og Hebelstrup og dels i Norge.

Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø- Brønderslev. Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.

HAN BOEDE I 1632 I KORNUMGAARD 1639-42 i Spangerhede i Ugilt sogn 1642- boede han i Damsgaard i Øster Brønderslev Sogn. De var gift i 1656. Se side 44 i Kjørulfske studier.
DE SYNES AT HAVE HAFT 6-7 BØRN

Niels Baggesen Kjærulf, det vides ikke hvor han blev født i 1592, men som omtalt under faderen, Bagge Jensen Kjærulf, boede han 1632 på Kornumgaard, Vendsyssel, der nævnes han også 1627. Han flyttede kort tid efter 1632 og boede 1639- 1642 i Spangerhede, Ugilt sogn, hvorefter han kom til Damgaard, i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin død. Niels Baggesen Kjærulf havde følgende børn sammen med Johanne Pedersdatter: Bagge Nielsen Kjærulf, død ca. 1698-Stilling Sorenskriver. Gift med Dorte Mathisdatter. Jens Nielsen Kjærulf, født ca. 1630. Stilling Premierløjtnant Peder Nielsen Kjærulf, født ca. 1638- Død 1715 i V. Hebbelstrup, Hallund Sogn begravet 11 Dec. 1715 i Hallund Sogn. Gift med Else Madsdatter. Maren Nielsdatter Kjærulf. Død 1699 Jerslev Sogn- Begravet 7. Juli i Jerslev Sogn, Hjørring Amt. Peder Nielsen Kjærulf født ca. 1652- Død 1722 Hvor ?? Oluf Nielsen Kjærulf. ??

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p27c3ef3c.html

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm

BIRT: RIN MH:IF319
DEAT: RIN MH:IF320
BURI: RIN MH:IF321OCCU: RIN MH:IF6865


Notater: Kvinde - Ukendt

Johanne Pedersdatter Mørk blev gift med sit søskendebarn Niels Baggesen Kjærulf (Damsgaard), ca. 1650 at Kornumgaard, men der er nogen uoverensstemmelse i Kjærulfske studier, C. Klitgaard, H p. 54 Ifølge Klitgaards artikel om Røgelhede fra 1941 er det bekrøftet at hun er datter af [1346] Peder Jensen Kjærulf (1585)(Herredsfoged) og [1347] Maren Pedersdatter Mørk og ikke den sidstnøvntes søster. At hun var gift med sit søskendebarn Nye opl: Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggersen Kjærulf i Kornumgaard, f omk 1592- d 1672 Brønderslev, Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.


BIRT: RIN MH:IF6872
DEAT: RIN MH:IF6874


Notater: Ægteskab (Ukendt):

MARR: RIN MH:FF836


?? og Frederikke Christensen
Mand ??

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Frederikke Christensen

          Født: 31 Mar. 1877 - Hjørring Lyngby 1853 - 1891 O 64 nr. 1.
           Dåb: 29 Apr. 1877
           Død: 2 Nov. 1943 - Hjørring Tolstrup
        Begravet: - 66 År.


           Far: Laust Christensen (1840-1917)
           Mor: Johanne Marie Andersen (1856-1939) Anden ægtefælle/partner: Peder Thomsen (1877-      )

Begivenheder

• Folketælling: 1911, Hjørring Vrensted O 68 nr. 34.


Børn
1 K Agnes Marie Kristensen

          Født: 1 Okt. 1897 - Hjørring Vrensted 1892 - 1904 O 97 nr. 16.
           Dåb: 26 Dec. 1897
           Død: 
        Begravet: 

Christen Thomsem Aagaard og Anne Magrethe
Mand Christen Thomsem Aagaard

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Magrethe

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ane Marie Christensdatter

          Født: 5 Okt. 1826 - Hjøring Harridslev 1814 - 1840 O 37 nr. 6.
           Dåb: 3 Okt. 1826 - hjemmedøbt 3 Okt. i Kirken 5 Oktober.
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Lars Redtz Svendsen (1828-      )
Aude og Juliane Tulesdatter
Mand Aude

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1287
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Juliane Tulesdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Tule Bosen (Før 1230-Efter 1287)
           Mor: Bjærundsdatter (      -      )
Børn
1 M Tule Audesen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Aude

DEAT: RIN MH:IF1161


Notater: Kvinde - Juliane Tulesdatter

DEAT: RIN MH:IF2222


Bertel
Mand Bertel

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirsten Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Andersen Kjærulf (Ca. 1595-      )
Bo og Margrethe Olufsdatter Glug
Mand Bo

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Margrethe Olufsdatter Glug

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Oluf Glug (      -      )
           Mor: Gytthe Margrete Ebbesdatter (      -      )
Børn
1 M Tule Bosen

          Født: Før 1230
           Dåb: 
           Død: Efter 1287
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Bjærundsdatter (      -      )Notater: Mand - Bo

DEAT: RIN MH:IF2224


Notater: Kvinde - Margrethe Olufsdatter Glug

DEAT: RIN MH:IF2225


Tord Aagesen Thott og Botildis
Mand Tord Aagesen Thott

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1301
        Begravet: 


           Far: Aage Axelsen Thott (Før 1240-      )
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Botildis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Aage Tordsen Thott

          Født: Omkr 1287
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirsten Kyening (      -      )Notater: Mand - Tord Aagesen Thott

DEAT: RIN MH:IF1155


Notater: Kvinde - Botildis

DEAT: RIN MH:IF2215


Christian og Lizzie Damgård Kristiansen
Mand Christian

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Lizzie Damgård Kristiansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Karl Kristian Christiansen (1937-      )
           Mor: Lillian Damgaard Madsen (1939-      )
Børn
1 M Jacob

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Rasmus Petersen og Dorthea
Mand Rasmus Petersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Dorthea

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Niels Peter Willumsen Petersen

          Født: 21 Dec. 1894
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Marie Oline Selmer (1898-      )
         Ægtesk: 15 Maj 1920 - Holbæk Granløse 1891 - 1928 O 195 nr. 1.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk