[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Peder Mathiasen og Maren Nielsdatter
Mand Peder Mathiasen

          Født: 1725 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 188. Nederst.
           Dåb: 4 Feb. 1725
           Død: - Hjørring Børglum Vrensted 1793 - 1820
        Begravet: 


           Far: Mathias Jensen (bødker )
           Mor: Karen Vallentinsdatter


        Ægteskab: 17 Dec. 1779 - Hjørring Børglum Vrensted 1762 -1792 O 118 Trol.22 Okt.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Vrensted O 17 85 Familie.
Kvinde Maren Nielsdatter

          Født: 1747 - Hjøring Vrensted 1686 - 1771 O 140 h.
           Dåb: 24 Sep. 1747
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Christensen
           Mor: Maren Pedersdatter Anden ægtefælle/partner: Per Eriksen - 8 Dec. 1795 - Hjøring Vrensted 1793 - 1820 O 62 ø-h.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Vrensted O 17 85 Familie.

• Folketælling: 1801, Hjøring Vrensted O 17 Familie 89.


Børn
1 K Karen Pedersdatter

          Født: 1783 - Hjørring Børglum Vrensted 1762 - 1792 O 62 Nr. 21.
           Dåb: 26 Dec. 1783
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Mathiasen

http://rigmornoergaard.tripod.com/Borglum_Kloster_1787-1803.htm
14. apr. 1795 afg. husmand Peder Mathiasen i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 11 år, hvis fødte værge er farbroderen Valentin Mathiasen, husmand i Faarup i Saltum sogn. Enkens lavværge gårdmand Anders Andersen af Vrensted.

Peder Mathisen og Maren Nielsdatter trol. 22 okt. viet 17 dec. 1779 Hjørring Børglum Vrendsted 1762 - 1792 O 118.

Har ikke fundet ham død, men hustroen bliver gift igen, 8 12 1795 - Hjøring Vrensted 1793 - 1820 O 62 ø-h.
Billede

Vallentin Mathiasen Bødker og Anne Pedersdatter
Mand Vallentin Mathiasen Bødker

          Født: 8 Jun. 1732 - Hjørring Hvetbo Saltum 1886 - 1771 O 220 .
           Dåb: 
           Død: 1807 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 171
        Begravet: 5 Mar. 1807 - 74 År.


           Far: Mathias Jensen (bødker )
           Mor: Karen Vallentinsdatter


        Ægteskab: 23 Nov. 1793 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 58 / 34 Trol. 21 Sep

 Anden ægtefælle/partner: Kirsten Justdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Saltum O 19 20" fam.

• Folketælling: 1801, Hjørring Saltum O 17 matr. nr. 17 f.
Kvinde Anne Pedersdatter

          Født: 2 Feb. 1765 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 177 Øverst.
           Dåb: 
           Død: 1801 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 169 h.
        Begravet: - 36 År.


           Far: Peder Nielsen
           Mor: Maria Christensdatter Bæk


Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Saltum O 16 20" fam.


Børn
1 M Mathias Vallentinsen

          Født: 19 Jul. 1794 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 103 h Øverst.
           Dåb: 
           Død: 5 Jun. 1874 - Hjørring Hvetbo Saltum 1872 - 1882 O 207 Nr. 10.
        Dødsårsag: Hjørring Hvetbo Saltum 1872 - 1882 O. 207 nr. 10
        Begravet: 12 Jun. 1874
    Ægtefælle/partner: Johanne Christensdatter
         Ægtesk: 23 Nov. 1819 - Hjørring Hvetbo Saltum 1813 - 1830 O 131 Nr. 48.
    Ægtefælle/partner: Marianne Madsdatter
         Ægtesk: 19 Jul. 1844 - Hjørring Hvetbo Saltum 1842 - 1851 O 92 Nr. 7.Notater: Mand - Vallentin Mathiasen Bødker

08/06/1732 Vallentin Mathisen ( Bødker ) søn af Mathias Jensen Bødker og Karen Valletinsdatter i Faarup. fadd. Jens Bødker, Anders Bødker, Jens Raj, Kirsten Ottesdatter i Faarup. Bor i Faarup 1787 er husfæster.

Bor 1787 i Fårup, husfæster. - Ifølge Lundergårds godsarkiv, - viet 2 g. til Kirsten Justdatter.

Skifte Forretning efter Huusmand Vallentin Mathiesens afgangne
Hustrue Anne Pedersdr. I Faarup

Skifte Forretning efter Huusmand Vallentin Mathiesens afgangne
Hustrue Anne Pedersdr. I Faarup

Aar 1801 den 27de julj indfandt sig i det Huus i Faarup Bye udi Saltum Sogn paa Lundergaards Gods, som Vallentin Mathiesen beboer paa Husbondens og Skifteforvalterens Hr. Oluf Christensens vegne: Christen Lyngberg Fuldmægtig ved ommemelte Lunderged, for at foretage et lovlig skifte efter omenmelte Vallentins afgl.ne Hustrue Anne Pedersdatter som døde den (mangler) Janu: S. a. men skiftet haver Ifølge Forordningen af 21de Juni 1799 henstaaet indtil nu, da Enkemanden agter at indlade sig i nye ægteskab, hvorfor han har været en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning begierende over bemelte afdødes Efterladenskaber til videre Skifte og Deeling imellem ham og hans i Ægteskab med den afdøde, avlede umyndige Søn Mathias 6 Aar gl. hvis ræt Faderen, under Skiftet iagttager. Her er nærværende 2de Vitterligheds og Vurderingsmænd Jens Torcildsen og Niels Jensen af Faarup, som blev forklaret, at de ifølge ovenmelte Forordning skulle taxere den afdødes Efterladenskaber efter bedste skiønnende, saaledes som de med deres Eed kan bekræfte; Thi blev da begyndt med at registrere og vurdere saaledes som følger:

1lille fur Bord -, 1, 8 Den afdødes fur kiste med laas og nøgel 3, 2, --
1 lille furfade -, -, 4 Derudi
3 Stripper -, -, 12 1 tin Bakke med 3 gl. Silketørkl. Og 1rød
1 lille fur Rustkar 1 gl. Fierding og Bommulds do. Samt noget smaalinned 1, 2, --
1 lille gl. anker 1, 3, 8 1 lille Speil 9, 3, 12
1 grøn Stoffes Skiørt -, 5, -- 1 Messing Rivejern og 1 do. Lyssesax ,---, 8
1 grøn Ulden Damaskes Trøje -, 5, -- 1 Haandqvern med 2 Steen -, 2, --
1 blaae trykket lærreds forkl. -, 2, -- 2 gl. bryggerkar -, -, 8
1 grøn slet stoffes trøje -, 3, -- 1 gl. Hiulbaare -,---, 8
1 striberet Skiorte med blaa bund -, 4, -- 1 sortbroget Koe 8 Aar 5, 2, --
1 blaae Vadmels do. -, 5, -- 1 Faar og 1 Lam 1, --, --
1 gl. bruun do. -, 2, -- 1 skovl og greb, samt spade -, 2, --
1 blaae Damaskes do. -, 4, --
1 blaae Vadmels do. -, 1, 8 Paa Tilspørgsel om Enkemanden og Tilstædeværende
2 pudesvaar af Hørlærred -, 1, -- vidste mere at angive denne Stervboe tilhørende enten
2 Blorlærreds Særker -, 2, -- reede Penge, Vahre eller, andet, hvad nu skeet er,
I en lille Stue Hvortil de Alle sarede Nej,
1 Eege Bord paa Drejet Fod -, 2, -- Altsa bliver Boens heele Indtægt 16, 5, 12
1 gl. Stoel -, --, 8
1 gl. rød og hvid Olmerd Overd. -, 4, --
1 bl. Og hvid Bolster Vaar -, 3, --
2 gl. Hovedpuder -, 3, --
2 gl. Blorlæreds lagner -, 1, --

Derimod bliver Skiftets Omkostninger saaledes

a.1/3 Procento af Indtægter til Kongens Kasse-, -, 6
b.Stemplet Papiir til Skiftebrevet 1 stk.-, 1, 8
c.Skiftebrevets Beskrivning-, 3, --
-, 4, 1

Flere udgifter vidste Ekemanden ikke der hæftede paa Boen og ingen var ey heller mødt som fordrede Hvoraf Enkemanden tager det halve8, --, 7
Og Sønnen den anden halve Deel, som ere8,--, 7

For hvilken Arvepart: Aatte Rigsdaler Syv Skilling udlagde her af Boen, som pant derfor indtil Sønnen bliver myndig eller Pengene til Vedkommende bliver udbetalt: Den Afdødes foran registrerede Kiste og gang intet undtagen; Og da Enkemanden ikke attraaede nogen Auction derover, saa blev samme hos hannem indestaaende efter Forlangene og paa hans ansvar. Med dette Skifte kunde da ikke videre foretages hvorfore samme efter Enkemandens Begiering bliver i dag sluttet og tilendebragt. Det saaledes Passerede bliver med Hænders Underskrivt bekræftet.
Stervbostædet Datum utsupra paa Skifteforvalterens Vegne
Ch Lyngberg
Enkemanden paa egne og sønnens VegneWallentin Mathiesen
Med paaholden pen

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd, der under vores lovlige Eed bør bekræfte, at Vurderingen er ansat efter vores Samvittighed og beste Overbeviisning underskrives

Jens TorstensenNiels Jensen


FAMILYSEARCH.ORG
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Lundergård gods
Skifteprotokoller 1792-1840
Image of 173 OG 196
Lundergaards godsarkiver, 22/07/1807 fol. 151b, 174
Skifte efter Vallentin Mathisen og hustru Kirsten Justdatter, død 13/03/1807 af sprinklersyge. ( tyfus ? )

Opslag 173
Aar 1807 den 22 Juli indfandt sig i Faarup Bye Saltum sogn udi det huus sammesteds som Falentin Mathiesen og hustru Kirsten Justdatter beboed hvilke 2de Egtefolk ved Døden var afgaaet den første den 12te og den sidste den 13 Marti i Sygdom af den her graserende smittende forraadnelses eller sprinkelsyge hvorfor Skifteforvalteren ei før nu eftter districtslægens given Eragtning i den henseende, for at forebygge sygdommens udbredelse, hand kunde foretage sig denne forretning her paa stedet med at tilkalde de nødvendige personer og arvinger, hvorimod skifteforvalteren strax de afdøde vare begravede havde ladet huset forsegle sagen siden til denne tiid har været under ærbødig opsyn, og fandtes til dette øieblik Boen ubeskadiget.
Til witterlighedsmænd var tilkaldet Lauer Mortensen sognefoged og Niels Poulsen begge af Faarup. Eftter Indkaldelse vare en deel af afdødes Arvinger mødte og blev af disse Arvinger opgivet at være 4 efter Falentin Mathiesen hans i første ægteskab med Anne Pedersdatter sammenavlede søn Mathias 12 aar gl. som her var tilstæde, med tilsynsværge og _______ formynder Niels Pedersen af Eiersted. Denne søn har ingen sødskende og altsaa ere ei flere arvinger paa Mandens side. Den afdøde Falentin Mathiesens sidst afdøde hustrue Kirsten Justdatters arvinger da de ei have sammen avled børn ere = 1 Broder Niels Justsen er myndig og bor sønden Aalborg i ________ og skal være Dagleier eller Arbejdsmand i Aalborg.
2 Broder Svend Justsen myndig, men hvor eller paa hvad sted han opholder sig vides ikke eller i de sidste arvinger har været bekiendt.
3 Søster Dorthe Justdatter givt med Jens Nielsen i Svingel i Thiise sogn
4 Søster Maren Ydsdatter givt med Peder Christensen Munk i Stenum
5 Else Ydsdatter givt med hyrekudsk Mikkel Boug? I Aalborg
6 Søster Karen Ydsdatter er død men i ægteskab har efterladt sig en søn som skal være hiemme hos faderen hans navn og opholdsted er ubekiendt videne med at han? skal boe 1 a 2 miil sønden Aalborg.
7 halvsøster til den afdøde Kirsten Justdatter var Anne Ydsdatter som er død men i egteskab med Melkior Larsen i Wanggaard i Steenum sogn eftterladt sig a. en søn Laurs 20 aar og 2 datter b. Anne givt med Christian Thomsen i Stenipgaard og c. Dorthe 17 hiemme hos Faderen umyndig.
Flere Arvinger vare ikke til eftter fornævnte afdøde, og af hustruens Arvinger vare Peder Munk af Stenum og Jens Nielsen i Svingel nærværende, som saavel paa egne som mesarvingers vegne iagttog samtliges Rett under denne forretning tilligemed med formynderen Niels Pedersen Eyersted. Der blev da af nogle Boets Creditorer anmeldt og begieret at deres fordringer i Boet først maatte blive anmeldt under forretningen sammesteds saaledes
1.Christen Møller i Saltumgaard fordred tilgode her i Boen som blev opgivet og samtykt 1, -, -
2.Præste Enken Mad: Milling fordred ligesaa 2 aars Præstetiende
3.Konge_____? 1806 blev ligeledes af Synets lovsmand krævet -,4, 4
4.Niels Pedersen i Eyerstedgaard fordrede for 1 par lagner tilhørende hans myndling som blev forbrugt til de afdødes Jordefærd. 2,4,-
5.Jens Nielsen i Svingel fordrede for tillagte liglinned 1 sæck 1 klæde og 1 lue 1, 4, -
6.Niels Jensen Snedker fordrede for 2 ligkister til de 2 afdøde i i 2 i 24, 4, -
7.Niels Mortensen ibid. fordrede for graven at kaste til de afdøde -, 3, -
8.Christen Sørensen Westergaard ibid fordrede for det øvrige ved jordefærden udstædende som af ham i alle dele var bestyret. 2, 4, 12
Videre gield blev for deres side ei anmeldt men skifteholderen paa husbondens vegne, forbeholdt sig sin fuldkommende rett, nærmere inden skifttet at giøre fordring for husbondens side i alle dele

Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


http://aurelia-clemons.dk/lundrgdx.htm
Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


http://rigmornoergaard.tripod.com/Borglum_Kloster_1787-1803.htm
14. apr. 1795 afg. husmand Peder Mathiasen i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 11 år, hvis fødte værge er farbroderen Valentin Mathiasen, husmand i Faarup i Saltum sogn. Enkens lavværge gårdmand Anders Andersen af Vrensted.
Peder Mathisen og Maren Nielsdatter trol. 22 okt. viet 17 dec. 1779 Hjørring Børglum Vrendsted 1762 - 1792 O 118.
Karen Pedersdatter F. døbt 26 dec. 1783 Hjørring Børglum Vrendsted 1762 - 1792 O 62 nr. 21


http://aurelia-clemons.dk/lundrgdx.htm
Ane Pedersdtr i Faarup, Saltum d.Jan/ 27 Jul 1801 pg 102b
HUSB: Vallentin Mathiasen hmd
CH: Mathias Valentinsen 6
(? 21 Jun 1799)
[Lundergaard gods,Hjorring; 1792-1840 skp; film 41763]


Opslag 196
Aar 1808 den 12te Januar blev skiftteforretningen efter afdøde Falentin Mathiesen og hustrue Kirsten Justdatter for at bringe samme til endelig slutning, og blev da først fremlagt én udi et Aalborg Jydske Eftterretninger til denne skiftteforretning skeete Indkaldelse lydende saaledes No. 2 Dernæst fremlagde skifteholderen én over dette steds Bygning aflagt 10 August afholdt og derefter redelig afhiemlede Synsforretning hvorefter Hosbondens fordringer i dette boe blev paastaaet at være.
1.Erstatning her af boen for den der under anførte mangel paa sædekorn til Beløb 10,1, 8
2.Erstatning her af Boen for Bygningernes forringelse siden tiltrædelsen 13,2, 1
3.Erstatning ligesom her af Boen for Fæsterens ved Tiltrædelsen overdraved
Inventarium til Beløb 18,5,8
For hvilken Paastand Forvalter Harselbaler fremlagde det den ?____? Fæster den 24 august 1792 meddelte fæstebrev, og den derved hæfttede lovlig afhiemled Overleverings forretning - samt den nu eftter dødsfaldet forhen paaberaabte og fremlagde afholdte og afhiemlet skønsforretning hvornæst Haselbaler begiered stedets Dommer Kiendelse over disse fordringer som til den ende var anmodet, her af indfandt sig- For Herredsfoged Harselbales af Sundbye, var mødt Friderich Kiær, der toeg Oplysning af forbemeldte documenter, og udi det den afdøde fæster meddelte fæstebrev af 24 augst. 1792 bekiendt at han tilbørligen skal vedligeholde stedets Bygning og Besætning som bekiendes ham ved synsforretning den 4 sept. 1792 overleverede hvilken lovlig afhendet, samt den nu ved fratrædelsen eller efter Fæsterens den 10 augst. Afholdte og den 14 næstefter reedelig afhiemlede Synsforretning - hvilke Documenter beviser fæsterens pligter og Rettigheder, hvorfore ifølge anordningerne blev afsagt følgende Kiendelse.
1.At da Overdragnings forretningen bestemmer at fæsteren da modtog sædekorn 4 skp. Rug og 1 td. 4 skp. Byg, og samme ei ved fratrædelsen in natura er befunden eller imodtaget af Hosbonden, saa skal sterbboen give erstatning for samme til Hosbonden med den under Fratrædelses forretningen ansatte sum 10,1, 8
2. Ved overdragnings forretningen var husenes Brøstfæld i alt 43,1,15 Da samme nu ved Fratrædelsen efter den afholdte og afhiemlede forretning var 56,4,-- saa kiendes Hosbonden berettiged til udlæg her af Boen for Bygningernes
forringelse med 13,2, 1
3. Overleverings Forretningen bevised at Fæsteren da imodtog Inventarium som er vurderet til Beløb 18,5, 8 hvornæst ?____? ved Fratrædels Forretningen er ?__________? alle af Hosbonden in natura imodtaget saa kiendes Hosbonden berettiget til Udlæg her af boen for sammes ?_______? ved tiltrædelses forretningen med 18,5, 8 saaledes Begravelses Omkostning forud sadt, giør Hosbonden sig udlæg her af Boen i Overensstemmelse med lov og anordning
Dernæst blev foretaget denne sterbboes Indtægt hvortil Forvalter Harselbals anmeldte at Boens tilhørende og vurdired ting var efter bestemmelse under Tiltrædelse 30te Dags Registrering og Vurderings forretningen bortsolgt ved offentlig Auctionden 4 Augst. 1807 og derved udbragt til 83,1, 9 hvorom Forvalter Harselbals fremlagde regning over betalte Auctions Salg der beviser rigtigheden ?___? Og da ingen videre Indtægt var til denne sterbboe saa er Indtægten 83,1, 9
skriver 83Rd1Mk. 9 Sk.

Derimod vorder denne Boes Udgivt
1.Niels Jensen snedker i Faarup for ligkisten til de afdøde betalt 4,4, -
2.Til Niels Mortensen for gravene at kaste -,3, -
3.Christen Sørensen Westergaard i Faarup for det øvrige udførd ved Lieg færden betalt 2,4,12


BIRT: RIN MH:IF259
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O. 220 næst nederst.
DEAT: RIN MH:IF260
BURI: RIN MH:IF261


Notater: Kvinde - Anne Pedersdatter

FAMILYSEARCH.ORG
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Lundergård gods
Skifteprotokoller 1792-1840
Image of 13 = 102 b b = bagside. opslag 124.

Skifte forretning efter husmand Vallentin Mathiesens afgangen hustru Anne Pedersdatter i Fårup.
År 1801 den 27 juli indfandt sig i vort hus i Fårup by udi Saltum sogn, på Lundegårds gods, Vallentin Mathisen beboer på gårmandens og stiftformandens på Oluf Christansens vegne:Christen Lyngberg fuldmægtig mnd, om nu ? Lundergaard, for at foretage et lovligt skifte efter omanmeldt Vallentins afgens hustru Anne Pedersdatter, som døde den janu s: år:, man skiftet gam ? , i følge forordningenaf 21 juni 1899, henstået indtil nu, da enkemanden agter at indlade sig i nye ægteskab, formodning begiærends oven bemeldte afdødes efterladenskaber til midom ? skifte og deling mellem ham og hans ægteskab med afdøde, omend en umyndig søn Mathias 6 år gl: hvis ilot ? faderes under skiftet, iagttagen. -

Se 87

http://rigmornoergaard.tripod.com/Lundergaard_1792-1840.htm

27. juli 1801 fol. 102b skifte efter husmand Valentin Mathiesens hustru Anne Pedersdatter i Faarup. Børn: Matthias Valentinsen, 6 år.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176989#194441,32573829

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-Y2BW?i=123&wc=M52J-DPD%3A333468101%2C333941401%2C333942101&cc=2015318BIRT: RIN MH:IF262
CHR: RIN MH:IF263
DEAT: RIN MH:IF264


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF301

Billede

Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf og Dorte Mathiesdatter
Mand Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf

          Født: Omkr 1625
           Dåb: 
           Død: Omkr 1698 - I Norge
        Begravet: 


           Far: Niels Baggersen - Kjærulf
           Mor: Johanne Pedersdatter Mørk


        Ægteskab: Kvinde Dorte Mathiesdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1704 - Før 1705 I Norge
        Begravet: 


Børn
1 M Niels Baggesen Kjærulf

          Født: Omkr 1640 - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Christian Baggesen Kjærulf

          Født: Omkr 1672 - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Maren Baggesdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1679 - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Jens Baggesen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Johanne Baggesdatter Kjærulf

          Født: - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 K Anne Marie Baggesdatter Kjærulf

          Født: - I Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF881
DEAT: RIN MH:IF882


Notater: Kvinde - Dorte Mathiesdatter

Nævnes i Damsgård i 1642, var før 1665 lagtingsskriver i Christianssand
DEAT: RIN MH:IF883

Billede

Marius Mathiesen og Marie Dorthea Kirstine Nielsen
Mand Marius Mathiesen

          Født: 18 Jun. 1871 - Randers Gjerlev Dalbyneder 1868 - 1882 O. 4 Nr. 3.
           Dåb: 18 Jun. 1871 - Hj. Døbt I Kirke 10 Sep.
           Død: 5 Feb. 1949 - Randers Gassum 1935 - 1949 O 199 nr. 1.
        Begravet: 10 Feb. 1949 - 77 År.


           Far: Nikolai Svenningsen
           Mor: Mette Marie Matisen


        Ægteskab: 13 Okt. 1895 - Randers Nørhald Gassum 1892 - 1900 O 82 Nr. 5.

Begivenheder

• Folketælling: 1880, Randers Udbyneder O 51.

• Folketælling: 1911, Randers Gassum O 24 nr. 29.

• Folketælling: 1921, Randers Gassum O 30.
Kvinde Marie Dorthea Kirstine Nielsen

          Født: 26 Jan. 1874 - Randers Onsild Mariager Købstad 1865 - 1878 O. 112 Nr. 5
           Dåb: 22 Feb. 1874
           Død: 26 Okt. 1909 - Randers Gassum 1909 - 1920 O 187 nr. 5..
        Begravet: 31 Okt. 1909 - 35 År.


           Far: Peder Nielsen
           Mor: Marie Kirstine Rasmussen Lind
Børn
1 K Vilhelmine Kirstine Eline Mathiesen

          Født: 25 Maj 1896 - Randers Gassum 1892 - 1900 O 39 nr. 7.
           Dåb: 12 Jul. 1896
           Død: 
        Begravet: 2 K Bertine Kirstine Mathiesen

          Født: 16 Okt. 1897 - Randers Nørhald Gassum 1900 - 1909 O 41 nr. 4.
           Dåb: 16 Okt. 1897
           Død: 
        Begravet: 3 K Benedikta Kirstine Nielsen Mathiasen

          Født: 24 Nov. 1901 - Randers Nørhald Gassum 1900 - 1909 O 32 Nr. 9.
           Dåb: 26 Dec. 1901
           Død: 
        Begravet: 4 K Petra Kirstine Nielsen Mathiesen

          Født: 9 Maj 1905 - Randers Nørhald Gassum 1900 - 1909 O 42 Nr. 3.
           Dåb: 9 Maj 1905
           Død: 
        Begravet: 5 M Kristian Marius Mathiesen

          Født: 19 Okt. 1909 - Randers Nørhald Gassum 1909 - 1920 O 6 Nr. 13.
           Dåb: 22 Okt. 1909
           Død: 3 Nov. 1948 - Randers Sankt Peder 1946 - 1950 O 84 nr. 173.
        Dødsårsag: Dræbt ved en ulykke ved boring efter olie.
        Begravet: 8 Nov. 1948 - 39 År Randers Nørhald Gassum 1935 - 1949 O 198 Nr. 0.
    Ægtefælle/partner: Antonine Christensen Krogsgaard
         Ægtesk: 5 Jun. 1933 - Hjørring Hvetbo Saltum 1928 - 1940 O 196 Nr. 6.Notater: Mand - Marius Mathiesen

Randers Gjerlev Dalbyneder 1868 - 1882 O. 4 nr. 3.

Ved søns dåb Bager.

Dødsattest og skifte af 5 - 2 - 1949.

BIRT: RIN MH:IF3412
DEAT: RIN MH:IF3413


Notater: Kvinde - Marie Dorthea Kirstine Nielsen

Bor i Maren mølle sammen med alle fadderne.
30. Maren Mølle

http://kaaloe.dk/pages/30_mar.htm
Ikke langt inde ad Houvej ligger på højre hånd den gamle Maren Mølle.....Hvoraf navnet kommer kan ikke helt fastslås, men det er nok mest sandsynligt, at det har sin oprindelse i Jomfru Maria-navnet.

I hvert fald er det helt galt, når man i en lokal avis for år tilbage kunne læse, at møllen havde navn efter en ung pige ved navn Maren, som i det 17. århundrede havde fået bevilling på drift af møllen.

Første gang, man støder på Maren Mølle i de skriftlige kilder, er i 1467, og navnet forekommer også i Mariager klosters jordebog fra 1584, hvori opregnes alle klostrets ejendomme, heriblandt 8 møller .

Det skal dog indrømmes, at udlægningen med den unge pige er en interessant og ønskelig forklaring!

I begyndelsen af 1760'erne købtes møllen af den rige Mariager - købmand Jens Lind (som havde nr. 16 i Østergade), som dog i 1772 overdrog den til datteren Johanne Cathrine, der var gift med rådmand Bay, Mariager. På den måde havde den gamle købmand et sikkert otium hos datteren i Maren Mølle. Dette otium skulle Jens Lind desværre komme til at nyde noget tidligere, end han sikkert havde forestillet sig, idet han gik fallit.

I slutningen af 1700-tallet kom møllen i slægten Tetens' besiddelse. Selv om herredsfogden ejede en stor gård i Fuglsangsgade, så opholdt familien sig alligevel en stor del af tiden ude på Maren Mølle. Adskillige af børnene er nemlig født her, bl.a. løjtnant Fransisco Maro Tetens (f. 1791). Han er af eftertiden mere kendt som den Tetens, der allerede som 15- årig udnævntes som søløjtnant under krigen mod englænderne. I Mariager erindres han i dag bedst som den Tetens, der i 1839 forærede byen anlægget i Munkholm.

Samme Fransisco Maro Tetens skal i øvrigt som senere ejer af Maren Mølle have udmærket sig ved en særdeles effektiv drift af den tilhørende jord. Han var, så vidt vides, den første på egnen, som anvendte den nye nordamerikanske plov.

I 1887 kom møllen i familien Volstedlunds besiddelse. 1898-1929 hed ejeren Peder Klitte Volstedlund. Dennes datterdatter, Else Volstedlund, ejer i dag møllen.


BIRT: RIN MH:IF3414
DEAT: RIN MH:IF3415


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF265

Billede

Svend Aage Mathiesen ( Tordrup ) og Lone Karen Petersen
Mand Svend Aage Mathiesen ( Tordrup )

     Også kendt som: Svend Aage Krogsgaard, Svend Aage Tordrup
          Født: 12 Jun. 1935 - Randers Nørhald Gassum 1935 - 1949 O 3 Nr. 5.
           Dåb: 7 Jul. 1935
           Død: Mar. 2014
        Begravet: 


           Far: Kristian Marius Mathiesen
           Mor: Antonine Christensen Krogsgaard


        Ægteskab: 26 Mar. 1959

Begivenheder

• Folketælling: 1940, Randers Gassum O 166.

• Konfirmation: 27 Mar. 1949, Randers Gassum O 105 nr. 11.
Kvinde Lone Karen Petersen

     Også kendt som: Lone Kirstine Krogsgaard, Lone Karen Mathiesen, Lone Kirstine Tordrup
          Født: 16 Jan. 1940 - Frederiksborg Draaby 1937 - 1962 O 111 nr. 1.
           Dåb: 26 Maj 1940
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Verner Vilhelm Petersen
           Mor: Marion Ingeborg Larsen


Begivenheder

• Folketælling: 1940, Frederiksborg Gerlev-Dråby Dråby Neder Dråby O 275.

• Konfirmation: 2 Okt. 1955, Frederiksborg Frederikssund 1948 - 1960 O 153 nr. 21.


Børn
1 K Birgitte Tordrup

          Født: 11 Aug. 1959
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Lars Tordrup

          Født: 28 Aug. 1960 - Frederikssund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Erik Tordrup

          Født: 31 Mar. 1962 - Frederikssund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Morten Truels Tordrup

     Også kendt som: Krogsgaard
          Født: 19 Apr. 1969 - Helsinør
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Svend Aage Mathiesen ( Tordrup )

Tog Først navnet efter papfar Tordrup senere sin mors efternavn Krogsgaard.

Navnebevis af 11 juni 1864 fra Frederiksborg amt 31-00 - 92. - 62.BIRT: RIN MH:IF789


Notater: Kvinde - Lone Karen Petersen

BIRT: RIN MH:IF790
Billede

Peder Christian Nielsen og Marie Cathrine Mathisen
Mand Peder Christian Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Cathrine Mathisen

          Født: 1820
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ane Mathilde Pedersen

          Født: 7 Feb. 1853 - Hjørring Dronninglund Dronninglund 1849 - 1860 O 192 nr. 8.
           Dåb: 1 Maj 1853
           Død: 21 Nov. 1938 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1934 . 1943 O 222 nr. 8.
        Begravet: 26 Nov. 1938
    Ægtefælle/partner: Lars Kristian AndersenBillede
Søren Mathisen og Maren Thomasdatter
Mand Søren Mathisen

          Født: Ca. 1650 - Hjørring Saltum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Thomasdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Christen Sørensen

          Født: 1679 - Hjøring Saltum 1646 - 1686 O 90 h - nr 5 nedefra.
           Dåb: 1 Mar. 1679
           Død: 1752 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 41 h næst ø.
        Begravet: 28 Mar. 1752
    Ægtefælle/partner: Karen PedersdatterBillede
Jens Arne Møller Rasmussen og Marie Dorthea Mathisen ( Tordrup )
Mand Jens Arne Møller Rasmussen

          Født: 20 Sep. 1932 - Randers Hvilsager 1911 - 1940 O 54 nr. 4.
           Dåb: 23 Apr. 1933
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Rasmussen
           Mor: Elna Margrethe Møller


        Ægteskab: 26 Mar. 1959

Begivenheder

• Folketælling: 1940, Randers Hvilsager O 128.
Kvinde Marie Dorthea Mathisen ( Tordrup )

          Født: 10 Apr. 1942 - Randers Nørhald Gassum 1935 - 1949 O 60 Nr. 3.
           Dåb: 10 Maj 1942
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kristian Marius Mathiesen
           Mor: Antonine Christensen Krogsgaard


Begivenheder

• Konfirmation: 8 Apr. 1956, Randers Gassum O 75 nr. 8.


Børn
1 K Hanne Rasmussen

          Født: 5 Sep. 1965 - Åbyhøj
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Lene Rasmussen

          Født: 20 Sep. 1968 - Århus Komunehospital
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Jane Rasmussen

          Født: 21 Apr. 1978 - Hobro sygehus
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Nikolai Svenningsen og Mette Marie Matisen
Mand Nikolai Svenningsen

          Født: 13 Mar. 1847 - Randers Udbyover
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: J. Math. Svenningsen
           Mor: 


        Slægtskab: 27 Dec. 1873 - Randers Udbyneder 1869 - 1877 O 121 nr. 7. Parret blev ikke gift

Begivenheder

• Folketælling: 1880, Randers Udbyneder O 51.
Kvinde Mette Marie Matisen

          Født: 18 Dec. 1840 - Randers Udbyneder 1834 - 1853 O 56 nr. 11.
           Dåb: 21 Mar. 1841
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Math. Jensen
           Mor: 


Begivenheder

• Folketælling:

• Folketælling: 1870, Randers Dalbyneder lund O 13 nr 30 - 6.

• Folketælling: 1880, Randers Udbyneder O 51.


Børn
1 K Marie Mathisen

          Født: 27 Jun. 1869 - Randers Udbyneder 1868 - 1882 O 13 nr. 4.
           Dåb: 30 Aug. 1869
           Død: 
        Begravet: 2 M Marius Mathiesen

          Født: 18 Jun. 1871 - Randers Gjerlev Dalbyneder 1868 - 1882 O. 4 Nr. 3.
           Dåb: 18 Jun. 1871 - Hj. Døbt I Kirke 10 Sep.
           Død: 5 Feb. 1949 - Randers Gassum 1935 - 1949 O 199 nr. 1.
        Begravet: 10 Feb. 1949 - 77 År.
    Ægtefælle/partner: Marie Dorthea Kirstine Nielsen
         Ægtesk: 13 Okt. 1895 - Randers Nørhald Gassum 1892 - 1900 O 82 Nr. 5.Billede
Kurt Megyessi og Margaretha Roslund
Mand Kurt Megyessi

          Født: 23 Nov. 1910
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Margaretha Roslund

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Leif Megyessi

          Født: 4 Sep. 1955
           Dåb: 
           Død: 20 Feb. 2019
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ingrid AueNotater: Mand - Kurt Megyessi

BIRT: RIN MH:IF654
DEAT: RIN MH:IF2265


Notater: Kvinde - Margaretha Roslund

DEAT: RIN MH:IF2266Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk