[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Hans Laursen Mørk og Johanne Vognsdatter
Mand Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 


           Far: Lars " Hansen " Mørk
           Mor: Karen Pedersdatter Munk


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Bodil LaursdatterKvinde Johanne Vognsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1605
        Begravet: 


           Far: Vogn Pedersen
           Mor: Ingerd Jespersdatter ( Vognsen )
Børn
1 M Vogn Hansen Mørk

          Født: Omkr 1565
           Dåb: 
           Død: 1606 - Ugift
        Begravet: 2 K Bodil Hansdatter Mørk

          Født: Omkr 1570
           Dåb: 
           Død: Efter 1640
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Morten Pedersen - Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Lars Pedersen


3 K Inger Hansdatter Mørk

          Født: Omkr 1575 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 1637 - I Saltumgård
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf
         Ægtesk: 1596Notater: Mand - Hans Laursen Mørk

Herredsfoged i Hvetbo herred. Ejede / havde - Saltumgård. Fæster - som sin far af Vildmoseengen, som 1569 blev forlenet til adm. Peder Munk. Ejede vist også Bundgård i Nr. Saltum. - Forbrudt sit gods i Clementsfejden, indløste det i 1543. Afgifter til kronen årligt : 2 skilling "grot leding ", 2 tdr. byg, 1 lam, 1gås, 2 høns, 1 svin, 8 hestes gæsteri.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 347 - 348 - 349. Døde ca. 1593. Trætte mellem 6 børn af 1. ægteskab med Bodil, og 3 af andet med Johanne, idet børnene af første ægteskab stillede større krav end Mørks enke og børnene af andet ægteskab vilde efterkomme.
og 1938 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f. 15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset ( = stuehuset ), og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.
1938 side 76 / 77.
Mørk og Johanne Vognsdatter skødede 1583 paa Børglum Herreds Ting >med Kniv og Muld<< til hendes Broder Jesper Vognsen og hans Arvinger al den Arvelod, som hun kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader, og alt andet hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes; endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder, nemlig Volnes Gaardsted, 3 ½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Efter Hans Mørks Død flyttede Johanne Vognsdatter til sine Døtre i Vadum, hvor, hun døde, og der opstod da langvarige Processer mellem Hans Mørks to Kuld Børn angaaende Skifter efter Hans Mørk og Hustruer, og disse Processer, der blev ført baade for Herredsting og Landsting, endte først 1625 efter at Kongen havde udmeldt Adelsmænd, som allerede 24. januar 1624 i Viborg afsagde Kendelse i Stridighederne. I første Ægteskab havde Hans Mørk 6 Børn, i andet 3;


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 - 76.
Vendsysselske årbøger 1915, fra heksenes tid side 32 - 35.

'' 1944 side 180 og 211.
Hallund sogn s. 88.

Hans Laursen Mørk


Birthday: ca. 1530
• Died 1593

Father: Lars Ovesen Mørk

• Married 1 to Bodil Laursdatter


BØRN:
• Lars Hansen Mørk born bef. 1558
Gift med Inger Andersdatter, boede i gården Musted i Jerslev sogn. Deltog 1584 i arvehyldingen.1594 boede han i den store gård Hellumlund i Hellum sogn. Han var vist død inden 1601.

• Lars "Ovesen" HansenMørk born ca. 1559
f. før 1565 og døde o. 1626. Boede 1594 i Vester Mellerup i Jerslev sogn. Var gift med KarenPedersdatter Munk, som antagelig var af lavadelig afstamning og sansynligvissøster til ridefogeden på Gettrup Christen Pedersen Munk ogOluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn, som var gift med 2 søstrePorsdatter Børialsen fra Kastrup.

• Peder Hansen Mørk born bef. 1559
Nævnes i Musted i Jerslev sogn i 1570erne , men det synes som om han kun har brugt en del af gården i 1573, da hans bror Lars allerede da var kommet dertil. Han ejede en søsterlod i Kornumgård i Vester Brønderslev sogn, hvilken han måformodes at have fået med sin første kone, en datter af Anders Jensen Kjærulf i Kornumgård. Hans anden kone var muligvis Anne Pedersdatter af Musted.

• Anne Hansdatter Mørk born bef. 1559
Var født 15.., og døde efter 1625. Hun var gift med Svend Jensen i Stavad i Tise sogn, der levede 1594, men var død1606. En storbonde, hvis bror Poul Jensen ogsåca. 1580 og 1601 boede i Stavad og vargift med Anne Jørgensdatter Weile, datter af præsten Jørgen Jensen Weile i Ingstrup ogKaren Lauridsdatter.

• Maren HansdatterMørk born bef. 1559
Nævnes 1615, men var død før 1621.Var gift med Jens Hansen i Jonstrup i Saltum.

• Kirsten Hansdatter Mørk born ca. 1559

• Bodil Laursdatterdied ca. 1560

• Married 2 to JohanneVognsdatter, ca. 1561

• Vogn Hansen Mørch born ca. 1565
Var født o. 1565 og blev herredsfoged i Hvetbo herred efter faderens død o. 1593. Han boede i Saltumgård sammen med sin mor Johanne Vognsdatter, men hun flyttede senere til sine døtre i Vadum, hvor hun døde 1605. Vogn Hansen døde ugift i forsommeren 1606.

• Bodil HansdatterMørk born ca. 1570
Født o. 1570 og døde i 1640erne i Vadum sogn. Hun var gift første gang med Morten Pedersen Kjærulf, som var herredsfoged i Kjær herred og boede i Øster Halne. Gift anden gang med tingskriver Lars Pedersen, der 1631 også blev herredsfoged i Kjær herred til sin død i 1639.

• Inger Hansdatter Mørk born ca. 1570 f. o. 1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, søn af Søren Christensen, skriver i Kjær herred 1568 og o. 1578 herredsfoged samme sted og Else Andersdatter Kjærulf (se ane nr. 650og 651). Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup, men flyttede vist samme årtil Vadumtorp i Vadum sogn, men flytte efter hans svoger Vogn Hansen Mørks død i 1606 til Saltumgaard og blev da herredsfoged i Hvetbo herred.Med sin kone fik han * Saltumgaard, og fra sin mor havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V. Hassing sogn.


------------------------------------------------
Selvejerbonde og Herredsfoged i Hvetbo herred

Hans Laursen Mørk ejede den store gård Saltumgaard efter faderen Lars Mørk, og var ligeledes fæster af Vildmose engen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelmose fik den i fæste.

Hans Mørk havde antagelig Saltumgaard på Klemensfejdens tid, og den blev 1534 forbrudt til kronen, men lørdag efter fastelavns søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev, dateret i Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi kongens minde for den gård i S. Saltum, har kongen bevilget, at han og hans arvinger må nyde,bruge og beholde den med al den tilliggende imod, at han og hans arvinger årlig svarer kongen og kronen sådan landgilde, tynge og afgift, som før nu sidst forleden fejde begyndtes, og naturligvis skulle hanog hans arvinger være kongen og hans arvinger og efterfølgende konger hulde og tro.

I Hans Mørks tid stod Saltumgaard for en afgift til kronen, der ejede herligheden af gården, for 2 skill. grot leding (= 18 skilling dansk eller henimod 2 tdr. byg), 2 tdr. byg,1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin og 8 hestes gæsteri, men da han blev herredsfoged, blev han fritaget for denne afgift og ligeledes af en gård i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans brorsøn Lars Mørk beboede i 1562, og som Hans Mørk vel har ejet.

I 1545 blev Hans Mørk sammen med sin bror Anders Mørk i Vestrupgaard og Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for kongens retterting af sognemændene i V. Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde "fordelt" dem til tynge med urette.

Om Hans Mørk var herredsfoged på dette tidspunkt vides ikke, men han beklædte embedet i 1552 og indtil sin død omkring 1593.

WWW.http://nielsmartinussen.dk
På Børglum herreds ting 9. april 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans 2.hustru Johanne Vognsdatter "med kniv og muld" til hendes bror Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den arvelod, som Johanne kunne tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig fader Vogn Pedersen, og alt hendes fædrende gods,hvor det kunne findes. Endvidere også det jordegods, som hun havdearvet efter sin mor Inger Jespersdatter, nemlig Volnæs gaardsted, 3*gård i Understed sogn og den halve Kvissel skov. Hvad salget af Hæstrupgaard angår, var det måske tvunget, da en adelig kvinde, der ægtede en ufri mand, ikke kunne besiddefrit jordegods uden slægtens samtykke, og forholdet mellem Johanne og hendes bror Jesper Vognsen synes på den tid ikke at have været det bedste, for Jesper førte proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørken gård i Nørre Vraa i Vraa sogn, og den havde han i brug i lang tid, men kort før påske 1583 brændte gårdens rålingshus ( rålinghus = stuehuset ), og så "fraveg" Hans Mørk gården, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøstholden. Da Hans Mørk henskød sig til sit værneting, Hvetbo Herred, kendes sagens nærmere omstændigheder ikke, da tingbogen herfra ikke er bevaret.

Efter Hans Mørks død opstod der uenighed mellem hans arvinger om delingen af boet. Børnene af første ægteskab stillede større krav, end Hans Mørks enke og børnene af andet ægteskab ville efterkomme. Sagen blev forelagtkongen, der 8. nov. 1594 sendte missive til lensmanden på Aalborghus Ove Lunge om, at da der var trætte mellem Hans Mørks arvinger om arv og skifte i bondegods og om det løsøre og rørlige gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulle Ove Lunge på tinge lade opkræve samfrænder eller nogle uvildige dannemænd og på kongens vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulle indstævne alle arvingerne for sig og siden forlige dem i mindelighed eller dømme dem imellem om alle de tvistigheder, der findes eller her efter kunne opstå mellem dem om nævnte arveskifte, og derefter skullede give deres afgørelse .

Hvorledes afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange år efter blussede striden op påny.

-
BIRT: RIN MH:IF585
DEAT: RIN MH:IF586


Notater: Kvinde - Johanne Vognsdatter

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 347 - 348.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f.15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset, og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.
1938 Side 76 / 77.
Mørk og Johanne Vognsdatter skødede 1583 paa Børglum Herreds Ting >med Kniv og Muld<< til hendes Broder Jesper Vognsen og hans Arvinger al den Arvelod, som hun kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader, og alt andet hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes; endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder, nemlig Volnes Gaardsted, 3 ½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Efter Hans Mørks Død flyttede Johanne Vognsdatter til sine Døtre i Vadum, hvor, hun døde, og der opstod da langvarige Processer mellem Hans Mørks to Kuld Børn angaaende Skifter efter Hans Mørk og Hustruer, og disse Processer, der blev ført baade for Herredsting og Landsting, endte først 1625 efter at Kongen havde udmeldt Adelsmænd, som allerede 24. januar 1624 i Viborg afsagde Kendelse i Stridighederne. I første Ægteskab havde Hans Mørk 6 Børn, i andet 3;
Kjærulfske studier side 149 / 150.
hermed var, at Bodil Mørks Broder, Vogn Hansen Mørk, der ligesom Faderen var Herredsfoged i Hvetbo Herred og besad Saltumgaard, hvilken Gaard allerede før Klementsfejden tilhørte Ætten Mørk1, 1601 kom i Strid med Præstei Nabosognet Ingstrup, Jens Jørgensen Wejle, der bl. a. beskyldte Herredsfogden for at have taget >udi Djævelens Haand<. Under de deraf følgende Processer for Herredsting, Landsting ogAalborg Stifts Landemode, fik Vogn Mørk Bistand af sine 2 Svogre, Lars Pedersen i Ø. Halne og Peder Selgensen Kjærulf (se Holtetlinien). Som Tak for denne Hjælp udstedte Vogn Mørk 28. Decbr. 1605 under et Ophold i Vadumtorp hos Svogeren Peder Selgensen Kjærulf et Brev, hvorved han bevilgede, at hans 2 Søstre, Bodil, gift med Lars Pedersen i Ø. Halne, og Inger, gift med Peder Selgensen Kjærulf, kom til at gaa lige med ham i Arv efter Forældrene. Brevet, der er indført i Viborg Landstings Dombog A, 1623, fol 45 a, har følgende Ordlyd:
>Jeg Vogn Hansen i Saltum kjendes og gjør vitterligt for alle med dette mit aabne Brev, at jeg for trohjertig Bistand, som mig af mine kjære Svogre Peder Selgensen i Vadumstorp og Las Pedersen i Østerhalne udi min store Trætte bevist er, saa og for Kost, Tæring og Umag, som de med mere derpaa anvendt haver, udi lige Maade efter min kjære Morbroder, ærlig og velbyrdige Mand Jesper Vognsøn til Hæstrupgaard hans venlige Begjæring haver undt, bevilget og efterladt og nu med dette mit aabne Brev under, bevilger og efterlader forskrevne Peder Selgensen og Las Pedersen, at de maa og skal enhver af denom paa deres Hustruers Vegne arve udi Jordegods en fuld Broderlod efter min salig Moder Johanne Vognsdatter, lige saa rig og saa godt, som jeg udi nogen Maader arve eller tilfalde kan, saa jeg ingen Rettighed kjender mig til de to Parter af forskrevne vores Bondeeje udi Sønder Saltum videre, end som jeg kunde have udi deres Minde og deraf gjøre og give dem aarlig deres Rettighed, som det sig bør. Udi lige Maade haver jeg bevilget denom alt, hvis min salig Moder førte med sig til Kjær Herred, og derhos lover jeg og tilsiger denom, at jeg nu med det allerførste vil komme til denom og gjøre en klar og endelig Ende for hvis videre Løsøre denom efter min salig Moder tilfalde kunde. Og dersom vi ikke selv forenes og fordrages kan, lover jeg det indstillet til forskrevne min kjære Morbroder og andre vores fælles Venner, som os derom forene og fordrage kan. Og naar vi om forskrevne Løsøre komme til endelig Ende, da paa begge Sider at give og gjøre hver andre tryg og nøjagtig Forvaring, som det sig bør, og holde hverandre for os og vore Arvinger aldeles skadesløs og uden al Argelist i alle Maader. Til Vidnesbyrd trykker jeg mit Signet her under og med egen Haand underskrevet, Datum Vadumstorp den 28. Decemb, Anno Domini 1605. Det bekjender jeg Vogn Hansen med egen Haand.<
Men Vogn Hansen Mørk og hans Moder havde tidligere været indviklede i Stridigheder med hans Faders Børn af et tidligere Ægteskab, og da Johanne Vognsdatter døde, sad hun i uskiftet Bo efter Manden, saa der var Uvished om, hvor meget hendes Arvinger kunde tilkomme af Boet, saavel i Jordegods som i Løsøre, og herover opkom langvarige Processer mellem Arvingerne. Striden begyndte allerede før 1594, da Lænsmanden paa Aalborghus, Ove Lunge, fik kongelig Ordre til at søge den jævnet ved Samfrænder enten gennem Forlig eller Dom, og den var endnu i fuld Gang 1623, medens der i Mellemtiden ses at være afsagt adskillige Domme saavel af Samfrænder som ved Landstinget.DEAT: RIN MH:IF588

Billede

Christen Sørensen og Kirsten Laustdatter
Mand Christen Sørensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Kirsten Laustdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Laust Christensen

          Født: 2 Feb. 1840 - Hjørring Furreby 1814 - 1844 O 39 nr. 285.
           Dåb: 9 Feb. 1840
           Død: 8 Feb. 1917 - Hjørring Furreby
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Marie Andersen
         Ægtesk: 30 Dec. 1862 - Hjørring Lyngby 1853 - 1891 O 115 nr. 3.Billede
Anders Mortensen og Johanne Laustsdatter
Mand Anders Mortensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Johanne Laustsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Andersdatter

          Født: 26 Mar. 1833 - Vejle Give 1831 - 1854 O 55 nr. 2.
           Dåb: 26 Mar. 1833
           Død: 
        Begravet: 2 M Mads Christian Andersen

          Født: 12 Aug. 1837 - Vejle Give 1831 - 1854 O 16 nr. 14.
           Dåb: 14 Sep. 1837
           Død: 
        Begravet: 3 K Ane Kirstine Andersen

          Født: 21 Jan. 1840 - Velle Give 1831 - 1854 O 68 nr. 2.
           Dåb: 8 Mar. 1840
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Christian Pedersen
         Ægtesk: 8 Okt. 1858 - Vejle Give 1855 - 1868 O 139 nr. 5.


4 M Jes Andersen

          Født: 29 Jun. 1842 - Vejle Give 1831 - 1854 O 25 nr. 8.
           Dåb: 4 Sep. 1842
           Død: 
        Begravet: 5 K Pouline Andersen

          Født: 8 Jun. 1845 - Vejle Give 1831 - 1854 O 80 nr. 14.
           Dåb: 23 Nov. 1845
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Laurits Laustsen og Ane Marie Nielsen Skarborg
Mand Laurits Laustsen

          Født: 1861 - Af Ølby
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 19 Mar. 1886 - Ringkøbing Hjerm Fousing 1878 - 1891 O 53 nr. 1.Kvinde Ane Marie Nielsen Skarborg

          Født: 20 Okt. 1860 - Ringkøbing Hjerm Fousing 1844 - 1862 O 32 nr. 6.
           Dåb: 28 Okt. 1860
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ivar Nielsen
           Mor: Mariane Fonsdatter Maigaard


Begivenheder

• Konfirmation: 4 Apr. 1875, Ringkøbing Hjerm Fousing 1863 - 1877 O 42 nr. 1.


Børn

Billede
Poul Laustsen og Maren Sørensdatter
Mand Poul Laustsen

          Født: Ca. 1731
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Sørensdatter

          Født: Ca. 1753
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Sidsel Poulsdatter

          Født: 2 Dec. 1786 - Ålborg Mou
           Dåb: 
           Død: 29 Apr. 1872 - Ålborg Gunderup
        Begravet: - 85år.
    Ægtefælle/partner: Jens Jensen ( kudsk )
         Ægtesk: 5 Jan. 1812 - Ålborg MouNotater: Mand - Poul Laustsen

Nordiskeaner.


Notater: Kvinde - Maren Sørensdatter

Nordiskeaner.
Billede

Peder Jensen Lavra og Ane Kirstine Pedersdatter
Mand Peder Jensen Lavra

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Kirstine Pedersdatter

          Født: 1809 - Maribo Olstrup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1870, Maribo Tirsted O 25 Brandstrup.


Børn
1 K Dorthea Sophia Pedersen

          Født: 8 Sep. 1847 - Maribo Fuglse 1835 - 1851 O 43 nr. 20.
           Dåb: 18 Okt. 1847
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christian Borre HansenBillede
Peder Nielsen og Marie Kirstine Rasmussen Lind
Mand Peder Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Kirstine Rasmussen Lind

          Født: 1841
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Marie Dorthea Kirstine Nielsen

          Født: 26 Jan. 1874 - Randers Onsild Mariager Købstad 1865 - 1878 O. 112 Nr. 5
           Dåb: 22 Feb. 1874
           Død: 26 Okt. 1909 - Randers Gassum 1909 - 1920 O 187 nr. 5..
        Begravet: 31 Okt. 1909 - 35 År.
    Ægtefælle/partner: Marius Mathiesen
         Ægtesk: 13 Okt. 1895 - Randers Nørhald Gassum 1892 - 1900 O 82 Nr. 5.Billede
Hans Godtfred Lorentzen og Marie Jensine Olsen
Mand Hans Godtfred Lorentzen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Jensine Olsen

          Født: 1872
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Abraham Godtfred Lorentzen

          Født: 26 Jun. 1896 - København Sct. Matæus 1896 f - 1898 v O 40 nr. 499.
           Dåb: 2 Aug. 1896
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Emma Alexandra Constantia Anna Beitzel
         Ægtesk: 26 Mar. 1916 - København Frederiksberg 1913 v - 1918 v O 122 nr. 27.Notater: Mand - Hans Godtfred Lorentzen

Arbejdsmand, fjerkræhandler boende i Vedbæk.
Billede

Christian Nielsen og Ane Christine Sophie Lund
Mand Christian Nielsen

          Født: 2 Aug. 1825 - Hjørring Serridslev 1814 - 1838 O 16 nr. 10.
           Dåb: 26 Dec. 1825
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Christian Skionning
           Mor: Ane Nielsdatter


        Ægteskab: 30 Dec. 1851 - Hjørring Serridslev 1851 - 1858 O 63 nr. 12.

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Serridslev O 14 nr. 76 et huus.

• Folketælling: 1855, Hjørring Serridslev O 17 nr. 110 - en huus.

• Folketælling: 1870, Hjørring Seritslev O 37 et huus.
Kvinde Ane Christine Sophie Lund

          Født: 13 Nov. 1825 - Haderslev Gram 1814 - 1830 nr. 27.
           Dåb: 14 Nov. 1825
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Claus Peterson Lund
           Mor: Møte Jensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1855, Hjørring Serridslev O 17 nr. 110 - en huus.

• Folketælling: 1870, Hjørring Seritslev O 37 et huus.


Børn
1 K Amalia Sophie Frederchen Lund

          Født: 9 Jul. 1852 - Hjørring Serridslev 1851 - 1858 O 29 nr. 9.
           Dåb: 2 Jan. 1853
           Død: 
        Begravet: 2 K Maria Jensine Quristine Schjønning

          Født: 17 Jul. 1854 - Hjørring Seritslev 1851 - 1856 O 38 nr. 14.
           Dåb: 1 Jan. 1855
           Død: 
        Begravet: 3 K Nicoline Claudine Emilia Schjønning

          Født: 11 Okt. 1857 - Hjørring Serridslev 1857 - 1865 O 40 nr. 13
           Dåb: 21 Mar. 1858
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Heile Christian EriksenBillede
Jens Christian Sommerlund og Catharina Maria Lund
Mand Jens Christian Sommerlund

          Født: 12 Aug. 1823 - Aabenraa Bevtoft 1814 - 1831 O 12 nr. 102-
           Dåb: 13 Aug. 1823
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Sommerlund
           Mor: Gunder Ebbesdatter Vind


        Ægteskab: 24 Mar. 1855 - Aabenraa Bevtoft 1809 - 1814 O282 side 544.

Begivenheder

• Folketælling: 1835, Slesvig Haderslev Nørre Bevtoft O 6 nr. 3.
Kvinde Catharina Maria Lund

          Født: 1823
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jørgen Thomsen Lund
           Mor: 
Børn


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk