[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Mathias Rasmussen og Anne Christensdatter
Mand Mathias Rasmussen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Mathisdatter

          Født: 1768 - Hjørring Saltum 1768 - 1810 O 42 v.
           Dåb: 26 Jun. 1768
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Christensen
         Ægtesk: 27 Jan. 1797 - Hjørring Saltum 1768 - 1810 O 35 h.Notater: Mand - Mathias Rasmussen

Skomager.
Billede

Niels Jensen og Anne Christensdatter
Mand Niels Jensen

          Født: - Vester Stræt Vilsted Slet Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1620
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Nielsen

          Født: Ca. 1555 - Vester Stræt Vilsted Slet Ålborg
           Dåb: 
           Død: 1634 - Vester Stræt Vilsted Slet Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud Sørensdatter
    Ægtefælle/partner: Birgitte Harbou
         Ægtesk: Ca. 1621Billede
Christen Jespersen og Birgithe Christensdatter
Mand Christen Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 6 Jul. 1769 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 83 h.

 Anden ægtefælle/partner: Else Svendsdatter - 2 Dec. 1763 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 73 v.Kvinde Birgithe Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jesper Christensen

          Født: 1769 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 85 h.
           Dåb: 19 Nov. 1769
           Død: 
        Begravet: 2 M Christen Christensen

          Født: 1771 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 90 n v.
           Dåb: 14 Jul. 1771
           Død: 
        Begravet: 3 K Else Cathrine Christensdatter

          Født: 1773 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 95 n v.
           Dåb: 3 Okt. 1773
           Død: 
        Begravet: 4 K Johanne Christensdatter

          Født: 1776 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 101 v.
           Dåb: 25 Feb. 1776
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Oluf Pedersen og Christense Christensdatter
Mand Oluf Pedersen

          Født: Ca. 1600
           Dåb: 
           Død: 1644 - Røgelhede Hellevad
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anne Sophie Henningsdatter WalstorpKvinde Christense Christensdatter

          Født: Ca. 1605 - Brødland Hammer Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Terkelsen Skriver
           Mor: Apelone Olufsdatter
Børn
1 M Peder Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1632 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Maren Olufsdatter Mørk

          Født: Ca. 1634 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Oluf Pedersen

I Røgelhede, 1627 fr., delefoged og herredsskriver i Jerslev herred 1643. Kjærulfske studier side 359.

Vendsysselske årbøger 1925 side 180 - 181.

Herredsskriver i 1627 da han med sine folk en nat hvor nogle officerer og 100 mand fra den kejserlige hær, ( der 5 Oktober nåede Ålborg ) og med heste prøvede at komme til Nr. Sundby, men Anders Sørensen fra knæpholdt i Vadum og vistnok også Lars Dyrskyt fra Ågård i Ørum sogn var der ingen af rytterne undkom ( = undslap ).

Vendsysselske årbøger 1942 side 134 og 160.

Vendsysselske årbog 1942 " fra kejserkrigens tid "
Fra side 132 \endash 201 omtales den.
Her er et uddrag af 6 sider 158 \endash 164.

Ganske vist havde Bønderne i December 1627 faaet Ordre til af aflevere deres Vaaben, men ved et Eftersyn i April 1628 kom der dog mange skjulte Vaaben for Dage, og der var vel ingen Tvivl om, at endnu mange var skjult i Skove, Moser og deslige Steder. Allerede i November 1627 havde Smeden paa Hjermeslevgaard søgt at skaffe sig Oplysning om Størrelsen af den kejserlige Styrke og havde overfor en tysk Soldat ladet sig forlyde med, at de Kejserlige ikke kom saa let ud af Landet, som de var kommet herind, og en Bonde havde i Fortrolighed sagt, at Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard var i Søen med Folk og Skibe, og at han havde sendt Bønderne Bud om, at de skulde forholde sig rolige indtil Foraaret (1628), saa skulde de faa Bud fra ham.
I Vrejlev overraskede Ritmester Eltz ved samme Tid en bevæbnet Bondeskare, og 3 af Hovedmændene samt en Del hos dem fundne Breve blev sendt til Hatzfeldt; i Vennebjerg havde en Mand uddelt Krudt til de andre Bønder og kom derfor i Forhør
hos Ritmester Schierstedt, som 3. December>1627 skrev til Hatzfeldt: >Den rødskæggede er den letfærdigste Skælm, der lever; han er ogsaa den rette Anstifter, efter hvad mine Folk siger<.
Efterhaanden som Fjendens Ophold føltes mere og mere trykkende heroppe, og Soldaternes Udplyndringer og Skændselsgerninger tiltog, voksede naturligvis Bøndernes Lyst til at blive skilt ved dem, og der synes at have været planlagt en Rejsning i juni 1628, men de Kejserlige fik Nys herom og fik den forpurret.
Oberstvagtmester Koethv. Wanscheid skrev 14. Juni 1628 til Hatzfeldt, at han havde fanget en Skoleholder fra Holm (maaske V. Torup Sogn, maaske Hirsholm) og af ham faaet udpresset, at en dansk Spion havde været i Vendsyssel for at faa Bønderne til at holde sig rede til Rejsning ved Pinsetid (11.-12. Juni), og saaledes advaret lod Koeth 2. juni en Del af Midtvendsyssels fremragende Mænd fængsle og >eksaminere< pinligt. Koeth nævner Fogeden paa Hundslund (0: Dronninglund), Svend Pedersen, og Koeth fik ud af dem, at naar de danske Tropper gjorde Landgang, skulde Beboerne falde de Kejserlige i Ryggen eller myrde dem i Husene. Koeth foreslog at lade disse Bønder nedhugge eller sende ud af Landet, men det ønskede Hatzfeldt ikke. I sin Selvbiografil) fortæller Lars Dyrskjøt, at han med flere blev fængslet 2. Juni 1628 af de Kejserlige som mistænkt for at ville gøre Anfald paa
Hals Skanse. Fangerne blev ført til Sæby, >hvor jeg (0: Dyrskjøt) i elendigt Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet og maatte sligt udstaa indtil 29. August (altsaa ca. 3 Maaneder), saa hjalp Gud- og ingen andre Venner, at jeg kom løs<.
Af Jerslev Herreds Tingbog ses, at foruden Fogeden paa Hundslund og Lars Dyrskjøt blev fra Jerslev Herred arresteret Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, hans Svoger Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, Christen Nielsen
i Holmgaard i Hellum, Jens Tøgersen i Kalum, Ridefoged til Aalborghus Pou1 Andersen Børialsen i Hebelstrup og Jens Andersen i Lem i Hellevad. Fæsteren af Sønder Ravnstrup i Ørum Sogn Jørgen Rasmussen, der var en noget mislig mPerson, havde for at fri sig selv for en skammelig Død fortalt de kejserlige Tropper, at en Del Folk havde lagt Raad op om at slaa dem ihjel, naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem satte 3 hvide Flag, og Jørgen havde endvidere fortalt, at Kongen havde sendt 700 Musketter, som var blevet gravet ned i Kister i en Høj tillige med andre Vaaben, og nogle halve Tønder Krudt var blevet hentet i Kokkeskov? ved Sundby og henlagt paa Sundby Kirkeloft. For sine løgnagtige Beskyldninger dømtes
Jørgen i Kongens Naade og Unaade, og han slap formodentlig ret billigt, thi 1638 boede han endnu i Gaarden, da hans Hus og alt Indbo brændte. Af Akterne i denne Sag ses, at Fangerne betalte ca. 10 til 20 Daler for at komme ud af Arresten i Profoshuset i Sæby, hvor en Del af dem var blevet underkastet Tortur.
Forøvrigt var Jørgen Rasmussen ikke det eneste >sorte Faar<; en Jens Hansen i Aagaard i Ørum var ogsaa Forræder (se senere).
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ernæringsforholdene for Mennesker og Dyr vanskeligere heroppe, hvor den fjendtlige Besættelse naturligvis havde gjort stort Afbræk i Landbruget til Trods for Hatzfeldts energiske Forsøg paa at holde det oppe, og da Fæstningen Krempe 15. Nov. 1628 maatte overgive sig til de Kejserlige, og en Del af Belejringshæren derefter kom op i Jylland for at indkvarteres her - i Vendsyssel og Ty 1 Rytterkompagni og 5 Fodfolkkompagnier - maatte de Troppestyrker, der var der i Forvejen, trækkes mere sammen for at give Plads, hvad der jo forværrede Forholdene. Da her begyndte at blive Fodermangel, maatte Hestebestanden indskrænkes, hvad der mishagede Tropperne; tre Ryttere, der hidtil havde haft Foder til to Heste hver, fik nu kun Foder til én, og de bad Hatzfeldt om Afsked, da Reduktionen nedsatte dem i deres Kammeraters Øjne. Fra Børglum Kloster meldtes i Efteraaret 1628, at Høhøsten havde været daarlig, og man regnede med, at der, naar man kom til Kyndelmisse (2. Feb.) eller højst til Fastelavn, vilde være Hungersnød. Fra Bangsbo sendte Oberstvagtmester Dehn Bud til forskellige Steder efter Havre, da han intet havde, og en Fændrik i Sæby sendte ligeledes Bud til Mors efter nogle Tønder Havre.
Nytaarsaften 1628 sammenkaldte Oberstløjtnant Montoya sine Kaptajner til Møde paa Sæbygaard, og Nytaarsdag blev der affattet en af 5 af dem underskrevet Besværing, der blev forebragt Hatzfeldt,og da denne ikke vilde og vel heller ikke kunde imødekomme de fremsatte Krav, gik Klagen videre til Hærledelsen, der i Marts 1629 sendte en Kommissær Martini herop for at omordne Indkvarteringsforholdene. Af Undersøgelsen fremgik, at Hatzfeldt havde sørget rigeligt for sig selv, sin Broder HermannHatzfeldt,dersom Ritmesterbl. a. havde
Aggersborggaard, og sin Fætter Mettecoven, som med sit Rytterkompagni laa i Ty, medens andre Officerer led Mangel- endog paa det tørre Brød, skrev
en Løjtnant.
Det var mægtige Fordringer, der stilledes til Befolkningen; medens Hertug Frantz Albrecht laa paa Voergaard, modtog han 700 Daler om Ugen, og efter,
at han var rejst, vedblev han at gøre Fordring paadette Beløb, og i November 1628 skrev han til Hatzfeldt og klagede over, at han, siden han var rejst,
ikke havde modtaget 2000 Daler i Sølv og Penge, hvilket han ikke kunde forstaa. >Jeg kan nok lide<, skrev han, >at mine Folk faar noget, men at de skal
have det hele og jeg intet, det er der ingen Mening i <. Vi har foran (Side 146) omtalt Oberstløjtnants Hatzfeldts Indkomster her oppe; i samme Tid oppebar hans Broder Hermann Hatzfeldt af 3 Sogne mere end 1000 Daler og 950 Tdr. Korn og af et enkelt
Sogn 42 Stkr. Kvæg. Bønderne i Klim og Tømmerby Sogne i Han Herred leverede i 5 Uger 650 Tdr. Byg og Havre til ham. Efter Kontributionslisternes Udvisende sank Pengeydelserne fra 30 Daler om Ugen til 10 og 5, saa fulgte Leverancer af Sølv-
tøj, og fra September 1628 hørte Leverancerne helt op. Hertug Frantz Albrecht var meget imod de Sendinger, som fra Vendsyssel skulde afsendes til Haderslev, og allerede i Maj 1628 skrev han fra Voergaard til Hatzfeldt: >Nu har den Djævel (0: Felttøjmester Conti) igen sendt mig et Oksebrev. Hvis jeg intet lader ham faa, frygter jeg for, at han, siden han beder saa indstændigt, skal sætte Ondt for mig hos Hr. Generalen (oz Wallenstein), saa jeg for den Sags Skyld kom i Unaade. Jeg har derfor befalet hvert Kompagni at levere 6 Stykker (Okser) i Sundby, gid Djævelen hente det Bæst, den Proviantmester.
Da Hertugen kom hjem til Tyskland, blev han mere modig, og skrev i Efteraaret,1628 fra Kolberg: >Hvis Artillerigeneralen igen forlanger Korn, Kvæg eller noget som helst andet, saa lad ham i hvert Fald intet faa fra Vendsyssel. Jeg beklager, at jeg har ladet et eneste Korn eller et Stykke Kvæg gaa bort derfra; thi naar vi ikke selv har mere, vil hverken Hr. Torqvato eller nogen anden give os en Bid Brød<. Hatzfeldt turde dog ikke følge disse Raad, men svarede: >Naar i hans fyrstelige Naades, Hr. Generalens Navn bliver forlangt, maa vi sende, hvad vi har, om vi saa kun beholder til at leve af i 8 Dage <. Det eneste, Hatzfeldt kunde gøre, var at trække Tiden ud, og en Sending af 300 Øksne, som blev rekvireret i Juni 1628 til Lejren ved Krempe, var endnu ikke afsendt i November, saa Conti Gang paa Gang mindede derom. Wallenstein anlagde ogsaa et Provianthus ved Itzehoe foruden det i Haderslev, og til Itzehoe maatte hver Bonde i Vendsyssel levere 1 Td. Rug og 1/2 Td. Byg, og de Bønder, som ikke havde Indkvartering, skulde desuden levere 1/2 Td. Havre hver, og 8-10 Bønder skulde tilsammen levere 1 Okse. En anden Gang blev der til Lejren ved Krempe udskrevet i Vendsyssel 250 Svin og 2500 Pund Smør, og desuden skulde der Slag i Slag leveres Artilleriheste og Vogne.
I Januar 1629 skrev Hatzfeldt til Hertugen, at nu var det umuligt at presse flere Penge ud af Befolkningen i Ty, og heller ikke i Vendsyssel kunde Kvartermesteren med alle sine Træheste og hvad andre Instrumenter, han ellers brugte dertil,faa mindste Sølv, Penge eller Korn af Bønderne, hvis man ikke ganske vilde flaa Huden af dem. Et Forsøg paa at opdrive lidt af den Slags Ydelser hos Præsterne havde ogsaa været forgæves.
Tilsidst klagede Ritmestrene ved >de gamle Ryttere: til Hatzfeldt over, at de ikke længer kunde faa Underhold til sig selv og deres Folk; bortset fra Kød og Brød maatte alle Fornødenheder betales 3-4, ja undertiden 10 dobbelt. Det var jo Varer, som skulde hentes fra Tyskland, og Købmændene herfra vilde ikke have Kobberpenge og tog de faa Sølvpenge til kun halv Værdi. Marketenterne og andre turde heller ikke rejse omkring for at skaffe Varer, thi de blev overfaldet af Bander og berøvet deres Varer.
En saadan Jammerklage er dateret Birkelse 3. Jan. 1629, og netop i de samme Dage forsøgte Overkommandoen at give >Skatteskruerne endnu en Omdrejning, idet der fra 1. januar 1629 indførtes en Omsætningsafgift (Akcise) over hele Jylland. I alle
Købstæder og Landsbyer blev der paalagt Afgift af Indførsel af Brændevin, Vin, Øl, Klæde og Uld og Udførs el af Korn, Kvæg, Fjerkræ, Smør, Ost, Æg, Salt, Sild, Hør, Huder og Gavntræ samt Salg af Tobak, Sæbe, Kryderier og andet, og for Overtrædelser var der fastsat strenge Straffe og Beslaglæggelse af Varerne, men Akcisen,.der varede i 5 Maaneder til Fjendens Bortrejse indbragte sikkert ikke meget, thi der var ikke flere Penge i Omsætningen.
Under disse fortvivlede Forhold forsøgte Hatzfeldt efter bedste Evne at opretholde Disciplinen blandt Tropperne. Engang maatte han suspendere sin Broder Hermann fra Ritmesterchargen, fordi han havde udfordret Hauptmann Stroh til Duel, og kort før Troppernes Afrejse forefaldt der i Ty en alvorlig Sag, idet nogle Officerer havde begaaet Uredelighed med Hensyn til Byttet fra en Stranding.
Fra Børglum Kloster berettes om en Duel, der fandt Sted mellem to menige Ryttere, som >uden nogen given Aarsag og uden ringeste Ord< gik ud af Gaarden, sadlede deres Heste og red løs paa hinanden med løftede Pistoler; de gav Ild, og den ene Soldat sank død til Jorden. En opsætsig fremmed Soldat, som Hatzfeldt vilde lade sætte i Taarnet paa Vrejlev Kloster, forlangte, saafremt han var skyldig i noget, at faa sin Sag paadømt ved sit eget Regiment.

DEAT: RIN MH:IF2696

Billede

Jens Christian Jakobsen og Christine Christensdatter
Mand Jens Christian Jakobsen

          Født: 1809 - Hjørring Lendum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Petrine Christensdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1840, Hjørring Elling O 7.

• Folketælling: 1845, Hjørring Elling O 10 nr 34. Huus.

• Folketælling: 1850, Hjørring Elling O 7 Huus.
Kvinde Christine Christensdatter

          Født: 1803 - Hjørring Skjerum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Elling O 7 Huus.


Børn

Notater: Mand - Jens Christian Jakobsen

Ingen kirkebog imellem 1805 og 1814.
Billede

Mads Nielsen og Ellen Christensdatter
Mand Mads Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1539
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Borgmester: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Jacob_Madsen_Vejle.
Kvinde Ellen Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1556
        Begravet: 


Børn
1 M Bagge Jensen

          Født: Ca. 1511
           Dåb: 
           Død: Ca. 1578
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Sidsel PedersdatterNotater: Mand - Mads Nielsen

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Jacob_Madsen_Vejle


Notater: Kvinde - Ellen Christensdatter

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Jacob_Madsen_Vejle
Billede

Thomas Svendsen og Else Christensdatter
Mand Thomas Svendsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 8 Jun. 1767 - Hjørring Hallund 1732 - 1778 O 184.Kvinde Else Christensdatter

          Født: 8 Mar. 1739 - Hjørring Dronninglund Hallund 1732 - 1778 O 30.
           Dåb: - Midfaste
           Død: 1805
        Begravet: 


           Far: Christen Pedersen - Damsgaard
           Mor: Karen Sørensdatter
Børn
1 M Søren Thomasen

          Født: 1768 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 86.
           Dåb: 23 Maj 1768
           Død: 
        Begravet: 2 K Maren Thomasdatter

          Født: 1769
           Dåb: 24 Jun. 1769
           Død: 10 Okt. 1769 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 229.
        Begravet: 15 Okt. 17693 M Christen Thomasen

          Født: 1770 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 93.
           Dåb: 15 Jul. 1770
           Død: 1771 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 230.
        Begravet: 10 Feb. 1771 - 32 uger gl.4 M Christen Thomasen

          Født: 1771 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 96.
           Dåb: 22 Dec. 1771
           Død: 1773 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 233.
        Begravet: 20 Maj 1773 - 1 ½ År.5 M Christen Thomasen

          Født: 1774 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 101.
           Dåb: 9 Jan. 1774
           Død: 1774 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 234.
        Begravet: 10 Apr. 1774 - 13 uger.6 M Søren Thomasen

          Født: 1775 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 104.
           Dåb: 5 Jun. 1775
           Død: 
        Begravet: 7 M Jens Christian Thomasen

          Født: 1777 - Hjørring Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 110.
           Dåb: 5 Okt. 1777
           Død: 
        Begravet: 8 M Peder Thomasen

          Født: 1780 - Hjørring Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 9..
           Dåb: 12 Nov. 1780
           Død: 
        Begravet: 9 M Anders Thomasen

          Født: 1782 - Hjørring Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 15.
           Dåb: 3 Nov. 1782
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Thomas Svendsen

Vendsysselske årbøger 1947 side 16. Vestergård i Hvilshøj Gården stadig i familiens eje 1947. Hallund sogn s. 45.


Notater: Kvinde - Else Christensdatter

Vendsysselske årbøger 1947 side 16.
BIRT: RIN MH:IF532
DEAT: RIN MH:IF533

Billede

Jens Jensen og Else Christensdatter
Mand Jens Jensen

          Født: 1780
           Dåb: 
           Død: 17 Mar. 1843 - Hjøring Jetsmark 1830 - 1843 O 218 nr. 1.
        Begravet: 26 Mar. 1843 - 62 ¼ År.
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjøring Jetsmark O 13 nr. 98 et hus.
Kvinde Else Christensdatter

          Født: 1780
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjøring Jetsmark O 13 nr. 98 et hus.


Børn
1 K Mette Kirstine Jensdater

          Født: 27 Nov. 1815 - Hjøring Jetsmark 1815 - 1830 O 39 nr. 11.
           Dåb: 3 Dec. 1815
           Død: 
        Begravet: 2 K Anna Magrethe Jensdater

          Født: 18 Dec. 1817 - Hjøring Jetsmark 1815 - 1830 O 45 nr. 15.
           Dåb: 26 Dec. 1817
           Død: 
        Begravet: 3 K Ane Magrethe Jensdatter

          Født: 1 Okt. 1820 - Hjøring Jetsmark 1815 - 1830 O 50 nr. 13.
           Dåb: 1 Okt. 1920
           Død: 13 Apr. 1898 - Union Township, Des Moines Iowa USA
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Willadsen
         Ægtesk: 9 Nov. 1846 - Hjøring Saltum 1842 - 1851 O 98 nr. 9.Billede
Niels Poulsen og Else Christensdatter
Mand Niels Poulsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Christensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Nielsdatter

          Født: 19 Feb. 1739 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 151 ø h.
           Dåb: 21 Feb. 1739 - 3`tia Epipb.
           Død: 
        Begravet: 2 K Maren Nielsdatter

          Født: 23 Dec. 1741 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 154 ø v.
           Dåb: 27 Dec. 1741 - Festo : Johan : Evang :  = Johannes Evangeliet.
           Død: 
        Begravet: 3 M Anders Nielsen

          Født: 27 Aug. 1743 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 156 n v.
           Dåb: 10 Sep. 1743
           Død: 
        Begravet: 4 K Anne Nielsdatter

          Født: 19 Feb. 1745 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 158 n v.
           Dåb: 21 Feb. 1745
           Død: 
        Begravet: 5 K Magrethe Nielsdatter

          Født: 1747 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 162 n h.
           Dåb: 12 Nov. 1747 - 24 Trinit.
           Død: 1783 - Hjørring Hjermeslev 1646 - 1815 O 212.
        Begravet: 16 Maj 1783
    Ægtefælle/partner: Søren Nielsen Stride
         Ægtesk: 20 Aug. 1782 - Hjørring Hjermeslev 1646 - 1815 O 211.Billede
Søren Espesen og Else Christensdatter
Mand Søren Espesen

          Født: Mellem 1760 og 1767 - Ft 1801 - f. 1758.
           Dåb: 
           Død: 8 Jun. 1837 - Hjørring Hvetbo Saltum 1830 - 1843 O. 159 Nr. 15.
        Begravet: 15 Jun. 1837 - 70 år
        Ægteskab: 23 Nov. 1790 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 34.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Saltum O 7 - 15" familie.

• Folketælling: 1834, Hjøring Saltum O 29 nr. 113 et huus.
Kvinde Else Christensdatter

          Født: 6 Jan. 1758 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1787 O 236 Nr. 1.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Nielsen Høj
           Mor: Margrethe Christensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Saltum O 7 - 15" familie.


Børn
1 K Maren Sørensdatter

          Født: 1792 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 98 Nr. 6.
           Dåb: 9 Apr. 1792
           Død: 6 Jan. 1855 - Hjørring Hvetbo Saltum 1851 - 1866 O 222 Nr. 1.
        Begravet: 14 Jan. 1855 - 62 År
    Ægtefælle/partner: Bolle Andersen
         Ægtesk: 6 Nov. 1812 - Hjørring Hvetbo Saltum 1810 - 1813 O 22.Notater: Mand - Søren Espesen

23/11/1790 Troloves Søren Espersen og enkekone Else Christensdatter forl. Peder Terkelsen i Sigsgaard og Chr. Kudsk i Østrup.

08/06/1837 dør Søren Espersen aftægtsmand på Rendbæk 70 aar


BIRT: RIN MH:IF274
DEAT: RIN MH:IF275


Notater: Kvinde - Else Christensdatter

DEAT: RIN MH:IF2379Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk