[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Anders Mørk
Mand Anders Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1545
        Begravet: 


           Far: Lars " Hansen " Mørk
           Mor: Karen Pedersdatter Munk


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Lars ( Laurs ) Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Christen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Ove Mørk

     Også kendt som: Andersen Mørk
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1582
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Olufsdatter
    Ægtefælle/partner: Mette Mortensdatter Vognsen


4 M Jens Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Anders Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 342 - 243.


BIRT: RIN MH:IF994
DEAT: RIN MH:IF3481

Billede

Christen Mørk og Mette Marie Petersdatter
Mand Christen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Marie Petersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Dorthea Mette Rise Amalie Mørk

          Født: 5 Dec. 1849 - Hjøring Serridslev 1839 - 1850 O 56 nr. 12.
           Dåb: 25 Dec. 1849
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christian Christensen
         Ægtesk: 27 Mar. 1869 - Hjørring Saltum 1862 - 1871 O 138 nr. 6.Notater: Mand - Christen Mørk

Gårdejer.
Billede

Hans Mørk
Mand Hans Mørk

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: Efter 1500
        Begravet: 


           Far: Jens Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Lars " Hansen " Mørk

     Også kendt som: ( Ovesen ? )
          Født: Omkr 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1534
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Pedersdatter MunkNotater: Mand - Hans Mørk

Ove Mørk ejede Fra omk. 1475 Saltumgaard.

årbog 1946 side 341 / 342.
Første Slægtled.
Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens Delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred og var o.1530 Herredsfoged. 19. Okt. 1526 fik han og >et hans bedste Barn< o; Søn, Lensbrev paa en Eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 Tdr.) Byg til Aalborg Slot Lars Mørk døde antagelig før Klemenstejden 1534, thi paa den Tid besad han ikke
Saltumgaard; men Skifte efter ham blev først- efter forudgaaende Proces - foretaget 1541. Sct. Hansdag nævnte Aar var Morten Ibsen, Sognepræst i Tolstrup - Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby Sogn, var 1546 Herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup Sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby Sogn), Clemen Pedersen i Stagsted (Skæve S.), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad Sogn), Anders Jespersen i Brødslev (Ingstrup S.) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup Sogn), forsamlet paa Ingstrup Kirkegaard paa et Samfrænde møde for efter en Landstingsdom at dele Lars Mørks Børn deres Gods imellem, og Børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad Godset kunde taale udover den kongelige Byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg over kongelig Tynge til Udarvingerne af dem, som boede
i Gaarden. Lars Mørk synes at have haft følgende 2 Sønner:
Anders Mørk, se Andet Slægtled, Linie A.
Hans Mørk, se Andet Slægtled, Linie B.


Linie B.
Andet Slægtled.
Hans Laursen Mørk, Søn af Lars Mørk i Saltumgaard, (se I. Slægtled), besad denne Gaard efter Faderen og var ligeledes Fæster af Vildmoseengen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelmose m. v. fik den i Fæste. Han havde antagelig Saltumgaard paa Klemensfejdens Tid, og den blev
1534 forbrudt til Kronen, men Lørdag efter Fastelavns Søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt Brev, dateret Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi Kongens Minde for den Gaard i S. Saltum, har Kongen bevilget, at han og hans Arvinger maa nyde, bruge og beholdeden med al dens Tilliggende imod, at han og hans Arvinger aarlig svarer Kongen og Kronen Saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som før nu sidst forleden Fejde begyndtes, og naturligvis skulde han og hans Arvinger være Kongen og hans Arvinger og efterfølgende Konger hulde og tro. I hans Tid stod Saltumgaard for en Afgift til Kronen, der jo ejede Herligheden af Gaarden, for,2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri, men da han blev Herredsfoged, blev han fritaget for denne Afgift og ligeledes af en Gaard i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans Brodersøn Lars Mørk beboede -1562, og som Hans Mørk vel har ejet. 1545 blev han tillige med sin Broder Anders Mørk i Vestrupgaard samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde >fordelt< den til Tynge med Urette. Det vides ikke, om han paa dette Tidspunkt var Herredsfoged.
en Søren Kalsen var Tingfoged 1535, '96 men Hans Mørk beklædte Embedet 1552 og indtil sin Død.
Paa Børglum Herreds Ting 9. April 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans Hustru Johanne Vognsdatter >med Kniv og Muld< til hendes Broder, ærl. og velb. Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den Arvelod, som Johanne kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader Vogn Pedersen, og alt
hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes Endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder Inger Jespersdatter nemlig Volnæs Gaardsted, 3 1/2 Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov Hvad Salget af Hæstrupgaard angaar, var det maaske tvunget, da en adelig Kvinde, der ægtede en ufri Mand, ikke kunde besidde frit jordegods uden Slægtens Samtykke, og Forholdet mellem Inger og hendes Broder Jesper Vognsen synes paa hin Tid ikke at have været det bedste, thi Jesper førte da Proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Vraa Sogn, og den havde han i Brug i lang Tid; men kort før Paaske 1583 brændte Gaardens Raalingshus (= Stuehus ), og saa >fraveg< Hans Mørk Gaarden, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøstholden. Da Hans Mørk henskød sig til sit Værneting, Hvetbo Herred, kendes Sagens nærmere Omstændigheder ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.1)
Hans Mørk døde vist i høj Alder ca. 1593, og der opstod da Trætte mellem hans Arvinger, 6 Børn af første Ægteskab og 3 af andet, om Delingen af Boet, idet Børnene af første Ægteskab stillede større Krav, end Hans Mørks Enke og Børnene af andet Ægteskab vilde efterkomme.
Sagen blev forelagt Kongen, der 8. Nov. 1594 sendte Missive til Ove Lunge, Lensmand paa Aalborghus, om, at da der var Trætte mellem Hans Mørks Arvinger om Arv og Skifte i Bondegods og om det Løsøre og rørlige Gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulde Ove Lunge paa Tinge lade opkræve Samfrænder eller nogle uvildige Dannemænd og paa Kongens Vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulde indstævne alle Arvingerne for sig og siden forlige dem i Mindelighed eller dømme dem imellem om alle de Tvistigheder, der findes eller herefter kunde opstaa mellem dem om nævnte
Arveskifte, og derefter skulde de give deres Afgørelse beskrevet Hvorledes Afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange Aar efter blussede Striden op paany; se senere under Vogn Hansen Mørk.
Hans Mørk var gift 2 Gange, først med Bodil Laursdatter, født 15. _, død o. 1565, og anden Gang med Johanne Vognsdatter, født15..,død i Vadum o'. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen Vognsen til Hæstrupgaard og Inger Jespersdatter Vognsen af Hørbylund. Børnenes Rækkefølge er uvis.BIRT: RIN MH:IF1201
DEAT: RIN MH:IF1202
Billede

Jens Mørk
Mand Jens Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Jensdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Mikkel Nielsen Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Anders AndersenBillede
Jens Mørk
Mand Jens Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1475
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Mørk

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: Efter 1500
        Begravet: 2 M Anders Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Mørk

Vendsysselske årbøger 1949 side 75.
Se Saltumgård

og 1946 side 340.
var Jens Mørk i Saltum sammen med Hr. Peder Andersen, Præst i Hjortdal, og Selvejerne Esge Bonde (vist Ilfarsen) i Borup (i Kollerup Sogn), Anders Bonde i Kornumgaard (Herredsfoged i Jerslev Herred 1446 og 1459, af Slægten Eg), og Ilfar Esgesen i Brøndum (i Kollerup Sogn) Udstedere af Sognevidne af Hjortdal Kirkegaard, som Anders Griis i Slette havde forlangt angaaende Korn paa Marken 1471 var han Vidne ved Hvetbo Herreds Ting; men ellers vides der intet om ham og beklageligvis intet om hans Slægtsskabsforhold til de øvrige Mørk'er fra Saltum, men at han var Selvejer, det fremgaar af, at det var lutter Selvejere, bortset fra Præsten, som var Udsteder af Tingsvidnet 1470. Han har antagelig haft en Broder Ove Mørk i
Saltum i Aarenef henimod 1500, men jeg har intet fundet om ham. Denne synes at have været Fader til Lars (Ovesen ?) Mørk i Saltumgaard.


årbog 1946 side 341 / 342.
Første Slægtled.
Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens Delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred og var o.1530 Herredsfoged. 19. Okt. 1526 fik han og >et hans bedste Barn< o; Søn, Lensbrev paa en Eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 Tdr.) Byg til Aalborg Slot Lars Mørk døde antagelig før Klemenstejden 1534, thi paa den Tid besad han ikke
Saltumgaard; men Skifte efter ham blev først- efter forudgaaende Proces - foretaget 1541. Sct. Hansdag nævnte Aar var Morten Ibsen, Sognepræst i Tolstrup - Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby Sogn, var 1546 Herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup Sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby Sogn), Clemen Pedersen i Stagsted (Skæve S.), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad Sogn), Anders Jespersen i Brødslev (Ingstrup S.) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup Sogn), forsamlet paa Ingstrup Kirkegaard paa et Samfrænde møde for efter en Landstingsdom at dele Lars Mørks Børn deres Gods imellem, og Børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad Godset kunde taale udover den kongelige Byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg over kongelig Tynge til Udarvingerne af dem, som boede
i Gaarden. Lars Mørk synes at have haft følgende 2 Sønner:
Anders Mørk, se Andet Slægtled, Linie A.
Hans Mørk, se Andet Slægtled, Linie B.
Billede

Lars " Hansen " Mørk og Karen Pedersdatter Munk
Mand Lars " Hansen " Mørk

     Også kendt som: ( Ovesen ? )
          Født: Omkr 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1534
        Begravet: 


           Far: Hans Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Karen Pedersdatter Munk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1545
        Begravet: 2 M Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Bodil Laursdatter
    Ægtefælle/partner: Johanne VognsdatterNotater: Mand - Lars " Hansen " Mørk

Saltumgård, herredsfoged omk.1530.
Se Vensysselske Årbøger 1943 side 38. 19/10/1526 fik livsbrev sammen med hans bedste søn ( den ældste ) på kronens eng, kaldet Vildmosen. 1946 side 341.

Vendsyselsk årbog 1946 side 350 / 351.
Lars Hansen Mørk, er antagelig den Lars Mørk, der 1575 boede i en Kronens Gaard i Sdr. Saltum og da for 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg fæstede en Eng i Vildmosen mellem Hammelmose søndre Hestehave og Stavad Enge af Peder Munk til Hammelmose. Om Engen opstod der senere Strid mellem Lensmanden paa Børglum Kloster, Godslev Budde, der gjorde Krav paa den som Krongods, og Admiral Peder Munk, som 1574 havde købt Vildmosen af Kongen, og Lensmanden paa Aalborghus, Mandrup Parsberg, fik 12. Feb. 1602 Ordre af Kongen til at afkræve Vogn Hansen Mørk i Saltum de Kongebreve, Stokkenævn, Domme og andre Breve, som han maatte have i sit Værge, og hvoraf der kunde faas nogen Viden om et Stykke Eng og Ejendom kaldetVildmosen. Mandrup Parsberg skulde levere Aktstykkerne til Godslev Budde. Der gik saa Dom i Sagen ved Kongens Retterting, og Engen blev tildømt Kronen Blandt de Hans Fader Hans Mørk og Farfader Lars Mørk havde som foran omtalt haft Eng i Vildmosen i Fæste, men det var ikke Tingsvidner, der fremlagdes 1 Retten l denne Sag, og 1 hvilke Vidnerne udtalte, at de 1601 mindedes i 16 til 40 Aar, var ogsaa en Udtalelse af Lars Mørks Datter Margrete 1 Sdr Saltum, som vidnede, at hendes Fader Lars Mørk havde sagt hende, at Engen var hans rette Gaardseng og tilhørte Børglum Kloster 1594 havde Lars Mørk udstedt Brev til Admiral Peder Munk til Hammelmose, 1 hvilket han bekendte at have forbrudt sit Fæste til ovennævnte Eng ved at bortleje den, som siden Midten af 1500erne havde ligget til Gaarden 1 Sdr Saltum. Da Lars Mørk - saafremt han er identisk med den ovenfor omhandlede Lars Hansen Mørk '96 allerede 1584 var flyttet til den store Gaard Musted i Jerslev Sogn, var det naturligt nok, at han selv var ophørt med at bruge Engen. Han deltog 1584 Arvehyldingen. L594 boede han i den ligeledes store Gaard Hellumlund i Hellum Sogn og deltog i Striden om Arven efter Faderen Hans Mørk i Saltumgaard. Han var vist død inden 1601 og var gift med Inger Andersdatter, der døde i Musted.


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 75.
Mørk i Saltumgaard er Herredsfoged o. 1530 og døde antagelig ca. 1534, men Skifte efter ham blev først - efter forudgaaende Proces '96 afholdt af Samfrænder 1541 19. Oktober 1526 fik han og >et hans bedste Barn ( ældste Søn) Livsbrev af Kronen paa en Eng, kaldet Vildmosen, i Kjær Herred mod aarlig Afgift 14 Ørter Byg til Aalborg Slot. Engen strakte sig fra Gammelaa til Gaaselune Bæk Han var Ejer af Saltumgaard.
Af hans Børn kendes med Sikkerhed kun Hans Mørk,men ogsaa Anders Mørk i Vestrupgaard (1545) var vist en Søn.
og 1943 side 39. 1575 Lars Mørks brev til Peder Munks foged, Hans Friis, at han for et pund byg årligt har fæstet af ham en eng i østen op til Hestehaven. Retssag om engen, tingssag 1541 - 1575 - 1580 - 1597 - 1601- 1601 - 1602 - 15/04/1602 faldt dommen retten tildelte kronen engen. 1944 side 39 - 40 - 41.16/01/1574 købt eng af Frederik II kaldet Vildmosen. 21/06/1582 Skødede og gav kongen ( vist som foræring for tro tjeneste ) Ejersted eng i Thise sogn i Hammelmose mark.
I skiftet efter Lars Mørk 1541 deltog Niels Pallesen Griis ( Hvetbo herred tgb. 1 maj 1647 og 4 okt. 1662 )

Se Saltumgård.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.

http://www.polyjo.dk
Laurs Ovesen? Mørk
Ref: Kilder: CK10-sHo-
Erhverv: Delefoged til Ålborghus, herredsfoged

Født: omkring 1470
Boede: 1519 Saltumgård, Saltum sogn, Hjørring amt
Død: før 1542

I familie med ukendt NN

Børn:Anders Laursen Mørk (1500 - )
Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)

Notater
Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots gods i Hvetbo Herred og var o. 1530 herredsfoged. 19. oktober 1526 fik han og "et hans bedste barn", dvs søn, lensbrev på en eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 tdr.) byg til Aalborg Slot. Lars Mørk døde antagelig før Klemensfejden 1534, thi på den tid besad han ikke Saltumgaard; men skifte efter ham blev først - efter forudgaaende proces - foretaget 1541. Sct.Hansdag nævnte år var Morten Ibsen, sognepræst i Tolstrup-Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby sogn, var 1546 herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby sogn), Clemen Pedersen i Stagsted (Skæve sogn), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad sogn), Anders Jespersen i Brødslev(Ingstrup sogn) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup sogn), forsamlet på Ingstrup Kirkegaard på et samfrændemøde for efter en landstingsdom at dele Lars Mørks børn deres gods imellem, og børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad godset kunde tåle udover den kongelige byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 pund (= 2 tdr.) byg over kongelig tynge til udarvingerne af dem, som boede i gaarden. (CK10)
I slutningen af middelalderen var der flere fremtrædende selvejer-bondeætter i Vendsyssel, og enkelte af dem betegnes af Peder Dyrskjøt som værende "af adel"; men dette udtryk skal ikke tages bogstaveligt i nutidens forstand, idet Dyrskjøt regner efterkommere af en ufri mand og en adelig kvinde som værende af adel.
Den betydeligste selvejer-bondeæt her var slægten Kjærulf, der oprindelig havde hjemme i den sydlige del af Vendsyssel - i Kjær Herred - og derfra efterhånden bredte sig over "den ganske verden"; men foruden denne æt var der en eller vistnok flere slægter, der førte navnet Mørk. Således én fra "Knolde" i Skallerup sogn, der angives at være af adelig stamme, og for så vidt også var det, som slægtens først kendte mand Peder Mørk i Knolde omved år 1500 vel er identisk med den Peder Terkelsen, som boede i Knolde 1501, og som var gift med velbyrdige Anne Kallisdatter, datter af velbyrdige Kalli Palnesen, der var border til væbneren velb. Niels Palnesen i Knolde, som var ugift 1478, død o. 1485, og til velb. Mogens Palnesen i Knolde, der var ugift 1480 og døde før 1501.
En anden slægt Mørk har navnlig haft hjemstavn i Bjørum i Sulsted sogn, og en tredje, i Saltum sogn.
Det har ikke været muligt at føre disse Mørk slægter ned til en fælles rod; men for øvrigt var Mørk jo også et over hele landet udbredt tilnavn, og de vendsysselske Mørk'er hører næppe til én stamme.At de imidlertid har været fremragende bønder, ses bla. af, at der er mange præster mellem dem.
1470 var Jens Mørk i Saltum sammen med Hr. Peder Andersen, præst i Hjortdal, og selvejerne Esge Bonde (vist Ilfarsen) i Borup (Kollerup sogn), Anders Bonde i Kornumgaard (herredsfoged i Jerslev Herred 1446 og 1459, af slægten Eg), og Ilfar Esgesen i Brøndum (i Kollerup sogn) udstedere af sognevidne af Hjortdal Kirkegård, som Anders Griis i Slette havde forlangt angående korn på marken.
1471 var han vidne ved Hvetbo Herreds ting; men ellers vides der intet om ham og beklageligvis intet om hans slægtskabsforhold til de øvrige Mørk'er fra Saltum, men at han var selvejer, det fremgår af, at det var lutter selvejere, bortset fra præsten, som var udsteder af tingsvidnet 1470.
Han har antagelig haft en broder Ove Mørk i Saltum i årene henimod 1500, men jeg har intet fundet om ham. Denne synes at have været fader til Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgård. (CK10-)
Saltumgård (også i nyere tid kaldet Storgaard) i Sdr. Saltum (Saltum sogn, Hvetbo Herred) var en gammel selvejergaard, der fra slutningen af 1400-tallet tilhørte medlemmer af familierne Mørk (fra Saltum) og Kjærulf, af hvilke flere (Laurs Mørk (død senest 1534), Vogn Hansen Mørk (død 1606), Peder Selgensen (Sørensen) Kjærulf (død 1631, gift med Inger Mørk)) var herredsfogeder; o. 1695 solgtes en halvdel af Saltumgård til Valentin Valentinsen de Fulda. Ved midten af 1700-tallet ejedes gården af skudehandler i Blokhus Jens Svendsen Bondrup, der forsynede gården med noget bøndergods, hvorved Saltumgård blev en hovedgård med ufrit hovedgårdshartkorn, og 1752 skødede gård og fæstegods til sønnen, skudehandler i Løkken Søren Jensen Bondrup, der 1756 selv tog ophold her og døde sammesteds 1765. På auktionen efter ham erhvervedes Saltumgaard (13 1/4 tdr. hartk.) med 28 1/2 tdr hartkorn fæstegods og nogle huse for 4005 rdl. af godsejer Jens Andersen Gleerup til Lundergaard (død 1786), som 1775 fallerede, hvorved Saltumgaard med 68 tdr. harthk. fæstegods blev udlagt til de "publique stiftelsers inspecteurer i Aalborg", der 1782 skødede den til kancelliraad Jesper Chr. Østergaard til Lundergaard (død 1790). Dennes enke Johanne Brøndlund skødede 1794 Saltumgaard med o. 50 trd. hartk. fæstegods til senere landvæsenskommissær Ove Nikolaj Møller (død 1801), som straks solgte gaarden uden fæstegods til Christen Nielsen Møller, der efter bevilling af 1803 frasolgte nogle parceller. Efter hans død 1819 solgtes Saltumgaard (9 1/2 tdr. hartk.) til sognepræst Andreas Agerbech Koefoed i Ingstrup (død 1841). Hans enke Karen Johanne Kruuse udstykkede gaarden i h.t. bevilling af 1842. Hovedparcellen (2 1/2 tdr hartk.) solgtes 1847 til svigersønnen Julius Martinus Nors. (TrHj-).


?????? https://www.myheritage.dk/research/collection-10109/wikitree?action=showRecord&itemId=44875174&indId=individual-136207671-2000293&s=136207671&rfr=mbs

BIRT: RIN MH:IF522
DEAT: RIN MH:IF523


Notater: Kvinde - Karen Pedersdatter Munk

DEAT: RIN MH:IF3488

Billede

Ove Mørk og Johanne Olufsdatter
Mand Ove Mørk

     Også kendt som: Andersen Mørk
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1582
        Begravet: 


           Far: Anders Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Mette Mortensdatter VognsenKvinde Johanne Olufsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1569
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Anders Madsen


Børn
1 M Oluf Andersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Jens Andersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Datter Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Ove Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 343.

Herredsfoged ( 1556-1581 ) i Børglum herred
boede 1557 Vestergård Gunderup, Vrejlev sogn, Hjørring.

DEAT: RIN MH:IF995


Notater: Kvinde - Johanne Olufsdatter

DEAT: RIN MH:IF333

Billede

Nils Mårtensson og Anna Nilsdaotter
Mand Nils Mårtensson

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Nilsdaotter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Niilsson Flyborg

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maja AndersdatterBillede
Benjamin Newton og Ruth Whitely
Mand Benjamin Newton

          Født: 30 Jan. 1792 - Hunslet, Yorkshire, England
           Dåb: 
           Død: 2 Okt. 1855 - England
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ruth Whitely

          Født: 1797 - Leeds, Yorkshire, England, United Kingdom
           Dåb: 
           Død: 2 Jun. 1837 - Leeds, Yorkshire, England, United Kingdom
        Begravet: 


Børn
1 K Ruth Hannah Newton

          Født: 1 Apr. 1837 - Hunslet, Leeds, Yorkshire, England
           Dåb: 
           Død: 4 Apr. 1896 - Moroni, Sanpete, Utah Territory, United States
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: William Draper Jr.Billede
Jens Simoni Sørensen og Ane Nielsdatter
Mand Jens Simoni Sørensen

          Født: 1812
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 9 - 1 gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Saltum O 51 nr. 19.
Kvinde Ane Nielsdatter

          Født: 1818
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 9 - 1 gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Saltum O 51 nr. 19.


Børn
1 M Søren Christian Jensen

          Født: 1846
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Jensen

          Født: 1848
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Marthin Jensen

          Født: 1850
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Ane Jensen

          Født: 1852
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Christen Jensen

          Født: 20 Aug. 1854 - Hjøring Saltum 1851 - 1866 O 14 nr. 17.
           Dåb: 22 Okt. 1854
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Boline Marie Jensen 17


6 M Thomas Jensen

          Født: 1858
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

17. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.

19. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

20. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

21. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard.

22. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Maren Jørgensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Aagaard Web Site
Slægtstræ: Aagaard 3604104-Kindo

23. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Mads Jørgensen.

24. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Kirsten Jørgensen.

25. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Christen Jørgensen.

26. Jesna Thomsen, Thomsen, Birgitte Christensen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Thomsen
Slægtstræ: Diana_aktuell

27. Jesna Thomsen, Thomsen, Anna Sorensen.

28. Jesna Thomsen, Thomsen, [Privat].

29. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

30. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Julie Desideriussen Jakobsen Web Site
Slægtstræ: Julie Desideriussen Jakobsen

31. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

32. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Rasmine Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

33. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen.

34. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

35. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter.

36. Tor-Eric Mastø, Mastø Web Site, Vogn Baggesen Kjærulf. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Mastø Web Site
Slægtstræ: export-BloodTree

37. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Else Katrine Pedersdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

38. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

39. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og AndersenHjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk