[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Hans Laursen Mørk og Bodil Laursdatter
Mand Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 


           Far: Lars " Hansen " Mørk
           Mor: Karen Pedersdatter Munk


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Johanne VognsdatterKvinde Bodil Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1565
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: N. N. Andersdatter Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter af Musted


2 K Anne Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Svend Jensen


3 K Maren Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1621
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Hansen


4 K Kirsten Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Pedersen


5 M Lars ( Ovesen ) Hansen Mørk

          Født: Før 1565
           Dåb: 
           Død: Før 1601
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Inger Andersdatter


6 M Lars Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Hans Laursen Mørk

Herredsfoged i Hvetbo herred. Ejede / havde - Saltumgård. Fæster - som sin far af Vildmoseengen, som 1569 blev forlenet til adm. Peder Munk. Ejede vist også Bundgård i Nr. Saltum. - Forbrudt sit gods i Clementsfejden, indløste det i 1543. Afgifter til kronen årligt : 2 skilling "grot leding ", 2 tdr. byg, 1 lam, 1gås, 2 høns, 1 svin, 8 hestes gæsteri.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 347 - 348 - 349. Døde ca. 1593. Trætte mellem 6 børn af 1. ægteskab med Bodil, og 3 af andet med Johanne, idet børnene af første ægteskab stillede større krav end Mørks enke og børnene af andet ægteskab vilde efterkomme.
og 1938 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f. 15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset ( = stuehuset ), og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.
1938 side 76 / 77.
Mørk og Johanne Vognsdatter skødede 1583 paa Børglum Herreds Ting >med Kniv og Muld<< til hendes Broder Jesper Vognsen og hans Arvinger al den Arvelod, som hun kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader, og alt andet hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes; endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder, nemlig Volnes Gaardsted, 3 ½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Efter Hans Mørks Død flyttede Johanne Vognsdatter til sine Døtre i Vadum, hvor, hun døde, og der opstod da langvarige Processer mellem Hans Mørks to Kuld Børn angaaende Skifter efter Hans Mørk og Hustruer, og disse Processer, der blev ført baade for Herredsting og Landsting, endte først 1625 efter at Kongen havde udmeldt Adelsmænd, som allerede 24. januar 1624 i Viborg afsagde Kendelse i Stridighederne. I første Ægteskab havde Hans Mørk 6 Børn, i andet 3;


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 - 76.
Vendsysselske årbøger 1915, fra heksenes tid side 32 - 35.

'' 1944 side 180 og 211.
Hallund sogn s. 88.

Hans Laursen Mørk


Birthday: ca. 1530
• Died 1593

Father: Lars Ovesen Mørk

• Married 1 to Bodil Laursdatter


BØRN:
• Lars Hansen Mørk born bef. 1558
Gift med Inger Andersdatter, boede i gården Musted i Jerslev sogn. Deltog 1584 i arvehyldingen.1594 boede han i den store gård Hellumlund i Hellum sogn. Han var vist død inden 1601.

• Lars "Ovesen" HansenMørk born ca. 1559
f. før 1565 og døde o. 1626. Boede 1594 i Vester Mellerup i Jerslev sogn. Var gift med KarenPedersdatter Munk, som antagelig var af lavadelig afstamning og sansynligvissøster til ridefogeden på Gettrup Christen Pedersen Munk ogOluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn, som var gift med 2 søstrePorsdatter Børialsen fra Kastrup.

• Peder Hansen Mørk born bef. 1559
Nævnes i Musted i Jerslev sogn i 1570erne , men det synes som om han kun har brugt en del af gården i 1573, da hans bror Lars allerede da var kommet dertil. Han ejede en søsterlod i Kornumgård i Vester Brønderslev sogn, hvilken han måformodes at have fået med sin første kone, en datter af Anders Jensen Kjærulf i Kornumgård. Hans anden kone var muligvis Anne Pedersdatter af Musted.

• Anne Hansdatter Mørk born bef. 1559
Var født 15.., og døde efter 1625. Hun var gift med Svend Jensen i Stavad i Tise sogn, der levede 1594, men var død1606. En storbonde, hvis bror Poul Jensen ogsåca. 1580 og 1601 boede i Stavad og vargift med Anne Jørgensdatter Weile, datter af præsten Jørgen Jensen Weile i Ingstrup ogKaren Lauridsdatter.

• Maren HansdatterMørk born bef. 1559
Nævnes 1615, men var død før 1621.Var gift med Jens Hansen i Jonstrup i Saltum.

• Kirsten Hansdatter Mørk born ca. 1559

• Bodil Laursdatterdied ca. 1560

• Married 2 to JohanneVognsdatter, ca. 1561

• Vogn Hansen Mørch born ca. 1565
Var født o. 1565 og blev herredsfoged i Hvetbo herred efter faderens død o. 1593. Han boede i Saltumgård sammen med sin mor Johanne Vognsdatter, men hun flyttede senere til sine døtre i Vadum, hvor hun døde 1605. Vogn Hansen døde ugift i forsommeren 1606.

• Bodil HansdatterMørk born ca. 1570
Født o. 1570 og døde i 1640erne i Vadum sogn. Hun var gift første gang med Morten Pedersen Kjærulf, som var herredsfoged i Kjær herred og boede i Øster Halne. Gift anden gang med tingskriver Lars Pedersen, der 1631 også blev herredsfoged i Kjær herred til sin død i 1639.

• Inger Hansdatter Mørk born ca. 1570 f. o. 1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, søn af Søren Christensen, skriver i Kjær herred 1568 og o. 1578 herredsfoged samme sted og Else Andersdatter Kjærulf (se ane nr. 650og 651). Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup, men flyttede vist samme årtil Vadumtorp i Vadum sogn, men flytte efter hans svoger Vogn Hansen Mørks død i 1606 til Saltumgaard og blev da herredsfoged i Hvetbo herred.Med sin kone fik han * Saltumgaard, og fra sin mor havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V. Hassing sogn.


------------------------------------------------
Selvejerbonde og Herredsfoged i Hvetbo herred

Hans Laursen Mørk ejede den store gård Saltumgaard efter faderen Lars Mørk, og var ligeledes fæster af Vildmose engen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelmose fik den i fæste.

Hans Mørk havde antagelig Saltumgaard på Klemensfejdens tid, og den blev 1534 forbrudt til kronen, men lørdag efter fastelavns søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev, dateret i Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi kongens minde for den gård i S. Saltum, har kongen bevilget, at han og hans arvinger må nyde,bruge og beholde den med al den tilliggende imod, at han og hans arvinger årlig svarer kongen og kronen sådan landgilde, tynge og afgift, som før nu sidst forleden fejde begyndtes, og naturligvis skulle hanog hans arvinger være kongen og hans arvinger og efterfølgende konger hulde og tro.

I Hans Mørks tid stod Saltumgaard for en afgift til kronen, der ejede herligheden af gården, for 2 skill. grot leding (= 18 skilling dansk eller henimod 2 tdr. byg), 2 tdr. byg,1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin og 8 hestes gæsteri, men da han blev herredsfoged, blev han fritaget for denne afgift og ligeledes af en gård i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans brorsøn Lars Mørk beboede i 1562, og som Hans Mørk vel har ejet.

I 1545 blev Hans Mørk sammen med sin bror Anders Mørk i Vestrupgaard og Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for kongens retterting af sognemændene i V. Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde "fordelt" dem til tynge med urette.

Om Hans Mørk var herredsfoged på dette tidspunkt vides ikke, men han beklædte embedet i 1552 og indtil sin død omkring 1593.

WWW.http://nielsmartinussen.dk
På Børglum herreds ting 9. april 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans 2.hustru Johanne Vognsdatter "med kniv og muld" til hendes bror Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den arvelod, som Johanne kunne tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig fader Vogn Pedersen, og alt hendes fædrende gods,hvor det kunne findes. Endvidere også det jordegods, som hun havdearvet efter sin mor Inger Jespersdatter, nemlig Volnæs gaardsted, 3*gård i Understed sogn og den halve Kvissel skov. Hvad salget af Hæstrupgaard angår, var det måske tvunget, da en adelig kvinde, der ægtede en ufri mand, ikke kunne besiddefrit jordegods uden slægtens samtykke, og forholdet mellem Johanne og hendes bror Jesper Vognsen synes på den tid ikke at have været det bedste, for Jesper førte proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørken gård i Nørre Vraa i Vraa sogn, og den havde han i brug i lang tid, men kort før påske 1583 brændte gårdens rålingshus ( rålinghus = stuehuset ), og så "fraveg" Hans Mørk gården, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøstholden. Da Hans Mørk henskød sig til sit værneting, Hvetbo Herred, kendes sagens nærmere omstændigheder ikke, da tingbogen herfra ikke er bevaret.

Efter Hans Mørks død opstod der uenighed mellem hans arvinger om delingen af boet. Børnene af første ægteskab stillede større krav, end Hans Mørks enke og børnene af andet ægteskab ville efterkomme. Sagen blev forelagtkongen, der 8. nov. 1594 sendte missive til lensmanden på Aalborghus Ove Lunge om, at da der var trætte mellem Hans Mørks arvinger om arv og skifte i bondegods og om det løsøre og rørlige gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulle Ove Lunge på tinge lade opkræve samfrænder eller nogle uvildige dannemænd og på kongens vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulle indstævne alle arvingerne for sig og siden forlige dem i mindelighed eller dømme dem imellem om alle de tvistigheder, der findes eller her efter kunne opstå mellem dem om nævnte arveskifte, og derefter skullede give deres afgørelse .

Hvorledes afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange år efter blussede striden op påny.

-
BIRT: RIN MH:IF585
DEAT: RIN MH:IF586


Notater: Kvinde - Bodil Laursdatter

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 350 - 366.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f.15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset, og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.

Hallund sogn s. 88.DEAT: RIN MH:IF587

Billede

Anders Laursen og Dorthe Laursdatter
Mand Anders Laursen

          Født: 1692 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 47.
           Dåb: 1 Maj 1692
           Død: 1743 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 227.
        Begravet: 16 Apr. 1743 - I Bonken 51 år, mindre end 14 dage.


           Far: Laurs Andersen
           Mor: Maren Nielsdatter


        Ægteskab: 12 Okt. 1727 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 11 v.Kvinde Dorthe Laursdatter

          Født: 1707 - Hjørring Jetsmark 1646 - 1740 O 88 h.
           Dåb: 4 Sep. 1707
           Død: 1752 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 323 n h.
        Begravet: 29 Dec. 1752 - 45 År 3 M.


           Far: Laurs Pedersen
           Mor: Kirsten Michelsdatter Anden ægtefælle/partner: Laurids Jørgensen - 3 Jan. 1744 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 16 n v.


Børn
1 M Laurids Andersen

          Født: 1728 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 105 n h.
           Dåb: 26 Sep. 1728
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Andersen

          Født: 1730 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 109 h.
           Dåb: 5 Nov. 1730
           Død: 
        Begravet: 3 K Maren Andersdatter

          Født: 1733 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 114 n h.
           Dåb: 25 Jan. 1733
           Død: 
        Begravet: 4 M Mikkel Andersen

          Født: 1735 - Hjørring Ingstrup 1686 -1771 O 118 h.
           Dåb: 16 Mar. 1735
           Død: 1777 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 103 v.
        Begravet: 12 Feb. 1777 - Over 40 år gammel.
    Ægtefælle/partner: Margrethe Kielsdatter
         Ægtesk: 12 Sep. 1769 - Hjøring Børglum 1720 - 1804 O 88 v.


5 K Anne Andersdatter

          Født: 1737 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 122 h.
           Dåb: 28 Jul. 1737
           Død: 
        Begravet: 6 M Niels Andersen

          Født: 1740 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 127 v ø.
           Dåb: 3 Apr. 1740
           Død: 
        Begravet: 7 M Peder Andersen

          Født: 1743 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 131 h ø.
           Dåb: 10 Mar. 1743
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jensdatter
         Ægtesk: 28 Jan. 1781 - Hjørring Tise 1762 -1792 O 156 n v.Notater: Mand - Anders Laursen

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1


Notater: Kvinde - Dorthe Laursdatter

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1
Billede

Christen Pedersen og Ide Margrethe Laursdatter
Mand Christen Pedersen

          Født: 1 Sep. 1820 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 6 nr. 9.
           Dåb: 2 Sep. 1820
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Christensen
           Mor: Maren Jensdatter


        Ægteskab: Kvinde Ide Margrethe Laursdatter

          Født: 14 Okt. 1821 - Hjørring Hallind 1819 - 1843 O 55 nr. 7.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Terkildsen
           Mor: Inger Jensdatter
Børn
1 M Jens Peter Christensen

     Også kendt som: Jens Peter Øster
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Dorthea Andrea Christensen


2 M Lars Christian Christensen

          Født: 19 Dec. 1850 - Hjørring Ø. Brønderslev 1846 - 1860 O 25 nr. 14.
           Dåb: 1 Jan. 1851
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Nielsen Madsen og Inge Marie Laursdatter
Mand Christen Nielsen Madsen

          Født: 2 Apr. 1838 - Hjørring Furreby 1814 - 1844 O 35 nr. 264.
           Dåb: 27 Maj 1838
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Mads Christensen
           Mor: Maren Nielsdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjørring Furreby O 25.

• Folketælling: 1880, Hjørring Børglum O 4 nr. 7 - et hus.
Kvinde Inge Marie Laursdatter

          Født: 1 Feb. 1840 - Hjørring Børglum 1814 - 1851 O 83 nr. 258.
           Dåb: 16 Apr. 1840
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Nielsen
           Mor: Dorthe Christensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Børglum O 14 - Fristrup Damsgaard.

• Folketælling: 1880, Hjørring Børglum O 4 nr. 7 - et hus.


Børn
1 M Nick Christian Madsen

          Født: 16 Jan. 1869 - Hjørring Børglum 1857 - 1870 O 3.
           Dåb: 23 Maj 1869
           Død: 
        Begravet: 2 K Lavra Madsen

          Født: 14 Maj 1872 - Hjørring Børglum 1870 - 1888 O 58 nr. 4.
           Dåb: 7 Jul. 1872
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Svenning Svenningsen
         Ægtesk: 14 Maj 1901 - Hjørring Børglum 1892 - 1904 O 240 nr.1.


3 M Lars Alfred Madsen

          Født: 24 Mar. 1878 - Hjørring Børglum 1870 - 1888 O 20 nr. 9.
           Dåb: 1 Jul. 1878
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Bodel Svendsen og Karen Laursdatter
Mand Bodel Svendsen

          Født: 1711 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 44. ny O 24.
           Dåb: 12 Jul. 1711 - V I A`trin.
           Død: 1787 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 444.
        Begravet: 3 Apr. 1787 - 76 År.


           Far: Svend Bodelsen
           Mor: Else Thomasdatter


        Ægteskab: 28 Jul. 1737 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 345.

Begivenheder

• 1777: 4 Nov. 1777.
Kvinde Karen Laursdatter

          Født: 1713 - Hjøring Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 27 h. nr. 3 nedefra.
           Dåb: 21 Jun. 1713 - Stubdrup Ø. Brønderslev
           Død: 1773 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 233.
        Begravet: 8 Jan. 1773


           Far: Laus Andersen
           Mor: Mette Jensdatter


Begivenheder

• Dødsfald:


Børn
1 K Karen Bodelsdatter

          Født: 31 Aug. 1738 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 29.
           Dåb: 
           Død: 29 Jul. 1796 - Hjørring Vennebjerg Sct Hans 1780 - 1804 O 119.
        Begravet: 2 M Svend Bodelsen

          Født: 1740 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O nr. 17.
           Dåb: 27 Mar. 1740
           Død: 1793 - Hjørring Dronninglund Hallund 1778 - 1824 O 447.
        Begravet: 19 Apr. 1793
    Ægtefælle/partner: Maren Christensdatter - Damsgaard
         Ægtesk: 15 Sep. 1769 - Hjørring Dronninglund Hallund 1732 - 1778 O 185.


3 K Else Bodelsdatter

          Født: 1 Okt. 1741 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 37.
           Dåb: 
           Død: 27 Dec. 1741 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 391.
        Begravet: 4 K Mette Bodelsdatter

          Født: 1742 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 40.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Lars Bodelsen

          Født: 6 Dec. 1744 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 47.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Bodelsen

          Født: 8 Jan. 1747 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 55.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirsten Jørgensdatter
         Ægtesk: 4 Nov. 1777 - Hjørring Dronninglund Hallund 1732 - 1778 O 343.


7 M Rasmus Bodelsen

          Født: 14 Sep. 1749 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 67.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Pedersdatter
         Ægtesk: 19 Mar. 1779 - Hjøring Hallund 1778 - 1824 O 185 h.


8 M Christen Bodelsen

          Født: 3 Sep. 1752 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 81.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 9 K Else Bodelsdatter

          Født: 12 Okt. 1755 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 96
           Dåb: 20 Okt. 1755
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen ThomsenNotater: Mand - Bodel Svendsen

419CO1AC-19C7-58PC-1194-11949453ZCC7


http://www.familienmejlby.dk/46164087
Soldaterbørn, andre uægte, og sjove efternavne blandt fadderne
Den 3. august 1727: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter får døbt datteren Maren Bodelsdatter. Fadderne til pigen er Heili Andersen, Niels Andersen, Christen Madsen, Jacob Simonsens hustru og Maren Lauridzdatter.

Den 29. maj 1729: Bodel Suensen [Svendsen] udlægges til barnefar, da Maren Lauridzdatter får døbt datteren Kirsten Bodelsdatter. Fadderne er Anders Jensen, Niels Simonsen, Christen Huefboe, Maren Suensdatter [Svendsdatter] og Maren Jensdatter.


Fra MH.
Bodel Svendsen
Fødsel15. juni 1783 - Hallund, Dronninglund, Hjørring, Danmark
Død23. feb. 1794
ForældreSvend Bodelsen, Maren Bodelsen Damsgaard (født Christensdatter)
SøskendeChristen Svendsen, Christine Svendsen, Bodel Svendsen, Karen Albrechtsen (født Svendsdatter), Karen Svendsdatter


BIRT: RIN MH:IF440
DEAT: RIN MH:IF1783
Billede

Bertel Laursen Kjærulf og Karin Laursdatter
Mand Bertel Laursen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karin Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Vogn Bertelsen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne AndersdatterBillede
Jesper Laursen og Kirsten Laursdatter
Mand Jesper Laursen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Kirsten Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Laurs Jespersen

          Født: 1779 - Hjørring Tranum 1742 - 1814 O 117 v.
           Dåb: 25 Apr. 1779
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen LarsdatterBillede
Søren Nielsen og Mariane Laursdatter
Mand Søren Nielsen

          Født: 1827 - Tise
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Chr. Christensen
           Mor: 


        Ægteskab: 8 Nov. 1851 - Ingstrup 1840 - 1865 O 139 nr. 12.Kvinde Mariane Laursdatter

          Født: 24 Apr. 1824 - Ingstrup 1824 - 1840 O 71 nr. 90.
           Dåb: 30 Maj 1824
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Jensen
           Mor: Dorthe Pallesdatter
Børn
1 M Lars Sørensen

          Født: 18 Jun. 1852 - Ingstrup 1840 - 1865 O 34 nr. 6.
           Dåb: 27 Jun. 1852
           Død: 
        Begravet: 2 K Dorthea Sørensen

          Født: 15 Jan. 1855 - Ingstrup 1840 - 1865 O 84 nr. 1.
           Dåb: 28 Jan. 1855
           Død: 
        Begravet: 3 K Ane Sørensen

          Født: 30 Sep. 1856 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1840 - 1865 O 88 nr. 17.
           Dåb: 12 Okt. 1856
           Død: 9 Maj 1946 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1925 - 1947 O 281 Nr. 3.
        Begravet: 14 Maj 1946 - 89 År.
    Ægtefælle/partner: Jens Andreas Christensen ( Rolighed )
         Ægtesk: 19 Feb. 1897 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1892 - 1908 O. 178 Nr.1.


4 M Niels Christian Sørensen

          Født: 2 Dec. 1858 - Ingstrup 1840 - 1865 O 52 nr.18.
           Dåb: 25 Dec. 1858
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Jens Pedersen og Mette Laursdatter
Mand Jens Pedersen

          Født: 1765 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 77.
           Dåb: 20 Nov. 1765
           Død: 1835
        Begravet: 


           Far: Peder Christensen
           Mor: Johanne Jensdatter


        Ægteskab: Kvinde Mette Laursdatter

          Født: 20 Maj 1866 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 79 v.
           Dåb: 25 Jun. 1866
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laust Baehes
           Mor: Maren Thomasdatter
Børn
1 K Karen Jensdatter

          Født: - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 152 h.
           Dåb: 12 Jun. 1803
           Død: 1871
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Kieldsen JensenBillede
Vallentin Vallentinsen de Fulda og Inger Laursdatter - Kjærulf
Mand Vallentin Vallentinsen de Fulda

          Født: 1661 - Maribo Nysted 1647 - 1722 O 92.
           Dåb: 7 Jun. 1661 - 3 Søndag efter Trintatis
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Vallentin Justesen Fulda
           Mor: Kirsten Jacobsdatter


        Ægteskab: - Vielse ikke før 1708.

 Anden ægtefælle/partner: Elisabeth Rasmusdatter - OringeKvinde Inger Laursdatter - Kjærulf

          Født: 1663 - Hjørring Saltum 1646 - 1686 O 56 v.
           Dåb: 14 Jun. 1663 - Dom Sexagesima = 8 søndag efter påske.
           Død: 1740 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 225 H.
        Begravet: 10 Apr. 1740 - 78 År 2 Månader.


           Far: Laurs Sørensen Kjærulf
           Mor: Karen Sørensdatter
Børn
1 K Lisbeth Catrine Vallentinsdatter

          Født: 21 Maj 1691 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 45.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Espensen Møller
         Ægtesk: 29 Mar. 1711 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 4.


2 K Karen Vallentinsdatter

          Født: 2 Apr. 1693 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 48.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205
        Begravet: 19 Maj 1695 - 2 ½ År gl.3 M Just Vallentinsen

          Født: 7 Jul. 1695 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 43.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205 nederst.
        Begravet: 30 Nov. 1695 - 21 Uger.
    Ægtefælle/partner: Maren Andersdatter Kiep


4 M Laurits Vallentinsen

          Født: 2 Dec. 1696 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 53 Nederst V.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Karen Vallentinsdatter

          Født: 30 Apr. 1699 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 56.
           Dåb: 1699
           Død: 1773 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 156.
        Begravet: 21 Apr. 1773 - 74 År Mindre 15 Dage.
    Ægtefælle/partner: Mathias Jensen (bødker )
         Ægtesk: 25 Okt. 1724 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 10.


6 M Jacob Vallentinsen

          Født: 15 Mar. 1702 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 59.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 M Peder Vallentinsen

          Født: 3 Aug. 1704 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 62.
           Dåb: 
           Død: 1705 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 209
        Begravet: 11 Feb. 1705 - 2 År.8 K Maren Vallentinsdatter

          Født: 6 Apr. 1706 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 64.
           Dåb: 
           Død: 1706 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 210
        Begravet: 24 Nov. 1706 - 31 Uger Gl.
Notater: Mand - Vallentin Vallentinsen de Fulda

Vendsysselske præstefamilier før ca. 1700 2` et halvbind side 241.
- Just Valentinsen de Fulda. Skal være blevet Præst her 23. Marts 1675, men da Sagen mod Hr. Erland Hansen endnu ikke var rejst paa dette Tidspunkt, maa enten Aaret være 1676 eller Datoen 23. August. Hr. Just var født i Nysted 25. Juli 1633, død 3.April 1689, begravet i Saltum Kirke 9. April, Søn af Valentin de Fulda og Kirsten Jakobsdatter. Blev Student fra Randers 1654, Hører ved Randers Latinskole 1655-61, Hører i Nykøbing Falster 1666 og 1670 Rektor der.

15. Maj 1677 brændte Saltum Præstegaard 12 Dage efter, at hans Hustru var død, og han led stort Tab ved Branden. I Saltum Kirke findes Gravsten over ham, paa hvilken der paa Latin staar: ,,Et dobbelt Kors trykkede ham, Døden bortrev hurtig fra ham hans Hustrus Favntag, Ilden bortrev hans Ejendele." En yngre Halvbroder Valentin Valentinsen de Fulda havde Ophold hos ham, senere Ejer af 1/2 Saltumgaard, og arvede ham. Han havde ingen Børn.1) Gift 1° 1675 i Nykøbing F. med Maren Andersdatter Kiep, død 3. Maj 1677, gift 2° (Bevill. til Vielse u. Tr. og L. 20. Septbr. 1680) med Kirsten Rasmusdatter Oringe, død ?, der blev gift 2° 169. med Peder Hansen Saltum, født 1665, død 1695, Søn af Hans Pedersen Saltum, Præst i Jelstrup-Lyngby, og Anne Jakobsdatter. Han ejede en Del af Saltumgaard. Kirsten Oringe ægtede 3° Jens Larsen Saltum, der 1697 solgte denne Del af Saltumgaard.
F: i Nysted. 1660 Kommer som 13 årig i huset hos en halvbroder, præsten i Saltum Just Vallentinsen de Fulda, Præst i Saltum 23/03/1676. Vallentin arver præsten sammen med enken. - Omk. 1695 solgte Anders Kjærulf til Bjørnsholm, - Saltumgård ( også Kaldet Storgård ) i Sdr. Saltum til Vallentin Vallentinsen de Fulda. Vallentin Vallentinsen de Fulda arver Halvbroderen Just, samman med hustruen. -( Barfod Den Falsterske Gejstlighed ).Han er født i Nysted på Falster af Fattige borgerfolk - Vallentin Justesen Fulda og hustru Kirsten Jacobsdatter, moderen dør kort efter sønnens fødsel. Kom som 9 årig til en farbror i Randers, som satte ham i den lærde skole. Han blev ( student ) der 06/05/1654 indskrevet ved universitetet i København. - Det er nok ham : Just Valentini. Kort efter blev der pest i Kbhvn. Just V. rejste hjem til Nysted. 8 dage efter bræder det meste af byen, og faderen kom som yderst fattig derpå. Men sønnen fik ikke råd til straks at læse videre, men kom som " hører " ( det vil sige lærer ) , til Randers lærde skole. Senere læser han færdig. Bliver 1666 indsat som lærer ved Nykøbing F. latinskole, hvor han når at blive rektor.
1675 Bliver han præst i Saltum og Hune. 1 Hustru dør 03/05/1677.

Gifter sig med arvingen - eller en af dem - til en andel af Saltumgård, : - Inger Laursdatter, som er af Kjærulf slægten, den gren der kaldes Holtet linien.

https://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,675284,676132

Arkivalier Online Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 435 næst øverst.
Hjørring Amt Saltum KB 1686-1771 opslag 435 nr. 2 foroven
Begravet den 10 apr. 1740 Inger Laursdatter af Saltum 78 år og når man kigger på navneopkald på deres børn
Lisbeth= Hans første kone Karen = måske hendes mor= Karen Sørensen?
Just = hans bror
Lauridz = hendes far = Laurs Sørensen Kjærulf?
Ja så kan det jo måse godt passe, men vi mangler lige beviset.
Så hvis der unne findes nogle skifter eller en købekontrakt på gården m.m
Men jeg bor på Fyn, så der er langt til Viborg
Men måske dukker der noget op en dag.
Det ville jo være spændende at kunne føre grenen til bage til Gorm den gamle
Men jeg syntes at slægtsforskning slal være på realiter og ikke på gisninger.
Hilsen Jytte gribsvad@gmail.com


Hilsen JytteC1 - 429. Bispearkivet.

Valentin Fulda var halvbror til Just Valentin Fulda, sognepræst i Saltum. Just Valentin Fulda døde i 1689. Det følgende er en kvittering fra Valentin Fulda til enken efter Just Valentin Fulda, Kirsten Rasmusdatter Oring, hvori Valentin kvitterer for den arv som kan tilfalde ham efter hans halvbror Just Valentin Fulda.


Jeg Valentin Fulda Boende i Nør -Saltum, i Saltum Sogen, bekiender och

for alle witerligt giør, Att der er

ingen arffuing, enten i eller uden Ri -

get, som bør at arffue med mig i dend Arfue -

Loed, som falder effter min Sallig Halff Broder, Dend

Hæderlig och megit vellærede Mand, Sallig Hr. Just

Valentin Fulda, Sogne Præst till Saltum och Huun Mee -

niegheder, Men ieg er alleene arfuing och bøhr effter

Louen med Rætte at arfue. Det samme begierer allene

- och till med -dig - - -

- af - ?????

suerge denne Kristelig Øffrighed at - af ?

ders, min sallig half broders Boe och huad i dend And -

findes, vere sig løs eller fast, Stort eller Liden, Leffuendes

eller liff løs, Eftter Lovens Pag. 683 dend 16 Artickul

(Thi ?) ieg sielf Grant, och til fulde arved, huad min Sallig broders

Boe och Midler sig kand bedrage, Imidler tid formoder

Ieg, at samme Øffrighed lader sig rete mit forsætt

iche mishage, såsom ieg for mig, och mine arfuinger

lofuer och forsichrer, at holde Øfrigheden skadesløs, i al

Måder, och gandske frie fra ald dend Klagemåll som

derpå nogensinde skulle komme, Thi kiert ved -

går ieg Valentin Fulda, At min hierte kiere Broder

hafuer iche alleenist annammit mig i mit Alders seneste

år till sig i sit egit huus, klarit och underholde

mig, men end också rigeligen af sine middeler

skenchit och gifuet mig, der ieg vahr i hans Huus, Men

især der ieg sielff antogh Huus och Hiemb, Huorfore Ieg

effter afregning och i henseende till sådant icke kan

præstere, langt mindre præstiner en lestelig Loed

af fuldkommen Qcantum, som dend der intet got

tilforn af Boen hafuer nødt, Men hafuer derforeSide 2.

med berådhue oc fri Villie icke uden min Kierestes samb -

tøcke och Minde, Accordered med min Sallig Broders

Enke, och effter Afregning er foreenit ock forligt med

hinder om en vis Sum Penge, for dend deell af Arfue

loden, som icke kand vere optagen, Huilken sum Penge

min Suogerske, dend Hæderlig ock megit viedelskende

Matrone Kiersten Rassmusdatter hafuer lefuerit och

mmit

goed ock nøjagtig betalling for ald dend Arffueloed

som ieg arffuer kunde effter min Sl. Half Broder Dend

Hæderlig ock vellærde Mannd Sl. Hr. Just Valentin Fulda

Så tacker ieg Skyldigst forbemeldt Kirsten Rassmusdater

for goed redelig ock nøyagtig afregning och betallinge

i alle Måder, Så hun med siine arfuinger for samme

Arfuelod skall være qviterit ock skadesløs holden, aff

mig och mine arfuinger, Derfore ieg ackter till be

kreftelse med største Billighed gifuer min Suogerske

velbemeldte Kiersten Rasmusdatter Oringe hermed et

fuld, fast ock urygelig afkald for ald dend arf och

arfueloed som ieg Valentin Fulda er eller kand vere

tilfalden effter min sallig Broder Hr. Just Valentin

Fulda i huad Gods och gode samme arfuelod kunde

beståe udi, och sætter ieg denne segl en (Auigktielse?) på

så at der huercken af mig eller mine arfuinger skall

i ringeste måde herpå blifue anckit och påe -

kiert, begierer derfore tieneestligt at

samme mit afkalds breff for arfuen måe læsis och

i dend forordnede bog indføris effter Lovens Pag.

193 dend 16 Act: Saltum Præstegård dend 13 Junius

Anno 1689.

Under skrefuit och underTrøgt

Af mig self V. Fulda.Et seglaftryk.CHR: RIN MH:IF526
DEAT: RIN MH:IF2320
BIRT: RIN MH:IF4399


Notater: Kvinde - Inger Laursdatter - Kjærulf

De flytter til Fårup, 10/04/1740 Dør Inger Laursdatter i Fårup, 78 år gl. - 8 Børn. Deriblandt Lisbeth Catrine, gift med Christian Espersen Møller.

Jeg vidste ikke hvor jeg havde de to mænd ( Peder og Jens fra ) her er de, tak Jytte. Chr.
jytte@edsbjerg-holst.dk
Det er i Klitgårds bog Hvetbo Herred at Valentin De Fulda og hans efterslægt bliver nævnt
i forbindelse med at han køber den halve Saltum går. Der er mange der tror at fordi
de bliver nævnt at Inger så er datter af Laurs Sørensen Kjærulf. Men Klitgård skriver det ikke.
Men der er da meget der an tyde på det.
Valenltin De Fulda kan jo have købt hendes søskendes arvedele i gården og denne dåb kan jo også passe
Arkivalier Online
Hjørring Amt Saltum KB 1646-1686 opslag 107
Anni 1663 Dnca Sexagesima
Bleff Laust Søffrensens och Karen Søffrensdatters barn i Synder Saltum hjemmedøbt ført til Kirckes ved Nafn Ingiærd; Faddere H. Hans Peders och Jep Nielsen paa Bonken; item Kisten? Andersdaatter och Mergrethe Chrestensdatter og alderen passer med at det er hende der dør.
Muglige andre mænd.
Peder Hansen født 1665 død 1695 30 år.
Jens Larsen solgte sin kones forældres del af Saltumgård i 1697
.BIRT: RIN MH:IF527
DEAT: RIN MH:IF528


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF415

Billede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

17. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.

19. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

20. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

21. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard.

22. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Maren Jørgensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Aagaard Web Site
Slægtstræ: Aagaard 3604104-Kindo

23. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Mads Jørgensen.

24. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Kirsten Jørgensen.

25. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Christen Jørgensen.

26. Jesna Thomsen, Thomsen, Birgitte Christensen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Thomsen
Slægtstræ: Diana_aktuell

27. Jesna Thomsen, Thomsen, Anna Sorensen.

28. Jesna Thomsen, Thomsen, [Privat].

29. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

30. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Julie Desideriussen Jakobsen Web Site
Slægtstræ: Julie Desideriussen Jakobsen

31. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

32. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Rasmine Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

33. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen.

34. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

35. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter.

36. Tor-Eric Mastø, Mastø Web Site, Vogn Baggesen Kjærulf. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Mastø Web Site
Slægtstræ: export-BloodTree

37. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Else Katrine Pedersdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

38. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk