[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Jens Mørk
Mand Jens Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Jensdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Mikkel Nielsen Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Anders AndersenBillede
Jens Mørk
Mand Jens Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1475
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Mørk

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: Efter 1500
        Begravet: 2 M Anders Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Mørk

Vendsysselske årbøger 1949 side 75.
Se Saltumgård

og 1946 side 340.
var Jens Mørk i Saltum sammen med Hr. Peder Andersen, Præst i Hjortdal, og Selvejerne Esge Bonde (vist Ilfarsen) i Borup (i Kollerup Sogn), Anders Bonde i Kornumgaard (Herredsfoged i Jerslev Herred 1446 og 1459, af Slægten Eg), og Ilfar Esgesen i Brøndum (i Kollerup Sogn) Udstedere af Sognevidne af Hjortdal Kirkegaard, som Anders Griis i Slette havde forlangt angaaende Korn paa Marken 1471 var han Vidne ved Hvetbo Herreds Ting; men ellers vides der intet om ham og beklageligvis intet om hans Slægtsskabsforhold til de øvrige Mørk'er fra Saltum, men at han var Selvejer, det fremgaar af, at det var lutter Selvejere, bortset fra Præsten, som var Udsteder af Tingsvidnet 1470. Han har antagelig haft en Broder Ove Mørk i
Saltum i Aarenef henimod 1500, men jeg har intet fundet om ham. Denne synes at have været Fader til Lars (Ovesen ?) Mørk i Saltumgaard.


årbog 1946 side 341 / 342.
Første Slægtled.
Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens Delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred og var o.1530 Herredsfoged. 19. Okt. 1526 fik han og >et hans bedste Barn< o; Søn, Lensbrev paa en Eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 Tdr.) Byg til Aalborg Slot Lars Mørk døde antagelig før Klemenstejden 1534, thi paa den Tid besad han ikke
Saltumgaard; men Skifte efter ham blev først- efter forudgaaende Proces - foretaget 1541. Sct. Hansdag nævnte Aar var Morten Ibsen, Sognepræst i Tolstrup - Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby Sogn, var 1546 Herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup Sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby Sogn), Clemen Pedersen i Stagsted (Skæve S.), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad Sogn), Anders Jespersen i Brødslev (Ingstrup S.) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup Sogn), forsamlet paa Ingstrup Kirkegaard paa et Samfrænde møde for efter en Landstingsdom at dele Lars Mørks Børn deres Gods imellem, og Børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad Godset kunde taale udover den kongelige Byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg over kongelig Tynge til Udarvingerne af dem, som boede
i Gaarden. Lars Mørk synes at have haft følgende 2 Sønner:
Anders Mørk, se Andet Slægtled, Linie A.
Hans Mørk, se Andet Slægtled, Linie B.
Billede

Lars " Hansen " Mørk og Karen Pedersdatter Munk
Mand Lars " Hansen " Mørk

     Også kendt som: ( Ovesen ? )
          Født: Omkr 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1534
        Begravet: 


           Far: Hans Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Karen Pedersdatter Munk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1545
        Begravet: 2 M Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Bodil Laursdatter
    Ægtefælle/partner: Johanne VognsdatterNotater: Mand - Lars " Hansen " Mørk

Saltumgård, herredsfoged omk.1530.
Se Vensysselske Årbøger 1943 side 38. 19/10/1526 fik livsbrev sammen med hans bedste søn ( den ældste ) på kronens eng, kaldet Vildmosen. 1946 side 341.

Vendsyselsk årbog 1946 side 350 / 351.
Lars Hansen Mørk, er antagelig den Lars Mørk, der 1575 boede i en Kronens Gaard i Sdr. Saltum og da for 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg fæstede en Eng i Vildmosen mellem Hammelmose søndre Hestehave og Stavad Enge af Peder Munk til Hammelmose. Om Engen opstod der senere Strid mellem Lensmanden paa Børglum Kloster, Godslev Budde, der gjorde Krav paa den som Krongods, og Admiral Peder Munk, som 1574 havde købt Vildmosen af Kongen, og Lensmanden paa Aalborghus, Mandrup Parsberg, fik 12. Feb. 1602 Ordre af Kongen til at afkræve Vogn Hansen Mørk i Saltum de Kongebreve, Stokkenævn, Domme og andre Breve, som han maatte have i sit Værge, og hvoraf der kunde faas nogen Viden om et Stykke Eng og Ejendom kaldetVildmosen. Mandrup Parsberg skulde levere Aktstykkerne til Godslev Budde. Der gik saa Dom i Sagen ved Kongens Retterting, og Engen blev tildømt Kronen Blandt de Hans Fader Hans Mørk og Farfader Lars Mørk havde som foran omtalt haft Eng i Vildmosen i Fæste, men det var ikke Tingsvidner, der fremlagdes 1 Retten l denne Sag, og 1 hvilke Vidnerne udtalte, at de 1601 mindedes i 16 til 40 Aar, var ogsaa en Udtalelse af Lars Mørks Datter Margrete 1 Sdr Saltum, som vidnede, at hendes Fader Lars Mørk havde sagt hende, at Engen var hans rette Gaardseng og tilhørte Børglum Kloster 1594 havde Lars Mørk udstedt Brev til Admiral Peder Munk til Hammelmose, 1 hvilket han bekendte at have forbrudt sit Fæste til ovennævnte Eng ved at bortleje den, som siden Midten af 1500erne havde ligget til Gaarden 1 Sdr Saltum. Da Lars Mørk - saafremt han er identisk med den ovenfor omhandlede Lars Hansen Mørk '96 allerede 1584 var flyttet til den store Gaard Musted i Jerslev Sogn, var det naturligt nok, at han selv var ophørt med at bruge Engen. Han deltog 1584 Arvehyldingen. L594 boede han i den ligeledes store Gaard Hellumlund i Hellum Sogn og deltog i Striden om Arven efter Faderen Hans Mørk i Saltumgaard. Han var vist død inden 1601 og var gift med Inger Andersdatter, der døde i Musted.


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 75.
Mørk i Saltumgaard er Herredsfoged o. 1530 og døde antagelig ca. 1534, men Skifte efter ham blev først - efter forudgaaende Proces '96 afholdt af Samfrænder 1541 19. Oktober 1526 fik han og >et hans bedste Barn ( ældste Søn) Livsbrev af Kronen paa en Eng, kaldet Vildmosen, i Kjær Herred mod aarlig Afgift 14 Ørter Byg til Aalborg Slot. Engen strakte sig fra Gammelaa til Gaaselune Bæk Han var Ejer af Saltumgaard.
Af hans Børn kendes med Sikkerhed kun Hans Mørk,men ogsaa Anders Mørk i Vestrupgaard (1545) var vist en Søn.
og 1943 side 39. 1575 Lars Mørks brev til Peder Munks foged, Hans Friis, at han for et pund byg årligt har fæstet af ham en eng i østen op til Hestehaven. Retssag om engen, tingssag 1541 - 1575 - 1580 - 1597 - 1601- 1601 - 1602 - 15/04/1602 faldt dommen retten tildelte kronen engen. 1944 side 39 - 40 - 41.16/01/1574 købt eng af Frederik II kaldet Vildmosen. 21/06/1582 Skødede og gav kongen ( vist som foræring for tro tjeneste ) Ejersted eng i Thise sogn i Hammelmose mark.
I skiftet efter Lars Mørk 1541 deltog Niels Pallesen Griis ( Hvetbo herred tgb. 1 maj 1647 og 4 okt. 1662 )

Se Saltumgård.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.

http://www.polyjo.dk
Laurs Ovesen? Mørk
Ref: Kilder: CK10-sHo-
Erhverv: Delefoged til Ålborghus, herredsfoged

Født: omkring 1470
Boede: 1519 Saltumgård, Saltum sogn, Hjørring amt
Død: før 1542

I familie med ukendt NN

Børn:Anders Laursen Mørk (1500 - )
Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)

Notater
Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots gods i Hvetbo Herred og var o. 1530 herredsfoged. 19. oktober 1526 fik han og "et hans bedste barn", dvs søn, lensbrev på en eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 tdr.) byg til Aalborg Slot. Lars Mørk døde antagelig før Klemensfejden 1534, thi på den tid besad han ikke Saltumgaard; men skifte efter ham blev først - efter forudgaaende proces - foretaget 1541. Sct.Hansdag nævnte år var Morten Ibsen, sognepræst i Tolstrup-Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby sogn, var 1546 herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby sogn), Clemen Pedersen i Stagsted (Skæve sogn), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad sogn), Anders Jespersen i Brødslev(Ingstrup sogn) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup sogn), forsamlet på Ingstrup Kirkegaard på et samfrændemøde for efter en landstingsdom at dele Lars Mørks børn deres gods imellem, og børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad godset kunde tåle udover den kongelige byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 pund (= 2 tdr.) byg over kongelig tynge til udarvingerne af dem, som boede i gaarden. (CK10)
I slutningen af middelalderen var der flere fremtrædende selvejer-bondeætter i Vendsyssel, og enkelte af dem betegnes af Peder Dyrskjøt som værende "af adel"; men dette udtryk skal ikke tages bogstaveligt i nutidens forstand, idet Dyrskjøt regner efterkommere af en ufri mand og en adelig kvinde som værende af adel.
Den betydeligste selvejer-bondeæt her var slægten Kjærulf, der oprindelig havde hjemme i den sydlige del af Vendsyssel - i Kjær Herred - og derfra efterhånden bredte sig over "den ganske verden"; men foruden denne æt var der en eller vistnok flere slægter, der førte navnet Mørk. Således én fra "Knolde" i Skallerup sogn, der angives at være af adelig stamme, og for så vidt også var det, som slægtens først kendte mand Peder Mørk i Knolde omved år 1500 vel er identisk med den Peder Terkelsen, som boede i Knolde 1501, og som var gift med velbyrdige Anne Kallisdatter, datter af velbyrdige Kalli Palnesen, der var border til væbneren velb. Niels Palnesen i Knolde, som var ugift 1478, død o. 1485, og til velb. Mogens Palnesen i Knolde, der var ugift 1480 og døde før 1501.
En anden slægt Mørk har navnlig haft hjemstavn i Bjørum i Sulsted sogn, og en tredje, i Saltum sogn.
Det har ikke været muligt at føre disse Mørk slægter ned til en fælles rod; men for øvrigt var Mørk jo også et over hele landet udbredt tilnavn, og de vendsysselske Mørk'er hører næppe til én stamme.At de imidlertid har været fremragende bønder, ses bla. af, at der er mange præster mellem dem.
1470 var Jens Mørk i Saltum sammen med Hr. Peder Andersen, præst i Hjortdal, og selvejerne Esge Bonde (vist Ilfarsen) i Borup (Kollerup sogn), Anders Bonde i Kornumgaard (herredsfoged i Jerslev Herred 1446 og 1459, af slægten Eg), og Ilfar Esgesen i Brøndum (i Kollerup sogn) udstedere af sognevidne af Hjortdal Kirkegård, som Anders Griis i Slette havde forlangt angående korn på marken.
1471 var han vidne ved Hvetbo Herreds ting; men ellers vides der intet om ham og beklageligvis intet om hans slægtskabsforhold til de øvrige Mørk'er fra Saltum, men at han var selvejer, det fremgår af, at det var lutter selvejere, bortset fra præsten, som var udsteder af tingsvidnet 1470.
Han har antagelig haft en broder Ove Mørk i Saltum i årene henimod 1500, men jeg har intet fundet om ham. Denne synes at have været fader til Lars (Ovesen?) Mørk i Saltumgård. (CK10-)
Saltumgård (også i nyere tid kaldet Storgaard) i Sdr. Saltum (Saltum sogn, Hvetbo Herred) var en gammel selvejergaard, der fra slutningen af 1400-tallet tilhørte medlemmer af familierne Mørk (fra Saltum) og Kjærulf, af hvilke flere (Laurs Mørk (død senest 1534), Vogn Hansen Mørk (død 1606), Peder Selgensen (Sørensen) Kjærulf (død 1631, gift med Inger Mørk)) var herredsfogeder; o. 1695 solgtes en halvdel af Saltumgård til Valentin Valentinsen de Fulda. Ved midten af 1700-tallet ejedes gården af skudehandler i Blokhus Jens Svendsen Bondrup, der forsynede gården med noget bøndergods, hvorved Saltumgård blev en hovedgård med ufrit hovedgårdshartkorn, og 1752 skødede gård og fæstegods til sønnen, skudehandler i Løkken Søren Jensen Bondrup, der 1756 selv tog ophold her og døde sammesteds 1765. På auktionen efter ham erhvervedes Saltumgaard (13 1/4 tdr. hartk.) med 28 1/2 tdr hartkorn fæstegods og nogle huse for 4005 rdl. af godsejer Jens Andersen Gleerup til Lundergaard (død 1786), som 1775 fallerede, hvorved Saltumgaard med 68 tdr. harthk. fæstegods blev udlagt til de "publique stiftelsers inspecteurer i Aalborg", der 1782 skødede den til kancelliraad Jesper Chr. Østergaard til Lundergaard (død 1790). Dennes enke Johanne Brøndlund skødede 1794 Saltumgaard med o. 50 trd. hartk. fæstegods til senere landvæsenskommissær Ove Nikolaj Møller (død 1801), som straks solgte gaarden uden fæstegods til Christen Nielsen Møller, der efter bevilling af 1803 frasolgte nogle parceller. Efter hans død 1819 solgtes Saltumgaard (9 1/2 tdr. hartk.) til sognepræst Andreas Agerbech Koefoed i Ingstrup (død 1841). Hans enke Karen Johanne Kruuse udstykkede gaarden i h.t. bevilling af 1842. Hovedparcellen (2 1/2 tdr hartk.) solgtes 1847 til svigersønnen Julius Martinus Nors. (TrHj-).


BIRT: RIN MH:IF522
DEAT: RIN MH:IF523


Notater: Kvinde - Karen Pedersdatter Munk

DEAT: RIN MH:IF3488

Billede

Ove Mørk og Johanne Olufsdatter
Mand Ove Mørk

     Også kendt som: Andersen Mørk
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1582
        Begravet: 


           Far: Anders Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Mette Mortensdatter VognsenKvinde Johanne Olufsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1569
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Anders Madsen


Børn
1 M Oluf Andersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Jens Andersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Datter Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Ove Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 343.

Herredsfoged ( 1556-1581 ) i Børglum herred
boede 1557 Vestergård Gunderup, Vrejlev sogn, Hjørring.

DEAT: RIN MH:IF995


Notater: Kvinde - Johanne Olufsdatter

DEAT: RIN MH:IF333

Billede

Jens Simoni Sørensen og Ane Nielsdatter
Mand Jens Simoni Sørensen

          Født: 1812
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 9 - 1 gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Saltum O 51 nr. 19.
Kvinde Ane Nielsdatter

          Født: 1818
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 9 - 1 gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Saltum O 51 nr. 19.


Børn
1 M Søren Christian Jensen

          Født: 1846
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Jensen

          Født: 1848
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Marthin Jensen

          Født: 1850
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Ane Jensen

          Født: 1852
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Christen Jensen

          Født: 20 Aug. 1854 - Hjøring Saltum 1851 - 1866 O 14 nr. 17.
           Dåb: 22 Okt. 1854
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Boline Marie Jensen 17


6 M Thomas Jensen

          Født: 1858
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Nielsen og Ane Nielsdatter
Mand Christen Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Nielsine Christensen

          Født: 16 Okt. 1858 - Hjørring Hvetbo Saltum 1851 - 1866 O. 82 Nr. 22.
           Dåb: 1 Jan. 1859
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Jensen Pedersen
         Ægtesk: 13 Nov. 1883 - Hjørring Hvetbo Saltum 1882 - 1891 O 157 Nr. 5.Billede
Søren Rasmusen og Ane Nielsdatter
Mand Søren Rasmusen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Rasmus Sørensen

          Født: 13 Feb. 1819 - Århus Borum 1814 - 1852 O 7 nr. 1.
           Dåb: 24 Mar. 1819
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Else Marie NielsdatterBillede
Christen Thomsen og Ane Marie Nielsdatter
Mand Christen Thomsen

          Født: 1808 - Hjørring Jerslev !802 - 1815 O 13 nederst th.
           Dåb: 26 Maj 1808
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Thomads Sørensen
           Mor: Ane Christensdatter


        Ægteskab: 9 Jan. 1838 - Hjørring Hellevad 1833 - 1850 O 138 nr. 4.

Begivenheder

• Konfirmation: 6 Apr. 1823, Hjørring Jerslev O 102 nr. 7.

• Folketælling: 1840, Hjørring Hallund O 17 nr. 42 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Hallund O 17 nr. 20 et huus.

• Folketælling: 1850, Hjørring Hallund O 13 nr. 26 et huus.
Kvinde Ane Marie Nielsdatter

          Født: 1814 - Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1840, Hjørring Hallund O 17 nr. 42 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Hallund O 17 nr. 20 et huus.

• Folketælling: 1850, Hjørring Hallund O 13 nr. 26 et huus.


Børn
1 M Thomas Christian Christensen

          Født: 5 Maj 1838 - Hjørring Hallund 1819 - 1843 O 37 nr. 4.
           Dåb: 17 Jun. 1838
           Død: 
        Begravet: 2 K Ane Else Christensdatter

          Født: 18 Mar. 1841 - Hjørring Hallund 1840 - 1843 O 4 nr. 4.
           Dåb: 20 Mar. 1841
           Død: 
        Begravet: 3 M Niels Christian Peter Christensen

          Født: 5 Maj 1844 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 3 nr. 8.
           Dåb: 16 Jun. 1844
           Død: 15 Nov. 1844 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 162 nr. 14.
        Begravet: 24 Nov. 18444 K Ane Kirstine Christensdatter

          Født: 2 Maj 1846 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 45 nr. 6.
           Dåb: 1 Jun. 1846
           Død: 
        Begravet: 5 M Niels Christian Peter Christensen

          Født: 2 Maj 1846 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 6 nr. 4.
           Dåb: 1 Jun. 1846
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Peter Christensen

          Født: 1 Feb. 1849 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 11 nr. 3.
           Dåb: 5 Apr. 1849
           Død: 
        Begravet: 7 M Søren Christjan Christensen

          Født: 29 Okt. 1851 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 16 nr. 11.
           Dåb: 28 Dec. 1851
           Død: 
        Begravet: 8 M Carl Christian Christensen

          Født: 19 Feb. 1854 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 26 nr. 10.
           Dåb: 7 Maj 1854
           Død: 
        Begravet: 9 K Jensine Christensen

          Født: 27 Sep. 1859 - Hjørring Dronninglund Hallund 1844 - 1860 O 75 nr. 15.
           Dåb: 13 Okt. 1859
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kristen Kristian JensenNotater: Mand - Christen Thomsen


Hjørring Jerslev 1802 '96 1814 O 13 h.
Christen Thomsen
Der er 4 der hedder Christen men deres forældres navne er ikke til at tyde for mig.
Billede

Niels Sørensen og Anne Nielsdatter
Mand Niels Sørensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 3 Sep. 1712 - Hjøring Tranum 1687 - 1742 O 27 v.Kvinde Anne Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Nielsdatter

          Født: 1713 - Hjøring Hune 1686 - 1786 O 63 h.
           Dåb: 20 Aug. 1713
           Død: 1775 - Hjøring Jetsmark 1709 - 1781 O 133 sp 1.
        Begravet: 22 Jan. 1775 - 69 År.
    Ægtefælle/partner: Jens Nielsen


2 M Ole Nielsen

          Født: 1716 - Hjøring Hune 1686 - 1786 O 67 v.
           Dåb: 3 Maj 1716
           Død: 
        Begravet: 3 M Oluf Nielsen

          Født: 1721 - Hjøring Hune 1686 - 1786 O 72 h.
           Dåb: 11 Feb. 1721
           Død: 
        Begravet: 4 K Maren Nielsdatter

          Født: 1726 - Hjøring Hune 1686 - 1786 O 80 v.
           Dåb: 17 Mar. 1726 - Edeom die = samme dag.
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Ægteskab

Trolovede 26 september 1712.
Billede

Jens Ottesen og Bendikt Nielsdatter
Mand Jens Ottesen

          Født: 1712
           Dåb: 
           Død: 1791
        Begravet: 


           Far: Othe Jensen
           Mor: Maren Simonsdatter


        Ægteskab: 31 Mar. 1748 - Ø. BrønderslevKvinde Bendikt Nielsdatter

          Født: 1724
           Dåb: 
           Død: 20 Okt. 1801
        Begravet: 


           Far: Niels Nielsen Nørgaard
           Mor: Benedict Jensdatter
Børn


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk