[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Peder Jensen - Kjærulf og Marin Pedersdatter
Mand Peder Jensen - Kjærulf

          Født: Ca. 1585 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1659
        Begravet: 28 Sep. 1659


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Anne Nielsdatter Griis


        Ægteskab: Kvinde Marin Pedersdatter

          Født: Ca. 1592
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf
Børn
1 K Johanne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1610 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1711
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Claus Jørgensen
    Ægtefælle/partner: Severin Olufssøn Sode


2 M Peder Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1612 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1614 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Johanne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1616 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Niels Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1618 - Kornumgaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Christen Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1620 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 K Anne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1622 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Jensen - Kjærulf

Kjærulfs studier side 48 - 49. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 53. Vendsysselske årbøger 1931 side 79. Og 1915 side 34. Herredsfoged i 1627 da han med sine folk en nat hvor nogle officerer og 100 mand fra den kejserlige hær, ( der 5 Oktober nåede Ålborg ) og med heste prøvede at komme til Nr. Sundby, men Anders Sørensen fra knæpholdt i Vadum og vistnok også Lars Dyrskyt fra Ågård i Ørum sogn var der ingen af rytterne undkom ( = undslap ).

Vendsysselske årbøger 1942 side 134 og 160.

Vendsysselske årbog 1942 " fra kejserkrigens tid "
Fra side 132 '96 201 omtales den.
Her er et uddrag af 6 sider 158 '96 164.

Ganske vist havde Bønderne i December 1627 faaet Ordre til af aflevere deres Vaaben, men ved et Eftersyn i April 1628 kom der dog mange skjulte Vaaben for Dage, og der var vel ingen Tvivl om, at endnu mange var skjult i Skove, Moser og deslige Steder. Allerede i November 1627 havde Smeden paa Hjermeslevgaard søgt at skaffe sig Oplysning om Størrelsen af den kejserlige Styrke og havde overfor en tysk Soldat ladet sig forlyde med, at de Kejserlige ikke kom saa let ud af Landet, som de var kommet herind, og en Bonde havde i Fortrolighed sagt, at Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard var i Søen med Folk og Skibe, og at han havde sendt Bønderne Bud om, at de skulde forholde sig rolige indtil Foraaret (1628), saa skulde de faa Bud fra ham.
I Vrejlev overraskede Ritmester Eltz ved samme Tid en bevæbnet Bondeskare, og 3 af Hovedmændene samt en Del hos dem fundne Breve blev sendt til Hatzfeldt; i Vennebjerg havde en Mand uddelt Krudt til de andre Bønder og kom derfor i Forhør
hos Ritmester Schierstedt, som 3. December>1627 skrev til Hatzfeldt: >Den rødskæggede er den letfærdigste Skælm, der lever; han er ogsaa den rette Anstifter, efter hvad mine Folk siger<.
Efterhaanden som Fjendens Ophold føltes mere og mere trykkende heroppe, og Soldaternes Udplyndringer og Skændselsgerninger tiltog, voksede naturligvis Bøndernes Lyst til at blive skilt ved dem, og der synes at have været planlagt en Rejsning i juni 1628, men de Kejserlige fik Nys herom og fik den forpurret.
Oberstvagtmester Koethv. Wanscheid skrev 14. Juni 1628 til Hatzfeldt, at han havde fanget en Skoleholder fra Holm (maaske V. Torup Sogn, maaske Hirsholm) og af ham faaet udpresset, at en dansk Spion havde været i Vendsyssel for at faa Bønderne til at holde sig rede til Rejsning ved Pinsetid (11.-12. Juni), og saaledes advaret lod Koeth 2. juni en Del af Midtvendsyssels fremragende Mænd fængsle og >eksaminere< pinligt. Koeth nævner Fogeden paa Hundslund (0: Dronninglund), Svend Pedersen, og Koeth fik ud af dem, at naar de danske Tropper gjorde Landgang, skulde Beboerne falde de Kejserlige i Ryggen eller myrde dem i Husene. Koeth foreslog at lade disse Bønder nedhugge eller sende ud af Landet, men det ønskede Hatzfeldt ikke. I sin Selvbiografil) fortæller Lars Dyrskjøt, at han med flere blev fængslet 2. Juni 1628 af de Kejserlige som mistænkt for at ville gøre Anfald paa
Hals Skanse. Fangerne blev ført til Sæby, >hvor jeg (0: Dyrskjøt) i elendigt Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet og maatte sligt udstaa indtil 29. August (altsaa ca. 3 Maaneder), saa hjalp Gud- og ingen andre Venner, at jeg kom løs<.
Af Jerslev Herreds Tingbog ses, at foruden Fogeden paa Hundslund og Lars Dyrskjøt blev fra Jerslev Herred arresteret Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, hans Svoger Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, Christen Nielsen
i Holmgaard i Hellum, Jens Tøgersen i Kalum, Ridefoged til Aalborghus Pou1 Andersen Børialsen i Hebelstrup og Jens Andersen i Lem i Hellevad. Fæsteren af Sønder Ravnstrup i Ørum Sogn Jørgen Rasmussen, der var en noget mislig mPerson, havde for at fri sig selv for en skammelig Død fortalt de kejserlige Tropper, at en Del Folk havde lagt Raad op om at slaa dem ihjel, naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem satte 3 hvide Flag, og Jørgen havde endvidere fortalt, at Kongen havde sendt 700 Musketter, som var blevet gravet ned i Kister i en Høj tillige med andre Vaaben, og nogle halve Tønder Krudt var blevet hentet i Kokkeskov? ved Sundby og henlagt paa Sundby Kirkeloft. For sine løgnagtige Beskyldninger dømtes
Jørgen i Kongens Naade og Unaade, og han slap formodentlig ret billigt, thi 1638 boede han endnu i Gaarden, da hans Hus og alt Indbo brændte. Af Akterne i denne Sag ses, at Fangerne betalte ca. 10 til 20 Daler for at komme ud af Arresten i Profoshuset i Sæby, hvor en Del af dem var blevet underkastet Tortur.
Forøvrigt var Jørgen Rasmussen ikke det eneste >sorte Faar<; en Jens Hansen i Aagaard i Ørum var ogsaa Forræder (se senere).
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ernæringsforholdene for Mennesker og Dyr vanskeligere heroppe, hvor den fjendtlige Besættelse naturligvis havde gjort stort Afbræk i Landbruget til Trods for Hatzfeldts energiske Forsøg paa at holde det oppe, og da Fæstningen Krempe 15. Nov. 1628 maatte overgive sig til de Kejserlige, og en Del af Belejringshæren derefter kom op i Jylland for at indkvarteres her - i Vendsyssel og Ty 1 Rytterkompagni og 5 Fodfolkkompagnier - maatte de Troppestyrker, der var der i Forvejen, trækkes mere sammen for at give Plads, hvad der jo forværrede Forholdene. Da her begyndte at blive Fodermangel, maatte Hestebestanden indskrænkes, hvad der mishagede Tropperne; tre Ryttere, der hidtil havde haft Foder til to Heste hver, fik nu kun Foder til én, og de bad Hatzfeldt om Afsked, da Reduktionen nedsatte dem i deres Kammeraters Øjne. Fra Børglum Kloster meldtes i Efteraaret 1628, at Høhøsten havde været daarlig, og man regnede med, at der, naar man kom til Kyndelmisse (2. Feb.) eller højst til Fastelavn, vilde være Hungersnød. Fra Bangsbo sendte Oberstvagtmester Dehn Bud til forskellige Steder efter Havre, da han intet havde, og en Fændrik i Sæby sendte ligeledes Bud til Mors efter nogle Tønder Havre.
Nytaarsaften 1628 sammenkaldte Oberstløjtnant Montoya sine Kaptajner til Møde paa Sæbygaard, og Nytaarsdag blev der affattet en af 5 af dem underskrevet Besværing, der blev forebragt Hatzfeldt,og da denne ikke vilde og vel heller ikke kunde imødekomme de fremsatte Krav, gik Klagen videre til Hærledelsen, der i Marts 1629 sendte en Kommissær Martini herop for at omordne Indkvarteringsforholdene. Af Undersøgelsen fremgik, at Hatzfeldt havde sørget rigeligt for sig selv, sin Broder HermannHatzfeldt,dersom Ritmesterbl. a. havde
Aggersborggaard, og sin Fætter Mettecoven, som med sit Rytterkompagni laa i Ty, medens andre Officerer led Mangel- endog paa det tørre Brød, skrev
en Løjtnant.
Det var mægtige Fordringer, der stilledes til Befolkningen; medens Hertug Frantz Albrecht laa paa Voergaard, modtog han 700 Daler om Ugen, og efter,
at han var rejst, vedblev han at gøre Fordring paadette Beløb, og i November 1628 skrev han til Hatzfeldt og klagede over, at han, siden han var rejst,
ikke havde modtaget 2000 Daler i Sølv og Penge, hvilket han ikke kunde forstaa. >Jeg kan nok lide<, skrev han, >at mine Folk faar noget, men at de skal
have det hele og jeg intet, det er der ingen Mening i <. Vi har foran (Side 146) omtalt Oberstløjtnants Hatzfeldts Indkomster her oppe; i samme Tid oppebar hans Broder Hermann Hatzfeldt af 3 Sogne mere end 1000 Daler og 950 Tdr. Korn og af et enkelt
Sogn 42 Stkr. Kvæg. Bønderne i Klim og Tømmerby Sogne i Han Herred leverede i 5 Uger 650 Tdr. Byg og Havre til ham. Efter Kontributionslisternes Udvisende sank Pengeydelserne fra 30 Daler om Ugen til 10 og 5, saa fulgte Leverancer af Sølv-
tøj, og fra September 1628 hørte Leverancerne helt op. Hertug Frantz Albrecht var meget imod de Sendinger, som fra Vendsyssel skulde afsendes til Haderslev, og allerede i Maj 1628 skrev han fra Voergaard til Hatzfeldt: >Nu har den Djævel (0: Felttøjmester Conti) igen sendt mig et Oksebrev. Hvis jeg intet lader ham faa, frygter jeg for, at han, siden han beder saa indstændigt, skal sætte Ondt for mig hos Hr. Generalen (oz Wallenstein), saa jeg for den Sags Skyld kom i Unaade. Jeg har derfor befalet hvert Kompagni at levere 6 Stykker (Okser) i Sundby, gid Djævelen hente det Bæst, den Proviantmester.
Da Hertugen kom hjem til Tyskland, blev han mere modig, og skrev i Efteraaret,1628 fra Kolberg: >Hvis Artillerigeneralen igen forlanger Korn, Kvæg eller noget som helst andet, saa lad ham i hvert Fald intet faa fra Vendsyssel. Jeg beklager, at jeg har ladet et eneste Korn eller et Stykke Kvæg gaa bort derfra; thi naar vi ikke selv har mere, vil hverken Hr. Torqvato eller nogen anden give os en Bid Brød<. Hatzfeldt turde dog ikke følge disse Raad, men svarede: >Naar i hans fyrstelige Naades, Hr. Generalens Navn bliver forlangt, maa vi sende, hvad vi har, om vi saa kun beholder til at leve af i 8 Dage <. Det eneste, Hatzfeldt kunde gøre, var at trække Tiden ud, og en Sending af 300 Øksne, som blev rekvireret i Juni 1628 til Lejren ved Krempe, var endnu ikke afsendt i November, saa Conti Gang paa Gang mindede derom. Wallenstein anlagde ogsaa et Provianthus ved Itzehoe foruden det i Haderslev, og til Itzehoe maatte hver Bonde i Vendsyssel levere 1 Td. Rug og 1/2 Td. Byg, og de Bønder, som ikke havde Indkvartering, skulde desuden levere 1/2 Td. Havre hver, og 8-10 Bønder skulde tilsammen levere 1 Okse. En anden Gang blev der til Lejren ved Krempe udskrevet i Vendsyssel 250 Svin og 2500 Pund Smør, og desuden skulde der Slag i Slag leveres Artilleriheste og Vogne.
I Januar 1629 skrev Hatzfeldt til Hertugen, at nu var det umuligt at presse flere Penge ud af Befolkningen i Ty, og heller ikke i Vendsyssel kunde Kvartermesteren med alle sine Træheste og hvad andre Instrumenter, han ellers brugte dertil,faa mindste Sølv, Penge eller Korn af Bønderne, hvis man ikke ganske vilde flaa Huden af dem. Et Forsøg paa at opdrive lidt af den Slags Ydelser hos Præsterne havde ogsaa været forgæves.
Tilsidst klagede Ritmestrene ved >de gamle Ryttere: til Hatzfeldt over, at de ikke længer kunde faa Underhold til sig selv og deres Folk; bortset fra Kød og Brød maatte alle Fornødenheder betales 3-4, ja undertiden 10 dobbelt. Det var jo Varer, som skulde hentes fra Tyskland, og Købmændene herfra vilde ikke have Kobberpenge og tog de faa Sølvpenge til kun halv Værdi. Marketenterne og andre turde heller ikke rejse omkring for at skaffe Varer, thi de blev overfaldet af Bander og berøvet deres Varer.
En saadan Jammerklage er dateret Birkelse 3. Jan. 1629, og netop i de samme Dage forsøgte Overkommandoen at give >Skatteskruerne endnu en Omdrejning, idet der fra 1. januar 1629 indførtes en Omsætningsafgift (Akcise) over hele Jylland. I alle
Købstæder og Landsbyer blev der paalagt Afgift af Indførsel af Brændevin, Vin, Øl, Klæde og Uld og Udførs el af Korn, Kvæg, Fjerkræ, Smør, Ost, Æg, Salt, Sild, Hør, Huder og Gavntræ samt Salg af Tobak, Sæbe, Kryderier og andet, og for Overtrædelser var der fastsat strenge Straffe og Beslaglæggelse af Varerne, men Akcisen,.der varede i 5 Maaneder til Fjendens Bortrejse indbragte sikkert ikke meget, thi der var ikke flere Penge i Omsætningen.
Under disse fortvivlede Forhold forsøgte Hatzfeldt efter bedste Evne at opretholde Disciplinen blandt Tropperne. Engang maatte han suspendere sin Broder Hermann fra Ritmesterchargen, fordi han havde udfordret Hauptmann Stroh til Duel, og kort før Troppernes Afrejse forefaldt der i Ty en alvorlig Sag, idet nogle Officerer havde begaaet Uredelighed med Hensyn til Byttet fra en Stranding.
Fra Børglum Kloster berettes om en Duel, der fandt Sted mellem to menige Ryttere, som >uden nogen given Aarsag og uden ringeste Ord< gik ud af Gaarden, sadlede deres Heste og red løs paa hinanden med løftede Pistoler; de gav Ild, og den ene Soldat sank død til Jorden. En opsætsig fremmed Soldat, som Hatzfeldt vilde lade sætte i Taarnet paa Vrejlev Kloster, forlangte, saafremt han var skyldig i noget, at faa sin Sag paadømt ved sit eget Regiment.

BIRT: RIN MH:IF574
DEAT: RIN MH:IF575
BURI: RIN MH:IF576


Notater: Kvinde - Marin Pedersdatter

Kjærulfske studier side 49 - 359.
BIRT: RIN MH:IF573
DEAT: RIN MH:IF1633

Billede

Bertel Jensen ( kjærulf )
Mand Bertel Jensen ( kjærulf )

          Født: 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1565
        Begravet: 


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Gertrud Hansdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Markvard Bertelsen

          Født: 1510
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Ludvig Bertelsen

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Laurids Bertelsen

          Født: Omkr 1535
           Dåb: 
           Død: Efter 1579 - 44 År.
        Begravet: 4 M Niels Bertelsen

          Født: Omkr 1538
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Simon Bertelsen

          Født: Omkr 1540
           Dåb: 
           Død: Efter 1579 - 39 År
        Begravet: 6 K Marine Bertelsdatter

          Født: Omkr 1550
           Dåb: 
           Død: Efter 1579 - 29 År
        Begravet: 
Notater: Mand - Bertel Jensen ( kjærulf )

Foged i Kjær herred 1536, i 1540 en anden foged han fik vist alt frataget for medvirken i Klementsfejden. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91 - 92.
BIRT: RIN MH:IF908
DEAT: RIN MH:IF909

Billede

Jens Jensen ( kudsk ) og Sidsel Poulsdatter
Mand Jens Jensen ( kudsk )

          Født: 1774 - Ålborg Gunderup
           Dåb: 
           Død: 1 Aug. 1855 - Ålborg Gunderup
        Begravet: 


           Far: Jens Christian Jensen
           Mor: Karen Nielsdatter


        Ægteskab: 5 Jan. 1812 - Ålborg MouKvinde Sidsel Poulsdatter

          Født: 2 Dec. 1786 - Ålborg Mou
           Dåb: 
           Død: 29 Apr. 1872 - Ålborg Gunderup
        Begravet: - 85år.


           Far: Poul Laustsen
           Mor: Maren Sørensdatter
Børn
1 K Kirstine Marie Jensdatter

          Født: 29 Aug. 1815 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 10 nr. 37.
           Dåb: 15 Okt. 1815
           Død: 
        Begravet: 2 M Poul Christian Jensen ( kudsk )

          Født: 3 Apr. 1817 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 12 nr. 47.
           Dåb: 15 Maj 1917
           Død: 4 Mar. 1900 - Ålborg Ferslev 1892 - 1913 O 159.
        Begravet: 9 Mar. 1900 - 82 År.
    Ægtefælle/partner: Karen Marie Pedersdatter
         Ægtesk: 12 Jul. 1851 - Ålborg Fleskum Ferslev 1937 - 1875 O 117 Nr. 3.


3 M Chresten Jensen

          Født: 19 Maj 1819 - Ålborg Gunderup O 20 nr. 87.
           Dåb: 29 Aug. 1819
           Død: 
        Begravet: 4 M Chresten Jensen

          Født: 25 Sep. 1820 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 24 nr. 109.
           Dåb: 26 Dec. 1820
           Død: 
        Begravet: 5 K Elisabeth Jensdatter

          Født: 22 Feb. 1822 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 25 nr. 106.
           Dåb: 2 Jun. 1822
           Død: 
        Begravet: 6 K Bolette Marie Jensdatter

          Født: 14 Jul. 1823 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 29 nr. 126.
           Dåb: 28 Sep. 1823
           Død: 
        Begravet: 7 K Marian Jensdatter

          Født: 11 Okt. 1824 - Ålborg Gunderup O 33 nr. 142.
           Dåb: 30 Mar. 1825
           Død: 
        Begravet: 8 M Anders Jensen

          Født: 31 Maj 1826 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 42 nr. 198.
           Dåb: 1 Sep. 1826
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Jensen ( kudsk )

Nordiskeaner.


Notater: Kvinde - Sidsel Poulsdatter

Bliver ved Poul Christians dåb kaldt Sitzel. Ved Marians dåb Zidsel.

Nordiske Aner.
Billede

Poul Christian Jensen ( kudsk ) og Karen Marie Pedersdatter
Mand Poul Christian Jensen ( kudsk )

          Født: 3 Apr. 1817 - Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 12 nr. 47.
           Dåb: 15 Maj 1917
           Død: 4 Mar. 1900 - Ålborg Ferslev 1892 - 1913 O 159.
        Begravet: 9 Mar. 1900 - 82 År.


           Far: Jens Jensen ( kudsk )
           Mor: Sidsel Poulsdatter


        Ægteskab: 12 Jul. 1851 - Ålborg Fleskum Ferslev 1937 - 1875 O 117 Nr. 3.Kvinde Karen Marie Pedersdatter

          Født: 7 Dec. 1825 - Ålborg Aarestrup 1813 - 1845 O 29 H. nr. 4.
           Dåb: 11 Feb. 1826
           Død: 12 Jul. 1900 - Ålborg Ferslev 1892 - 1913 O 179.
        Begravet: Jul. 1900 - 74 År.


           Far: Peder Christensen
           Mor: Maren Johannsedatter
Børn
1 M Peder Poulsen

          Født: 5 Mar. 1852 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 24 Mar. 1852 - Ålborg Ferslev
        Begravet: 2 K Cecilie Poulsdatter

          Født: 5 Feb. 1853 - Ålborg Fleskum Ferslev 1937 - 1875 O 54 Nr. 4.
           Dåb: 15 Maj 1853
           Død: 27 Sep. 1927 - Ålborg Hellum Bælum 1902 - 1934 O 110 Nr. 8.
        Begravet: 2 Okt. 1927 - Ålborg Hellum Blenstrup 1913 - 1926 O 169 Nr. 0.
    Ægtefælle/partner: Adam Christiansen
         Ægtesk: 20 Mar. 1875 - Ålborg Hellum Blenstrup 1860 - 1879 O 142 Nr. 1.


3 K Maren Poulsdatter

          Født: 11 Jun. 1854 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 28 Aug. 1898
        Begravet: - Ålborg Ferslev4 K Kirstine Poulsdatter

          Født: 2 Apr. 1856 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 12 Feb. 1917 - Ålborg Ferslev
        Begravet: 5 K Jensine Poulsdatter

          Født: 30 Jan. 1859 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 14 Feb. 1935 - Ålborg Ferslev
        Begravet: 6 M Niels Poulsen

          Født: 30 Dec. 1861 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 4 Jul. 1875 - Ålborg amts sygehus Ålborg Ferslev
        Begravet: 7 K Laurette Poulsdatter

          Født: 10 Sep. 1864 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 4 Jul. 1875 - Ålborg Ferslev
        Begravet: 8 M Poul Christian Poulsen

          Født: 17 Nov. 1867 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: 18 Jul. 1875 - Ålborg Ferslev
        Begravet: 9 K Karen Marie Johanne Poulsdatter

          Født: 24 Feb. 1871 - Ålborg Ferslev
           Dåb: 
           Død: Ca. 1950 - Ålborg Fleskum herred
        Begravet: 
Notater: Mand - Poul Christian Jensen ( kudsk )

Nordiske Aner :
Poul Christian står i flere Folketællingslister opført som Kvæker?
andre steder bl. andet ved nogle af børnebørnene(børn af de ugifte døtre)som Bedstefaderen tager i pleje, ved deres indførsler i Kirkebogen, står , at fordi Bedstefaderen er Baptist, bliver børnene ikke døbt.
Da datteren Karen Marie Johanne, blev indskrevet, også fordi Faderen dengang var Baptist, ville han ikke at datteren kom til at hedde det hun senere blev døbt, nemlig Karen Marie Johanne Poulsen, og hun blev først døbt 20 år senere i Braaby , Ringsted, Sorø Amt.
Billede

Povel Jensen ( Smed ) og Magrethe Nielsdatter
Mand Povel Jensen ( Smed )

          Født: 1761 - Hjørring Dronninglund Voer 1717 - 1806 O 65 h .
           Dåb: 17 Maj 1761
           Død: 9 Apr. 1841 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1833 - 1850 O. 191 Nr. 4.
        Begravet: 16 Apr. 1841 - 81 År.h.


           Far: Jens Povlsøn
           Mor: Anne Albrechtsdatter


        Ægteskab: 17 Dec. 1786 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 368 - Trolovet 14 Nov 1786. O 262.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Hellevad O15 Giedbak 1 familie.

• Folketælling: 1834, Hjørring Dronninglund Hellevad O 26.

• Folketælling: 1840, Hjørring Hellevad O 24 Store mosen en gaard.
Kvinde Magrethe Nielsdatter

          Født: 4 Dec. 1763 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1756 - 1779 O. 15.
           Dåb: 15 Jan. 1764
           Død: 14 Maj 1834 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1833 - 1850 O 201 Nr. 7.
        Dødsårsag: Hjørring Dronninglund Hellevad 1830 - 1850 o. 201 nr 7.
        Begravet: 23 Maj 1834


           Far: Niels Jensen
           Mor: Ingeborg Nielsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Hellevad O15 Giedbak 1 familie.

• Folketælling: 1834, Hjørring Dronninglund Hellevad O 26.


Børn
1 K Tina Marie Poulsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christian Jacobsen


2 K Anna Marie Poulsdatter

          Født: 28 Feb. 1787
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Lars Kristensen
    Ægtefælle/partner: Peder Kristensen Wang
    Ægtefælle/partner: Peder Kristian Jensen


3 M Niels Poulsen

          Født: 30 Jan. 1789 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 17.
           Dåb: 8 Feb. 1789
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kirsten Mikkelsdatter


4 M Jens Poulsen

          Født: 22 Aug. 1790 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 35.
           Dåb: 10 Okt. 1790
           Død: 
        Begravet: 5 K Udøbt Poulsdatter

          Født: 20 Dec. 1793 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 41.
           Dåb: 
           Død: 20 Dec. 1793 - Levede 1/2 Time.
        Begravet: 6 K Ingeborg Poulsdatter

          Født: 5 Maj 1795 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 44.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 M Christen Poulsen

          Født: 23 Okt. 1796 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 47 Nederst.
           Dåb: 26 Nov. 1796
           Død: 
        Begravet: 8 K Ellen Poulsdatter

          Født: 29 Maj 1798 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 49 .
           Dåb: 29 Maj 1798
           Død: 
        Begravet: 9 K Maren Poulsdatter

          Født: 12 Nov. 1800 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 57 .
           Dåb: 16 Nov. 1800
           Død: 
        Begravet: 10 M Christen Poulsen

          Født: 22 Jul. 1804 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 34 Nederst t-h.
           Dåb: 22 Jul. 1804
           Død: 8 Feb. 1876 - Hjørring Vrå 1866 - 1884 O. 127 Nr. 1.
        Begravet: 15 Feb. 1876 - 72 År.
    Ægtefælle/partner: Dorthe Jensdatter
         Ægtesk: 23 Maj 1836 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1814 - 1840 O. 71 Nr. 4.


11 M Poul Poulsen

          Født: 1 Dec. 1807 - Hjørring Dronninglund Hellevad 1778 - 1816 O 74.
           Dåb: 8 Dec. 1807
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Povel Jensen ( Smed )

Folketælling 1840 Hjørring Dronninglund Hellevad - b5847-752 store mosen en gård indesidder - aftægtsmand - enkemand. - Poul Jensen, smed i Gjærdebakken ( gjedbak ) også kaldet Øster Træholdt eller Træholdt, som ejedes af Jørgen Glerup til Dybvad og Knudsejet. Var fæster fra 1796, han var ifølge kirkebogen f. ca 1760, og døde som aftægts og enkemand i Gjærdebakken 09/04/1841 81 år gl. Han nævnes som fæstebonde og smed i Gjedbak 1829.

Viborg arkiv b-28-h-191.

09/04/1841 dør Poul Jensen smed aftægtsmand og enkemand udi Gedebakken 81 aar gl.

BIRT: RIN MH:IF188
DEAT: RIN MH:IF189


Notater: Kvinde - Magrethe Nielsdatter

04/12/1763 Margrethe Nielsdatter datter af Niels Nielsen og Ingeborg Nielsdatter fra Langbak, frembaaren af Maren Nielsdatter i vor sogn, Karen Nielsdatter af mosen gik med fadd. Anders Sørensen i Allerup, Anders Christensen fra Sdr. Langvad, Jens Nielsen af mosen.

17/05/1834 dør Magrethe Nielsdatter aftægtsmand Poul Jensen smeds hustru i Gedbak 71 aar gl.

http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=36767

BIRT: RIN MH:IF190
DEAT: RIN MH:IF191
BURI: RIN MH:IF192
Billede

Peder Jensen ( Vognsen )
Mand Peder Jensen ( Vognsen )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Pedersen Vognsen
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Vogn Pedersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anna Jensdatter
    Ægtefælle/partner: Ingerd Jespersdatter ( Vognsen )Notater: Mand - Peder Jensen ( Vognsen )

DEAT: RIN MH:IF3640

Billede

Holger Møller Johansen og Mary Edith Jensen Bloch
Mand Holger Møller Johansen

          Født: 11 Okt. 1907 - København Sokkelund Rødovre 1892 - 1909 O 30 Nr. 10.
           Dåb: 15 Dec. 1907
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Lars Peter Johansen
           Mor: Johanne Christine Nielsine Larsen


        Ægteskab: 9 Jan. 1932 - København Smørum Rødovre 1910 - 1936 O. 86 Nr. 2.

Begivenheder

• Folketælling: 1921, København Rødovre O 36 nr 40 Islemark 17 a.

• Konfirmation: 9 Okt. 1921, København Sokkelund Rødovre 1910 - 1938 O 18 Nr. 5.
Kvinde Mary Edith Jensen Bloch

          Født: 8 Mar. 1913 - Frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O. 50 Nr. 3.
           Dåb: 15 Jun. 1913
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Peter Jensen - Bloch
           Mor: Karen Marie Jørgensen


Begivenheder

• Folketælling: 1916, Frederiksborg Strø Ølsted O 51 1 A.

• Folketælling: 1916, Frederiksborg Ølsted O 51 nr. 4.

• Folketælling: 1921, København Herstedøster O 7 nr 9.


Børn
1 K Eli Lis Møller Johansen

          Født: 16 Feb. 1932 - København Smørum Glostrup 1930 - 1936 O. 129 Nr. 10.
           Dåb: 12 Jun. 1932
           Død: 23 Okt. 2015 - Færdselsuheld i Sverige.
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Finn Gunnar Haagensen
         Ægtesk: 10 Jul. 1954 - København Smørum Vallensbæk 1945 - 1963 O 156 Nr.1.


2 K Sally Grethe Møller Johansen

          Født: 30 Okt. 1933 - København Smørum Glostrup 1930 - 1936 O. 148 Nr. 26.
           Dåb: 25 Mar. 1934
           Død: 1986
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Villum Højer Christensen
         Ægtesk: 10 Jul. 1954 - København Smørum Vallensbæk 1945 - 1963 O 156 Nr. 2.


3 K Jette Jane Møller Johansen

          Født: 2 Sep. 1939 - København Sokkelund Lindevang 1934 - 1940 O 269 Nr. 74.
           Dåb: 29 Okt. 1939 - København Smørum Glostrup 1937 - 1941 O. 153 Nr. 39 A.
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Kurt Arne Hansen
         Ægtesk: 12 Sep. 1959 - København Smørum Vallensbæk 1945 - 1963 O 166 Nr. 7.


4 M Lars Holger Bloch Johansen

          Født: 9 Jul. 1951 - København Sokkelund Solbjerg 1950 - 1953 O 86 Nr. 121.
           Dåb: 14 Okt. 1951 - København Smørum Glostrup 1951 - 1953 O. 17 Nr. 9.
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Holger Møller Johansen

1892 - 1909 Rødovre Sokkelund O.30. nr. 10.

Folketælling 1925 Rødovre Sokkelund O. 173. Gartnerelev.

Lægdsrulle; 1; Udskrivnings kreds. 1925; Y; 5 - 153; O 465 nr. 75. 1928 Udygtighedspas.

Viet i København Smørum Rødovre 1910 - 1936 O. 86 nr. 2.

Med på billede af Eli Lis Møller Johansens Konfirmation.


BIRT: RIN MH:IF1282
CHR: RIN MH:IF1283
DEAT: RIN MH:IF2970


Notater: Kvinde - Mary Edith Jensen Bloch

Frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O. 50 nr. 3.

Viet i København Smørum Rødovre 1910 - 1936 O. 86 nr. 2.

Med på billede af Eli Lis Møller Johansens Konfirmation.


BIRT: RIN MH:IF1286
BIRT: CAUS frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O.50 nr. 3
CHR: RIN MH:IF1287
DEAT: RIN MH:IF2971
Billede

Petra Maria Jensen Bloch
Mand

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Petra Maria Jensen Bloch

          Født: 19 Sep. 1916 - Frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O. 59 Nr. 8.
           Dåb: 22 Okt. 1916
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Peter Jensen - Bloch
           Mor: Karen Marie Jørgensen


Begivenheder

• Folketælling: 1921, København Herstedøster O 7 nr 9.


Børn
1 M Ulrik Bloch

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Lotte Bloch

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Petra Maria Jensen Bloch

Ølsted Strø Frederiksborg O.59.

Med på billede af Eli Lis Møller Johansens Konfirmation.


BIRT: RIN MH:IF1360
CHR: RIN MH:IF1361
DEAT: RIN MH:IF3602
Billede

Jacob Jensen Holm og Else Pedersdatter
Mand Jacob Jensen Holm

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Else Jacobsdatter Holm

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Thomsen GalschytBillede
Peder Jensen Holmgaard og Anna Magdadene Pedersen
Mand Peder Jensen Holmgaard

          Født: 30 Aug. 1912 - Hjørring Børglum Børglum 1905 - 1912 O 47 Nr. 19.
           Dåb: 13 Okt. 1912
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Holmgaard
           Mor: Marie Cathrine Thomsen


        Ægteskab: 29 Mar. 1940 - Hjørring Børglum Vrå 1934 - 1944 O 230 Nr. 5.Kvinde Anna Magdadene Pedersen

          Født: 25 Jan. 1918 - Hjørring Vrå 1905 - 1918 O 193 nr. 1.
           Dåb: 24 Mar. 1918
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Carl Martin Pedersen
           Mor: Kirsten Mathilde Kristensen


Begivenheder

• Folketælling: 1921, Hjørring Børglum Vrå O nr. 13 Matr. 9 D.

• Folketælling: 1925, Hjørring Børglum Vrå O 163 nr. 13 Matr. 9 D.


Børn
1 M Karl Erik Holmgaard

          Født: 28 Sep. 1941 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1938 - 1948 O 16 Nr. 12.
           Dåb: 2 Nov. 1941
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Lilian Connie Jensen
         Ægtesk: 19 Okt. 1963 - Raklev Kalundborg


2 K Else Holmgaard

          Født: 24 Jan. 1947 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1938 - 1948 O 90 Nr. 2.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Gunnar Holmgaard

          Født: 2 Maj 1950 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1949 - 1960 O 10 Nr. 7.
           Dåb: 25 Jun. 1950
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Helle Holmgaard


4 M Egon Holmgaard

          Født: 19 Mar. 1955 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1949 - 1960 O 33 Nr. 3.
           Dåb: 15 Maj 1955
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Liselotte HolmgaardNotater: Kvinde - Anna Magdadene Pedersen

DEAT: RIN MH:IF3648Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk