[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Jens Nielsen og Maren Jensdatter
Mand Jens Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Jensdatter

          Født: 1746 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 317.
           Dåb: 25 Sep. 1746
           Død: 1803 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 238.
        Begravet: 18 Dec. 1803 - Anders Nørgaards enke 52 aar.


           Far: Jens Nørgaard
           Mor: Johanne Pallesdatter Anden ægtefælle/partner: Anders Andersen Nørgaard - 13 Jul. 1781 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 414 Trol.9 3 1781

 Anden ægtefælle/partner: Jens Olsen

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 19 Nr. 2.

• Folketælling: 1801, Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 9 Nr. 55.


Børn

Notater: Kvinde - Maren Jensdatter

FOLKETÆLLING 1801 Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 9 nr. 55.

FOLKETÆLLING 1834 Bonken nr. 57 et huus Jens Olsen husm. Jens Olsen, enkemand Maren Christensdatter 54 år gl. ugift, hun er inderste og ernærer sig ved håndarbejde. Hun har en søn Christen Sørensen 9 år.

Skifte A. 22 december 1804

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-Y18C?i=83&wc=M52J-D53%3A333468101%2C333980401%2C333980402&cc=2015318

Rævkærgaard
Brogårdsvej 144A, 9440 Aabybro
Skifte Maren Jensdatter lavet 1 år og 4 dage efter hendes død. Nr. 111.

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-Y18C?i=83&wc=M52J-D53%3A333468101%2C333980401%2C333980402&cc=2015318>

image 84 of 617 side 82

Aar.1804 den 22 Westerhiermitslev i december, blev skiftet efter gaard enken Maren Jensdatter i Westerhiermislev, som taget paa Birkelse skriverstue til endelig slutning, af Undertegnede birkedommer Møller Overværende af 2de vidner : Jens Nygaard og Baltzar Højer begge på Birkelse, hvor da var mødt og tilstede : 1. den afdødes søn Anders Andersen, nu 23 aar gl. med sin forhen ansatte Qurator gaardmand Simon Bak af Westerhiermislev. 2. sønnen Niels Andersen nu 18 aar gammel, altsaa opnaaet Lavalderen, følgelig selv myndig uden Curatel. - disser alder oplyses og godtgiøres med præstens attest derom han ret under nr. 7. til skiftteretens indlemmelse vide Fol. 84 . - Benævnte mindre aarige Niels Andersen, blev i dag af skifteretten paa hans beskikket hans faderbroder Niels Andersen Nørgaard, gaardmand i Westerhiermislev under Bumhuset Birkelses gods, til Curator, som i den henseende herved Forretningen var tilstæde, og tillige som født værge, og formynder for 3. sønnen Christen Andersen nu i 16 de aar og 4. Datteren Dorthea Andersen 12 aar. - Og blev da forrettet dette indbo til indtægt at beregne i bliver endnu at anføre det korn som befantes ved dødsfaldet i Ejendomsstædet og huset, nemlig. Ved stædet er, 12 læs rug a. 9 sk : efter de dermed brugte Vurderingsmænders Bedømmelse, grøn 13 td 4 skp 6. byg. 5 læs a. 10 skp ligeså er 6 rd. 2 pd a. blanding 1 læs ansat til 1 td 1 skp. - 2. ved huset a. 1 ½ læs byg, som bleve . 1 td 7 skp. og b. 2 læs 0kslænding 2 td 2 skp . - dette korn var ald vedkommende eenig i at beregne stervboet tilgode, efter Capitaltaxten for 1803 aars afgrøde , hvoraf samme er avlet, hvilken var '96 6 rd 2 sk. Nu aug , 3 rd 2 pd nu 3 byg, og et blanding anses ligesom byg , - altsaa beløber til a. ved stædet = 110 rd 1pd 8 sk. -6. ved huset '96 14 rd 1 pd 8 sk .- Ditto Ejendoms Ejendommen med korn . Besætning og løsøre beløber da i alt til 1.129 rd 1 m 2 sk af hvilken summa et aars rente tillige beregnes stervboet tilgode, som indtægt af sidste aars Afgrøde, af sædekorn, kongl. Skatter og alle øvrige udgivters fradrag, hvilke renter, tillige med det indkomne for forrige aars kornavl Arvingen Anders Andersen erklærede at tilsvare, da samme har staaet under hans Bestyrelse og drivt, hvorimod ham forbeholdes ret til sidste indavlede afgrøde at giøre sig samme saa nyttig som hand bedst, ved vil og kan . - stervboet bliver herimod til last at beregne, som i dag blev fordret og angivet : 1 . den afdødes begravelses omkostninger med 20 rd. Som sønnen Anders Andersen har udlagt '96 2. for at lade kornet forrige aars Winter aftærske , rense forhandle og bortkjøre, samt kreaturenes passelse w: en fordrede Sønnen Anders Andersen 50 rd , da han dertil i mere end et halv aar har kostet og lønnet 2 karle . 3. da alt er anført stervboet tilgode, som paa nogen maade dertil kan henhøre i saa forlangede sønnen Anders Andersen 50 rd til en liden erstatning for føde og klær til hans smaa syskende fra moderens død til dato, som de i alt de har nydt for hans egen regning . - I øvrigt bliver han at anmelde skiftets bekostninger, incassation salarium, udgivten til Leritions Contoiret, Wuderings og Witterligheds vidnerne samt synstingsvidne. -Imod den saaledes anmeldte fordrede giæld var ingen af de tilstædeværende Wedkommends som havde noget at erindre, men tilstod og samtykkede samme i ale dele. - paa skifterettens tilspørgselblev af nærværende arvinger med Curatel og de Umyndiges formynder een stemmig erklæret at de aldeles intet vidende var bevidst, som dette stervbo kan beregnes enten til indtægt eller udgivt. - derpaa fremstod sønnen Anders Andersen, som tilkendegav, at da han nu var overladt af ejerskabet sin afdøde forældres gaard i fæste : - saa ønskede han hvorom han og var forenet med sine medarvinger med deres Curator og formynder, at han maatte in natura udlægge sin lod stervboet løsøre efter Wurderingen, samt ejendoms stedet med deri værende besætning og løsøre , ligeledes efter den derpaa sadte Wurderingen da han forstaalig betaler til sine syskende hvad samme beløber mere end hans lod kan blive sønnen Niels Andersen ønskede derimod at blive huset udlagt med deri værende kreaturer og løsøre ligesaa efter Wurderingen og naar det saaledes kunde vare de alederom enige, saavel formynderen paa de umyndiges wegne som nærværende 2 de broder. - Niels Andersen som Formynder saa og helst at de 2 smaa blive tildelte deres lodder i rede penge, saa meget mere som han fuldkommen var overbevist om at de faste ejendoms kreature og løsøre vare vurderede til fuld værdi.
Og da ingen meldte sig som noget videre under dette skifte havde at fremføre : saa blev stervboets balance opgiordt som bliver saaledes.
Indtægt
1. efter pante Obligationer.
Laurs Sørensen 300 rd
Peder Jensen Kastrup ` 299 "
Søren Pedersen i S. Saltum 199 "
Erich Jensen i Willerup 199 "
------------
er 997 rd

c . Deraf 1 ½ Aars renter til afvigte 11 decbr. Termin af 3 3 /4 prosto
11 Decbr. y termin a`3 3/4 Goofto …..................... 56 8 ? 1053 rd 8/1
2.Rede penge
a. en dansk Dukat …....... 2 rd
b. Tomarkar 5 stk : a. 2 ? 2 ? : 1 '96 4 '96 10
c. Fire Tyve Skillinger 5 ? …... 1 '96 1 '96 8
d. Femten Skillinger 5? 3 '96 1 '96 6
e. tie Skillinger - 31? 3 '96 1 '96 6
f. smaa sølvpenge 6 '96 4 '96 15
15 '96 5 - ? 2 /:
=========
g. og Banco sedler ---- grøn 36 '96 5 '96 2-.
3.stervboets løsøre efter vurderingen 224 '96 3 '96 10 -.
4.Tilgodehavende
a. gmd Peder smed i Løkken 2 ? - -
b. - " - Niels Drunstrup i Saltum 1 '96 2 - -
c. - " - Christen Christensen ibidem - 4 '96 8 -
= 4 - - 8 -
5.fæste ejendommen med Tilhørende.
a. boelstædet 500 rd.
b. Besætning og løsøre 179 '96 4 '96 8. -
c. Korn : 1. Rug 12 læs a. 9 ? : giør 13 ? : 4 ?
2.byg 5 læs a. 10 ? 6 ? 2 ?
3.Blanding 1 ? 1 ?
Er regnet efter capitaltaxten for
1803 aars afgrøde a. ? : Aug. 6 rd 2 mk..
Byg 3 rd 2 ? ,Blanding ansees af
værdi som byg beløber …... 110 " - 1 '96 8.
=========
su 700" - 1 - -
============
Latens 790 - - - 1.318 rd 3 m 1 sk :

Transport 789 rd 1.318 rd 3/3 - 12 :
c.Huset 3000 - - -
d. Besætning og løsøre 24 '96 5 '96 10.
korn 15 ? Byg 18 ? : Beløber
efter udenmelte taget ….. 14 '96 1 '96 8.
========
1.129" 1 '96 2.
6.et aars rente af de faste ejendommes
og deriværende værdier er 45 - " - 13.
========
Summa - 2.492" 5 m 11 sk.

Udgivt.
1.Den afdøde Begravelses omkostninger 20 rd - " - " -.
2.Gaardens mangel efter kindelsen 88 " 5 '96 9.-
og for synstinges er vidnet samt kiendelsen 2 '96 1 - " -
Bekostningen med kornets aftærskning 91 - " - 9.
3. rensning og udgivelse, samt kreaturenes vogtning
med tilsyn og foranstaltning
tilkommer Anders. ------ 50 - " - " -.
4 Kost og pleje, samt klæder til de 3 børn har
Anders udlagt og fordende godtgiort 50 - - -.
5. Skyldig til kiøbmand Skandorf i Aalborg
af Anders betalt 3 - " - " -.
6. Avertissements bekostning
a. til Bogtrykker Wandall i Aalborg 3 '96 12 ?
b. bud og færgepenge dermed 2 - -
7. Betalt Herredsfoged Hasselbach for Registr
erring og Wurdering efter forretningens paa
skrivt i alt med stemplet papir 4 '96 5 '96 7.
8. For revision af stervboets papirer In
cassation af de udestaaende midler samt
Afregningen og Qvittering atc at forestaa
med budleje og alt iregnet, anføres alene 10 - - - .
8.9. Witterligheds og Wurderingsmændene
samt indkaldesen til de forskelliges skal
briges skifte samlinger, tilkommer 5 - - - .
9.10. Dette skiftes Bekostninger
Stemple papir med forhøjelse 12 rd '96 5 m '96 10 sk.
Salarium 22 - 3 - 4.
beskrivning 16 ark a´ 3 sk. 8 - - - .
Skifterettens Fuldmægtig 2 - - - . 45 '96 2 '96 14 .
10.11. Til revisions Contoret 1/3 prosto 7 '96 3 '96 1.
Summa 287 rd 5 m 11 sk.

Naar Samma nu fradrages Indtægten 249 rd 5 '96 11.-
Saa bliver der til Deling 2.205 rd. - - .
hvoraf enhver af Arvingerne tilkommer saaledes 83.
1.Sønnen Anders Andersen 23 aar gl. 630 rd.
2.--- " --- Niels Anderen 18 aar gl. 630 rd
3.--- " --- Christen Andersen i 15 aar 630 rd
4.Datteren Dorthea Andersdatter 12 aar 315 rd
Summa 2205 rd

Som blev udlagt saaledes.
1.Til sønnen Anders Andersen, som arv og tilgodehavendes
a. i forefunden rede penge 36 rd 5 m 2 sk
b. Stervboets løsøre efter Wurdering 224 '96 3 '96 10
c.udestaaende tilgodehavende 4 - - 8.
Ejendommens skædet med derunder
vurderede Kreaturer, korn og
løsøre, til beløb 790 - " - " .
d.Renten for et aar af de for
faste Ejendommens indbringelse 45 - " - 13. 1.100 '96 4 '96 1.
2. Sønnen Niels Andersen, Ejendoms huset
med dertil hørende kreaturer og løsøre, samt korn
efter wurderingen 339 rd 1 m 2 sk
og at tage hos Broderen Anders 290 - 4 - 14 .
giør 630 rd - " - " .
foruden kornpenge 14 rd 8 m
hvormed han erklærede sig fornøjet nem
lig at modtage kornpenge og Ermeldte 290 rd 4 m 14 sk
Broder Anders, uden uden ansvar for skifteretten
de 2 Umyndiges lodder at indlevere
i Overformynderiet for derfra at udsættes paa rente
paa anordnet maade, og anlovede Sønnen
Anders at betale naar forlanges hvad som
kan lodde sig til at completere disse er umyndiges
tilfaldne arveparter 53 rd 5 m 3 sk hvormed dette skifte
blev sluttet og Tilendebragt. Datum ut Supra.
Som arvinger: S.V. Mossen.
Anders Andersen Som hans curator
Niels Andersen
Som hans beskikkede Curator
??????
Til witterlighed
T. Nygaard K. Vogen

DEAT: RIN MH:IF301
BURI: RIN MH:IF302
Billede

Jens Olsen og Maren Jensdatter
Mand Jens Olsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Jensdatter

          Født: 1746 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 317.
           Dåb: 25 Sep. 1746
           Død: 1803 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 238.
        Begravet: 18 Dec. 1803 - Anders Nørgaards enke 52 aar.


           Far: Jens Nørgaard
           Mor: Johanne Pallesdatter Anden ægtefælle/partner: Anders Andersen Nørgaard - 13 Jul. 1781 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 414 Trol.9 3 1781

 Anden ægtefælle/partner: Jens Nielsen

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 19 Nr. 2.

• Folketælling: 1801, Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 9 Nr. 55.


Børn

Notater: Kvinde - Maren Jensdatter

FOLKETÆLLING 1801 Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 9 nr. 55.

FOLKETÆLLING 1834 Bonken nr. 57 et huus Jens Olsen husm. Jens Olsen, enkemand Maren Christensdatter 54 år gl. ugift, hun er inderste og ernærer sig ved håndarbejde. Hun har en søn Christen Sørensen 9 år.

Skifte A. 22 december 1804

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-Y18C?i=83&wc=M52J-D53%3A333468101%2C333980401%2C333980402&cc=2015318

Rævkærgaard
Brogårdsvej 144A, 9440 Aabybro
Skifte Maren Jensdatter lavet 1 år og 4 dage efter hendes død. Nr. 111.

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WZ-Y18C?i=83&wc=M52J-D53%3A333468101%2C333980401%2C333980402&cc=2015318>

image 84 of 617 side 82

Aar.1804 den 22 Westerhiermitslev i december, blev skiftet efter gaard enken Maren Jensdatter i Westerhiermislev, som taget paa Birkelse skriverstue til endelig slutning, af Undertegnede birkedommer Møller Overværende af 2de vidner : Jens Nygaard og Baltzar Højer begge på Birkelse, hvor da var mødt og tilstede : 1. den afdødes søn Anders Andersen, nu 23 aar gl. med sin forhen ansatte Qurator gaardmand Simon Bak af Westerhiermislev. 2. sønnen Niels Andersen nu 18 aar gammel, altsaa opnaaet Lavalderen, følgelig selv myndig uden Curatel. - disser alder oplyses og godtgiøres med præstens attest derom han ret under nr. 7. til skiftteretens indlemmelse vide Fol. 84 . - Benævnte mindre aarige Niels Andersen, blev i dag af skifteretten paa hans beskikket hans faderbroder Niels Andersen Nørgaard, gaardmand i Westerhiermislev under Bumhuset Birkelses gods, til Curator, som i den henseende herved Forretningen var tilstæde, og tillige som født værge, og formynder for 3. sønnen Christen Andersen nu i 16 de aar og 4. Datteren Dorthea Andersen 12 aar. - Og blev da forrettet dette indbo til indtægt at beregne i bliver endnu at anføre det korn som befantes ved dødsfaldet i Ejendomsstædet og huset, nemlig. Ved stædet er, 12 læs rug a. 9 sk : efter de dermed brugte Vurderingsmænders Bedømmelse, grøn 13 td 4 skp 6. byg. 5 læs a. 10 skp ligeså er 6 rd. 2 pd a. blanding 1 læs ansat til 1 td 1 skp. - 2. ved huset a. 1 ½ læs byg, som bleve . 1 td 7 skp. og b. 2 læs 0kslænding 2 td 2 skp . - dette korn var ald vedkommende eenig i at beregne stervboet tilgode, efter Capitaltaxten for 1803 aars afgrøde , hvoraf samme er avlet, hvilken var '96 6 rd 2 sk. Nu aug , 3 rd 2 pd nu 3 byg, og et blanding anses ligesom byg , - altsaa beløber til a. ved stædet = 110 rd 1pd 8 sk. -6. ved huset '96 14 rd 1 pd 8 sk .- Ditto Ejendoms Ejendommen med korn . Besætning og løsøre beløber da i alt til 1.129 rd 1 m 2 sk af hvilken summa et aars rente tillige beregnes stervboet tilgode, som indtægt af sidste aars Afgrøde, af sædekorn, kongl. Skatter og alle øvrige udgivters fradrag, hvilke renter, tillige med det indkomne for forrige aars kornavl Arvingen Anders Andersen erklærede at tilsvare, da samme har staaet under hans Bestyrelse og drivt, hvorimod ham forbeholdes ret til sidste indavlede afgrøde at giøre sig samme saa nyttig som hand bedst, ved vil og kan . - stervboet bliver herimod til last at beregne, som i dag blev fordret og angivet : 1 . den afdødes begravelses omkostninger med 20 rd. Som sønnen Anders Andersen har udlagt '96 2. for at lade kornet forrige aars Winter aftærske , rense forhandle og bortkjøre, samt kreaturenes passelse w: en fordrede Sønnen Anders Andersen 50 rd , da han dertil i mere end et halv aar har kostet og lønnet 2 karle . 3. da alt er anført stervboet tilgode, som paa nogen maade dertil kan henhøre i saa forlangede sønnen Anders Andersen 50 rd til en liden erstatning for føde og klær til hans smaa syskende fra moderens død til dato, som de i alt de har nydt for hans egen regning . - I øvrigt bliver han at anmelde skiftets bekostninger, incassation salarium, udgivten til Leritions Contoiret, Wuderings og Witterligheds vidnerne samt synstingsvidne. -Imod den saaledes anmeldte fordrede giæld var ingen af de tilstædeværende Wedkommends som havde noget at erindre, men tilstod og samtykkede samme i ale dele. - paa skifterettens tilspørgselblev af nærværende arvinger med Curatel og de Umyndiges formynder een stemmig erklæret at de aldeles intet vidende var bevidst, som dette stervbo kan beregnes enten til indtægt eller udgivt. - derpaa fremstod sønnen Anders Andersen, som tilkendegav, at da han nu var overladt af ejerskabet sin afdøde forældres gaard i fæste : - saa ønskede han hvorom han og var forenet med sine medarvinger med deres Curator og formynder, at han maatte in natura udlægge sin lod stervboet løsøre efter Wurderingen, samt ejendoms stedet med deri værende besætning og løsøre , ligeledes efter den derpaa sadte Wurderingen da han forstaalig betaler til sine syskende hvad samme beløber mere end hans lod kan blive sønnen Niels Andersen ønskede derimod at blive huset udlagt med deri værende kreaturer og løsøre ligesaa efter Wurderingen og naar det saaledes kunde vare de alederom enige, saavel formynderen paa de umyndiges wegne som nærværende 2 de broder. - Niels Andersen som Formynder saa og helst at de 2 smaa blive tildelte deres lodder i rede penge, saa meget mere som han fuldkommen var overbevist om at de faste ejendoms kreature og løsøre vare vurderede til fuld værdi.
Og da ingen meldte sig som noget videre under dette skifte havde at fremføre : saa blev stervboets balance opgiordt som bliver saaledes.
Indtægt
1. efter pante Obligationer.
Laurs Sørensen 300 rd
Peder Jensen Kastrup ` 299 "
Søren Pedersen i S. Saltum 199 "
Erich Jensen i Willerup 199 "
------------
er 997 rd

c . Deraf 1 ½ Aars renter til afvigte 11 decbr. Termin af 3 3 /4 prosto
11 Decbr. y termin a`3 3/4 Goofto …..................... 56 8 ? 1053 rd 8/1
2.Rede penge
a. en dansk Dukat …....... 2 rd
b. Tomarkar 5 stk : a. 2 ? 2 ? : 1 '96 4 '96 10
c. Fire Tyve Skillinger 5 ? …... 1 '96 1 '96 8
d. Femten Skillinger 5? 3 '96 1 '96 6
e. tie Skillinger - 31? 3 '96 1 '96 6
f. smaa sølvpenge 6 '96 4 '96 15
15 '96 5 - ? 2 /:
=========
g. og Banco sedler ---- grøn 36 '96 5 '96 2-.
3.stervboets løsøre efter vurderingen 224 '96 3 '96 10 -.
4.Tilgodehavende
a. gmd Peder smed i Løkken 2 ? - -
b. - " - Niels Drunstrup i Saltum 1 '96 2 - -
c. - " - Christen Christensen ibidem - 4 '96 8 -
= 4 - - 8 -
5.fæste ejendommen med Tilhørende.
a. boelstædet 500 rd.
b. Besætning og løsøre 179 '96 4 '96 8. -
c. Korn : 1. Rug 12 læs a. 9 ? : giør 13 ? : 4 ?
2.byg 5 læs a. 10 ? 6 ? 2 ?
3.Blanding 1 ? 1 ?
Er regnet efter capitaltaxten for
1803 aars afgrøde a. ? : Aug. 6 rd 2 mk..
Byg 3 rd 2 ? ,Blanding ansees af
værdi som byg beløber …... 110 " - 1 '96 8.
=========
su 700" - 1 - -
============
Latens 790 - - - 1.318 rd 3 m 1 sk :

Transport 789 rd 1.318 rd 3/3 - 12 :
c.Huset 3000 - - -
d. Besætning og løsøre 24 '96 5 '96 10.
korn 15 ? Byg 18 ? : Beløber
efter udenmelte taget ….. 14 '96 1 '96 8.
========
1.129" 1 '96 2.
6.et aars rente af de faste ejendommes
og deriværende værdier er 45 - " - 13.
========
Summa - 2.492" 5 m 11 sk.

Udgivt.
1.Den afdøde Begravelses omkostninger 20 rd - " - " -.
2.Gaardens mangel efter kindelsen 88 " 5 '96 9.-
og for synstinges er vidnet samt kiendelsen 2 '96 1 - " -
Bekostningen med kornets aftærskning 91 - " - 9.
3. rensning og udgivelse, samt kreaturenes vogtning
med tilsyn og foranstaltning
tilkommer Anders. ------ 50 - " - " -.
4 Kost og pleje, samt klæder til de 3 børn har
Anders udlagt og fordende godtgiort 50 - - -.
5. Skyldig til kiøbmand Skandorf i Aalborg
af Anders betalt 3 - " - " -.
6. Avertissements bekostning
a. til Bogtrykker Wandall i Aalborg 3 '96 12 ?
b. bud og færgepenge dermed 2 - -
7. Betalt Herredsfoged Hasselbach for Registr
erring og Wurdering efter forretningens paa
skrivt i alt med stemplet papir 4 '96 5 '96 7.
8. For revision af stervboets papirer In
cassation af de udestaaende midler samt
Afregningen og Qvittering atc at forestaa
med budleje og alt iregnet, anføres alene 10 - - - .
8.9. Witterligheds og Wurderingsmændene
samt indkaldesen til de forskelliges skal
briges skifte samlinger, tilkommer 5 - - - .
9.10. Dette skiftes Bekostninger
Stemple papir med forhøjelse 12 rd '96 5 m '96 10 sk.
Salarium 22 - 3 - 4.
beskrivning 16 ark a´ 3 sk. 8 - - - .
Skifterettens Fuldmægtig 2 - - - . 45 '96 2 '96 14 .
10.11. Til revisions Contoret 1/3 prosto 7 '96 3 '96 1.
Summa 287 rd 5 m 11 sk.

Naar Samma nu fradrages Indtægten 249 rd 5 '96 11.-
Saa bliver der til Deling 2.205 rd. - - .
hvoraf enhver af Arvingerne tilkommer saaledes 83.
1.Sønnen Anders Andersen 23 aar gl. 630 rd.
2.--- " --- Niels Anderen 18 aar gl. 630 rd
3.--- " --- Christen Andersen i 15 aar 630 rd
4.Datteren Dorthea Andersdatter 12 aar 315 rd
Summa 2205 rd

Som blev udlagt saaledes.
1.Til sønnen Anders Andersen, som arv og tilgodehavendes
a. i forefunden rede penge 36 rd 5 m 2 sk
b. Stervboets løsøre efter Wurdering 224 '96 3 '96 10
c.udestaaende tilgodehavende 4 - - 8.
Ejendommens skædet med derunder
vurderede Kreaturer, korn og
løsøre, til beløb 790 - " - " .
d.Renten for et aar af de for
faste Ejendommens indbringelse 45 - " - 13. 1.100 '96 4 '96 1.
2. Sønnen Niels Andersen, Ejendoms huset
med dertil hørende kreaturer og løsøre, samt korn
efter wurderingen 339 rd 1 m 2 sk
og at tage hos Broderen Anders 290 - 4 - 14 .
giør 630 rd - " - " .
foruden kornpenge 14 rd 8 m
hvormed han erklærede sig fornøjet nem
lig at modtage kornpenge og Ermeldte 290 rd 4 m 14 sk
Broder Anders, uden uden ansvar for skifteretten
de 2 Umyndiges lodder at indlevere
i Overformynderiet for derfra at udsættes paa rente
paa anordnet maade, og anlovede Sønnen
Anders at betale naar forlanges hvad som
kan lodde sig til at completere disse er umyndiges
tilfaldne arveparter 53 rd 5 m 3 sk hvormed dette skifte
blev sluttet og Tilendebragt. Datum ut Supra.
Som arvinger: S.V. Mossen.
Anders Andersen Som hans curator
Niels Andersen
Som hans beskikkede Curator
??????
Til witterlighed
T. Nygaard K. Vogen

DEAT: RIN MH:IF301
BURI: RIN MH:IF302
Billede

Mads Nielsen og Maren Jensdatter
Mand Mads Nielsen

          Født: 1670
           Dåb: 16 Jan. 1670
           Død: 1737 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1709 - 1781 O 236.
        Begravet: 20 Okt. 1737 - 68 År.


           Far: Niels Nielsen
           Mor: Margrethe Madsdatter


        Ægteskab: Kvinde Maren Jensdatter

          Født: 1687 - Hjøring Jetsmark 1646 - 1708 nr. 95 h.
           Dåb: 30 Okt. 1687
           Død: 1742 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1709 - 1781 O 241.
        Begravet: 7 Okt. 1742 - 56 År.


           Far: Jens Christensen
           Mor: Magarete Andersdatter
Børn
1 M Poul Madsen

          Født: 
           Dåb: 31 Jan. 1715 - Jetsmark
           Død: 
        Begravet: 2 K Gjertrud Madsdatter

          Født: 
           Dåb: 26 Jul. 1716 - Jetsmark
           Død: - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1709 - 1781 O 233
        Begravet: 12 Jun. 17303 M Jens Madsen

          Født: 
           Dåb: 27 Feb. 1718 - Jetsmark
           Død: 
        Begravet: 27 Feb. 1718 - Jetsmark4 M Jens Madsen

          Født: 
           Dåb: 15 Feb. 1719 - Jetsmark
           Død: 
        Begravet: 3 Dec. 1794 - Jetsmark 87 År.
    Ægtefælle/partner: Inger Sørensdatter
         Ægtesk: 24 Apr. 1743 - Jetsmark


5 M Niels Madsen

          Født: 
           Dåb: 2 Mar. 1721 - Jetsmark
           Død: 
        Begravet: 8 Sep. 1776 - Saltum
    Ægtefælle/partner: Anne Sørensdatter
         Ægtesk: 24 Apr. 1743 - Sønderby


6 M Jacob Madsen

          Født: 
           Dåb: 28 Feb. 1723
           Død: 
        Begravet: 1762 - Saltum 69 År
    Ægtefælle/partner: Karen Andersdatter
         Ægtesk: 15 Okt. 1764


7 M Jørgen Madsen

          Født: - Hjørring Jetsmark 1709 - 1781 O 44 h.
           Dåb: 22 Jun. 1725 - Jetsmark
           Død: 15 Mar. 1807 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 325.
        Begravet: 15 Mar. 1807 - 82 År.
    Ægtefælle/partner: Gertrud Poulsdatter
         Ægtesk: 5 Okt. 1753 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 34.
    Ægtefælle/partner: Karen Andersdatter
    Ægtefælle/partner: Anne Christensdatter
         Ægtesk: 19 Mar. 1765 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 64. Nederst.
    Ægtefælle/partner: Kirsten Ibsdatter
    Ægtefælle/partner: Karen CristensdatterNotater: Mand - Mads Nielsen

Se De seks Madsner side 7 i bogen af lærer A. Skjødsholm.

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=erling&id=I1477

BIRT: RIN MH:IF490
CHR: RIN MH:IF491
DEAT: RIN MH:IF492
BURI: RIN MH:IF493


Notater: Kvinde - Maren Jensdatter

BIRT: RIN MH:IF494
DEAT: RIN MH:IF495
BURI: RIN MH:IF496
Billede

Thomas Pedersen og Maria Jensdatter
Mand Thomas Pedersen

          Født: 15 Mar. 1817 - Hjøring Jelstrup 1814 - 1836 nr. 17.
           Dåb: 17 Apr. 1817
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Thomasen
           Mor: Maren Jacobsdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Jelstrup O 7 - h. 65 en gaard.
Kvinde Maria Jensdatter

          Født: 13 Jul. 1821 - Hjøring Sejlstrup 1814 - 1840 O 30 nr. 5.
           Dåb: 14 Jul. 1821
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Thomas Jensen
           Mor: Dorthe Jacobsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1860, Hjøring Jelstrup O 7 - h. 65 en gaard.


Børn
1 K Maren Thomsen

          Født: 22 Jul. 1843 - Hjøring Jelstrup 1836 - 1850 O 46 nr. 54.
           Dåb: 19 Aug. 1843
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Thomsen

          Født: 8 Dec. 1845 - Hjøring Jelstrup 1836 - 1850 O 22 nr. 82.
           Dåb: 18 Jan. 1846
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Mathiesen Thomsen

          Født: 27 Apr. 1848 - Hjøring Jelstrup 1836 - 1850 O 27 nr. 109.
           Dåb: 2 Jul. 1848
           Død: 19 Mar. 1849 - Hjøring Jelstrup 1836 - 1850 O 130 nr. 74..
        Begravet: 22 Mar. 1849 - 10 ½ Måned.4 K Ane Thomsen

          Født: 17 Jan. 1850 - Hjøring Jelstrup 1836 - 1850 O 55 nr. 99.
           Dåb: 28 Mar. 1850
           Død: 
        Begravet: 5 M Jens Thomsen

          Født: 1 Okt. 1852 - Hjørring Jelstrup 1850 - 1872 O 7 nr. 16.
           Dåb: 2 Jan. 1853
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Marie Larsen
         Ægtesk: 21 Mar. 1884 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1877 - 1891 O 91 nr. 2.


6 K Hanne Thomsen

          Født: 2 Apr. 1855 - Hjøring Jelstrup 1850 - 1872 O 53 nr. 41.
           Dåb: 1 Jul. 1855
           Død: 
        Begravet: 7 M Ole Thomsen

          Født: 28 Feb. 1858 - Hjøring Jelstrup 1850 - 1872 O 20 nr. 4.
           Dåb: 13 Jun. 1858
           Død: 
        Begravet: 8 M Otte Thomsen

          Født: 8 Nov. 1860 - Hjøring Jelstrup 1850 - 1872 O 25 nr. 5.
           Dåb: 30 Dec. 1860
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Jensen Stendet og Marie Jensdatter
Mand Christen Jensen Stendet

          Født: 4 Okt. 1839 - Hjørring Horns Åsted 1814 - 1843 O 41 nr. 17.
           Dåb: 20 Okt. 1839
           Død: 13 Apr. 1925 - Hjørring Elling 1921 - 1930 O 268 nr. 2.
        Begravet: 19 Apr. 1925 - 86 År.


           Far: Jens Christian Christensen
           Mor: Karen Jensdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1870, Hjørring Horns Elling O 52 nr. 4.
Kvinde Marie Jensdatter

          Født: 19 Maj 1835 - Hjørring Elling 1835 - 1856 O 59 nr. 14.
           Dåb: 20 Maj 1845
           Død: 28 Mar. 1917 - Hjørring Elling 1910 - 1920 O 365 nr. 3.
        Begravet: 5 Apr. 1917 - 81 År.


           Far: Jens Christian Jakobsen
           Mor: Petrine Christensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1840, Hjørring Elling O 7.

• Folketælling: 1845, Hjørring Elling O 10 nr 34. Huus.

• Folketælling: 1870, Hjørring Horns Elling O 52 nr. 4.


Børn
1 K Caroline Petrine Jensen

          Født: 7 Okt. 1862 - Hjørring Horns Elling 1856 - 1873 O 73 nr. 36.
           Dåb: 7 Dec. 1862
           Død: 
        Begravet: 2 K Elise Sofie Jensen

          Født: 20 Aug. 1864 - Hjørring Horns Elling 1856 - 1873 O 78 nr. 27.
           Dåb: 16 Okt. 1864
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gotfred Julius Larsen
         Ægtesk: 21 Dec. 1897 - Hjørring Horns Elling 1869 - 1889 O 313 nr. 24.


3 K Jensine Nicoline Jensen

          Født: 16 Okt. 1866 - Hjørring Horns Elling 1856 - 1873 O 84 nr. 28.
           Dåb: 26 Dec. 1866
           Død: 
        Begravet: 4 K Anna Kirstine Jensen

          Født: 25 Jan. 1869 - Hjørring Horns Elling 1856 - 1873 O 94 nr. 5.
           Dåb: 25 Apr. 1869
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Christen Jensen Stendet

Fik 1905 7 apr. Navnebevis paa navnet Chresten Jensen Stendet.
Billede

Niels Truelsen og Mette Jensdatter
Mand Niels Truelsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Dorthe Marie Nielsen

          Født: 28 Jan. 1837 - Randers Råsted 1833 - 1871 O 38 nr. 1.
           Dåb: 24 Mar. 1837
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Sørensen
         Ægtesk: 2 Jun. 1861 - Randers Gassum 1845 - 1879 O 160 nr. 5.


2 M Anders Nielsen

          Født: 23 Apr. 1840 - Randers Råsted 1833 - 1871 O 8 nr. 2.
           Dåb: 7 Jun. 1840
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Jens Madsen og Mette Jensdatter
Mand Jens Madsen

          Født: 1789 - Ringkjøbing Vinding 1760 - 1790 O 34 nr. 3.
           Dåb: 3 Feb. 1789
           Død: 10 Aug. 1870 - Ringkjøbing Vinding 1858 - 1891 O 9 nr. 8.
        Begravet: 16 Aug. 1870 - 81 ½ År.


           Far: Mads Jensen
           Mor: Anne Kirstine Nielsdatter


        Ægteskab: 11 Jun. 1821 - Ringkjøbing Vinding 1815 - 1825 O 33 nr. 3.

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Ringkjøbing Vinding O 15 nr. 44 Østergaard.

• Folketælling: 1850, Ringkøbing Vinding O 12 en gaard nr. 47.
Kvinde Mette Jensdatter

          Født: 1791 - Ringkjøbing Vinding 1790 - 1815 O 4 nr. 4 ø h.
           Dåb: 23 Jan. 1791
           Død: 18 Maj 1876 - Ringkjøbing Vinding 1858 - 1891 O 34 nr. 7.
        Begravet: 25 Maj 1876 - 85 År.


           Far: Jens Iversen
           Mor: Mariana Pedersdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1845, Ringkjøbing Vinding O 15 nr. 44 Østergaard.

• Folketælling: 1850, Ringkøbing Vinding O 12 en gaard nr. 47.


Børn
1 K Ane Christina Jensdater

          Født: 15 Feb. 1822 - Ringkjøbing Vinding 1815 - 1825 O 18 nr. 2.
           Dåb: 15 Feb. 1822
           Død: 
        Begravet: 2 M Anders Jensen

          Født: 16 Nov. 1823 - Ringkjøbing Vinding 1815 - 1825 O 12 nr. 6.
           Dåb: 25 Dec. 1823
           Død: 
        Begravet: 3 M Mads Jensen

          Født: Dec. 1825 - Ringkjøbing Vinding 1825 - 1842 O 3 nr. 1.
           Dåb: 12 Feb. 1826
           Død: 
        Begravet: 4 K Ane Catrine Jensdatter

          Født: 30 Apr. 1827 - Ringkjøbing Vinding 1825 - 1842 O 23 nr. 2.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Jens Peter Jensen

          Født: 5 Okt. 1830 - Ringkøbing Ulfborg Vinding 1825 - 1842 O 9 Nr. 9.
           Dåb: 10 Okt. 1830
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Christensen
         Ægtesk: 21 Apr. 1863 - Ringkøbing Hammerum Snejbjerg 1852 - 1869 O 123 Nr. 3.


6 M Christen Jensen Østergaard

          Født: 2 Jun. 1832 - Ringkjøbing Vinding 1825 - 1842 O 11 nr. 4.
           Dåb: 3 Jun. 1832
           Død: 
        Begravet: 7 K Mariane Jensdater

          Født: 17 Jun. 1835 - Ringkjøbing Vinding 1825 - 1842 O 33 nr. 3.
           Dåb: 21 Jun. 1835
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Madsen

Muligvis her i folketælling Tjavad Fader Mads Jensen

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=27239#27239,2917044
Billede

Christian Lauridsen og Mette Jensdatter
Mand Christian Lauridsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 10 Okt. 1747 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 28 v.Kvinde Mette Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Christiansen

          Født: 1753 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 152 v.
           Dåb: 21 Jan. 1753
           Død: 20 Nov. 1818 - Hjørring Saltum 1813 - 1830 O 154 nr. 46.
        Begravet: 29 Nov. 1818
    Ægtefælle/partner: Johanne Christiansdatter
         Ægtesk: 12 Jul. 1797 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 18 h.Billede
Graves Olsen og Mette Cathrine Jensdatter
Mand Graves Olsen

          Født: 1776 - Ringkøbing Gjellerup 1761 - 1799 O 34 ø, h.
           Dåb: 27 Apr. 1876
           Død: 19 Feb. 1862 - Ringkøbing Gjellerup 1853 - 1872 O 323 nr. 4.
        Begravet: 27 Feb. 1862 - 86 År.


           Far: Oluf Graversen
           Mor: Anne Pedersdatter


        Ægteskab: 18 Maj 1816 - Ringkøbing Gjellerip 1816 - 1830 O 70 nr. 3.

 Anden ægtefælle/partner: Maren Dynesdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Ringkøbing Gjellerup O 6nr. 26 en Gaard.
Kvinde Mette Cathrine Jensdatter

          Født: 1789 - Ringkøbing Gjellerup 1761 - 1799 O 67 n, v.
           Dåb: 13 Apr. 1789 - 2" Påskedag.
           Død: 26 Feb. 1866 - Ringkøbing Gjellerup 1853 - 1866 - 1876 O 91 nr. 3.
        Begravet: 3 Mar. 1866 - 75 År.


           Far: Jens Christensen
           Mor: Anne Pedersdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Ringkøbing Gjellerup O 6nr. 26 en Gaard.


Børn
1 M Dynes Gravesen

          Født: 24 Feb. 1819 - Ringkøbing Gjellerup 1816 - 1830 O 6 nr. 4.
           Dåb: 12 Apr. 1819
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Gravesen

          Født: 1821 - Ringkøbing Gjellerup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Christen Gravesen

          Født: 1824 - Ringkøbing Gjellerup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Jens Christian Gravesen

          Født: 1826 - Ringkøbing Gjellerup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Lars Christian Gravesen

          Født: 1829 - Ringkøbing Gjellerup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Graves Olsen

Af Lundgaard.
Billede

Christen Jepsen og Mette Kirstine Jensdatter
Mand Christen Jepsen

          Født: 1769
           Dåb: 
           Død: 3 Jun. 1821 - Ringkjøbing Idum 1817 - 1829 O 42 nr. 3.
        Begravet: 11 Jun. 1821 - 52 År.
        Ægteskab: 10 Maj 1797 - Ringkjøbing Idum 1770 - 1816 O 81 nr. 2.Kvinde Mette Kirstine Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ane Christensdatter

          Født: 27 Feb. 1807 - Ringkjøbing Idum 1770 - 1816 O 61 nr. 1.
           Dåb: 30 Mar. 1807
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Mads Jensen
         Ægtesk: 28 Okt. 1832 - Ringkøbing Idum 1828 - 1843 O 29 nr. 4.
    Ægtefælle/partner: Jens Christensen
         Ægtesk: 3 Jun. 1843 - Ringkjøbing Idum 1828 - 1843 O 31 nr. 1.


2 M Jens Christensen

          Født: 1809 - Ringkjøbing Idum 1770 - 1816 O 64 nr.6.
           Dåb: 13 Jun. 1809
           Død: 
        Begravet: 

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk